Číslo patentu: E 19832

Dátum: 07.04.2009

Autori: Fidan Umit, Marasli Sarper, Kaya Atilla, Abdik Bora, Unlu Umit

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa Vzťahuje na kompresor, pri ktorom je zlepšený Výkon.0002 Pri Vzduchotesných kompresorov používaných predovšetkým pri chladiacich zariadeniach sa používa tlmič nasávania vyrobený z plastového materiálu s cieľom zmiernenia hluku, ktorý vytvára Chladiaca kvapalina, a Chladiaca kvapalina so zníženou teplotou a tlakom, ktorá priteká z výparníka, je privedená k tomuto tlmiču nasávania. Chladiaca kvapalina nasávaná tlmičom výparníka, umiestneným vnútri krytu kompresora, je privedená do valca a v ňom je stlačená pomocou piesta tak, aby sa podieľala na chladiacom okruhu. V súčasnej situácii V tomto odbore sa pri kompresoroch používa polopriamy spôsob nasávania s cieľom chladenia chladiacej kvapaliny, ktorá priteká do vnútra valca. U tejto metódy Vtokový otvor tlmiča nasávania a samotesniace vtokové potrubie vstupujúce do krytu ležia naproti sebe, ale nie sú prepojené. Keďže Vtokový otvor tlmiča nasávania nie je priamo spojený s vtokovým potrubím, Chladiaca kvapalina nasatá do krytu vstupuje do tlmiča nasávania so zvýšenou teplotou z dôvodu tepla V kryte. Keďže sa teplota chladiacej kvapaliny zvýši, objemová efektívnosť kompresora a teda koeficient výkonu (COP) sa zníži. 0003 V súlade so situáciou V danom obore u amerického patentu Č. US 5496 l 56 lievikovitý alebo zapustený Vtokový otvor tlmiča umožňuje, aby z Vtokového potrubia odtekalo veľké množstvo chladiacej kvapaliny, ktorá má pritiecť do tlmiča nasávania. 0004 V súlade so situáciou V danom obore u amerického patentu č. US 52882 l 2 je vtok tlmiča nasávania a vtokové potrubie prepojené pomocou pružiny dorazu (tlmiaceho pera).0005 V súlade so situáciou V danom obore u amerického patentu č. US 58037 l 7 je vtok tlmiča nasávania a vtokové potrubie prepojené pomocou pružiny a svorky.0006 V súlade so situáciou V danom obore u amerického patentuč. US 5888055 je vtokové potrubie pripojené ku Vtoku tlmičanasávania vnútri krytu a to tak, že medzi nimi je vytvorený priestor.0007 U všetkých situácií u patentových dokumentov V danom obore, opísaných vyššie, nakoľko chladiaca kvapalina priteká do tlmiča nasávania po vtečení do krytu, je ovplyvnená teplom V kryte a vznikne vyššie uvedený problém.0008 Ďalšou metódou používanou v súčasnej situácií v danom obore pre chladenie kvapaliny pritekajúcej do valca je priamy spôsob nasávania. V týchto aplikáciách sa medzi vtokom tlmiča nasávania a vtokovým potrubím ako väzby používajú mechy.0009 V súlade so situáciou V danom obore u amerického patentu č. US 545 l 727 je vtok tlmiča nasávania a potrubie spájajúce vtokové potrubie spojene v komore umiestnenej nad krytom.0010 V americkom. patente č. US 4793773 je opísané spojovacie vedenie v tvare mechu, ktoré spája sacie potrubie a vtok tlmiča nasávania.0011 V medzinárodnej patentovej žiadosti č. WOZOO 6/09239 je pre privádzanie chladiacej kvapaliny k tlmiču nasávania opísané spojovacie potrubie umiestnene medzi vtokom tlmiča a vtokovým potrubím.0012 Pri týchto vyhotoveniach hladina hluku kompresora stúpa,pretože všetky vibrácie v chladiacom systéme sú prenášané na kryt.0013 Zámeronn predkladaného vynálezu je predstaviť kompresor,u ktorého je zlepšený výkon.0014 Kompresor prezentovaný s cieľom dosiahnutia zámeru predkladaného vynálezu, opísaný v prvom patentovom. nároku a ďalších s ním súvisiacich patentových nárokoch, zahŕňa potrubie tlmiča, ktoré sa prechodom cez otvor na kryte otvára do vtokového potrubia, ktorého koniec je pripojený k tomuto otvoru a to tak, že je medzi nimi zachovaná medzera.0015 Do tlmiča je z okolia krytu