Rámček pre vstavanie elektroinštalačných zariadení, pre čelné vsadenie so zapadnutím

Číslo patentu: E 2608

Dátum: 29.11.2005

Autori: Moschenros Michel, Schwarz Jürgen, Arnold Hans-joachim

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

RÁMČEK PRE VSTAVANIE ELEKTROINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ, PRE ČELNÉ VSADENIE so ZAPADNUTÍM0001 Vynález sa týka rámćekov pre vstavanie zariadení, so stredným otvorom, pre čelné vsadenie so zapadnutim, na vstavanie jedného alebo viacej elektroinštalačných zariadení do kanála pre vstavanie zariadení, podľapredvýznakovej časti nároku 1.0002 Čelné vsadzovanie so zapadnutím, pri elektroinštalačných prístrojoch takto osadzovaných do káblových kanálov s prierezom v tvare U alebo C, kladie značné požiadavky na konštruktéra. Na jednej strane je potrebné, aby sa zariadenia a rámčeky pre vstavanie zariadení dali ľahko montovat a demontovat, a na druhe strane musia odolávat značným silám. To plati predovšetkým pre zásuvky. Rámčeky pre vstavanie zariadeni, ktoré viac alebo menej dobre spĺňajú požadované podmienky, sú známe z DE 78 O 3 034 U, EP O 913 902 A,EP 1271734 A, EP O 844 714 A alebo EP 1 059 719 B.0003 Často je prianim alebo tiež potrebou montovat priamo vedľa seba viac elektroinštalačných zariadení alebo priraďovat ďalšie elektroinštalačnézariadenia vedla už existujúcej inštalácie. Ak sú elektroinštalačné zariadenia použité ako tu v rámčeku pre vstavanie, musi byt použitý nový väčší rámček. Na tento účelu musi byt elektroinštalačné zariadenia z existujúceho rámčeka demontované a rámček odstránený. Ak je rámček pre vstavanie zariadení uzavretý, musia byt dodatočne ešte demontované z inštalačných prístrojov0004 Úlohou vynálezu je navrhnút rámček pre vstavanie zariadeni, ktorý by sa dal jednoducho montovat, jednoducho nastavovat a jednoducho demontovat a ktorý by mohol byt dodatočne ľahko rozširovaný aosadený súćasťami.0005 Táto úloha je vyriešená rámčekom pre vstavanie zariadení so znakmi0006 vynález vychádza z rámčeka pre vstavanie zariadeni, ktorý je vzákladnom stave dvojdielny a ktorý je plne osadený určitým minimálnym počtom elektroinštalačných zariadeni, napriklad jediným takýmto zariadením. Obe časti rámčeka sú do seba zasúvateľné. Vďaka dvojdielnosti môžu byt bezproblémov osadzované a demontované zariadenia už pripojené k vodičom.0007 Pre prípad, že má byt vstavaných viac elektroinštalaćných prístrojov ako zodpovedá základnej verzii rámčeka pre vstavanie zariadeni, sú navrhnuté párové predlžovacie lišty, ktoré sa vsadzujú medzi základné časti rámčeka. Dĺžka predlžovacich líšt môže byt opat zladená s určitým minimálnym počtom0008 Aby sa zvýšila pevnosť zasúvacich spojov, môžu byt na zasúvacich nosoch podľa ďalšieho znaku vynálezu usporiadané pružné nosy. Tieto pružné nosy zvyšujú trenie.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia môžu byt na otvoroch pre zasúvanie,korešpondujúcich so zasúvacími nosmi, priehlbne alebo vybrania spolupracujúce s pružnými nosmi. Týmto spôsobom vzniká spoj s tvarovým stykom.0010 Aby sa skryl styk medzi rámčekami pre vstavanie zariadení a susednými kanálovými krytmi, môže byt na základni častí rámčeka vytvorený výrez, takže kanálový kryt môže byt posúvaný pod rámček pre vstavanie0011 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je navrhnutá