Pochôdzna alebo pracovná plošina

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POCHÓDZNA ALEBO PRACOVNÁ PLOŠINA0001 vynález sa týka pochôdznej alebo pracovnej plošiny so sk|opným zábradlím a stúpacou pomôckou, ktorých madlá sú prostredníctvom spojovacích prvkov mechanicky spriahnuté.0002 Rôzne druhy úžitkových vozidiel majú vyvýšene ležiace ložné roviny a/alebo musí byť umožnené za účelmi nakladania alebo vykladania, ako aj pri kontrolách v oblasti strechy vozidla, aby boli pochôdzne pre obslužný personál. Za týmto účelom majú tieto vozidlá pochôdzne plošiny alebo mostíky, často vo väčšej výške nad zemou. Za účelom bezpečnosti práce musia byt tieto pochôdzne plošiny vybavené zabezpečením proti pádu - obvykle vo forme zábradlia. Ako príklad k tomu môžu byt uvádzané dvojposchodové vozidlá pre dopravu áut alebo tiež cisternové vozidlá a vozidlá so silom s plniacimi a/alebo kontrolnými zariadeniami v strešnej oblasti. To je nezávislé od konkrétnej špecifikácie úžitkového vozidla ako cestného alebo koľajového vozidla a zahrňuje úplne všeobecne tiež všetky takéto výmenné zásobníky, ako napr. kontajnery, ako aj iné pracovné plošiny, napr. pri montážnych alebo údržbových0003 Z DE 33 20 969 A 1, ako aj z US 5921531 A je známe tak pre cestné, ako aj pre koíajové vozidlá, vyhotoviť zábradlie takéhoto druhu k redukcii svetlej výšky nadstavby vozidla sklopne, pričom zábradlie je vyhotovené vo forme z opôr a pozdlžnych tyčí vybudovaného paralelogramového tyčovia sklopne k pozdlžnej osi vozidla, resp. výmennému zásobníku. Ked sa obslužný personál nachádza na pochôdznej, resp. pracovnej plošine. je zábradlie vzpriamené v tzv. pracovnom postavení vo vertikálnejpolohe. Po ukončení činnosti obslužného personálu je zábradlie oproti tomu uvádzané do sklopeného, resp. hlboko ležiaceho kľudového postavenia a zabezpečované proti nechcenému samočinnému (opätovnému) vzpriameniu. Nosné vozidlo potom splňuje prípustné rozmery svetlého prierezu a môže byt pohybované v prevádzke. Pri takomto sklopnom zábradlí sú zábradlové opory otočne kĺbovo spojené tak pri pochôdznej, resp. pracovnej plošine, ako aj so zábradlovými pozdĺžnymi tyčami. Postavenie, resp. sklopenie zábradlia sa môže vykonávať podľa špecifikácie DE 33 20 969 A 1 cez spriahnutie plošinového zábradlia s v podstate vertikálnou, pre vystúpenie na pochôdznu plošinu upravenou stúpacou pomôckou, pričom stúpacia pomôcka má pákové tyčovie s prvým tiahlom, ako aj pohyblivú spodnú časť, napríklad vo forme sklopnej alebo vertikálne presuvnej časti stúpacej pomôcky, ktorá slúži k zaťažovaniu prvého tiahla ťažnou silou prostredníctvom na zemi vedľa cisternového vozidla stojacej obsluhy. Pri tom je pákové tyčovie koncipované tak, že prvé tiahlo je v ťahu svojho zaťažovania pomocou ťahovej sily prostredníctvom dvoch pákových ramien od stúpacej pomôcky natáčané preč,resp. zdvíhané a týmto spôsobom vytvára jedno madlo priradené stúpacej pomôcke. Pákové tyčovie a plošinové zábradlie sú vzájomne spriahnuté prostredníctvom druhého tiahla. Zavádzanie ťahovej sily do pákového tyčovia tým spôsobuje jeho natáčací pohyb a tým tiež zavádzanie ťahové sily do druhého tiahla, ako aj zavádzanie točivého momentu na plošinové zábradlie. K tomu podobnú technickú špecifikáciu sprostredkováva AU 725447 B. Doplnkovo k ovládaniu zábradlia prostrednictvom mechanizmu spriahnutého s pohyblivým spodným koncom stúpacej pomôcky je tam tiež uverejnené ovládanie prostredníctvom samostatnej ovládacej páky. Pri tom je ale všetkým týmto návrhom riešenie spoločné, že vertikálny presuvný pohyb, ktorý sa má vyvodzovať prostredníctvom obslužného personálu, je prevádzaný prostredníctvom zodpovedajúcich obracacich mechanizmov na horizontálnu silu pôsobiacu na zábradlie a tam vytvárajúcu okolo pätových bodov zábradlových0004 Pri všetkých známych použitiach takýchto sklopných zábradlí však chýba po naklopení zábradlia do pracovného postavenia nielen pre obslužnýpersonál prístupná možnosť držania, resp. uchopeníe v prechodnej oblasti medzi stúpacou