Konštrukcia na zastrešenie plochy, najmä nákladnej plošiny

Číslo patentu: E 4409

Dátum: 06.10.2006

Autor: Libner Hervé

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento patent sa týka konštrukcie pristrešku nad plochu, najmä nad nakladaciu plošinu kamióna, prlvesu, vagóna alebo obdobných prostriedkov, pričom táto konštrukcia môže mať dve koncové polohy, jedna vo forme rozvinutia prlstrešku ponad celú plochu, druhá s miernym prekrytim,kde je volná aspoň jedna časť plochy, a pričom táto konštrukcia pozostáva z podpier posúvaternýchpozdĺž aspoň jednej vodiacej konštrukcie medzi pozdĺžnymi koncovými polohamí a podopiera pružnú štruktúru, napríklad celtu, ktorá sa zhŕňa v tvare harmoniky.0002 Preprava tovarov, najmä loďou, na nákladnej plošine je bežná operácia v mnohých druhoch priemyslu. Táto preprava vyžaduje vozidlá upravené podľa typu prevážaného tovaru, obzvlášť podľa typu kontajnerov, v ktorých je tovar skladovaný. Vozidlá nezodpovedajú rovnakým požiadavkám, ak prepravujú objemné kontajnery alebo náklad pozostávajúci z viacerých kontajnerov. Na zodpovedanie rozličnosti podmienok boli vynájdené rôzne mechanizmy.0003 Patent FR 2 791 942 popisuje prepravný kontajner s posuvnými stenami, ktorý sa umiestňuje na prlves kamióna. Steny kontajnera sa môžu posúvať smerom do zadnej alebo prednej časti kamiúna tak, aby uvolnili prlves. Nakládka tovarov može byť zabezpečená aj zhora alebo zboku prívesu, člm sa uľahčl samotné nakladanie a umiestnenie tovaru. Steny sa potom rozvinú, aby sa prlves prekryl a náklad ochránil. Rozloženie panelov musl byt možné nezávisle od toho, či je prlves naložený alebo prázdny. Panely sa skladajú tak, aby vyčnievali von z kamióna. Tovar teda nebráni rozvinutiu panelov. Tento mechanizmus má však jednu nevýhodu. Nie je vhodný na prepravu kontajnera. Po zloženl (zbalenl) panely výrazne prečnievajú mimo kamióna, teda presahujú obrys vozidla. Ak je na prlvese naložený kontajner, nie je možné rozvinúť panely aprekryť kontajner. Avieme, že je zakázané jazdiť svozidlom, ktorého prvky presahujú obrys. Takýto prepravný mechanizmus teda neumožňuje tradičnú lodnú prepravu tovarov a kontajnerov.0004 Mechanizmus poplsaný v patentovej žiadosti FR 2 645 494 podáva riešenie tejto nevýhody. Tento dokument popisuje prives vozidla, na ktoré je možné naložit aspoň jeden kontajner. Tento prives pozostáva z plošiny, na ktorej sú v rohoch umiestnené vertikálne stĺpy. Tieto stĺpy sú vzájomne prepojené pomocou dvoch horizontálnych nosnlkov. Nosníky sú vybavené prvkami, ktoré zabezpečia ich oddialenie, aby sa umožnilo ľahké nakladanie kontajnera zhora, najmä pomocou žeriava. Stĺpy a nosnlky však nie sú demontovatelné, preto je pri takomto type prlvesu ťažké nakladať tradičným sposobom zboku alebo zhora. Mechanizmus poplsaný v uvedenom dokumente neumožňuje jednoduché nakladanie kontajnera alebo tradičnú lodnú nakládku.0005 Ďalšie príklady prlstreškov sú uvedené v dokumentoch US-4.762.361 a DE-10145000. Ani v týchto prípadoch koncepcia konštrukcii neumožňuje prepravu kontajnera alebo iný typ nákladu.0006 Cieľom patentu je teda navrhnúť konštrukciu pristrešku nad nákladnú plošinu, ktorej koncepcia by umožnila naložit kontajner alebo iný tradičný lodný náklad, bez ohľadu na spôsob nakládky