Číslo patentu: E 18200

Dátum: 18.06.2012

Autor: Hörtnagl Andreas

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka karablny s ramienkom čiastočne obklopujúcim prinajmenšom jeden uplnacl otvor as prinajmenšom jednou uzatváracou časťou výkyvne umiestnenou na ramienku okolo otočného kĺbu uzatváracej časti na uzatváranle upínacieho otvoru ramienka v uzatvorenej polohe uzatváracej časti. pričom upínacl otvor je v prinajmenšom jednej otvorenej polohe uzatváracej časti prístupný z vonkajšej strany a karabina má dodatočne blokovaciu časť posuvne uloženú na alebo pri uzatváracej časti na aretáciu uzatváracej časti v jej uzatvorenej polohe.0002 Karablny sú zname v najrôznejších formách vyhotovenia avyužlvajú sa vnajroznejšlch oblastiach použitia. Okrem iného tu možno spomenúť horskú turistiku, športové letectvo atiež bezpečnosť pri práci. Často je z hladiska bezpečnosti dôležité, aby sa nemohla uzatváracia časť nedopatrením vychýliť zo svojej uzatvorenej polohy do niektorej z jej otvorených polôh. Na tento účel existujú v doterajšom stave techniky rôzne riešenia s rozne vytvorenými blokovaclmi časťami. ktoré slúžia na to, aby zaaretovali uzatváraciu časť vjej uzatvorenej polohe. Riešenia tohto typu,ako sú uvedené napriklad v DE 296 10 293 Ut, sú široko rozšírené. Pri tomto riešení je blokovacia časť posuvne usporiadaná na uzatváracej časti. Blokovacia časť drží vo svojej aretačnej polohe uzatváraciu časť v jej uzatvorenej polohe, a tým zabraňuje vychýleniu uzatváracej časti do jednej z jej otvorených poloh.0003 Ulohou vynálezu je ďalej rozvinúť karablnu tohto typu.0004 Vtejto súvislosti sa podľa vynálezu predpokladá, že blokovacia časť je na ramienku prinajmenšom v prvej prevádzkovej polohe výkyvne držaná prostredníctvom otočného kĺbu blokovacej časti.0005 Podstatnou myšlienkou vynálezu teda je, že dodatočne k otočnému kĺbu uzatváracej časti sa predpokladá druhý klb vo forme otočného kĺbu blokovacej časti, pomocou ktorého bude môcť byť blokovacia časť prinajmenšom v prvej prevádzkovej polohe výkyvne držaná na ramienku. Týmto možno dosiahnuť predovšetkým dve výhody.0006 Na jednej strane može byť otočný kĺb blokovacej časti použitý na to, aby sa blokovacia časť automaticky pri stlačení uzatváracej časti na nej posunula a/alebo držala vdozadu posunutej polohe, ked sa uzatváracia časť nachádza v otvorenej polohe. Na druhej strane môžu byť uskutočnenia podľa vynálezu využité ale aj na to, aby sa zredukoval potrebný počet elastických vratných prvkov. Tak je napríklad možné, že karabina má iba presne jeden elastický vratný prvok na predpínanie uzatváracej časti v smere k jej uzatvorenej polohe a na predpínanie blokovacej časti v smere k jej aretačnej polohe, v ktorej blokovacia časť aretuje uzatváraciu časť. Pri týchto uskutočneniach elastický vratný prvok týmto predpina tak uzatváraciu časť. ako aj blokovaciu časť. Na samostatné vratne prvky pre uzatváraciu časť a blokovaciu časť je možné pri týchto uskutočneniach zabudnúť. Avšak je potrebne poukázať aj na to, že karablny podľa vynálezu môžu byť tiež vybavené vždy prinajmenšom jedným elastickým