Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť

Číslo patentu: E 19015

Dátum: 09.07.2013

Autori: Matusik Martin, Mozucha Jozef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POMOCNÁ ŠABLÓNA NA UMIESTNENIE ASPOŇ JEDNÉHO DIELU VZHĽADOM NA JEDNU SÚČASŤ0001 Vynález sa týka šablón určených na pomoc pri montáži minimálne jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť. Taká šablóna je známa vďaka dokumentu US-2006/0143 891.0002 Termín šablóna označuje zariadenie určené na to, aby sa dočasne spojilo so súčasťou v predurčenej polohe a umožnila sa tak montáž na túto súčasť alebo na inú, susediacu súčasť, minimálne jedného dielu v predurčenom mieste a v predurčenej polohe.0003 Šablóna môže slúžiť napriklad (ale nie iba) na montáž vedení pre zariadenia/súčasti hnacieho agregátu vozidla, najmä automobilového vozidla. Tieto zariadenia/súčasti môžu byť napríklad súčasťou motora alebo jeho výfukového potrubia. Vedenia určené na pripojenie môžu slúžiť na zásobovanie zariadení rôznymi druhmi kvapalín alebo plynov alebo na odvádzaníe týchto kvapalín alebo plynov z uvedených zariadeni (pohonné látky, vzduch, olej ) či umožňovať merania snímačmi, najmä merania tlaku, teploty alebo obsahu plynu typu kyslíka, a to vďaka bočným vedeniam na hlavných vedeniach, do ktorých sa zabudujú snímače.0004 Montáž rôznych zariadení hnacieho agregátu si vyžaduje dodržanie určitého postupu so vzájomným rozmiestnením rôznych súčastí, ktoré musí byt presné, keďže priestor pod kapotou je veľmi obmedzený. Existuje tak riziko, že diely umiestnené s nedostatočnou presnosťou/opakovateľnosťou vzhľadom na ostatné diely, bez vplyvu na fungovanie systému hnacieho agregátu, sa môžumechanicky oslabiť, najmä pri dlhodobom používaní. Tento prípad nastáva napríklad vtedy, keď hrozi riziko, že rôzne vedenia umiestnené blízko pri sebe sa môžu zdôvodu nepresného vzájomného rozmiestnenia dostat do vzájomného kontaktu srizikom vytvorenia poškodenia na stenách vedení0005 Známe sú tiež rôzne typy šablón, ktoré pomáhajú pri montáži avzájomnom presnom rozmiestneni mechanických dielov, žiadny z nich sa však nepokladá za dostatočne prispôsobený na konfiguráciu dielov, najmä pokiaľ ide o hnací agregát, ani za dostatočne jednoducho ovládateľný pre obsluhu.0006 Cieľom vynálezu je tak navrhnúť šablónu podporujúcu presné rozmiestnenie aposkytujúcu tieto výhody. Jeho cieľom je najmä vytvorenie takej šablóny, ktorá by sa najmä jednoduchšie umiestňovala, bola ergonomickejšia pre obsluhu azabezpečovala by vzájomné rozmiestnenie dvoch mechanických súčastí opakovateľným spôsobom vrámci získaných tolerančných hraníc. Súčasne/alebo by jej výroba/návrh neboli príliš0007 Vynález má vprvom rade za ciel poskytnúť šablónu podľa0008 Šablónu podľa vynálezu dokáže obsluha výnimočne jednoducho používať, keďže činná efektívna oblast umožňuje jej presné umiestnenie a magnetické oblasť umožňuje niest minimálne časť hmotnosti šablóny, čo uvoľňuje ruky obsluhe pri montovaní mechanického dielu alebo dielov pomocou tejto šablóny.0009 Šablóna tiež výhodne obsahuje oblast uchopenia, najmä typu rúčky. Táto rúčka umožňuje narábanie s šablónou, najmä jej umiestnenie a následnejej vyberanie zo súčasti.0010 Efektívna oblast na šablóne je časť profilu šablóny, ktorá má minimálne čiastočne tvar doplňujúci tvar minimálne jedného výstupku na0011 Efektívnou oblasťou môže byť napriklad proñl s minimálne jedným,najmä dvoma výrezmi, čiastočne kruhovými.0012 Táto efektívna oblasť môže slúžiť tiež na podporu držania šablóny na súčasti alebo súčastiach vyčnievajúcich z povrchu súčasti.0013 Oblast zachovania vzdialenosti šablóny výhodne definuje dve protiIahIé strany, jedna z nich sa nachádza oproti súčasti, druhá je v kontakte s dielom, ktoré majú k nim doplňujúce tvary v kontaktných oblastiach. Strana určená na to, aby vstúpila do kontaktu s dielom typu vedenie, môže mať profil v tvare žliabku, strana určená na kontakt so súčasťou môže mať proñl v