Poter obsahujúci recyklovaný sklenený odpad

Číslo patentu: E 3129

Dátum: 17.02.2004

Autor: Campbell Sean

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Poter obsahujúci recyklovaný sklenený odpad0001 Tento vynález sa týka tekutého poteru, napríklad tekutého podlahového poteru na báze anhydrítu alebo síranu vápenatého vo forme alfa-hemihydrátu, cementovaného tekutého poteru na podlahy alebo zmesného cementovaného tekutého podlahového poteru zahrnujúceho recyklovaný odpadový sklenený piesok na konštrukciu plávajúcich súdržných a nesúdržných poterov. Okrem toho sa tento vynález týka spôsobu výroby poterov a spôsobu rernediácie recyklovaného skleneného odpadu výrobou ktoréhokoľvek z vyššie uvedených typov tekutéhopoteru dodávaného na miesto použitia buď vo vrecovanej forme alebo voľne uloženého.0002 V kontexte tejto prihlášky slovo zahmujď znamená obsahuje okrem iných vecí. Nieje úmyslom, aby bolo chápané ako pozostáva len z.0003 Tekutý poter je možné premiestňovať čerpadlom alebo liatim a obsahuje zmes eementu(alebo cementov), kameniva alebo piesku a vody, pričom sa síran vápenatý, kameniva (alebo piesok) a voda pridávajú napríklad k betónovej doske, izolačnej doske alebo ako kryt pre podlahové vykurovanie a pod., s cieľom získať hladkú povrchovú úpravu. Známe potery tohto typu sú ISOCRETE GYVLON TM od firmy Isocrete, LAFARGE GYVLON a AGILIA SCREED od firmy Lafarge, RMC READY-SCREED SUPAFLO od firmy RMC a TARMAC TRUFLOW od firmy Tarmac.0004 Stále rastúci objem skleneného odpadu má za následok značný tlak na dostupné skládkové kapacity. Z tohto dôvodu sa kladie značný dôraz na nutnosť riešiť problémy životného prostredia spojené s likvidáciou skla a jedným zo spôsobov vyvinutých na zníženie tohto tlaku je spôsob zahrnujúci recykláciu odpadového skla. V tomto recyklačnom procese sa odpadové sklo obvykle podrobí diveniu, praniu, triedeniu a preosievaniu za vzniku skleneného piesku.0005 Nevýhodou tohto spôsobu však je, že sa nakoniec musí odstrániť zvyškový sklenený piesok. V súčasnej dobe sa to vykonáva zapracovaním do dechtovej zmesi alebo asfaltu a docestného podkladu ako sypký materiál. Je zrejmé, že existuje potreba iných spôsobov jeho0006 Cementované kompozície obsahujúce siran vápenatý a sklo ako pucolán sú známe z US 2003/0041783. Také cementované kompozície vyžadujú prítomnosť kaolínu ako podstatnej zložky a typicky sa používajú ako malty alebo betóny.0007 Kompozície na báze síranu vápenatého sú tiež známe z US 2002/0121326. Tieto kompozície sa vyznačujú zlepšenou adhéziou k plastovým a kovovým povrchom v dôsledku prítomnosti (a) jedného alebo viac vodou redispergovateľného práškového polyméru na báze vinylesterov, vinylaromatických oleñnických l,3-diénov alebo vinylhalogenidových monomérov a (b) jednej alebo viac solí mastných kyselín s krátkym reťazcom s alkalickým0008 Z RU 2130910 sú známe cementované kompozície obsahujúce sadru, odpad z výroby optického skla vo forme piesku a tiež kamenivo a odpad z výroby optického skla vo formepucolánového skla. Tieto kompozície sa vyznačujú vysokou hustotou.0009 Preto existuje potreba nájsť spôsob remediácie recyklovaného skleneného odpadu pri výrobe ekologicky stáleho produktu. Okrem toho existuje potreba nového výrobku obsahujúceho recyklovaný sklenený odpad, ktorý je z hľadiska životného prostredia stály.0010 Tento vynález rieši alebo zmenšuje aspoň jeden z vyššie uvedených problémov.0011 Teraz bolo zistené, že výroba poteru predstavuje jeden z možných spôsobov remediácie a zapuzdrenia odpadového skleneného materiálu v anorganickej matríci a získania nekontaminujúceho stabilného produktu. Je výhodné, že tento spôsob eliminuje potrebu skládkových kapacít pre odpadové sklo a obmedzuje potrebu používať hĺbkovo a povrchovo0012 Prvý aspekt vynálezu predstavuje použitie kompozície obsahujúcej (l) 15 až 75 hmot. kameniva na báze recyklovaného odpadového skla alebo zvyškového piesku z recyklovaného skla, a (H) 15 až 65 aspoň jedného spojiva na báze síranu vápenatého vybraného zo skupiny, ktorú tvorí sadra typu alfa hemihydrátu, sadra typu beta hemíhydrátu,anhydrít alebo kombinácia dvoch alebo viacerých materiálov z vyššie uvedených, a 10 až 20 hmot. vody z hmotnosti kompozície tekutého poteru.0013 Výhodné uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne obsahuje recyklovaný sklenený odpad vo forme kameniva. Tekutý poter obsahuje vodu v množstve, ktoré umožňuje tekutosť poteru.0014 Uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne zahrnuje