Zariadenie na upevnenie dopravného prostriedku zariadenia lanovej dráhy na závesnej tyči

Číslo patentu: E 1583

Dátum: 29.03.2005

Autor: Schertler Kurt

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENlE NA UPEVNENIE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU ZARIADENIA LANOVEJ DRÁHY NA ZÁVESNEJ TYČI0001 vynález sa týka zariadenia na upevnenie doterajšieho prostriedku zariadenia lanovej dráhy, ako je kabinka alebo sedačke, na závesnej tyči, ktorá je vytvorená na svojom hornom konci s pojazdovým ústrojenstvom, so spojkovou svorkou, spolupósobiaci s dopravným lanom, príp. ťažným lanom zariadenia lanovej dráhy, a s vodiacou kladkou, pričom je dopravný prostriedok na svojom hornom konci vybavený nosným zariadením, prostredníctvom ktorého je na spodnom konci závesnej tyče kĺbovo pripojené priečne výkyvne k dopravnému lanu, príp. k ťažnému lanu. Takéto zariadenieje známe z AT 3959658, 0002 Známe zariadenia lanových dráh majú dopravné lano, prip. tažné lano, ktoré je vstaniciach vedené cez vratné kolesá, pričom aspoň jedno z vratných kolies je vytvorené s pohonom. Prostredníctvom lana, príp. ťažného lana sú dopravné prostriedky ako sedačky alebo kablnky, ktoré sú naňho pripojené prostrednictvom spojkových svoriek pohyblivé. Dopravné prostriedky sa nachádzajú vždy na spodnom konci závesnej tyče, ktorá je na svojom hornom konci vytvorená s pojazdovým ústrojenstvom, spojkovou svorkou a vodiacou kladkou. Dopravné prostriedky sú na spodnom konci závesnej tyče kĺbovo pripojené tak, že sú Výkyvné okolo približne rovnobežne s dopravným lanom, pripadne ťažným ianom nasmerovanej osi.0003 Pozdĺž dráhy zariadenia lanovej dráhy sú dopravné prostriedky prostrednictvom spojkových svoriek pripojené na dopravné lano, pripadne tažné lano, ktorým sa tieto rýchlosťou dopravného lana,pripadne tažneho lana od 5 m/s do 6 m/s pohybujú z dolnej stanice k homej stanici, resp. z hornej stanice k dolnej stanici. V staniciach sa dopravné prostriedky odpájajú od dopravného lana, pripadne iažného lana a pohybujú sa prostrednictvom podávacích kolies pozdĺž vodiacich kolajnic stanicami rýchlosťou približne 0,5 m/s. Pretože sa pohyb dopravných prostriedkov cez stanice uskutočňuje oproti rýchlosti dopravného lana, pripadne tiažného lana podstatne menšou rýchlosťou, môžu cestujúci nasadnút na dopravný prostriedok alebo vysadnút z dopravného prostriedku, 0004 Pretože sú dopravné prostriedky pri svojom príjazde do stanic ešte pripojené na dopravné lano,pripadne tažné lano, môžu uskutočňovať kývavé pohyby okolo jeho osi priečne k nemu, Pretože sa však musí zaisťovať, aby pojazdové ústrojenstva dorazili kvodiacim koľajniciam, existuje požiadavka, vytvorit závesné tyče s vodiacimi kladkami, ktorým sú pri príjazde do stanic priradené lievikovito vytvorené vodiace lišty, prostrednictvom ktorých sa dopravné prostriedky, upevnené na závesných tyčiach, vykyvujú do približne vertikálnej polohy.0005 Pretože sú dopravné prostriedky upevnené na spodnom konci závesnej tyče okolo osi prebiehajúcej približne v smere dopravného lana, príp. ťažného lana, vzniká pri vykývnutí závesnej tyče prostrednictvom vodiacej lišty usporiadanej v príjazdovej oblasti stanice efekt, že dopravné prostriedky uskutočňujú v dôsledku momentu zotrvačnosti oproti závesnej tyči najprv protibežný výkyvný pohyb a až potom sa zakmltávajú do približnej vertikálnej polohy. Tieto kývavé pohyby, vznikajúce pri príjazde do staníc, podmienené prostrednictvom dosiaľ používaného kĺbového pripojenia dopravného prostriedku na spodnom konci závesnej tyče, predstavujú pre cestujúcich obmedzovanie jazdného komfortu, pretože tým dochádza KSÍlHÉlmLl vykývnutiu dopravného prostriedku anásledne kniekoľkým kývavým pohybom. Pretože sa pritom navyše podstatné os kývania dopravných prostriedkov nachádza na ich hornom konci,môžu dopravné prostriedky zaujimat veľmi veľké šikmé polohy, EP 1 640 235 32601/T0006 Úlohou predloženého vynálezu je vytvorit upevnenie dopravného prostriedku