zhora alebo zo strán.0007 Predmetom patentu je konštrukcia na zastrešenie plochy, najmä nakladacej plošiny kamióna,prlvesu, vagóna alebo obdobná, pričom táto konštrukcia môže mať dve koncové polohy, jedna vo fonne rozvinutia pristrešku ponad celú plochu, druhá s miernym prekrytim, kde je voľná aspoň jedna časť plochy, a pričom táto konštrukcia pozostáva aspoň zjednej sklápateľnej priečky alebo časti priečky, vytvorenej minimálne zpodpier posúvaterných pozdĺž aspoň jednej vodiacej konštrukcie medzi pozdĺžnymi koncovými polohami, apodopiera aspoň jednu ochrannú alebo kryciu štruktúru,ktorá sa zhŕňa v tvare harmoniky a ktorá vyznačujúca sa tým, že medzi dvomi podperami posuvnej priečky alebo časti priečky sa nachádza aspoň jeden vertikálny stĺp prepojený s podperami prostrednictvom spojovaclch tyčí, aby sa mohol posúvat do oboch strán plochy alebo roviny posunu stĺpov, čim sa pri skladaní prlstrešku vytvori tvar harmoniky na jednej alebo druhej strane plochy posunu stĺpov.0008 Inými slovami, každý stĺp posuvnej priečky, prepojený s dvomi podperami prostredníctvom spojovaclch tyčí, má v zloženej polohe pristrešku dve voliteľné polohy zloženia alebo uloženia prvá,pri ktorej sa rozprestrie z jednej strany plochy alebo roviny posunu podpier, napríklad vnútri obvodu vymedzeného zastrešenlm plochy v rozvinutej polohe, druhá, pri ktorej sa rozprestrie z druhej strany plochy posunu podpier, napriklad mimo obvodu vymedzeného zastrešenlm plochy v rozvinutej polohe. Posun tyči je premenlivý v závislosti na rovine alebo ploche posunu podpier pri skladanl zastrešenia,pretože stĺpy sa pri skladanl zastrešenia presúvajú zjednej alebo druhej strany roviny alebo plochy posunu podpier. Poznamenávame, že v nasledujúcom texte pod pojmom rovina alebo plocha posunupodpier rozumieme plochu, po ktorej sa pohybujú podpery pri ich posune pozdĺž vodiacej dráhy a ich prechode z rozvinutej polohy prístrešku do polohy zloženia prístrešku alebo naopak. Plocha posunu v uvedených príkladoch zodpovedá vertikálnej ploche, ktorá obsahuje podpery a prechádza cez vodiacutrasu alebo dráhu podpier.0009 Možnosť sklápať stĺpy konštrukcie prístrešku nezávisle dovnútra alebo mimo obvodu vymedzeného konštrukciou prístrešku v zloženej polohe, čím sa umožní skladanie v tvare harmoniky mimo obvod vymedzený konštrukciou prístrešku v rozvinutej polohe alebo dovnútra tohto obvodu,umožnl najmä ľahké naloženie lodného nákladu a prepravu kontajnerov.0010 Nasledujúci popis prlkladov prevedení spolu s obrázkami umožní lepšie pochopenie patentu,obrázok 1 uvádza čiastkový pohlad na plošinu s konštrukciou prístrešku v zmysle patentu, obrázok 2 uvádza zjednodušený čiastkový pohlad z perspektívy na konštrukciu prístrešku v rozvinutej polohe, obrázok 3 predstavuje zjednodušený čiastkový pohlad na konštrukciu prístrešku z obrázku 2 v zloženej polohe smerom von z plošiny, obrázok 4 predstavuje zjednodušený ćiastkový pohľad na konštrukciu prístrešku z obrázku 2 v zloženej polohe smerom dovnútra plošiny, obrázok 5 predstavuje zjednodušený čiastkový podrobný pohľad na spojenie medzi podperami a stĺpmi.0011 Ako uvádza obrázok 1, konštrukcia 1 prístrešku, ktorá je predmetom patentu, pozostáva najmä zo spájanej konštrukcie, ktorá je obvykle pokrytá aspoň krycou alebo