vratným prvkom pre uzatváraciu časť a blokovaciu časť.0007 Zvlášť výhodne uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že otočný kĺb blokovacej časti má prinajmenšom prvú časť otočneho kĺbu blokovacej časti umiestnenú pevne na blokovacej časti a prinajmenšom ďalšiu časť otočného kĺbu blokovacej časti umiestnenú pevne na ramienku, pričom časti otočného kĺbu blokovacej časti sú v prvej prevádzkovej polohe uložené navzájom výkyvne na vytvorenie otočného kĺbu blokovacej časti a v prinajmenšom jednej ďalšej prevádzkovej polohe,predovšetkým v uzatvorenej polohe uzatváracej časti, sú vzájomne oddelené. Pri týchto uskutočneniach sa teda predpokladajú tiež prevádzkové polohy, pri ktorých sú časti otočných kĺbov blokovaclch častí vzájomne oddelené, atýmto nie je blokovacia časť držaná prostredníctvom otočného kĺbu blokovacej časti na ramienku. Takto je možné predovšetkým predpokladať, že blokovacia časť, keď má aretovať uzatváraciu časť v uzatvorenej polohe, nie je výkyvne držaná na ramienku. Týmto sa zaistí, že používateľ karablny musí blokovaciu časť za účelom konečnej aretácie uzatváracej časti najprv vedome stlačiť a až následne, keď časti otočneho kĺbu blokovacej časti do seba zapadnú a sú uložená vzájomne výkyvne, sa blokovacia časť pohne automaticky spolu s uzatváracou časťou resp. bude držaná v otvorenej polohe, v ktorej nearetuje uzatváraciu časť.0008 Zvlášť výhodné uskutočnenia vynálezu vtejto súvislosti predpokladajú, že otočný kĺb blokovacej časti má prinajmenšom prvú časť otočneho klbu blokovacej časti umiestnenú pevne na blokovacej časti a prinajmenšom ďalšiu časť otočného kĺbu blokovacej časti umiestnenú pevne na ramienku, pričom jedna z časti otočného kĺbu blokovacej časti má alebo je osový čap a druhá zčastí otočného kĺbu blokovacej časti má alebo je ložisko osového čapu na otočné uloženie osového čapu.0009 Vo výhodných uskutočneniach je blokovacia časť posuvná objímka obklopujúca prinajmenšom čiastočne. výhodne úplne uzatváraciu časť. V takýchto uskutočneniach je výhodné,ak posuvná objímka v uzatvorenej polohe uzatváracej časti na aretáciu uzatváracej časti zahrnuje aj jeden koniec ramienka, výhodne jeden koncový čap. Predovšetkým v týchto uskutočneniach môže byť blokovacia časť, dodatočne k aretácii uzatváracej časti vjej uzatvorenej polohe, použitá aj na to. aby uzatváraciu časť celkovo stabilizovala.0010 V zmysle kompaktnej, pokiaľ možno smerom von čo najviac uzatvorenej konštrukcie karabíny výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že elastický vratný prvok, výhodne vytvorený ako závitová pružina, je usporiadaný vo vnútornom priestore blokovacej časti a/alebo uzatváracej časti. Elastický vratný pn/ok, vytvorený predovšetkým ako závitová pružina. môže byť priestorovo usporiadaný medzi blokovacou časťou a uzatváracou časťou a/alebo môže pôsobiť na blokovaciu časť a uzatváraciu časť. Zvlášť výhodné uskutočnenia predpokladajú, že elastický vratný prvok je napnutý medzi blokovacou časťou a uzatváracou časťou. Otočný kĺb uzatváracej časti vykazuje výhodne os otočného kĺbu uzatváracej časti permanentne fixne