na závesnej tyčí tak, aby sa oclstrañovali nevýhody vyskytujúce sa vterajšom stave techniky. To sa podľa vynálezu docieluje tým, že klbové pripojenie dopravného prostriedku na spodnom konci závesnej tyče je tvorené dvoma ramenami, ktoré sa nachádzajú navzájom v odstupe priečne k dopravnému Ianu, príp. tažnému Ianu a ktoré smerom nahor prebiehajú navzájom šikmo, pričom ich voľné konce sú kĺbovo pripojené na jednej strane na nosnom zariadení a na druhej strane na spodnom konci závesnej tyče, 0007 Prostredníctvom ramien podľa vynálezu sa jednak dosiahne, že sa pri vykývnutí závesnej tyče,spôsobenom vodiacími lištami pri príjazde dopravného prostriedku do stanice, vykyvuje dopravný prostriedok v rovnakom smere, čím sa zabraňuje jeho protibežnému vykývnutiu. Pretože sa okrem toho opačným nasmerovaním oboch ramien Íiktívna os kývania nachádza ďaleko nad dopravným prostriedkom,zaujíma tento pri výkyvnom pohybe oproti doterajšiemu upevneniu veľmi malú šikmú polohu. Vďaka obom týmto skutočnostiam sa dosahuje podstatne väčšijazdný komfort.0008 Prednostne sa nachádza pomyslený príesečník oboch ramien v kludovej polohe dopravného prostriedku v oblasti nad spodným koncom závesnej tyče. Ďalej sú prednostne obe ramená vytvorené párovo, pričom sa obe párové časti nachádzajú vždy stanovo mimo spodného konca závesnej tyče. Pritom môžu byt obe párové časti ramien vzájomne spojené prostredníctvom stojín.0009 Podľa prednostnej formy uskutočnenia zvierajú vzájomne obe ramená uhol od 10 do 50 °,obzvlášť od 25 ° do 30 °, Ďalej môže medzi spodným koncom závesnej tyče a nosným zariadením byt navrhnutý aspoň jeden tlmiaci prvok, tlmiaci prvok môže byl tvorený prostredníctvom aspoň jedného tlmiča nárazov, usporiadaného medzi spodným koncom závesnej tyče a nosným zariadením, a medzi nosným zariadením a dopravným prostriedkom môže byt usporiadaný aspoň jeden tlmič. Prednostne je spodný koniec závesnej tyče nasmerovaný približne horizontálne.0010 Ďalej je predmet vynálezu bližšie vysvetlený pomocou dvoch príkladov uskutočnení znázornených na výkresoch. Tie ukazujú obr. 1 kabinku lanovej dráhy, upevnenú prostrednictvom zariadenia podľa vynálezu na závesnejtyčí, videné v smere pohybu dopravného lana, pripadne ľažného lanaobr.2 kabínku lanovej dráhy, upevnenú na závesnej tyči, videné priečne na smer pohybu dopravného lana, pripadne ťažného lanaobr. 3 priebeh činnosti kabínky lanovej dráhy, upevnenej na závesnej tyči, pri príjazde do stanice zariadenia lanovej dráhy, videné v smere pohybu dopravného lana, pripadne ťažného lanaobr.4 kabínku lanovej dráhy, upevnenú na závesnej tyči, ktorá je vedená vstanici, vdvoch možných výkyvných polohách, videné v smere pohybu dopravného lana, pripadne ťažného lana aobr. 5 variant uskutočnenia upevnenia kabínky lanovej dráhy na spodnom konci závesnej tyče, v znázornení obr. 1.0011 Na obr. 1 je znázornená na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče 1 upevnené kabínka 2 zariadenia lanovej dráhy. Na hornom konci závesnej tyče 1 sa nachádzajú pojazdové ústrojenstvá 11,spojovacia svorka 12, ktorá je cez spojovaclu páku 13 ovládateľná prostredníctvom kladky 14, a vodiaca kladka 15, ktorým sú v staniciach zariadení lanovej dráhy priradené vodiace lišty. Spodná koncové čast 1 a závesnej tyče 1 je nasmerovana približne horizontálne. Prostredníctvom spojkovej svorky 12 je kabínka 2 lanovej dráhy, upevnené na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče 1, pripojlteľná na dopravné lano 10,príp. na tažné lano zariadenia lanovej dráhy.0012 Kabinka 2 lanovej dráhy je na svojej hornej strane vytvorená s nosnou kostrou 21, ktorá je s kabínkou 2 lanovej dráhy spojená súčasne s medzivloženim pružiacich prvkov 22. Upevnenie kabínky 2 na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch ramien 3 a 4, ktoré sú uložené svojimi oboma koncami pomocou čapov 31, 32 a 41, 42, nachádzajúcich sa na jednej strane na nosnej kostre 21 a z druhej strany na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče. Pretože