Spôsob nastavenia spínacej dráhy medzi kontaktnými jazýčkami jazýčkového spínača

Číslo patentu: E 48

Dátum: 10.07.2002

Autor: Van Gastel Gerardus Judocus Cornelis

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu nastavenia spínacej dráhy medzi prekrývajúcind sa kovovými jazýčkami jazýčkového spínača, umiestnenêho v sklenenom obale, v ktorom je lúč radiačnej energie nasmerovaný cez sklenený obal do lokalizovanej oblasti najmenej jedného z jazýčkov počas špecifického časového úseku, V dôsledku čoho sa uskutočňujepermanentné tepelne indukované ohýbanie príslušného jazýčkaTakýto spôsob je známy z európskeho patentovéhodokumentu EP 0731978. Uvedený dokument poskytuje rozsiahly opis princípu. a postupu spôsobu nastavenia jazýčkových spínačov, pričom energia sa vyžaruje do lokalizovanej oblasti najmenej jedného z jazýčkov jazýčkového spinača prostredníctvom radiačnêho zdroja, napriklad lasera, čo má za následok veľké zvýšenie lokálnej teploty, až po teplotu tavenia, pričom sa uskutočňuje permanentné ohýbanie predmetného jazýčka tak, že spínacia dráha, utváraná s druhýmjazýčkom, sa mení vopred určeným spôsobom.V súčasnosti sa na nastavenie jazýčkových spínačov po ich výrobe používa argónový iónový plynový laser a podľa najlepších znalostí vynálezcu je to jediný laser využiteľný na masovú výrobu, pretože poskytuje postačujúci zdroj energieV rozsahu frekvencie od 488 do 522 nm.Táto vlnová dĺžka bola zvolená preto, že sklo obalu vykazuje pri uvedenej vlnovej dĺžke minimálnu absorpciu,takže sa zabráni poškodeniu skla spôsobenému nadmernou teplotou. Argónový iónový plynový laser, ktorý sa používa, je kontinuálny laser, ktorý poskytuje maximálny výkon 25 W. Aby sa toto vôbec dalo uskutočniť, laser vyžaduje elektrický príkon 55 kw. Odpadové teplo uvedeného lasera sa musí odstrániť pomocou tenkej rúrky chladenej vodou. Uvedený laserobsahuje plazmovú rúrku, ktorá má dĺžku približne 2 ma hmotnosť okolo 100 kg. Takáto rúrka má životnosť približne 5500 hodin. Nevýhodami použitia takéhoto lasera pracujúceho V rozsahu vyššie uvedených vlnových dĺžok je veľká spotrebaS cieľom prekonať tieto nedostatky, je predložený vynález založený na poznatku, že na jednej strane je možné použiť energeticky ekonomickejši, jednoduchší a menej nákladný laser, ak sa použije iradiačná energia s dlhšou vlnovou dĺžkou, zatiaľ čo na druhej strane, nadmernému zvýšeniu teploty skleneného obalu, ktoré je spôsobené významne vyššou absorpciou energie sklom, sa dá zabrániť sústredením radiačného lúča tak, že prechádzajúce žiarenie sarozptýli na väčší objem skla.Aby toto bolo mozn uskutočniť, predložený vynálezposkytuje spôsob podľa nároku l.Spôsobom podľa predloženého vynálezu sa radiačný lúč sústredí tak, že ožiarený sklenený objem obalu je niekoľkokrát, dokonca niekoľko stokrát, väčší ako je objem kovu, ktorý sa zahrieva. Účinok, ktorý sa týmto spôsobom dá dosiahnuť je taký, že kov sa zahrieva sa svoju teplotu tavenia, zatiaľ čo teplota skla sa zvyšuje o menej ako 100Podľa uskutočnenia spôsobu. podľa predloženého vynálezu sa použije Nd YAG laser, ktorý produkuje žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozsahu približne 1064 nm. Uvedený laser dodáva impulzy energie, pričom množstvo energie na impulz je nižšie ako 25 mJ.Ako dôsledok veľmi krátkej šírky impulzu, teplo preniká do kovu len v malom rozsahu, V dôsledku čoho bude tiež objem roztaveného kovu veľmi malý a relatívne malé množstvo energiena impulz bude postačovať na to, aby spôsobilo roztaveniepovrchu príslušného kovového jazýčka má priemer menší ako100 m. Ako bude podrobnejšie objasnené V ďalšom, radiačná energia, ktorá prechádza cez obal, sa rozptyľuje na podstatnú čast obvodu