Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami

Číslo patentu: E 2652

Dátum: 02.12.2004

Autor: Mušálek Oto

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka plastovej skladacej fľaše s harmonikovo usporiadanými rebrami, najmä sa týka nápojových PET iiiaš.0002 Plastové fľaše, najmä nápojové PET fľaše, patria medzi problémové odpady. Sú problémom ako z hľadiska skladovania po použití a likvidácie, tak aj z hľadiska možnosti triedenia a dmhotného spracovania. Pokiaľ sú tieto fľaše po použití skladované a dávané do odpadov bez zlísovania, ich veľký objem spôsobuje problémy skladovania, znižuje ekonomiku odvozu odpadov aj ekonomickú efektívnosť prípadnej likvidácie alebo druhotného spracovania.0003 Patentová dokumentácia popisuje z vyššie uvedených dôvodov snahu o vytvorenie ľahko skladacej plastovej flaše na báze PET alebo podobných hmôt, avšak žiadne z týchto riešení nebolo doposiaľ natoľko úspešné, aby bolo možné takéto Skladacie fľaše vytvorit pre bežný trh.0004 Doterajšie pokusy o vytvorenie skladacich fliaš viedli zatiaľ len k vytvoreniu možností zloženia flaše po použití, avšak tieto fľaše nie sú použiteľné pre sýtené nápoje.0005 Napriklad vo zverejnenej CZ PV 2001-2668 podľa W 0 00/44630 je popísaná nevratná fľaša s postupne skladaoou konštrukciou jej bočných stien bez možnosti návratu do pôvodného tvaru, kde bočné steny majú harmonikovú konštrukciu obsahujúcu sústavu susediacich záhybov. Z nich každý záhyb je tvorený dvoma protiľahlými plochami rôznej šírky a aspoň menšia plocha z oboch má oblúkový tvar. Pokiaľ by sa tento tvar uvažoval nie so vzťahom na záhyby, ale na charakter takto vytvorených rebier, vedená podmienka rôznej šírky plôch znamená, že jedna polovica každého rebra má väčšiu výšku, resp. vypuklosť, ako druhá. Z toho sa dovodzuje možnosť zložiteľnosti fľaše pôsobením ľahkým tlakom. V praxi však takáto fľaša ľahko podlieha aj samovoľnej deforrnácii, kedy dochádza najmä k deformáciám tvaru fľaše v šírkovom smere následkom tiaže nápoja, manipuláciou a skladovaním, a taktiež táto fľaša nie je vôbec vhodná pre sýtené nápoje, pretože neodoláva tlaku pôsobiacemu zvnútra na jej steny.0006 Iná skladacia fľaša bola popísaná napríklad v prihláške EP O 850 842 A 1, ktorá zodpovedá predvýznakovej častí priloženého nároku 1. Táto popisuje skladaciu fľašu zloženú z hannonikových rebier, ktorých homé steny, alebo dolné steny, majú aspoň jeden obvodový žliabok. Pri týchto fľašiach je pomocou žliabku vytvorené vystuženie, ktoré zvyšuje ich odolnosť voči nežiadúcej deforrnácii a uľahčuje zámerne skladanie fľaše. Aj v tomto prípade však celoobvodovým prelisom, ktorý je tu za účelom vytvorenia žliabku, dochádza k porušeniu rozmerovej symetrie medzi homou a dolnou polovicou hannonikových rebier fľaše, čo vo svojom výsledku vedie k nežiadúcim samovoľným deforrnáciám fliaš a k nemožnosti ich plnenia sýtenými nápojmi.0007 Oba vyššie uvedené spisy uvádzajú ako známy stav techniky možnosť vytvorenia hannonikovej fľaše so symetrickými rebrami, kde homá polovica rebier má tvar a rozmery ako dolná,avšak aj toto riešenie je nepoužiteľné v praxi z dôvodov deformácií.0008 Vyššie uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje vynález. Je doriešená plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami, ktorá má steny v aspoň svojej časti vytvorené ako hannonikovo