resp. pevne upevnenú na ramienku, okolo ktorej je uzatváracia časť výkyvná sem a tam medzi jej uzatvorenou polohou a jej otvorenými polohami. Zvlášť výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že uzatváracia časť je vkyvná okolo osi otočného kĺbu uzatváracej časti a blokovacia časť je výkyvná okolo osi otočného k bu blokovacej časti a os otočného kĺbu uzatváracej časti a os otočného kĺbu blokovacej časti sú v prinajmenšom jednej prevádzkovej polohe, výhodne vo všetkých prevádzkových polohách,usporiadané vo vzájomnom odstupe. Os otočného kĺbu blokovacej časti je týmto v týchto uskuločneniach inými slovami povedané usporiadaná excentricky vzhľadom na os otočného kĺbu uzatváracej časti. Zvlášť výhodné uskutočnenia vtejto súvislosti predpokladajú, že os otočného kĺbu blokovacej časti je usporiadaná na strane osi otočného kĺbu uzatváracej časti odvrátenej od uplnacieho otvoru. Pre úplnosť je potrebné poukázať na to. že pod usporiadanlm v odstupe sa rozumie usporiadanie s odstupom väčším ako nula.0011 Ďalšie znaky a podrobnosti výhodných uskutočnení vynálezu budú vysvetlené na základe nasledujúceho opisu obrázkov. Na týchto zobrazujeObr. 1 až 8 rôzne znázornenia k prvému prikladu uskutočnenia vynálezu obr. 9 až 18 rôzne znázornenia k druhému prikladu uskutočnenia karabíny podľa vynálezu.0012 Na obr. 1 je zobrazená karabína 1 podľa vynálezu prvého prikladu uskutočnenia v perspektlvnom zobrazeni. Je vidieť ramienko 3, na ktorom je uzatváracia časť 5 prostrednictvom otočného kĺbu 4 uzatváracej časti výkyvne uložená okolo osi 12 otočného kĺbu uzatváracej časti. Na obr. 1 sa nachádza uzatváracia časť 5 vo svojej uzatvorenej polohe, v ktorej spoločne s ramienkom 3 obklopuje uplnací otvor 2 v uzavretom rozsahu. Za účelom zavedenia slučky, lana alebo podobne do upínacieho otvoru 2, musl byť uzatváracia časť 5 vychýlená okolo osi 12 otočného kĺbu uzatváracej časti do jednej zo svojich otvorených polôh. Za týmto účelom musl byť najprv užívateľom karabíny 1 posunutá blokovacia časť 6, vtomto prípade vytvorená ako posuvná objlmka, zo svojej aretačnej polohy podľa obr. 1. Na tento účel je blokovacia časť 6 uložená posuvne na alebo pri uzatváracej časti 5, resp. inými slovami povedané, na alebo pri nej posuvne uložená v pozdĺžnych smeroch 18 uzatváracej časti 5. V aretačnej polohe podľa obr. 1 a 3 aretuje resp. blokuje blokovacia časť 6 uzatváraciu časť 5 v jej uzatvorenej polohe, a týmto zabraňuje nechcenému vychýleniu uzatváracej časti 5 do jednej z jej otvorených polôh.0013 Obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na karabinu 1 podľa obr. 1. Obr. 3 znázorňuje pohľad zboku na karablnu 1, pričom blokovacia časť 6 je znázornená v reze. Na obr. 3 sa nachádza blokovacia časť 6 vo svojej aretačnej polohe, v ktorej udržiava uzatváraciu časť 5 v jej uzatvorenej polohe. Na obr. 5 ide oanalogické znázornenie, avšak uzatváracia časť 5 sa tu nachádza vo svojej maximálne otvorenej polohe. Blokovacia časť 6 je na obr. 5 udržiavaná otočným kĺbom 7 blokovacej časti v stiahnutej pozícii.0014 Ako je možné vidieť predovšetkým na obr. 3 a 5, pôsobí