tvare, ktorý je lokálne v súlade s tvarom súčasti.0014 Šablóna podľa vynálezu môže byt napríklad vyrobená na báze polymérovej matrice alebo zmesi polyméru(ov), s ktorou sa spája minimálne jeden magnet, najmä zapustený do uvedenej matrice alebo pripevnený knej,a to najmä prostredníctvom mechanických prostriedkov alebo prilepením.0015 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia vynálezu pomáha šablóna podľa vynálezu umiestniť diel vo forme vedenia podľa súčasti hnacieho agregátu vozidla typu kovového krytu motora alebo časti výfukového potrubia.0016 Podľa jedného prikladu šablóna obsahuje - prvú časť určenú na umiestnenie do kontaktu so súčasťou prináležiacou do hnacieho agregátu vozidla typu kovového krytu motora alebo časti výfukového potrubia,ktorá obsahuje efektívnu oblast amagnetickú oblasť, - druhú časť, ktorá vystupuje vzhľadom na prvú časť, najmä v podstate kolmo na prvú časť,a vymedzuje oblasť uchopenia, - a tretiu časť predlžujúcu prvú časť vo forme výstupku, vymedzujúcu oblasť zachovania vzdialenosti.0017 Cieľom vynálezu je tiež spôsob montáže minimálne jedného vedenia na súčasť hnacieho agregátu vozidla, kde sa vedenie umiestni vzhľadom na uvedenú súčasť alebo na inú súčasť uvedeného hnacieho agregátu vozidla spoločne svyššie opísanou šablónou, následne sa dané vedenie pripevni ksúčasti, na ktorú sa má namontovať. Potom možno odobrať šablónu pred alebo po montáži iných mechanických dielov.0018 Iné charakteristiky avýhody vynálezu sa ozrejmia počas čítania podrobného opisu jedného spôsobu uskutočnenia vynálezu uvedeného iba akopríklad s odkazmi na tieto schematické obrázky- Obrázok 1 znázornenie pohľadu na príklad šablóny podľa vynálezu, v Obrázok 2 znázornenie pohľadu na šablónu z obrázku 1 už priložený k0019 Tieto obrázky sú schematické a jednotlivé znázornené diely nemusia vždy dodržať mierku, aby boli prehľadnejšie. Znázorňujú sa iba súčasti, ktoré sú dôležité z hľadiska vynálezu. Tieto súčasti sprevádzajú rovnaké odkazy na0020 Nižšie uvedený podrobný príklad šablóny je šablóna určená na pomoc pri montáži vedení prináležiacich do hnacieho agregátu automobilového vozidla, najmä do motora alebo jeho výfukového potrubia (ak ide o tepelný motor). Termíny označujúce orientáciu vpriestore typu spodný, vrchný,hore alebo dole sa používajú pre lepšiu orientáciu na obrázkoch a nemusianevyhnutne vyjadrovať reálne umiestnenie daných súčastí.0021 Obrázok 1 znázorňuje túto šablónu 1. Ide o Iisovaný diel z polyméru,tu z ABS (akrylonitriI-butadién-styrén), pomocou stroja na priestorové lisovanie prototypov známym spôsobom. Táto šablóna predstavuje prvú časť 2 určenú na umiestnenie do kontaktu so súčasťou prináležiacou do hnacieho agregátu. Táto časť 2 obsahuje tzv. vonkajšiu stranu 22 atzv. vnútornú stranu 21, vnútorná strana je určená na pritisnutie kpovrchu súčasti, ku ktorej sa má šablóna priložiť. Vnútorná strana sa na obrázku neznázorňuje, môže nadobudnúť tvar istej krivky/iného tvaru, ktorý bude dopĺňať tvar súčasti v oblasti, ku ktorej sa má šablóna priložiť. Vtomto prípade je súčasťou kryt v podstate vtvare valca,strana 21 tak predstavuje miernu konkávnu komplementárnu krivku. Šírka oddeľujúca tieto dve strany, vnútornú a vonkajšiu, je približne 5 až 20 mm. Táto prvá čast 2 obsahuje efektívnu oblast zloženú zobruby vo vnútornej časti oblasti vymedzuje výrezy a, b čiastočne kruhového tvaru, ktoré sú Vtomto prípade prepojené plochou c. Tieto výrezy umožňujú (ako sa zobrazuje naobrázku 2) priloženie šablóny k súčasti bez rizika výskytu chyby. Táto prvá časť

MPK / Značky

MPK: B25B 27/00

Značky: dielů, jednu, pomocná, súčasť, aspoň, umiestnenie, jedného, vzhľadom, šablóna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e19015-pomocna-sablona-na-umiestnenie-aspon-jedneho-dielu-vzhladom-na-jednu-sucast.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná šablóna na umiestnenie aspoň jedného dielu vzhľadom na jednu súčasť</a>

Podobne patenty