ochrannou štruktúrouTáto krycia alebo ochranná štruktúra, skladatelná do tvaru harmoniky, je obvykle z pružného materiálu typu celta, ale rovnako môže byt aj z panelov, ktoré sa pripevnla na spájanú konštrukciu sklápatelnú0012 Konštrukcia 1 prístrešku je pevne spojená s nákladnou plošinou 2 kamióna, aby sa vytvoril ochranný rám nákladu naloženého na plošinu 2. Konštrukcia 1 prístrešku má teda dve bočné steny,strechu, prednú a zadnú stenu. Bočné steny sú posuvné, pričom aspoň jedna z nich, najvhodnejšie však obidve, pozostáva minimálne z vertikálnych podpier 4, ktoré sa posúvajú vo vodiacej dráhe 5 vymedzene vhodnými prostriedkami. V uvedených príkladoch je samotná kostra konštrukcie prístrešku 1 vytvorená z dvoch radov alebo sérií vertikálnych podpier 4 namontovaných tak, aby sa posúvali vo vodiacej dráhe 5 vytvorenej na plošine 2, pozdĺž každého pozdĺžneho okraja plošiny. Každá séria podpier vymedzuje jednu bočnú priečku konštrukcie prístrešku, pričom táto bočná priečka je sklápatelná do tvaru harmoniky. Každá vodiaca dráha 5 by mala byť vytvorená zkolajnićky otvorenej smerom von z plošiny, v ktorej sa môžu podpery 4 z jednej série posúvať pomocou kladiek 6 pripevnených na dolných okrajoch podpier. Kladky 6 sú namontované na platnićke 11, ktorá spolu skladkami 6 vytvára nosný vozík podpery 4. Nákladná plošina 2 má teda dve série podpier 4 s vozíkmi, pričom každá séria podpier sa posúva vo vodiacej dráhe 5 v tvare koľajnice, namontovanejpopri pozdĺžnom okraji plošiny 2.0013 Medzi podperami 4 sa nachádza jeden alebo viacero vertikálnych stĺpov 7, ktoré sú s nimi pospájané prostredníctvom spojovacích tyčí 8. Samotná kostra prístrešku 1 je teda vytvorená z podpier 4, spojovacích tyčí 8 a stĺpov 7. Spojovacie tyče 8 umožňujú prepojenie kostry konštrukcie 1 tak, aby sa mohla skladať do tvaru harmoniky. Stĺpy 7, ktoré sa neposúvajú vo vodiacej dráhe 5, sa môžu posúvať postranne vzhladom k plošine 2, čo umožňuje prechod konštrukcie 1 prístrešku do zloženej polohy. V zloženej polohe konštrukcie 1 sú stĺpy 7 zatlačené dovnútra alebo mimo plošiny,aby sa konštrukcia 1, a najmä posuvné sklápatelné priečky vytvárajúce bočné steny konštrukcie,zložili do tvaru harmoniky, pričom do rovnakého tvaru sa zloží aj ochranný alebo krycí materiál. Posuvné priečky konštrukcie prístrešku, sklápatelné do tvaru harmoniky, majú teda jednotlivé zhyby,ktoré sa môžu nachádzať mimo alebo vnútri priestoru vymedzeného plochami posunu podpier.0014 Obrázok 5 uvádza podrobný pohlad na spojenie medzi stĺpmi 7 a podperami 4. Ako uvádzame vyššie v texte, dve podpery 4 sú spojené prostredníctvom rovnobežných spojovacích tyčí 8 s aspoň jedným stĺpom 7 rovnobežným s podperami 4. Stĺp(y) 7, podpera 4 a spojovacie tyče tvoria jeden spojený rám. Spojovacie tyče 8 jedného rámu môžu byt vzájomne prepojené prostrednictvom panelových prvkov 14, aby sa posilnila mechanická odolnost konštrukcie. Každý stĺp 7 ma na každom3 konci jeden spojovacl diel 12, ktorý slúži na spojenie stĺpu 7 so spojovacími tyčami 8. Spojovacie tyče 8 sú na spojovací diel 12 napojené okolo osi rovnobežnej s osou stĺpu 7, ako uvádza obrázok 5. Môžu byt samozrejme navrhnuté aj iné spôsoby spojenia medzi spojovacími tyčami 8 a stĺpom 7, je však nutné neodchýliť sa od rámca