elastický vratný prvok 10, tu vo forme závitovej pružiny. v tomto príklade uskutočnenia tak na blokovaciu časť 6. ako aj na uzatváraciu časť 5. Je napnutý medzi horným oporným ramenom 14 a dolným oporným ramenom 15. Horné oporné rameno 14 je s blokovacou časťou 6 pevne spojené. Dolné oporné rameno 15 je pevne upevnené na uzatváracej časti 5. Prostredníctvom tohto uskutočnenia tu uvedeného ako príklad sa dosiahne, že celá karabína 1 si vystačl iba s jedným jediným elastickýn vratným prvkom 10 na predpinanie resp. spätné nastavenie uzatváracej časti 5 do jej uzatvorenej polohy podľa obr.1 a 3 a na predpínanie resp. spätné nastavenie uzatváracej časti 6 v smere k jej aretačnej polohe podľa obr. 1 a 3. 0015 V prvom príklade uskutočnenia je elastický vratný prvok 10 vedený okolo uzatváracej časti 5 a umiestnený vo vnútornom priestore 11 blokovacej časti 6.0016 Podľa vynálezu je blokovacia časť 6 prinajmenšom v prvej prevádzkovej polohe, tu je ako príklad uvedená prevádzková poloha podľa obr. 5, výkyvne udržiavaná na ramíenku 3 prostrednictvom otočného klbu 7 blokovacej časti. Otočný kĺb 7 blokovacej časti je v znázornenom príklade uskutočnenia vytvorený prostredníctvom prvej časti otočného kĺbu blokovacej časti vo forme osového čapu 8 a ďalšej časti 9 otočného klbu blokovacej časti vo forme ložiska osového čapu na otočné uloženie osového čapu. V znázornenom príklade uskutočnenia podľa obr. 1 až 8 je prvá časť 8 otočného klbu blokovacej časti vo forme osového čapu pevne upevnená na blokovacej časti 6. Ďalšia časť 9 otočného klbu blokovacej časti vo forme ložiska osového čapu je v tomto príklade uskutočnenia pevne upevnená na ramíenku 3. Avšak nemusi to tak byť, na uvedenie príkladu uvádzame, že je možná aj opačná forma vyhotovenia. V takomto prípade môže byť časť 8 otočného kĺbu blokovacej časti vo forme osového čapu umiestnená aj na ramíenku 3 a ďalšia časť 9 otočného kĺbu blokovacej časti vo forme ložiska osového čapu aj na blokovacej časti 6.0017 Obr. 4 znázorňuje zväčšenú oblasť A z obr. 3. Obr. 6 znázorňuje zväčšenú oblasť B z obr. 5. Najmä ak sa vzájomne porovnajú obr. 4 a 6, je možné vidieť, že pri tomto príklade uskutočnenia nestoja tieto dve časti 8 a 9 otočného klbu blokovacej časti vzájomne permanentne v zábere, ale otočný kĺb 7 blokovacej časti posobi ako kĺb iba v určitých prevádzkových polohách. V uzatvorenej polohe uzatváracej časti 5 podľa obr. 1, 3 a 4 nezaberajú tieto dve časti 8 a 9 otočného klbu blokovacej časti vzájomne do seba, ale v otvorenej polohe uzatváracej časti 5 podľa obr. 5 a 6 už áno.0018 Ak chce teraz užívateľ karablny 1 vychýliť uzatváraciu časť 5 zjej uzatvorenej polohy znázornenej na obr. 1 a 3 do otvorenej polohy, tak musí najprv uvoľniť aretáciu prostredníctvom blokovacej časti 6. Za týmto účelom musí manuálne posunúť blokovaciu časť 6 na uzatváracej časti 5 v smere k otočnému klbu 4 uzatváracej časti a slce tak ďaleko, až je blokovacia časť 6 posunutá smerom späť tak ďaleko, že uvoľní koncový čap 19 ramienka 3. Až od tejto polohy môže byť uzatváracia časť 5 vychýlená zo svojej uzatvorenej polohy. Ak je