usporiadanú konštrukciu obsahujúcu sústavu susedíacich, horizontálne prebiehajúcich rebier, z ktorých každé je tvorené dvoma protiľahlými plochami, kde aspoň na niektorých rebrách majú obe plochy rebra, homé aj dolné, oblúkovitý tvar, ktorého vypuklost smeruje proti susednej ploche. Podstata vynálezu spočíva vtom, že jedna z dvoch plôch je na aspoň jednomrebre je opatrená sústavou rebrových prelisov, ktorým náväznosť je v horizontálnom smere prerušená.Tieto prelisy na rebrách, teda rebrové prelisy, sa týkajú vždy len jednej polovice rebra, home alebo dolnej.0009 Sústava rebrových prelisov je tvorená dvoma alebo viacerými rebrovými prelismi, ktoré sú s výhodou usporiadané na fľaši Iúčovito.0010 Rebrové prelisy sú optimálne v počte šesť až dvadsať a všetky sa nachádzajú na tej istej polovici rebier v rámci celej fľaše, to je všetky sú bud na hornej, alebo všetky sú na dolnej polovici rebier.0011 Fľaša je s výhodou okrem rebrových prelisov opatrená ešte sústavou vertikálnych prelisov,ktoré prebiehajú cez celú oblasť ich harmonikových rebier a vytvárajú na fľaši vybranie rebier, ktoré je takej hlbky, že siaha do úrovne prinajmenšom menšieho obvodového priemeru rebier.0012 Sústava vertikálnych prelisov obsahuje aspoň dva vertikálne prelisy.0013 Vertikálne prelisy sú situované na fľaši s výhodou symetricky a steny vybrania nimi tvorené n rebrách, voči sebe s výhodou zvierajú uhol oz väčší ako 90 °.0014 Vertikálne prelisy sú optimálne v počte dva až osem podľa rozmerov, a hrúbky fľaše,predovšetkým ale podľa priemeru fľaše. Pre bežný typ nápojovej fľaše je optimálny počet tri vertikálne prelisy.0015 Všetky vertikálne prelisy sú s výhodou vytvorené akje možné pomocou plynulých zaoblených prechodov, bez ostrých hrán. Smerom ku hrdlu aj ku dnu fľaše je s výhodou vytvorený nábeh vertikálneho prelisu oblúkovitého tvaru. Oblúkovitým tvarom sa rozumie prispôsobenie linie vertikálneho prelisu nenásilne tvaru fľaše, najmä vytvorenie jeho začiatku a konca v blizkosti hrdla a dna už na zaoblenej hornej a dolnej časti fľaše, nieje tým myslené zakrivenie línie napríklad do boku. 0016 Na dne fľaše je s výhodou vytvorený stohovací prelis, ktorý vybieha dovnútra dutiny fľašev tvare jamky pre uzáver susednej fľaše pri stohovani.0017 Rebrá fľaše aj jej dno a hrdlo sú s výhodou nenarušené odlišným materiálom, ako je napríklad nalepená etiketa, samolepiace oenovky, a pod., kde celá fľaša je z rovnorodého materiálu bez prítomnosti neodnimateľne tixovaných cudzorodých materiálov. Vynález je doriešený aj z tohto hľadiska, kde s výhodou, umožňujúcou bez náročného odstraňovanie cudzorodých hmôt uskutočňovať druhotné spracovanie, je fľaša opatrená snímateľnou etiketou a na uzavretie fľaše je použitý bezo zbytku odnímateľný uzáver.0018 vynález je využiteľný pre plastové fľaše, najma nápojové PET fľaše. Technické riešenie dosahuje možnosti ako bezpečného a ľahkého harmonikového zloženia fľaše na minimálny objem, tak aj tvarovú stálosť. Vynález umožňuje plnenie bežnými kvapalinami, ale aj sýtenými nápojmi, bez toho aby dochádzalo k nežiadúcemu borteniu konštrukcie fľaše. Je doriešená aj možnosť skladovania stohovanlm nezložených aj zložených fliaš, a taktiež možnosť triedenia odpadu a efektívneho druhotného spracovania. Pokiaľje fľaša opatrená snlmateľnou etíketou, a tiež opatrená bezo zbytku odnímateľným uzáverom, odstránenie balastnej hmoty a druhotné spracovanie čistej hmoty môže byť dosiahnuté rýchlo a ľahko. Skladacie fľaše umožnia zníženie objemu odpadov, zvýšenie efektívnosti odvozu týchto odpadov aj zefektívnenie druhotného spracovania. Následne je možné očakávať aj ekologický prínos zo zníženia výskytu týchto materiálov na skládkach.Prehľad obrázkov na ýýkresoch0019 vynález je objasnený pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. 