patentu. Každý druhý koniec spojovacej tyče 8 je pripojený na vozik s podperou 4 alebo na diel, ktorý podpera nesie. Toto spojenie je zabezpečené prostrednictvom čapu,ktorého os je rovnobežná s osou podpery 4.0015 Ako uvádzame vyššie vtexte, vzioženej polohe konštrukcie 1 sa môžu stĺpy 7 posúvať smerom dovnútra alebo von z priestoru vymedzeného podperami 4, a to vdaka voľným spojeniam medzi spojovacími tyčami akoncepcii stĺpov. Výhodou je, že jeden smer skiadania stĺpov 7 je uprednostnený pred druhým. Vedľa aspoň jedného konca každého stĺpu 7 sa nachádza zarážka 9 posuvná do dvoch polôh, pričom jedna poloha je blokovacia, ktorá bráni posunu stĺpu 7 vsmere kolmom na rovinu alebo plochu posunu podpier 4, adruhá poloha umožňuje posun stĺpu 7 vspomlnanom smere. Zarážka 9 umožňuje pri skladani konštrukcie určiť uprednostnený smer skiadania, pri ktorom budú vykonávané operácie rýchlejšie. Na zloženie konštrukcie 1 prlstrešku vpostate stači zatlačiť na jeden koniec konštrukcie 1. Tlakom sa posunú obidve série podpier 4 pozdĺž vodiacej dráhy 5, a to pribllženlm podpier 4 jednej a druhej série a pôsobením na spojenia medzi spojovacími tyčami 8. Pôsobenie na spojovacie tyče 8 má za následok pohyb stĺpov 7 kolmo na pozdĺžnu os plošiny 2, čim sa konštrukcia 1 vúrovni bočných stien poskladá do tvaru harmoniky. Zarážky 9 zabezpečia, že sa pri zatlačenl stĺpy 7 poskladajú rovnakým smerom.0016 Vprípade najvhodnejšieho spôsobu prevedenia, blokovacia poloha zarážky 9 zodpovedá polohe, vktorej zarážka 9 bráni posunu stĺpu 7 smerom dovnútra pristrešku, obzvlášť smerom dovnútra krytej plochy v rozvinutej polohe prlstrešku. Vtedy uprednostnený smer skiadania stĺpov 7 zodpovedá skladaniu smerom von z plošiny 2. Jednoduché zatlačenie operátora spôsobí zloženie stĺpov smerom von z plošiny 2, pričom sa konštrukcia 1 prístrešku zloží tak, že sa uvoľnl celá plocha plošiny 2. Tento spôsob skiadania predstavuje prepravnú polohu pri tradičnej nakládke. Plošina musi byt v podstate uvoľnená, aby sa umožnilo nakladanie zhora alebo zboku a naložený náklad nesmie brániť rozvinutiu konštrukcie 1 prlstrešku. Stĺpy 7 zložené smerom von zplošiny neprečnievajú dovnútra plošiny 2, ani pri rozvinutí prlstrešku.0017 Vodblokovánej polohe zarážka 9 umožňuje skladaníe stĺpov 7 nezávisle vjednom alebo druhom smere, to znamená smerom dovnútra alebo von zpriestoru vymedzeného plošinou 2. Zarážka 9 má obvykle tvar otočného alebo posuvného dielu, ktorý sa môže pohybovať mimo zakrytej plochy vrozvinutej polohe prlstrešku, a to buď v úrovni vodiacej dráhy 5 vaktlvnej polohe zarážky alebo nad vodiacou dráhou 5 v neaktivnej polohe zarážky 9. Zarážka 9 sa môže otáčať okolo osi rovnobežnej s vodiacou dráhou 5 alebo sa posúvať pozdĺž osi rovnobežnej s osou stĺpa a kolmej na vodiacu dráhu 5, pričom musí prechádzať z aktívnej do neaktivnej polohy, v ktorej umožňuje voľný posun stĺpu z jednej aj druhej strany vodiacej dráhy (koľajnice) 5 podpier. Stĺp 7 je teda na podpery napojený svojim dolným koncom, ktorý sa nachádza nad vodiacou dráhou 5 v aspoň jednej polohe.0018 Aktlvna poloha zodpovedá blokovacej polohe, kedy je možné len skladaníe stĺpov 7 smerom von z plošiny. V neaktivnej polohe sú možné obidva smery.0019 Rovnako môže byť navrhnutý aj sposob, kedy