blokovacia časť 6 posunutá smerom dozadu tak ďaleko, že uvoľní koncový čap 19 ramienka 3, dostáva sa týmto pri vychýlenl uzatváracej časti 5 v smere k jej maximálne otvorenej polohe podľa obr. 5 prvá časť 8 otočného klbu blokovacej časti vo forme osového čapu automaticky do záberu s ďalšou časťou 9 otočného klbu blokovacej časti vo forme ložiska osového čapu, takže od tejto prevádzkovej polohy je otočný klb 7 blokovacej časti ako taký vytvorený a pôsobí. Pri ďalšom vychýlenl uzatváracej časti 5 v smere k jej maximálne otvorenej polohe podľa obr. 5 drží potom otočný kĺb 7 blokovacej časti blokovaciu časť 6 automaticky v spätne stiahnutej polohe resp. ťahá ju ešte ďalej dozadu v smere otočného kibu 4 uzatváracej časti. Pre úplnosť treba poznamenať, že uzatváracia časť 5 samozrejme nemusi byť vždy vychýlená do svojej maximálne otvorenej polohy podľa obr. 5.0019 Ak teraz používateľ karablny 1 uvoľní v otvorenej polohe uzatváraciu časť 5 a blokovaciu časť 6, postará sa napnutý elastický vratný prvok 10 tak o spätné nastavenie uzatváracej časti 5 do jej uzatvorenej polohy, ako aj blokovacej časti 6 do jej aretačnej polohy. Pri tomto spätnom pohybe zadržiava otočný kĺb 7 blokovacej časti blokovaciu časť 6 tak dlho v spätnej polohe, pokiaľ obidve časti 8 a 9 otočného klbu blokovacej časti sú vo vzájomnom zábere. Toto umožňuje, že sa uzatváracia časť 5 najprv dostáva späť do svojej uzatvorenej polohy, predtým ako je prvá časť 8 otočného kĺbu blokovacej časti uvoľnená od ďalšej časti 9 otočného klbu blokovacej časti, a blokovacia časť 6 je elastickým vratným prvkom 10 posunutá naspäť do jej aretačnej polohy podľa obr. 3, v ktorej opäť aretuje uzatváraciu časť 5 vjej uzatvorenej polohe.0020 Predovšetkým na obr. 5 a 6 je dobre vidieť, že os 12 otočného kĺbu uzatváracej časti a os 13 otočného kĺbu blokovacej časti sú usporiadané vo vzájomnom odstupe. Pritom sa zvlášť výhodne predpokladá, ako už bolo na začiatku vysvetíené, že os 13 otočného kĺbu blokovacej časti je usporiadaná na strane osi 12 otočného kĺbu uzatváracej časti odvrátenej od upínacieho otvoru 2.0021 Obr. 7 znázorňuje v bočnom pohľade ramienko 3 ohnuté vtejto forme v náznaku tvaru písmena C, sjeho koncovým čapom 19 usporiadaným na jednom konci ajeho časťou 9 otočného kĺbu usporiadanou na opačnom konci. Obr. 8 znázorňuje vrozloženom zobrazení a čiastočne vpozdĺžnom reze uzatváraciu časť 5, horné oporná rameno 14 pevne upevniteľné na taktiež znázornenú blokovaciu časť 6, elastický vratný prvok 10, ako aj dolné oporné rameno 15, ktoré je upevnené prostredníctvom upevňovacej drážky 20 a upínacieho prstenca 21 na uzatváracej časti 5. 0022 Druhý priklad uskutočnenia podľa obr. 9 až 18 sa v podstate od prvého príkladu uskutočnenia odlišuje iba vo vytvorení uzatváracej časti 5 a blokovacej časti 6. V ďalšom texte sauž budeme venovať len rozdielom voči prvému prlkladu uskutočnenia. Vzhľadom ku všetkým ostatným znakom a predovšetkým funkcii otočného kĺbu 7 blokovacej časti podľa vynálezu sa odkazuje na doterajšie uskutočnenia k prvému príkladu uskutočnenia. Obr. 1 až 7 prvého príkladu uskutočnenia