1 prlkladnú optimálnu fľašu podľa vynálezu, obr. 2 pohľad na rez touto fľašou, obr. 3 pohľad na tú istú fľašu zhora, obr. 4 pohľad na tú istú fľašu zospodu, obr. 5 A až D rôzne tvarové varianty harmonikových rebier podľa vynálezu a obr. 6 bezo zbytku odnímateľný uzáver fľaše podľa vynálezu.0020 Príkladom uskutočnenia vynálezu v optimálnom usporiadaní je skladacia PET nápojová fľaša podľa obr. 1 až 4.0021 Skladacia fľaša má steny vytvorené ako harrnonikovo usporiadanú konštrukciu, obsahujúcu sústavu susediacich horizontálne prebiehajúcich rebier 1, z ktorých každé je tvorené dvoma protiľahlými plochami L, Ľ. Okrem homého a dolného majú všetky rebrá 1 obe svoje plochy 1, 1,horné aj dolné, voči sebe symetrícké a oblúkovitého tvaru, ktorého vypuklosť smeruje proti susednej ploche. Vždy dolná plocha 1 na každom rebre 1 je opatrená sústavou rebrových prelisov g, ktorých náväznosť je v horizontálnom smere prerušená. Tým sa rozumie, že nie sú vytvorené ako spojité obvodové žliabky, a pod., takže základný tvar rebier 1 nie je nimi dotknutý. Je však vytvorená rozdielnosť v pevnosti hornej plochy 1 voči dolnej ploche 1, ktorá sa zásadne prejaví v okamihu skladania. Rebrové prelisy g sú nazvané podľa ich výskytu na rebrách 1. Pokiaľ sú rebrové prelisy g vytvorené na dolnej ploche 1 rebier 1 fľaša sa skladá miskovito, pokiaľ sú vytvorené na hornej ploche 1, fľaša sa skladá v opačnom klenutom tvare.0022 Fľašaje okrem rebrových prelisov g opatrená ešte troma vertikálnymi prelismi g, ktoré majú tvar zvíslých pásov prebiehajúcich cez celú oblasť ich harmonikových rebier 1 a vytvárajú na fľaši vybrania i rebier 1. Pásy vertikálnych prelisov g prebiehajú zhruba na úrovni obvodovej kružnice spojov medzi rebrami 1, takže vybranie 4 dosahuje a v najhlbšom mieste môže aj presahovať hĺbku úrovne menšieho obvodového priemeru rebier 1. Vertikálne prelisy I 3 sú situované na fľaši symetrickya steny vybraní 5 nimi tvorené na rebrách 1 zvierajú voči sebe výhodný tupý uhol a zhruba 120 °, teda výhodne väčší ako 90 °. Všetky vertikálne prelisy g majú plynulé, zaoblené prechody tvarov, bez ostrých hrán. Na obrázkoch nakreslené tvary nepredstavujú teda ostré hrany, ide len o objasnenieschémy tvarov. 0023 Smerom ku hrdlu fľaše aj ku dnu fľaše sú vytvorené nábehy § vertikálnych prelísov goblúkovitého tvaru. Dno fľaše je s výhodou vo svojej strednej časti vychýlené voči horizontálnej rovine,a to oblúkovito nahor. Je tak vytvorený stohovaci preiis §, ktorý vybieha do vnútra dutiny fľaše v tvarejamky pre uzáver, alebo hrdlo susednej fľaše pri stohovanl. 0024 Na obr. 5 sú demonštrované názomé príklady možnosti uskutočnenia rebier 1 podľa vynálezu, nijako neobmedzujúce možnosti dalších uskutočnení. V prípade A ide o sústavu oblúkovitých. Iúčovitých rebrových prelísov 2, v prípade B o tvar radiálny, v prípade C o kruhový tvar, v prípade D je to tvar kvapkovitých radiálnych lúčov. Obrázok taktiež predstavuje možnosť rebier 1 bez vertikálnych prelísov g.0025 Na uzatvorenie fľaše podľa vynálezu je vhodný bezo zbytku odnlmateľný uzáver 1,umožňujúci recykláciu, ktorý je znázomený na obr. 61. Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami, ktorá má steny v aspoň svojej časti vytvorené ako harmonikovo usporiadanú konštrukciu obsahujúcu sústavu susedíacich,horizontálne prebiehajúcich rebier (1), a ktorých každé je tvorené dvoma protiľahlými plochami(1, 1), kde aspoň na niektorých rebrách (1) majú obe plochy (1 , 1) rebrá (1) homé aj dolné,oblúkovitý tvar, ktorého vypuklosť smeruje proti susedne ploche (1 , 1), vyznačujúca sa tým,že jedna z dvoch plôch (1 , 1) na aspoň jednom rebre (1 ) je opatrená sústavou rebrových prelísov (2), ktorých náväznost je v horizontálnom smere prerušená.2. Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že sústava rebrových prelísov (2) je tvorená aspoň dvoma rebrovými prelismi (2), ktoré sú3. Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 1 a 2,vyznačujúca sa tým, že rebrové prelisy (2) sú v počte šest až dvadsat a všetky sa nachádzajú na tej istej polovici rebier (1) v rámci celej fľaše.4. Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 1 až 3,vyznačujúca sa tým, že fľaša je okrem rebrových prelísov (2) opatrená ešte sústavou vertikálnych prelísov (3), ktoré prebiehajú cez celú oblasť ich harmonikových rebier (1) a vytvárajú na fľaši vybrania (4) rebier (1), dosahujúce do úrovne prinajmenšom menšieho obvodového priemeru rebier (1).5. Plastová skladacia fľaša s hannonikovo usporiadanými rebrami podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, že sústava vertikálnych prelísov (3) obsahuje aspoň dva vertikálne prelisy (3).6. Plastová skladacia fľaša s hannonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 4 a 5,vyznačujúca sa tým, že vertikálne prelisy (3) sú situované na fľaši symetricky a steny vybranl(4), ktoré sú nimi tvorené na rebrách (1) zvierajú voči sebe uhol a väčšl ako 90 °.7. Plastová skladacia fľaša s hannonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 4 až 6,vyznačujúca sa tým, že vertikálne prelisy (3) sú v počte dva až osem, na bežnej nápojovej fľaši s výhodou v počte tri.8. Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 4 až 7,vyznačujúca sa tým, že všetky vertikálne prelisy (3) sú vytvorené pomocou plynulých zaoblených prechodov, bez ostrých hrán a smerom ku hrdlu aj ku dnu fľaše je vytvorený nábehPľastová skiadacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 1 až 8,vyznačujúca sa tým, že na dne fľaše je vytvorený stohovací prelis (6), ktorý vybieha do vnútra dutiny fľaše v tvare jamky pre uzáver susednej fľaše pri stohovaní.Plastová skiadacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami podľa nárokov 1 až 9,vyznačujúca sa tým, že rebrá (1) fľaše aj jej dno a hrdlo sú z rovnorodého materiálu bez prítomnosti neodnľmateľne tixovaných cudzorodých materiálov, kde fľaša je opatrená bezo zbytku snímateľnou etiketou a pre uzatvorenie fľaše je použitý bezo zbytku odnímateľný uzáver

MPK / Značky

MPK: B65D 1/02

Značky: harmonikovo, rebrami, usporiadanými, plastová, fľaša, skladacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e2652-plastova-skladacia-flasa-s-harmonikovo-usporiadanymi-rebrami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami</a>

Podobne patenty