Elektrický stroj s rotorom a statorom a zariadením na kontrolu vzduchovej medzery medzi rotorom a statorom

Číslo patentu: E 16974

Dátum: 19.04.2010

Autori: Cifyildiz Serdar, Schwery Alexander, Schmid Matthias

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka oblasti elektrických strojov. Týka sa elektrického stroja podľa predvýznaku nároku 1.Asynchrónne motory s dvojitým napájaním V oblasti výkonov od 20 MVA do 500 MVA sa môžu používať na výrobu energie s premenlivým počtom otáčok. Tieto stroje sa vyznačujú rozloženým trojfázovým vinutírn na rotore. Vinutie rotora pozostáva z jednotlivých tyčí, ktoré sú uložené V drážkach V pakete plechov rotora. V čele vinutía sú jednotlive tyče prepojené do vinutia. Usporiadanie spojenia tyčí je rovnomerne rozložené na obvode. Pri otáčani rotora sú čelá vinutía vystavené odstredivým silám, proti ktorým musia byť mechanicky zabezpečené prostredníctvom prídržných systémov čielvinutia. Dnes sú V princípe známe tri druhy prídržných systémov čiel vinutía1. Upevnenie prostredníctvom oceľového príklepu, ako je tomu pri turbogenerátoroch.2. Upevnenie tým, že je celé čelo vinutía ovinuté oceľovým káblom, drôtom alebo plastovou fóliou.3. Upevnenie prostredníctvom svomíkov, skrutiek alebo strmeňov V tvare U.Na obr. 1 je znázornený taký asynchrónny stroj 10 na výrezoch V silne zjednodušenej forme. Zahŕňa rotor 19, otočný okolo osi 18, ktorý je koncentricky obklopený statorom s plechovým telesom 14 statora so zodpovedajúcim statorovým Vinutím a čelom 17 vinutia. Rotor 19 zahŕňa stredné teleso 11, ktoré Vždy na koncoch prechádza do hriadeľa 11. Stredné teleso ll je obklopené plechovým telesom 12 rotora, V ktorom prebieha Vinutie 13 rotora. Na jednom z hriadeľov 11 sú umiestnené 15 komutátora, ktoré slúžia na napájanie Vinutí 13 rotora prúdom. Medzi plechovým telesom 12 rotoraa plechovým telesom 14 statora je upravená valcová vzduchová medzera 21, ktoráVzduchová medzera môže v rôznych fázach prevádzky vykazovať podľa teploty, počtu otáčok a iných, meniacich sa parametrov rôznu geometriu. Tieto zmeny nenamšujú podstatne funkciu stroja. Môže však dôjsť k tomu, že sa geometria rotora netolerovateľným spôsobom trvalo zmení alebo že sa dostanú do vzduchovej medzery cudzie telesá. Aby sa zabránilo z toho vyplývajúcim poruchám funkcie a aby bol stroj čo možno najskôr podrobený inšpekcii, existuje potreba, včas rozoznať take zmeny vo vzduchovejJP 59191451 opisuje elektrický stroj so statorom a rotorom, ktoré defmujú vzduchovú medzeru. Vzduchovou medzerou je smerovaný svetelný lúč, aby bola zistená dĺžkavzduchovej medzery. JP 10327560 opisuje elektrický stroj so statorom a rotorom, ktoré definujú vzduchovú medzeru. Vzduchovou medzerou je vedený laserový lúč na kompenzáciu poruchovýchsignálov a na kontrolu posunu čiel vinutia.EP 1 870 987 opisuje otáčajúci sa stroj so statorom, rotorom a medzerou. Je upravenémeracie zariadenie pre magnetický tok na kontrolu veľkosti medzery.JP 60152250 opisuje otáčajúci sa stroj so statorom a rotorom, ktoré defmujú vzduchovúNa kontrolu vzduchovej medzery sú upravované optické vlákna so šošovkou konden zora a kolimačnou šošovkou.Preto je úlohou vynálezu, vyvinúť ďalej elektrický stroj skôr uvedeného druhu tak, abyboli včas rozoznané kritické zmeny v geometrii vzduchovej medzery.