Zariadenie na rýchle namontovanie doplnkov na obloženie strechy automobilového vozidla

Číslo patentu: E 4736

Dátum: 15.03.2006

Autor: Rousseau Frédéric

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na rýchle namontovanie doplnkov na obloženie strechy, alebo podobne, pre automobilové vozidlo, aosobitne zariadenia podľa preambulypatentového nároku l. Takéto zariadenie je opísané V US 5,636,891.Uplatňuje sa predovšetkým na doplnky strechy typu háčikov obyčajne predpokladaných nad niektorými postrannými okennými sklami vozidla a slúžiacich na odkladanie ošatenia, alebo iných, ako prvkov slnečných clôn namontovaných vpredu pred miestom pre vodiča nad čelným sklom, držadiel, umiestnených pod strechou vpredu alebo vzadu v priestore pre cestujúcich, podporných prvkov pre napájacie elektricke káblové zväzky pre strešnú anténu alebo ďalších zariadeni vozidla, potrubí pre ostrekovače predného skla atď, ktoré sú vovšeobecnosti umiestnené za obložením, ktore pokrýva strechu tohto priestoru pre cestujúcich.Pri klasickom spôsobe tieto rozmanité prvky sú priskrutkovane alebo na alebo naprieč obložením, keď je toto už uložene na strechu, čo vedie k relatívne komplikovaným operáciám a vyžaduje také polohy realizátorov, ktore nie sú vždy pohodlné a ergonomické, v závislosti predovšetkým od štruktúry doplnkov, tvaru priestoru pre cestujúcich a umiestnenia V ňomPredložený vynález sa týka zariadenia umožňujúceho rýchle a jednoduche namontovanie takýchto doplnkov na obloženie predtým, než je dané na miesto aznehybnené na streche v priestore pre cestujúcich, aby sa tu takto vytvoril prostrednictvom jednej operácie modulvopred vybavený pred presunom a konečným umiestnením.Na tento účel zariadenie disponuje znakmi podľa patentoveho nároku l.Výhodne kotevná platnička obsahuje na svojej nosnej strane závesné čapy, obvodové polohovacie výčnelky, zabezpečujúce vycentrovanie kotevnej platničky voči otvoru preprechod obložením, Podľa jedného zčiastkových znakov je kotevná platnička kovová alebo je vytvorená odlievaním z plaslickeho materiálu, pružné čapy majú llexibilný jazýček zakončený časťouvo forme háćika vhodného na pevné Spctlťnlü spojovacej lamely s l(0 ľ(ť 1()L 1 platnĺčlxrítll.Podľa ďalšieho znaku kotevná platnička obsahuje os stredovej symetrie, polohovacievýčnelky zaberajú miesta protiľahlé vzhľadom na túto os.Prednostne má každý polohovací výčnelok zvislú časť kolmú na rovinu kotevnej platničky v kontakte s okrajom otvoru pre prechod a predĺženú o obrátenú časť s prehnutím na nehosamotného smerom von od otvoru pre prechod, opierajúc sa o obloženie.Ďalšie znaky uvažovanćho zariadenia vytvoreného podľa vynálezu budú ďalej jasne priprechádzaní opisu, ktorý je nasledovaný príkladom uskutočnenia, daným iba indikatívne a nievyčerpávajúcim spôsobom s odkazom na pripojené obrázky, na ktorých- Obrázok 1 je pohľad V priečnom reze na doplnok pripevnený na obloženie strechy automobilového vozidla prostredníctvom zariadenia podľa vynálezu.- Obrázok 2 znázorňuje v rozloženom pohľade relatívne usporiadanie doplnku, zopnutia spajajúceho konštrukciu a kotevnú platničku zariadenia.- Obrázok 3 je schematický pohľad z perspektívy na obloženie strechy.- Obrázok 4 znázorňuje doplnok namontovaný na obloženie prostrednictvomNa Obrázku 1 odkaz 1 schematicky označuje hornú strešnú časť priestoru pre cestujúcich v motorovom vozidle, táto strecha je spojená s pokrývajúcim obložením l obkladajúcim plech strechy. a na ktorom sa majú namontovať rozličné doplnky ako 3, napríklad v znázornenompripade háčik 4 pre podporný prvok 5 ošatenia alebo iného, ktoré si môže vodič vozidla alebopasažier želať zavesit v priestore pre cestujúcich.Osobitný prípad háčika 4 je potrebné uvažovať ako jednoduchú eventualitu, doplnok 3 môže zodpovedať početným ďalším uskutočneniam obvyklým pri uplatňovaní v automobilovom vozidle ako sú rukoväť držadla pre pasažiera, blokovacia podpera alebo kĺbove spojenie slnečnej clony čelného skla, prípadne tiež ďalšie klasicke prvky ktoré vyhovujúpripevfiovarliit na obloženie zvonka alebo zvnútra pod strechou l .j-lglćjj 4 vybavený poçlpcfnýtn výbcžkom 6, ktorý sa pąjuzije pod obloženitna máSłĺľŕtitívš ptTUk 7 ziko výčnelok. ktorý prechádza dtívníitrri otvoru prechodu 8 vyhotoxzenniíizvislo v tomto obložení, kde doplnok 3 musí byt znehybnený voči streche l, priečne rozmery tohto