Svorka pre smaltované elektrické vodiče

Číslo patentu: E 16728

Dátum: 25.01.2008

Autor: Piovesan Gianni

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Svorka pre smaltované elektrické vodiče0001 Predložený vynález sa týka svorky pre smaltované elektrické vodiče.0002 V súčasnej dobe sú známe svorky pre smaltované elektrické vodiče, opísané napríklad v EP-A-0645857, ktorý opisuje svorku podľa úvodnej časti nároku l, ktoré sú tvorené doskovitým telesom, ktoré tvorí spojovaciu vidlicu s výstupkami, ktoré sú na jednej strane napevno pripojené a smerujú smerom dovnútra a sú usporiadané V rovnakej rovine ako doskovité teleso výstupky smerujú proti sebe tak, že tvoria zužujúci sa sarnocentrovací otvor na navedenie vloženia elektrického vodiča s izolačným smaltom, uvedený vodič je usporiadaný medzi koncami špíčiek výstupkov a oporou vytvorenou na doskovitom telese najbližšie k špičkám, s osou usporiadanou priečne vzhľadom na usporiadanie doskovítého telesa špičky tvoria štrbinu, ktorej priečne rozmery sú menšie než je priemer smaltovaného vodiča tak, aby sa ich prostredníctvom prerezala aspoň izolačná vrstva pri priechode medzi nimi, a zaistilaelektrický kontakt na plochej časti koncov špíčiek.0003 Také svorky sa používajú hlavne, ale nie výhradne, v zapojení vinutia elektromotorov a0004 V súčasnej dobe, vzhľadom na nárast nákladov za meď, sú smaltované vodiče z hliníka0005 Avšak, hliník je mäkší než meď, a priechod smaltovaného hliníkového vodiča medzi prerezávacímí špíčkami svorky známeho typu často spôsobuje iba defonnáciu hliníkového jadra smaltovaného vodiča, redukujúcu odolný prierez, bez toho aby však došlo kprerezaniu izolačnej krycej vrstvy pokiaľ k tomu dôjde, nenastane elektrický kontakt medzi vodičom asvorkou a poskytnuté elektrické spojenie je V podstate nepoužiteľné.0006 Cieľom predloženého vynálezu je zaistiť svorku pre smaltované elektrické vodiče, ktorárieši uvedený nedostatok známych typov konektora.0007 V rámci tohto cieľa je predmetom predloženého vynálezu zaistiť svorku, ktorá je schopná prerezať dokonca aj smaltovaný elektrický vodič, v ktorom je vodič vyrobený zkovového materiálu mäkšieho než meď.0008 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je zaistiť svorku, ktorá môže byť použitá pre rovnaké aplikácie, pre ktoré sú navrhnuté podobné konektory známeho typu, bez toho abysa muselo akokoľvek pôsobiť na prvky, ktoré ju nesú alebo na montážne zariadenie.0009 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je zaistiť svorku, ktorá môže byť vyrábaná0010 V súlade s týmto vynálezom, je poskytnutá svorka pre smaltované elektrické vodiče, ako0011 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu budú lepšie zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu jeho dvoch výhodných, avšak nie výlučných uskutočnení, znázornenýeh prostredníctvomneobmedzujúceho príkladu na priložených výkresoch, kde Obrázok 1 je čelný pohľad na svorku podľa vynálezu v jeho prvom uskutočnení Obrázok 2 je čelný pohľad na svorku podľa vynálezu v jeho druhom uskutočnení Obrázok 3 je schematický bočný pohľad na pílovitú časť svorky podľa vynálezuObrázok 4 je schematický bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie pílovitej časti upravenejna svorke podľa vynálezuObrázky 5 až 7 sú pohľady na tri rôzne konñgurácie rovnakej svorky vjej druhom0012 S odkazom na obrázky je svorka pre smaltované elektricke vodiče podľa vynálezuvšeobecne označená vzťahovou značkou 10 vo svojom prvom uskutočnení na obrázku 1.0013 Svorka 10 je typom tvoreným doskovitým telesom 11, ktoré tvorí spojovacia vidlica 12,ktorá je opatrená výstupky 13, ktoré sú na jednej strane pevne pripojené a smerujú dovnútra asú usporiadané v rovnakej rovine ako doskovité teleso l 1.0014 Výstupky 13 smerujú proti sebe tak, že tvoria samocentrovací zúžený otvor 14 nanavedeníe vloženia elektrického vodiča 15 s izolačným smaltovaním.0015 Vodič 15 je zaistený medzi koncami 16 špičiek 17 výstupkov 13 a oporou 18vytvorenou na