nájdu svoje príslušné zodpovedajúce časti na obr. 9 až 15 druhého príkladu uskutočnenia.0023 Namiesto v prvom prlkiade formy vyhotovenia masívne azjedného kusu vytvoreného uzatváracieho dielu 5 je uzatváracia časť 5 druhej formy vyhotovenia vytvorená z dvoch časti, ako je možné mimoriadne dobre vidieť v rozšírenom pohľade podľa obr. 16 a 17. Na obr. 16 sa jedná o perspektívny rozšírený pohľad. Obr. 17 znázorňuje pozdĺžny rez ako rozšírený pohľad. Obr. 18 znázorňuje v pohľade zhora rez pozdĺž roviny rezu EE z obr. 17.0024 Cast uzatváracej časti 5 znázornená na obr. 16 a 17 celkom hore je v tomto príklade uskutočnenia znázornená ako časť z ohýbaného plechu. Do tejto časti z ohýbaného plechu može byť zasunutá druhá časť uzatváracej časti 5, ktorá je na obr. 16 a 17 znázornená vždy dole,aupevnená prostrednictvom upevňovaclch otvorov 22. Blokovacia časť 6 je v tomto prlkiade uskutočnenia taktiež vytvorená ako posuvná objimka, ktorá je posuvne uložená v pozdlžnom smere 18 na uzatváracej časti 5. Dodatočne ku svojej aretačnej funkcii slúži blokovacia časť 6 vtomto uskutočnení ešte aj ako stabilizačná manžeta pre uzatváraciu časť 5. Vtomto zmysle je možné týmto predpokladať, že uzatváracia časť 5 je prinajmenšom čiastočne vytvorená ako časť z ohýbaného plechu a časť z ohýbaného plechu je na svoju stabilizáciu zahrnutá v blokovacej časti 6. Vo vnútornom priestore 11 blokovacej časti 6 tohto druhého príkladu uskutočnenia sa nachádza výbežok 17, ktorý predstavuje horné oporné rameno 14 pre elastický vratný prvok 10. Dolné oporné rameno 15 sa nachádza v tomto prlkiade uskutočnenia na dolnej časti uzatváracej časti 5. Oboje je zvlášť dobre viditeľné v rozloženom znázornenl pozdĺžneho rezu podľa obr. 17. Elastický vratný prvok 10, tu vytvorený taktiež ako pružina, je tiež v tomto príklade uskutočnenia usporiadaný medzi uzatváracou časťou 5 a blokovacou časťou 6 a tiež pôsobí medzi týmito dvomi stavebnými dielmi. Aj tento priklad uskutočnenia si vystačl sjedným jediným elastickým vratným prvkom 10 na predpinanie tak uzatváracej časti 5 v smere k jej uzatvorenej polohe, ako aj blokovacej časti 6 v smere k jej aretačnej polohe. Horné ukončenie 16 slúži v tomto príklade uskutočnenia iba ako stabilizačná časť pre vyššie uvedenú časť ztvarovaného plechu a je preto výhodne vyrobená z kovu. Toto umožňuje vytvoriť zvyšnú blokovaciu časť 6 z menej stabilného materiálu, ako je napríklad umelá hmota. Funkčné pôsobenie blokovacej časti 6 a predovšetkým otočného kĺbu 7 blokovacej časti tohto druhého príkladu uskutočnenia zodpovedá spôsobu pôsobenia, ako bol opisaný pri prvom príklade uskutočnenia, a preto tu nemusi byt znovu vysvetlený.otočný kĺb uzatváracej častiotočný kĺb blokovacej častiprvá časť otočného kĺbu blokovacej časti druhá časť otočného kĺbu blokovacej časti 10 elastický vratný prvok12 os otočného klbu uzatváracej časti13 os otočného kĺbu blokovacej časti

MPK / Značky

MPK: F16B 45/02

Značky: karabína

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e18200-karabina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Karabína</a>

Podobne patenty