bude aspoň jeden zo stĺpov 7 medzi dvomi podperami 4 vybavený dvomi posuvnými zarážkami, ktoré môžu byť ľubovoľne aktivované a ktorých funkcie budú rovnocenné so zarážkou 9.0020 Vymedzenie a vyčlenenie nakladacieho priestoru na plošine 2 je zabezpečené prostrednictvom celty, ktorá tento priestor zakrýva. Pri výhodnom spôsobe prevedenia má konštrukcia 1 prlstrešku dve pružné celty, pričom jedna prekrýva bočné steny konštrukcie 1 prlstrešku a druhá strechu konštrukcie 1 prlstrešku. Postranná pružná celta by mala pozostávať z dvoch časti, z ktorých každý zakryje jednu bočnú stenu nakladacieho priestoru. Táto koncepcia umožnl ľahké položenie strešnej celty, nezávisle od bočných. Pružné celty sú pevne spojené s kostrou konštrukcie 1 prístrešku, a to prostrednictvom prvkov, ktoré sú súčasťou celty. Konštrukcia 1 má v podstate dve mobilné priečky, ktoré vytvárajú bočné steny prlstrešku, pričom každá priečka je vytvorená zo série podpier 4 posúvateľných pozdĺž vodiacej dráhy 5, a pričom sú tieto vodiace dráhy 5 rovnobežne a umiestnené popri pozdĺžnom okraji zakrývanej nakladacej plochy, zatiaľ čo podpery 4 v každej sérii sú vzájomne prepojené prostrednictvom priečnika 13, aby sa vytvorili viaceré rovnobežne oblúkové vzpery, pričom každá oblúková vzpera má okrem iného dva oblúky 16 spojené s oblúkovou vzperou, aby sa umožnil prechod z rozvinutej polohy, vktorej sa rozprestierajú na jednej a druhej strane oblúkovej vzpery a vytvárajú dodatočné priečniky, do zloženej polohy, v ktorej sa nachádzajú oproti oblúkovej vzpere, 4pričom každý oblúk sa aspoň čiastočne nachádza v puzdre ochrannej alebo krycej celty, ktorá prekrýva strechu konštrukcie l prístrešku, aby sa zaručilo jej vodenie. Podpery 4 sú vzájomne prepojené prostrednictvom priečnika 13, aby vytvorili viacero rovnobežných oblúkových vzpier, pričom každá oblúková vzpera má okrem iného dva oblúky 16, navzájom prepojené s s oblúkovou vzperou,aby sa umožnil prechod zrozvinutej polohy, vktorej sa nachádzajú na jednej adruhej strane oblúkovej vzpery a vytvárajú dodatočné priečniky, do zloženej polohy, v ktorej sa nachádzajú oproti oblúkovej vzpere, pričom každý oblúk 16 je aspoň čiastočne uložený v puzdre pružnej celty, ktorá prekrýva strechu konštrukcie 1 prístrešku, aby sa zaručilo jej vodenie. Puzdrá sú vytvorené priamo vstrešnej celte tak, aby do nich mohli byť vložené oblúky 16. Tieto puzdra (nezobrazené) sú vytvorené zošitím sedla na vnútornej strane celty. Sedlo spolu s celtou vymedzia priechod. Sedlo je vybavené samodržiacimi prostriedkami typu Velcro (ochranná známka), aby sa umožnil prechod z otvorenej polohy. kedy je možné zaviesť priečnik dovnútra puzdra, do zatvorenej polohy, kedy je priečnik pevne spojený so strešnou celtou. Všetky puzdrá sú rovnaké a môžu byť na bočnej celte rozložené tak, aby bola celta pevne spojená so stĺpmi 7. V takom pripade sa bude každý stĺp 7 vkladaťdo puzdra vytvoreného v bočnej celte.0021 Ďalej uvádzame popis operácií potrebných na zloženie konštrukcie 1 prístrešku smerom dovnútra priestoru vymedzeného plošinou 2. Kedže je uprednostnené skladanie stĺpom 7 smerom von z plošiny, je potrebné odblokovať zaràžky 9. aby sa mohlo vykonať skladanie v opačnom smere. Zarážky 9 obvykle nie sú priamo dostupné zvonkajšej