tretia časť rámčeka vtvare písmena U, ktorá môže byt použitá miesto lištovitej druhej časti rámčeka.0012 Na upevnenie rámčeka pre vstavanie zariadení môžu byt podľa uskutočnenia vynálezu na spodnej strane častí rámčeka a/alebo predlžovacích líšt usporiadané západkové jazýčky a/alebo západkové nosy, ktoré spolupracujú s kanálovým spodným dielom a predovšetkým jeho profilmi pre0013 Na základe výkresu bude vynález bližšie vysvetlený na príkladochobr, 1 pohľad zospodu na prvý rámček pre vstavanie zariadeni,obr. 2 pohľad zospodu na rámček pre vstavanie zariadení s predĺženiami, aobr.3 Iícny pohľad na rámček pre vstavanie zariadení z obr. 20014 Obr.1 znázorňuje v izometrickom zobrazeni pohľad zospodu na prvý rámček pre vstavanie zariadení pred jeho montážou. Sú tu viditeľné dve časti 10, 20 rámčeka. Prvá časť 10 rámčeka v tvare písmena U ma základňu 11 a dve ramená 12. Na konci jedného ramena 12 je vytvorený zasúvací nos 13 a nakonci druhého ramena 12 je vytvorený zodpovedajúci otvor 14 pre zasunutie.0015 Lištovitá druhá část 20 rámčeka má rovnako základňu (základnú časť- ďalej krátko základňu) 21, avšak žiadne ramená. Miesto toho je zasúvací nos 23 vytvorený priamo na základni 21. Zodpovedajúci otvor 24 pre zasunutie je vytvorený do základne 21. Zasúvacie nosy 12, 23 korešpondujú so zodpovedajúcimi otvormi 14, 24 pre zasunutie, vytvorenými vždy na ďalšej časti 10, 20 rámčeka.0016 Na zasúvacích nosoch 13, 23 sú vytvorené pružné nosy 15, 25. Do stien zasúvacích otvorov 14, 24 sú vytvorené priehlbne alebo vybrania 17, 27. Akonáhle sú časti 10, 20 rámčeka do seba zasunuté, zapadajú pružné nosy 15,25 do priehlbní 17, 27 a fixujú obe časti 10, 20 rámčeka.0017 Ak nie je potrebné spojenie s tvarovým stykom, môžu priehlbne 17,27 odpadnút. V tomto pripade zvyšujú pružné nosy 15, 25 trenie medzi oboma0018 Obr. 2 znázorňuje v izometrickom zobrazeni pohľad zospodu na rámček pre vstavanie zariadení z obr. 1, pričom medzi časťami 10, 20 rámčeka je vsadená dvojica predlžovacích líšt 30. Predlžovacie lišty 30 majú priamu pretiahnutú základňu (základnú čast - ďalej krátko základňu) 31, na ktorej jednom konci je vytvorený zasúvací nos 33 s pružným nosom 35 a na ktorej druhom konci je vytvorený otvor 34 pre zasunutie, prípadne s priehlbňou 37.0019 Obr. 3 znázorňuje izometrické zobrazenie, v pohľade z lícnej strany, rámčeka pre vstavanie zariadení z obr. 2 v zmontovanom stave. viditeľný je tutiež výrez 16 na spodnej strane základne 11. Tento výrez 16 dovoľuje zasunúťkanálový kryt (neznázornený) kanála pre vstavanie zariadení pod časť 10 rámčeka, takže je styk zakrytý.0020 zodpovedajúci výrez 26 je vytvorený pod základňou 21 druhej časti rámćeka 20.0021 Je samozrejme, že rozmery rôznych častí 10, 20, 30, 40 rámčeka sú prispôsobené rozmerom vsadzovaných elektroinštalaćných zariadení, takže jevždy možné montovat určitý počet elektroinštalačných zariadení bez medzier.

MPK / Značky

MPK: H02G 3/08, H02G 3/12

Značky: vstavanie, čelně, vsadenie, elektroinštalačných, zariadení, zapadnutím, rámček

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e2608-ramcek-pre-vstavanie-elektroinstalacnych-zariadeni-pre-celne-vsadenie-so-zapadnutim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rámček pre vstavanie elektroinštalačných zariadení, pre čelné vsadenie so zapadnutím</a>

Podobne patenty