otvoru 8 sú menšie ako doplnku, osobitne podperného výbežku 6 tak, aby nemoholprejst a naopak aby bol zastavený na dolnej strane obloženia.Stredový prvok 7 doplnku 3 je vo výrobe, pred svojím namontovanim pod obloženie 2, pevne spojený sprichytkou 9, prednostne vyhotovenou zkovu, prechádzajúc otvor 8 vsmere ku streche 1, spojenie sa získa pomocou skrutky, nitu alebo analogickým blokovacimprostriedkom, ktorého detail vyhotovenia je sám osebe nezávislý od vynálezu.Príchytka 9, ked už je zasunutá do otvoru 8, je znehybnená vo svojej polohe vďaka kotevnej platničke 11, kovovej alebo prednostne realízovanej odlievaním z pevného plastického materiálu, má približne rovinný profil, ktorý sa umiestni proti obloženiu 2 a zovrie ho spolu doplnkom 3, štruktúra príchytky a kotevnej platničky sú predmetom následne uvádzanýchpripojený stredový prvok 7 doplnku.Tento prvok 7 obsahuje vo svojej hornej časti malú priehlbinku 12, do ktorej sa umiestni spojovacia lamela 13, ktorá sa predpokladá na dolnej časti príchytky 9, umožňujúca jej pevnepripojenie k doplnku pomocou blokovacieho prostriedku 10.Lamela 13 príchytky 9 je predĺžená rozšírujúcim výčnelkom 14 smerom nahor, tento sa badateľne rozširuje pozdĺž vertikálneho smeru, kolmo na rovinu lamely, toto rozšírenie je pevne pripojené na obidve strany k dvom ramenám 15 a 16, ktoré medzi sebou tvoria určený uhol, každé z týchto ramien sa ukončuje približne rovno na lamele 13 pomocou dovnútraKotevná znehybňujttca platnička 11 obsahuje stredový prechod 18 do ktoreho sa voľne vkladá rozširujúei výčnelok 14 príchytky 9 a má zostavu spriahnutých čapov 19, prednostne v počte štyroch, ktorých len dva sú znázornená na Obrázku 2, aby sa tento obrázokncprcplnil. tieto ćapy 19 hrajú ťilohtl spojovacich pružín atýmto účelom každy 7. nich jetvorený flexibilným jazýčkom 20, zakončeným jednou časťou vtvare háčika 21nasmerovaného dovnútra prechodu 18, Zostava vytvorená doplnkom 3, príchytkou 9 a kotevnou platničkott 11 obsahuje os symetrie2 schematicky znázornenú na obrázku, podľa smeru ktorej sa uskutočňuje zapuzdrenie rozličných dielcov, kotevná doštička 11 sa predovšetkým pripevní na príchytku 9 pripojením jazýčkov 20 pružných čapov a predovšetkým háčikov 21, ktoré tieto jazýčky predlžujú, pod dovnútra ohnuté časti 17 ramien 15 a 16, vzájomne ich pevne spájajúc prostredníctvomupevnenia uskutočňovaného na spôsob spôn.Kotevná platnička 11 obsahuje okrem iného vonkajšiu obrubu 23, ktorej rozmery na šírku sú oveľa väčšie než rozmery otvoru 8 predpokladaného v obložení 2, tak aby sa mohla použit na hornej strane obloženia a v rovnakom čase bola pevne spojená sprichytkou 9 pomocousvojich čapov 19 ako je to uvedene vyššie.Obrázok 3 ukazuje v pohľade v perspektíve zhora obloženie 2, o ktorom sa predpokladá že bude namontované pod strechou 1, toto obloženie obsahuje rozličné otvory pre prechod 8vhodným spôsobom rozmiestnené v istom rozsahu, pre upevnenie rozličných uvádzanýchObrázok 4 znázorňuje ešte osobitnejšie spôsob, akým je toto obloženie pripnuté sendvičovým spôsobom medzi obrubu 23 kotevnej platničky ll ktorá sa používa nad týmto obložením a podperným výbežkom 6 doplnku 3, ktorý je v kontakte s jeho dolnou stranou, znehybňujúc takto zostavu jednoduchým pripnutim kotevnej platničky na príchytku, ona samotná je vopredpevne spojená so stredovou časťou 7 doplnku pomocou blokovacieho prostriedku 10.Výhodne kotevná platnička 11 obsahuje polohovacie výčnelky 24 (Obrázok 2), prednostne v počte dvoch, ktoré sú rozmiestnené po obvode pod kotevnou platničkou protiľahlo jeden voči druhému v stredovom prechode 18 na jednej strane a na druhej voči osi symetrie 22, tieto výćuelky sú vyhotovené takým spôsobom, aby zabezpečili centrovanie zodpovedajúcej kotevnej plátničky 11 v otvore 8 (lblOŽČľlla prijímajúceho stretlovú časť 7 doplnku 3,realizujúc pri montáži dcibehnutie pripadnej vôle, vyplývajúcej predovšetkým z tolerancie pri

MPK / Značky

MPK: B60R 7/04, B60R 7/00, B60J 3/02, B60R 11/00

Značky: rychle, namontovanie, automobilového, zariadenie, obloženie, střechy, doplnkov, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e4736-zariadenie-na-rychle-namontovanie-doplnkov-na-oblozenie-strechy-automobiloveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rýchle namontovanie doplnkov na obloženie strechy automobilového vozidla</a>

Podobne patenty