obalu vplyvom veľkého vrcholového uhla lúča,takže sklenený objem, ktorý absorbuje žiarenie bude väčší ako pri známych spôsoboch V dôsledku. toho sa zvýšenie teploty uvedeného skleneného objemu bude rovnako udržiavaťTento vynález teda poskytuje spôsob, pomocou ktorého sa jazýčkové spínače môžu nastaviť pri oveľa nižších nákladoch a s oveľa nižšou spotrebou energie, ktorá môže byť nižšia až o faktor 50 v porovnaní so známymi postupmi, pričom sa použije laser s oveľa menšími rozsahmi, než ako sa používal doteraz. Spôsob podľa predloženého vynálezu bude podrobnejšieObrázok 1 predstavuje schému pohľadu zhora na jazýčkovýObrázok 2 znázorňuje jazýčkový spínač podľa obrázku 1Obrázok 3 znázorňuje zvačšený pohľad detailu jazýčkovéhoJazýčkový spínač, ktorý je na obrázku 1 označený číslicou l, pozostáva zo skleneného obalu 3, obsahujúceho kovové jazýčky 5, 7, ktoré sa tavia na svojich protiľahlýchkoncoch. Jazýčky É, 7, ktoré sú vyrobené z mäkkéhomagnetického materiálu a ktoré sa navzájom v podstateparalelne predlžujú, majú sploštené koncové časti 9, ll.označená íslicou 17. Znázornené sú tiež pozdĺžne osi 13 a 15jazýčkov , 7. Obrázok 2 zobrazuje jazýčkový spínač z obrázkuObrázok 3 zobrazuje stredovú časť jazýčkového spínača z obrázku 1 v detaile. Ako je znázornené na obrázku, spínač nie je vo svojej aktivovanej polohe, t.j., že medzi sploštenými časťami Ž a lly je prítomná otvorená štrbina. Každá z uvedených častí 3, ll má zadnú stranu ga a łłg a prednú stranu gb a łłb. Minimálna vzdialenost medzi prednými stranami gb a łłb v skutočnosti určuje hodnotu spínacej. dráhy. Ako je opísané V európskom patentovom dokumente, EP 0731978, uvedená spínacia dráha sa musí privýrobe spínača nastavit veľmi presne. Ako je znázornené naobrázku, spínacia dráha medzi častami Q, 11 má hodnotu 5, aleveľkosť uvedenej štrbiny sa, pri použití spôsobu podľa predloženého vynálezu, zväčšuje o hodnotu êg. Aby sa toto dosiahlo, lokalizovaná oblast na zadnej strane łła jazýčka ll sa ožiari v mieste p počas krátkeho času, pričom miesto p sa nachádza vo vzdialenosti ki od voľného konca lg sploštenej časti lł Voľný koniec jazýčka ll je ohnutý V malom uhle okolo oblasti p, vzhľadom na pozdĺžnu os łä jazýčka, v smere od druhého jazýčka 2. Radiačný lúč gg je schematicky vyznačený bodkovanou čiarou. Ožarovanie sa tiež môže uskutočňovať na druhej strane jazýčka łł, pričom v tomto prípade koniec lg uvedeného jazýčka bude ohnutý v smere protiľahlého jazýčka Ž, Radiačný lúč gg je tvorený impulzovým Nd YAG laserom, ktorý poskytuje žiarenie s vlnovou dĺžkou 1064 nm. Pri tejto vlnovej dĺžke sa žiarenie v maximálnej miere absorbuje zeleným sklom obalu. Aby sa zabránilo zvýšeniu teploty skleneného obalu, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu skla, použije sa energia impulzu na impulz menejako 25 mJ. Okrem toho, rozmer ožarovanej oblasti P na jazýčkuje menší ako 100 m. Pri týchto podmienkach sa ukazuje, že ožarovaný sklenený objem gg je približne 800-krát väčší ako kovový objenl E, ktorý sa podrobuje taveniu. Uvedený kovový objem je taký malý predovšetkým preto, že oblasť, ktorá sa ožaruje lúčom, má priemer len 60.10 cm, pričom krátka Šírka impulzu a nízka energia impulzu zabezpečujú, že radiačnáenergia bude do kovu prenikat len do veľmi malej hĺbky.

MPK / Značky

MPK: H01H 11/00

Značky: spínacej, spínača, nastavenia, jazýčkového, dráhy, medzi, jazýčkami, kontaktnými, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e48-sposob-nastavenia-spinacej-drahy-medzi-kontaktnymi-jazyckami-jazyckoveho-spinaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob nastavenia spínacej dráhy medzi kontaktnými jazýčkami jazýčkového spínača</a>

Podobne patenty