Skladovacia jednotka

Číslo patentu: E 20750

Dátum: 10.08.2011

Autor: Sully Peter

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na skladovacíu jednotku. Týka sa najmä skladovacieho usporiadania, v ktorom je sada vertikálnych pilierov spojená so sadou horizontáinych trámov tvoriacich štruktúru, ktorá môže niesť náklad priamo na tráme alebo podporovať vsadené trámy. Väčšinou sú piliere určené ako sada umiestnení pozdĺž dĺžky stojanu. Trám môže byť umiestnený s pilierom v jednej alebo viacerých polohách prostredníctvom, napríklad, telesa, ktoré je súčasťou piliera (polica s otvorom pre umiestnenie na výstupku) alebo mechanickým spojením, ako napríklad nitom alebo skrutkou.0002 VJP 0333529 Aje opísaná skladovacia jednotka vo forme trámu, ktorý má zadný prvok zo všetkých hrán, z ktorých vyčnieva príruba, vonkajšiu hranu každej príruby s vyčnievajúcim okrajom, takže trám má tvar prierezu C a má dva konce.0003 Z jedného aspektu sa tento vynález vyznačuje aspoň jedným koncom, ktorý má prvú prírubu rozširujúcu sa ku koncu, ale s okrajom prvej príruby končiacej sa pred koncom, aby zanechal medzeru medzi koncom okraja a koncom príruby druhá príruba na uvedenom konci končí všikmom okraji vo vzťahu kzadnému prvku svonkajším rohom druhej príruby vzdialeným od zadného prvku, ktorý je spätne nastavený v pozdĺžnom smere od konca zadného prvku, pričom okraj druhej príruby končí vo vonkajšom rohu, a zadný prvok na konci alebo blízko konca je prispôsobený tak, aby poskytol aspoň jedno umiestnenie, pričom trám môže byť pripojený k podpere police.0004 Výhodne sa skladovacia jednotka vyznačuje tým, že na alebo vblízkosti jedného alebo každého konca trámu je aspoň jeden otvor, prostredníctvom ktorého je koniec trámu odpojiteľne vsadený na doplnkový výstupok (na prislúchajúci záves) aby sa trám podporil, čím sa trám nesie a určuje sa jeho poloha.0005 Výhodne sa skladovacia jednotka vyznačuje jednou alebo obomi prírubami trámu, opatrenými šikmým koncom, aby umožnil poukladať trámy spodobným koncovým uhlom vedľa seba a ďalším trámom spravými uhlami ktrámu, bez prekrytia trámu alebo ďalších trámov.0006 Z ďalšieho aspektu vynálezu je predstavená skladovacia jednotka vo forme vyššie popísaného trámu vkombinácii sďalším trámom, ktorý má zadný prvok na každej hrane, z ktorej vyčnieva príruba a svertikálnym nosným stĺpom, v ktorom nosný stĺp má prierez v tvare L s dvomi nedelenými ramenami koniec trámu je vsadený k jednému ramenu na nosnom stĺpe a koniec ďalšieho trámu je vsadený doiného ramena v rovnakej úrovni, ale v pravých uhloch trámu časť príruby trámu,ktorá prechádza cez medzeru, prekrýva časť príslušnej príruby ďalšieho trámu konečná časť inej príruby trámu je skosená a konečná časť príslušnej príruby naďalšom tráme je tiež skosená, čím je konecná časť inej príruby trámu zarovnaná, ale neprekrýva konečnú časť príslušnej príruby ďalšieho trámu.0007 Ďalej bude predstavený príklad uskutočnenia vynálezu s odkazom na sprievodné výkresy, kde Obrázok 1 je pohľad z boku na koniec trámuObrázok 2 je koncový pohľad na trám z Obrázku 1Obrázok 3 je pohľad na trám z Obrázku 1 a 2, a podpornú štruktúru, s ktorou má byť trám zapojený ako súčasť zostavy policeObrázok 4 je priblíženie prvkov z Obrázku 3 tesne pred zapojením aObrázky SA a 5 B ukazujú prvky ako sú popísané vspojení sObrázkami 1 až 4 zostavenými na vytvorenie regálovej štruktúry.0008 Výkresy ukazujú skladovaciu jednotku zahŕňajúcu trám 11, ktorý má zadný člen (resp. prvok) 12 z hrán 13, 14, z ktorých vyčnievajú jednotlivé príruby 15, 16. Vonkajšie hrany, najmä okraje 17, 18 majú jednotlivý prehyb 19, 20 vyčnievajúcí tak,že okraj trámu 11 má tvar prierezu C.0009 Len jeden koniec, a to koniec A trámu 11, je znázornený druhý koniec, ktorý nie je znázornený, je vytvorený ako zrkadlový obraz konca znázorneného v Obrázkoch 1 až 4 a funguje podobným spôsobom, aký bude popísaný ďalej.0010 Trám 11 má koniec A s prvou prírubou 15 rozširujúcou sa ku koncu A, ale s prehybom 19 z prvej príruby 15 končiacim pred koncom As cieľom ponechať medzeru G medzi koncom 23 prehybu 19 a koncom 24 z prvej príruby 15. Koniec 23 prehybu 19 je zaoblený, aby zlepšil manipuláciu s trámom počas pripevnenia vertikálnej podpory ako bude popísane ďalej.0011 Trám 11 ma druhú prírubu 16 zakončenú hranou 26 šikmou vo vzťahu k zadnému členu 12 svonkajším rohom 27 druhej príruby 16, ktorá je vzdialená od zadného člena 12, ktorý je nastavený smerujúc späť pozdĺžne od konca Atrámu. Prehyb 20 druhej príruby 16 končí vo vonkajšom rohu 27 (pozri časti Obrázkov 3 a 4).0012 Zadný člen 12 je opatrený otvormi 29, 30, aby umožnil