recyklovaný sklenený odpad alebo zvyškový piesok z recyklovaného skleneného odpadu. To poskytuje výhodu, že sklo s nižšou špeciñckou hmotnosťou než má obyčajný piesok ľahšie pláva v suspenzii tekutého podlahového poteru než bežné piesky alebo kameniva.0015 Je výhodné, ked uskutočnenie poteru podľa vynálezu okrem toho obsahuje spojivo v prášku alebo suspenzii výhodne obsahujúce aspoň jednu látku zo skupiny, ktorú tvorí Síranvápenatý, portlandský cement, hlínitanový cement a cement na báze sulfohlinitanu vápenatého, 0016 aerosíl, vápencový prach, prášková vysokopecná truska z palivového popola alebo kombinácie dvoch alebo viacerých látok z tejto skupiny. Výhodnejšie je, keď práškové spojivo obsahuje síran vápenatý v kombinácii s aspoň jednou zložkou zo skupiny ktorú tvorí voda,portlandský cement, hlínitanový cement, cement na báze sulfohlinitanu vápenatého, aerosíl,práškový vápenec, práškovítý palivový popol, vysokopecná truska alebo kombinácia dvoch alebo viacerých zložiek tejto skupiny. Je výhodné, keď je síran vápenatý kombinovaný s 10 až 90 hmot. aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny, ktorú tvorí voda, portlandský cement,hlínitanový cement, cement na báze sulfohlinitanu vápenatého, aerosíl, práškový vápenec, práškovitý palivový popol, vysokopecná truska alebo kombináciou dvoch alebo viacerých z0017 Poter obsahuje 15 až 65 hmot. spojiva vo forme prášku alebo suspenzie.0018 Síran vápenatý sa zvolí ako aspoň jedna zložka zo skupiny, ktorú tvorí alfa hemihydrát,beta hemihydrát, anhydrit alebo kombinácia dvoch alebo viacerých z nich.0019 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru obsahuje cement vybraný ako jedna alebo viac zložiek zo skupiny, ktorú tvorí alfa hemihydrát, beta hemihydrát a anhydrit s jednou alebo viacerými zložkami zo skupiny, ktorú tvorí portlandský cement, hlínitanový cement, cement nabáze sulfohlinitanu vápenatého alebo kombinácia dvoch alebo viacerých z nich.0020 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahrnuje zmes alfa hemihydrátu, beta hemihydrátu, anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu.0021 Je výhodné, keď altematívne uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahrnuje zmes cementu na báze sulfohlinitanu vápenatého a portlandského cementu spolu s jednou aleboviacerými zložkami zo skupiny, ktorú tvorí alfa hemihydrát, beta hemihydrát a/alebo anhydrit.0022 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahmuje vápencový prášok ako plnivo.0023 Je výhodné, keď alternatívne uskutočnenie poteru podľa vynálezu zahmuje ako plnivo0024 Je výhodné, keď altematívnc uskutočnenie poteru podľa vynálezu zahrnuje ako0025 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahmuje spomaľovač na spornaľovanie hydratácie cementu alebo doby tuhnutia síranu vápenatého, čím sa predlžuje doba spracovateľnosti tekutého poteru. Je výhodné, keď spomaľovač obsahuje aspoň jednu zložku zo skupiny, ktorú tvorí kyselina citrónová, kyselina vínna, kyselina boritá, glukonát sodný, rochelleská soľ, citrát trisodný, trifosforečnan pentasodný, chelatotvomé činidlo alebokombinácia dvoch alebo viacerých z nich.0026 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahmuje urýchľovač na podporu hydratácie cementu alebo materiálov na báze síranu vápenatého alebo na podporu kryštalizácie práškového spojiva. Je výhodné, keď tento urýchľovač zahrnuje aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny, ktorú tvorí uhličitan lítny, uhličitan sodný, soľ alkalické zeminy, síran hlinitý, síran draselný, fosforečná soľ alebo kombinácia dvoch alebo viacerých z nich. Poskytuje to výhodu, že cementy a/alebo sírany vápenaté budú rýchlo hydratovať alebo tvrdnúťihneď po skončení účinku spomaľovača.0027 Je výhodné, keď uskutočnenie poteru podľa tohto vynálezu zahrnuje zmäkčovadlo. Toto zmäkčovadlo výhodne obsahuje aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny, ktorú tvorí melamín,lignosulfonát, kazeín alebo kombinácia dvoch alebo viacerých z nich, čo zlepšuje tokové vlastností tekutého podlahového poteru bez toho, aby bolo nutné pridávať nadbytok vody. Preto je možné použit menšie množstvo vody a/alebo je možné upustiť od pridania nadbytočnej

MPK / Značky

MPK: C04B 28/00

Značky: obsahujúci, skleněný, recyklovaný, poter, odpad

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e3129-poter-obsahujuci-recyklovany-skleneny-odpad.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poter obsahujúci recyklovaný sklenený odpad</a>

Podobne patenty