nasávaný plyn, pretože potrubie tlmiča ústi 2 otvoru, kde vedie von 2 krytu a následnevchádza do vtokového potrubia. Adekvátne sa teda zvysiefektívnosť kompresora znížením teploty chladiacej kvapaliny. Okrem toho sa zredukuje množstvo mazadla vstupujúceho do tlmiča nasávania z chladiaceho okruhu a to prostredníctvom toho, že pritečie väčšie množstvo chladiacej kvapaliny z chladiaceho okruhu do tlmiča nasávania bez toho, aby táto kvapalina vstúpila do krytu.0016 Potrubie tlmiča je umiestnené vnútri vtokového potrubia bez toho, aby sa dotýkalo stien Vtokového potrubia. Tým pádom,nakoľko vibrácie z chladiaceho okruhu nemôžu byť prenášané k tlmiču, sa predchádza týmto vibráciám a hluku vzniknutému V dôsledku týchto vibrácií.0017 V inom vyhotovení predkladaného Vynálezu je potrubie tlmiča konfigurované do tvaru zrezaného kužeľa. Horný uhol je podľa možnosti maximálne 30 stupňov. V tomto vyhotovení sa potrubie tlmiča smeront od krytu k tlmiču nasávania rozširuje. Pomocou tejto konfigurácie je znížená hladina hluku kompresora. 0018 Pomocou predkladaného Vynálezu vtok tlmiča nasávania prečnieva von z krytu prostredníctvom potrubia tlmiča a je zasunutý do vtokového potrubia. Týmto sa predíde tomu, aby väčšia časť chladiacej kvapaliny vstupujúca do tlmiča nasávania pritiekla cez kryt. V dôsledku toho sa zvýši efektívnosť kompresora udržaním nižšej teploty chladiacej kvapaliny pritekajúcej k tlmiču nasávania. Pomocou tohto vyhotovenia je prijímané do tlmiča nasávania menšie množstvo mazadla, než u súčasných polopriamych nasávacích kompresorov. Okrem toho,keďže potrubie tlmiča a vtokové potrubie nie sú voči sebe V kontakte, sa taktiež predchádza vibráciám a hluku vzniknutému V dôsledku týchto vibrácií.0019 Kompresor, prezentovaný s cieľom dosiahnutia zámeru predkladaného Vynálezu, je znázornený na priložených obrázkoch,kde0020 Obrázok 1 - je schematický pohľad na kompresor z predkladaného Vynálezu.0021 Prvky znázornené na obrázkoch sú očíslované takto6. Potrubie tlmiča 0022 Kompresor (1) zahŕňa kryt (2), tlmič (5) nasávania umiestnený vnútri krytu (2), ktorý zmierňuje hluk tvorený chladiacou kvapalinou, vtokové potrubie (4), ktorým pretekáchladiaca kvapalina pritekajúca z výparníka V chladiacom okruhu,otvor (3) umiestnený na mieste, kde je vtokové potrubie (4) pripevnene ku krytu (2), umožňujúci vtekanie chladiacej kvapaliny do krytu (2).0023 Kompresor (l) dalej zahŕňa potrubie (6) tlmiča s jedným koncom ústiacinl do tlmiča (5) nasávania, druhým koncom prečnievajúcim von 2 krytu (2) prechádzajúc cez otvor (3) a ústiac do vtokového potrubia (4) tak, aby medzi nimi bola medzera. Potrubie (6) tlmiča vedie nahor dovnútra Vtokového potrubia (4) smeron 1 von z krytu (2) a takmer všetka Chladiacakvapalina nasatá kompresorom (1) je priamo privedená k tlmiču(5) nasávania bez toho, aby vstupovala do krytu (2). Pomocou potrubia (6) tlmiča vtok tlmiča (5) nasávania smerom nahor dovnútra vtokového potrubia (4). To vedie k redukcii množstvachladiacej kvapaliny, ktorá priteká do tlmiča (5) nasávaniaz vnútra krytu (2). Okrem toho sa teplota chladiacej kvapaliny udržiava na najnižšej možnej miere, kým počas nasávania chladiacej kvapaliny táto nedorazí k valcu, čo zvyšuje efektívnosť kompresora (1) (Obrázok 1). Priemer časti potrubia(6) tlmiča ústiacej do vtokoveho potrubia (4) je menší nez priemer vtokového potrubia (4) a otvoru (3).0024 Chladiaca kvapalina v chladiacom okruhu nasatá kompresorom (1) je privádzaná k valcu prechádzajúc cez tlmič (5)nasávania s je stlačená tak, aby bola odtiaľ privedená do

MPK / Značky

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e19832-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor</a>

Podobne patenty