umiestnenie zadného prvku na výstupky ajeho zaistenie výstupkami ako je popísané ďalej v spojení s Obrázkami 5 A a 5 B.0013 Obrázky 5 A a SB ukazujú trám 11 totožný vo forme a funkcii s tým, ktorý je opísaný vsúvislosti sObrázkami 1 až 4 zostavenými pre vytvorenie policovej štruktúry. Prvky trámu 11 sú identífíkované podobnými referenciami. Trám 11 je zostavený spojením s vertikálnym nosným stĺpom 40, ktorý tvorí roh požadovanej policovej štruktúry. vertikálny nosný stĺp 40 má tvar prierezu L s nedelenými ramenami 41, 42.0014 Ďalší trám 43 je kdispozícií pre vsadenie na rovnakej úrovni, ale vpravých uhloch trámu 11 tak, ako to bude popísané ďalej.0015 Každé rameno 41, 42 je prepichnuté sadou výstupkov, konkrétne sadou 41 A,42 A, z ktorých len horné dva z každej sady sú znázornené konkrétne sú znázornené 41 A, 41 A a 42 A, 42 A. Diery 44, 45 umožňujú zaistiť trámy 11, 43, len čo sú vsadené na vertikálny nosný stĺp 40 na ich príslušné výstupky. Obrázok 5 A znázorňuje trámy 11, 43 použité na osadenie na stĺp 40 a Obrázok 5 B znázorňuje trámy 11, 43 umiestnené v mieste stĺpa 40.0016 S odkazom na Obrázok 1, časť vrchnej príruby 15 presahujúca cez medzeru G slúži na prekrytie príslušnej časti (Obrázky 5 A, SB) trámu 43. Vertikálne zaťaženie vznikajúce na konci trámu 11 sa ľahko prenáša na koniec trámu 43, takže prispieva k rozloženiu zaťaženia v zostave pracovnej police. Koncová časť druhej príruby 16 je naklonená tak, že je zarovnaná, ale neprekrýva sa, s príslušným koncom dolnej príruby trámu 43. Tieto dve vlastnosti majú významný podiel na stabilite a nosnosti výslednej zostavy pracovnej police.0017 Tento vynález poskytuje skladovacie jednotky, ktoré sú ľahko zostaviteľné a zlepšujú stabilitu v porovnaní s rôznymi súčasne dostupnými skladovacími jednotkami. Jedna výhoda spočíva vspojení súčastí bez potreby ďalších komponentov.1. Skladovacia jednotka vo forme trámu (11) so zadným členom (12) zkaždej hrany (13, 14), z ktorej vyčnieva príruba (15, 16), kde vonkajšia hrana (17, 18) každej príruby má prehyb (19, 20) vyčnievajúci tak, že trám má tvar prierezu C, pričom trám má dva konce, vyznačujúca sa tým, že aspoň jeden z koncov (A) má prvú prírubu (15) presahujúcu ku koncu (A), zatiaľ čo prehyb (19) prvej príruby (15) končí pred koncom(A) ponechávajúc medzeru (G) medzi koncom (23) prehybu (19) a koncom (24) príruby druhá príruba (16) na uvedenom konci (A) končí v hrane (26) zauhlenej vo vzťahu k zadnému členu (12), pričom vonkajší roh (27) druhej príruby (16)vzdialený od zadného členu (12) je pozdĺžne odsadený od konca (A) zadného člena, pričom prehyb (20) druhej príruby (16) končí vo vonkajšom rohu (27) a zadný člen (12) na konci (A) alebo vjeho blízkosti je usporiadaný tak, aby poskytol aspoň jedno umiestnenie (29, 30), kde by trám mohol byť pripevnený k podpore police (40).2. Skladovacia jednotka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že na alebo vbiízkosti každého konca trámu (11) je vytvorený aspoň jeden otvor (29, 30),pomocou ktorého koniec trámu (11) môže byť odpojiteľne vsadený na doplnkový výstupok (41 A, 41 A, 42 A, 42 A) ako podpora (40) pre trám, pričom podpera (40) umiestňuje a podporuje trám.3. Skladovacia jednotka podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2 vyznačujúca sa tým, že jedna alebo obidve príruby (15, 16) trámu majú zauhiený koniec trámu (11),aby príruby s podobným uhlovým koncom mohli byť poukladané vedľa seba v pravých uhloch voči trámu (11) bez prekrývania jedného trámu (11) s ďalším trámom.4. Skladovacia jednotka vo forme trámu (11) podľa nároku 1, 2 alebo 3, v kombinácii s ďalším trámom (43), ktorý má zadný člen z každej hrany, z ktorej vyčnieva príruba, a svertikálnym nosným stĺpom (40) kde nosný stĺp (40) má tvar prierezu L sdvomi nedelenými ramenami (41, 42), pričom koniec trámu (11) je vsadený do jedného ramena (41) nosného stĺpa, a koniec ďalšieho trámu (43) je vsadený do iného ramena (42) nosného stĺpa v rovnakej výške, ale v pravom uhle voči trámu (11) časť príruby (15) trámu (11), ktorá presahuje medzeru (G), prekrýva časť príslušnej príruby ďalšieho trámu (43) koncová časť inej príruby (16) trámu (11) je šikmá a koncová časť príslušnej príruby ďalšieho trámu (43) je šikmá, prostredníctvom čoho je koncová časť zarovnaná s inou prírubou (16) trámu (11), ale neprekrývakoncovú časť príslušnej príruby na ďalšom tráme (43).

MPK / Značky

MPK: A47B 47/02, F16B 12/50

Značky: skladovacia, jednotka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e20750-skladovacia-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skladovacia jednotka</a>

Podobne patenty