pomôckou a pochôdznou, resp. pracovnou plošinou, ale tiež zabezpečenie proti pádu v oblasti medzere v zábradlí, ktorá je podmienená stúpacou pomôckou. Čo sa toho týka, sú zo stavu techniky známe prípadne pomocné riešenia, a to prostredníctvom obslužného personálu zavesené reťaze a pod., od ktorých použitia však obslužný personál v praxi z časových dôvodov alebo pohodlnosti často upúšťa.0005 Základom vynálezu je preto úloha, pripraviť pochôdznu alebo pracovnú plošinu so sklopným zábradlím a stúpacou pomôckou, ktorej madlá sú mechanicky spriahnuté prostredníctvom spojovacieho prvku, ktorá umožňuje nútene vedené, čiže bez prídavnej obslužnej manipulácie personálu realizované zabezpečenie prechodovej oblasti medzi stúpacou pomôckou a plošinou.0006 Podla vynálezu je táto úloha riešená v spojení s úvodnou časťou nároku 1 na ochranu tým, že spojovací prvok pozostáva z dvoch vzájomne v jednom kĺbe otočne spriahnutých čiastkových prvkov, pričom prvý čiastkový prvok má na prvom, ku kĺbu distálne usporiadanom konci otočné kĺbové pripojenie k madlu zábradlia, a druhý čiastkový prvok na druhom, ku kĺbu distálne usporiadanom konci otočné kĺbové pripojenie k madlu stúpacej pomôcky, pričom osi otáčania otočných kĺbov sú nasmerované vzájomne voči0007 Týmto spôsobom sa dosahuje spojenie medzi madlami zábradlia a stúpacou pomôckou, ktoré v každom uhlovom postavení sklopného zábradlia a najmä v jeho vzpriamenom postavení (tzv. pracovnom postavení) medzi oboma madlami prekleňuje zostávajúci medzipriestor priechodným spôsobom,čím je pre obslužný personál lahko uchopiteľný a ovládatelný.0008 Prostredníctvom vhodného vzájomného usporiadania spriahnutých čiastkových prvkov sa môže dosahovať, že spojovací prvok v sklopenom postavení zábradlia (tzv. kludovom postavení) zasahuje priečne Iežiac do výstupu vedúceho od stúpacej pomôcky na pochôdznu, resp. pracovnú plošinu a takto blokuje.0009 Zmysluplný variant vyhotovenia vynálezcovského konceptupredpokladá, že najmenej jeden z oboch čiastkových prvkov je na svojej pozdlžnej strane, odvrátenej od pripojenia spojovacieho prvku k madlu zábradlia, vybavený rúrkovým segmentom odstávajúcim pravouhlo, polkruhovo alebo parabolicky od čiastkového prvku. To uľahčuje jednak uchopíteľnosť a ovládateľnosť spojovacieho prvku prostredníctvom obslužného personálu. Prostredníctvom prislušne veľkého zvoleného dimenzovania však môže byt navyše dosahované, že spojovací prvok pri zábradlí vzpriamenom v pracovnej polohe vyčnieva toľko do voľného priestoru nad stúpacou pomôckou, že zostáva už len úzky priechodný otvor pre obslužný personál. Týmto spôsobom je nebezpečenstvo pádu nedopatrenim cez takto zúžený priechodný otvor0010 Vynálezcovská myšlienka je objasňovaná na nasledujúcichobrázok 1 perspektívny pohľad na hornú Iožnú plochu dvojposchodového vozidla pre dopravu áut s obojstranne v pozdĺžnom smere vozidla usporiadanými zábradliamiobrázok 2 detailný pohľad na zábradlie v oblasti bočne na vozidle0011 Na obrázku 1 je znázornený perspektívny pohľad na hornú Iožnú plochu (11) dvojposchodového vozidla pre dopravu áut s obojstranne v pozdĺžnom smere vozidla usporiadanými zábradliami (1). V príklade vyhotovenia sa jedná o koľajové vozidlo. vynález je však použiteľný rovnakým spôsobom tiež na cestné vozidlá. Vozidlo má na oboch stranách po jednej stúpacej pomôcke, ktorá sa podobá ribstolom a z ktorej v oboch obrázkoch 1 a 2 sú znázornené iba vždy nad Iožnou plochou usporiadané uzávery madiel (3). V smere pohľadu predné zábradlie sa nachádza vo vzpriamenom pracovnom postavení. V smere pohľadu zadné zábradlie sa nachádza za účelom lepšej predstaviteľnosti vynálezu v šikmom medzípostavení medzi vzpriameným, resp. vyšším pracovným, a sklopeným, resp. hlboko Iežiacim, kludovým postavením.

MPK / Značky

MPK: B60R 3/00

Značky: plošina, pochôdzna, pracovná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e17316-pochodzna-alebo-pracovna-plosina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pochôdzna alebo pracovná plošina</a>

Podobne patenty