doskovitom telese 11 najbližšie ku koncom 16 špičiek 17.0016 Vodič 15 je usporiadaný tak, že jeho os je priečna vzhľadom na usporiadanie0017 Špičky 17 tvoria prerezávaciu štrbinu 19, ktorej priečne rozmery sú menšie než je priemer smaltovaného vodiča 15 tak, aby sa prerezala aspoň jeho izolačná vrstva pri priechodemedzi špičkami a zaistil sa elektrický kontakt.0018 V tomto neobmedzujúcom a príkladnom uskutočnení vynálezu majú dva protiľahlé okraje prerezávacích špičiek 17 pílovitú časť 20 na zoškrabnutie a odstránenie vrstvy smaltu zpovrchu smaltovaného elektrického vodiča 15.0019 Pílovitá časť 20 môže byť poskytnutá prirodzene vyrazením celej svorky 10 z kovového plátu pomocou tvarovaného razníka alebo altematívne môže byť poskytnutá po vyrazení doskovitého telesa 11 zkovového plátu začístením okrajov prerezávacích špičiek 170020 Pílovitá časť 20 je poskytnutá tak, že má zárezy, ktoré sú tvorené vyhĺbeniami 21, t. j. vyhĺbeniami, ktoré majú vplyv na špičky 17 po celej ich hrúbke.0021 Také zárezy sú poskytnuté v pravých uhloch na usporiadanie doskovitého telesa 11svorky 10, ako je jasne znázomené na obrázku 3.0022 Na obrázku 4 je znázomené ďalšie uskutočnenie pílovitej časti, tu označené vzťahovou značkou 420, v ktorom sú zárezy 421 šikmé vzhľadom na usporiadanie doskovitého telesa a0023 Pílovitá časť 20 je opatrená radom zubov 22, ktoré majú ostré okraje alebo len mierne zaoblené okraje a sú vytvorené, ako už bolo uvedené, prostredníctvom operácie začistenia po vyrazení celej svorky 10 z kovového plátu alebo priamo razením každý zub 22 vyčnieva medzi dvoma vyhĺbeniami 21 smerom k proti ležiacemu okraju naproti ležiacej prerezávacej špičky 17.0024 Malo by byť zrejmé, že zuby 22 môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom počte podľa0025 Obrázok 2 znázorňuje svorku podľa vynálezu v jej druhom uskutočnení, ktoré je tiež prikladným a neobmedzujúcím uskutočnením vynálezu, a je v ňom označená vzťahovou0026 Pohľad na obrázok 2 jasne znázorňuje doskovité teleso lll, výstupky 113 vidlice 112, a prerezávacie špičky 117 pílovitá časť 120 je znázomená prostredníctvom neobmedzujúceho príkladu, na každom okraji špičiek 117 ako by bola tvorená jediným zubom 122, ktorý vyčnieva medzi dvoma vyhĺbeniami 121.0027 V tomto prípade môžu byť zuby 122 tiež poskytnuté buď inherentne razením celejsvorky 110 z kovového plátu alebo začistením po vyrazení.0028 Podobne ako bolo opísane vyššie, sa rozumie, že pílovitá časť 120 môže byť opatrená ľubovoľným počtom zubov, pričom uskutočnenie s jediným zubom 122 je iba neobmedzujúcím príkladom vynálezu.0029 Na obrázku 5 je pohľad na svorku 110 podľa vynálezu vo varíante s plochým kontaktom 130 obrázok 6 znázorňuje druhý variant svorky 210 s kontaktom 230 v tvare pínu a obrázok 7 znázorňuje tretí variant 310 druhého uskutočnenia svorky 110, s kontaktom 330 v tvare vidlice0030 V praxi bolo zistené, že vynález takto opísaný rieši problémy zaznamenané v známychtypoch konektora pre smaltované elektrické vodiče.0031 Hlavne, predkladaný vynález zaisťuje svorku, ktorá je schopná prerezať dokonca ismaltovaný elektrický vodič, v ktorom je vodič vyrobený z kovového materiálu, ktorý je mäkší0032 To je prípad smaltovaných hliníkových elektrických vodičov, z ktorých povrchu je svorka 10 a 110 podľa vynálezu schopná odstrániť smalt prostredníctvom pílovitých častí 20,120 alebo 420, ktorými sú okraje prerezávacích špičiek 17 a l 17 opatrené.0033 Okrem toho, predkladaný vynález zaisťuje svorku, ktorá môže byť použitá pre rovnaké aplikácie, pre ktoré sú navrhnuté podobné konektory známeho typu, bez toho aby akokoľvekovplyvňovali všetky prvky, ktoré ju nesú alebo montážne zariadenie.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24

Značky: elektrické, smaltované, vodiče, svorka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e16728-svorka-pre-smaltovane-elektricke-vodice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svorka pre smaltované elektrické vodiče</a>

Podobne patenty