Úloha je vyriešená súborom znakov nároku 1. Pre riešenie podľa vynálezu je charakteristické, že sú upravené prostriedky na kontrolu vzduchovej medzery,prebiehajúce v axiálnom smere vzduchovou medzerou, ktorými je možné zisťovaťzmenu geometrie rotora a/alebo vniknutie cudzích telies do vzduchovej medzery.Jeden druh uskutočnenia vynálezu sa vyznačuje tým, že kontrolné prostriedky zahŕňajúKontrolná trasa prebieha s rovnobežnými osami.Podľa ďalšieho vytvorenia tohto druhu uskutočnenia je kontrolné trasa tvorená aspoňV tomto prípade sú obzvlášť upravené prostriedky na kontrolu mechanického napätiaAspoň jeden drôt môže byt upevnený na rotore prostrednictvom ústrojenstiev naAspoň jeden drôt môže byť ale tiež prostredníctvom ústrojenstiev na zavesenieVynález má byť v nasledujúcom texte bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočneniaobr. 1 v silne zjednodušenom znázomení Výrez asynchrónneho stroja s vinutím statora arotora a vzduchovou medzerou medzi rotorom a statorom podľa stavu technikyobr. 2 asynchrónny stroj podľa obr. l s kontrolnou trasou, upevnenou na strane rotora, podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezuobr. 3 v usporiadaní, zodpovedajúcom obr. 2, synchrónny stroj s kontrolnou trasou, upevnenou na strane rotora, podľa druhého príkladu uskutočnenia vynálezuobr. 4 asynchrónny stroj podľa obr. l s kontrolnou trasou, upevnenou na strane statora, podľa tretieho príkladu uskutočnenia vynálezuobr. 5 V usporiadaní, zodpovedajúcom obr. 4, synchrónny stroj s kontrolnou trasou, upevnenou na strane rotora, podľa štvrtého príkladu uskutočnenia vynálezu.Základná myšlienka predloženého vynálezu spočíva v tom, že pomocou kontrolnej trasy vo forme napnutého drôtu sa včas rozozná vniknutie cudzích telies do vzduchovej medzery resp. zmenu geometrie tvaru rotora. Signál, generovaný príslušným kontrolným zariadením, sa môže použit na ochranné účely alebo len na účely monitorovania. Pritom je možné rozlišovať medzi systémom, neotočne upevneným na rotore, ktorý slúži na kontrolu statora, a systémom, upevneným na statore, ktorý slúži na kontrolu rotora. Taký systém je však možné výhodne používať nielen v asynchrónnychNa obr. 2 a 3 je znázornený prvý príklad uskutočnenia kontrolného systému podľa vynálezu pre asynchrónny stroj podľa obr. l (obr. 2) a pre synchrónny stroj (obr. 3),pričom os stroja je tu na rozdiel od obr. 1 znázornená vo zvislej orientácii. V obidvoch prípadoch je kontrolná trasa 23 vedená rovnobežne s osou vzduchovej medzery 21 medzi plechovým telesom 12 rotora a plechovým telesom 14 statora. Ako už bolo uvedené, môže byť kontrolná trasa 23 tvorená drôtom, na ktorý pôsobí mechanickéPríklad uskutočnenia podľa obr. 2 vychádza z kontrolnej trasy 23 vo forme drôtu. Drôt,zhotovený z vhodného materiálu (perlon, kevlar, hliník atď.) je pomocou zariadení 22na zavesenie namontovaný na rotore 12 tak, že prebieha vo vzduchovej medzere 21

MPK / Značky

MPK: H02K 11/00

Značky: medzi, elektricky, kontrolu, medzery, rotorom, zariadením, statorom, stroj, vzduchovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e16974-elektricky-stroj-s-rotorom-a-statorom-a-zariadenim-na-kontrolu-vzduchovej-medzery-medzi-rotorom-a-statorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický stroj s rotorom a statorom a zariadením na kontrolu vzduchovej medzery medzi rotorom a statorom</a>

Podobne patenty