strany plošiny 2. Zakrýva ich bočná celta. Bočná celta, ktorú nesie konštrukcia 1 prístrešku, je skladatelná smerom dovnútra, kde sa pomocou vhodných prostriedkov zachytl oproti vonkajšej strane celty tak, aby sa uľahčil pristup k blokovacím zarážkam 9. Celta sa teda zdvihne do úrovne vodiacej dráhy 5 (ako Iem), aby sa odkryli zarážky 9. Nadvihnutie Iemu celty umožňuje systém popruhov po celej dĺžke celty, zatial čo operátor može odblokovať zarážky 9.0022 Aby sa stĺpy 7 konštrukcie začali skladať smerom dovnútra, je potrebné otvoriť zadné dvere plošiny aodpojiť rám zadných dveri plošiny. Vprepravnej polohe je rám zadných dverí totiž znehybnený vzhladom k plošine 2 tak, aby sa zabránilo posunutiu asamovolnému zloženiu konštrukcie 1 prístrešku. Ďalej sa nadvihne bočná celta pomocou popruhov. potom sa odblokujú zarážky 9, aby sa umožnil posun stĺpov 7 smerom dovnútra plošiny 2. Zarážka 9 na stĺpe 7 vnajzadnejšej časti plošiny 2 by sa nemala odblokovať. Tým dosiahneme pevnosť konštrukcie a ľahšie zatlačenie na konštrukciu 1 prístrešku. Ďalej sa každý stĺp 7 a jeho príslušné spojenie mierne otočí smerom dovnútra plošiny 2. Vďaka tomu dosiahneme jemným zatlačenim poskladanie stĺpov 7 vželanom smere. Potom sa zatlači na zadný rám konštrukcie 1 prístrešku tak, aby sa posunuli podpery 4 a aby sa konštrukcia 1 zložila do tvaru harrnoniky. Po zloženl konštrukcie 1 prístrešku je potrebné odblokovať poslednú zarážku, aby sa poskladat aj posledný stĺp 7. Pri najvhodnejšom spôsobe prevedenia sú zabezpečené pevné oblúky 10 na vymedzenie prednej azadnej steny konštrukcie 1 prístrešku, pričom budú spájatelné s podperami 4 na každom konci konštrukcie a pričom jeden z oblúkov (zadný) bude slúžiť na uchytenie dveri konštrukcie 1. Tieto dodatočné oblúky umožnia spevniť konce konštrukcie 1 prístrešku a operátorovi umožnia vykonať jedinú operáciu pri skladanl, najmä teda zatlacenie. Poloha zloženia stĺpov 7 smerom dovnútra zodpovedá prepravnej polohe kontajnera. Keďže je plošina v podstate volná, je možné naložiť kontajner napríklad pomocou žeriava. Okrem toho, stĺpy 7 nepresahujú obrys plošiny 2, preto je povolená cestná preprava0023 Po zloženl sa konštrukcia 1 prístrešku obvykle nachádza vprednej časti plošiny. Pevné koncové oblúky 10 sú však vybavené blokovacími prostriedkami, ktoré v aktívnej polohe zabránia zloženiu oblúkov 10 smerom dovnútra plošiny 2 alebo von z plošiny, čim sa značne uľahčí vodenie konštrukcie 1. Spevnením oblúkov 10 na konštrukcii 1 prístrešku dosiahneme nedeformovateľný rám,na ktorom je rovnomeme rozložená sila pri zatlačenl. Obidve strany konštrukcie je možné posunúť pozdĺž rovnobežných vodiacich dráh 5, pričom sa zatlačl len na jednu zo strán konštrukcie 10024 Poznamenávame, že patent bol popísaný obzvlášť pre pokrytie nakladacej plošiny. Takáto konštrukcia prístrešku môže byt použitá na pokrytie akejkoľvek plochy, pričom sa neodchýli od rámca patentu.

MPK / Značky

MPK: B60J 5/06, B60P 7/00

Značky: najmä, zastrešenie, plošiny, plochy, konštrukcia, nákladnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e4409-konstrukcia-na-zastresenie-plochy-najma-nakladnej-plosiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia na zastrešenie plochy, najmä nákladnej plošiny</a>

Podobne patenty