sa v nosnej kostre 21 nachádzajúce ložiskové čapy 31 a 41 nachádzajú navzájom od seba vo väčšej vzdialenosti než ložiskové ćapy 32 a 42, zvierajú ramená 3 a 4 vzájomne smerom nahor ostrý uhol rx približne 30 °. Medzi spodnou koncovou časťou 1 a závesnej tyče a nosnou kostrou 21 je ďalej usporiadaný tlmič nárazov 5.Kabinka 2 lanovej dráhy je ďalej vytvorená so zásobníkom 24 na uloženie lyží a bočne vyčnievajúcimi vodiacimi lyžinami 25 a 26, pričom vodiaca Iyžina 25 slúži ako stupátko.0013 Ako je to ďalej zrejmé z obr 2, sú ramená 3 a 4 vytvorené práve párovo, pričom sa obe párové časti 3 a, 3 b a 4 a, 4 b nachádzajú stranovo mimo spodnú časť 1 a závesnej tyče a sú navzájom spojené prostredníctvom stojin 3 c, 4 c, 0014 V nasledujúcom je vysvetlený pomocou obr. 3 a 4 spôsob činnosti zariadenia podľa vynálezu na upevneniu kabínky 2 lanovej dráhy na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče 1Kabínky 2 lanovej dráhy pripojené prostredníctvom spojkových svorlek 12 na dopravné lano 10, príp. ťažne lano, sú prostredníctvom dopravného Iana 10, prípadne ťažného Iana, ktoré sa pohybuje rýchlosťou od 5 m/s do 6 m/s, dopravované od prvej stanice, napr. dolnej stanice, kdruhej stanici, napr. hornej stanici. V prívodnej oblasti druhej stanice sa nachádza vodiacej kladke 15 priradené vodiaca lišta 16, ktorá je na svojom začiatku vytvorená s rozšíreným otvorom 16 a ktorej s vodiacou kladkou 15 spolupósobiace pracovné plochy 17 a 18 sa pozdĺž dráhy pohybu navzájom natoľko približujú, že je vodiaca kladka 15 vedená tak zhora ako izdola. Pokial má Závesná tyč 1 a kabinka 2 lanovej dráhy pri prijazde do stanice,ako je to znázornené na obr, 3, oproti stredovej polohe vykývnutú polohu v smere hodinových ručičiek,prichádza vodiaca kladka 15 do styku s hornou pracovnou plochou 17. Pretože sa obe pracovné plochy 17 a 18 dráhy pohybu navzájom približujú, je závesné tyč 1 natáčaná oproti pohybu hodinových ručićiek do bodkovane znázornenej polohy. Na základe upevnenia kabínky 2 lanovej dráhy prostrednictvom ramien 3 a 4 uskutočňuje spodná koncová časť 1 a závesnej tyče 1 kabínky 2 lanovej dráhy translačný pohyb a natáčací pohyb práve oproti smeru hodinových rućičiek, pričom kývavým pohybom je do značnej miery zabránené. Pretože sa ďalej tiktivny stred natáčania kabínky 2 lanovej dráhy nachádza vo veľkej vzdialenosti od horného konca kabínky 2 lanovej dráhy, vznikajú pri natáčacom pohybe zodpovedajúcim spôsobom malé šikmé polohy kabinkj 72 lanovej dráhy.0015 Na obr. 4 je znázornená tá oblast vodiacej lišty 16, v ktorej je od nosného a dopravného Iana 10 odpojená nosná tyč 1 prostredníctvom vodiacej kladky 15 vedená tak, že vžiadnom prípade nemôže uskutočňovať Výkyvné pohyby. Oproti tomu môže kabínka 2 lanovej dráhy prostrednictvom ramien 3 a 4 zaujať výkyvnú polohu. Pritom sú však maximálne šikmé polohy kabínky 2 lanovej dráhy podstatne menšie, ako by boli, keby bola výkyvná okolo jedného otočného čapu, usporiadaného v koncovej časti 1 a závesnej tyče 1.0016 Na obr. 5 je znázornený variant oproti forme uskutočnenia podľa obr, 1 vtom zmysle, že obe ramená 3 a 4 navzájom zvierajú ostý uhol (1 25 °. Pretože tým je ñktivny bod kývania kabínky lanovej dráhy od nej vzdialený ešte viac, zvyšuje sa tým ešte viac komfort pre cestujúcich.Zariadenie na upevneniu dopravného prostriedku zariadenia Ianovej dráhy, ako je kabínka (2)alebo sedačka, na závesnej tyčí (1), ktorá je vytvorená na svojom hornomkonci s pojazdným ústrojenstvom (11), so spojkovou svorkou (, a s vodiacou kladkou (15),prostriedok (2) hornom konci vybavený nosným zariadením závesnej tyče (1 a) kĺbovo pripojené priečne výkyvne k dopravn vyznačujúce sa tým, že kĺbové pripojenie dopravného prost závesnej tyče (1) je tvorené dvoma ramenami (3, 4) Ianu (10)pričom ďalej je dopravný(21), ktoré je na spodnom konci ému Ianu (10), príp. ťažnému Ianu,riedku (2) na spodnom konci (1 a), ktoré sa nachádzajú priečne k dopravnému, prip. ťažnému ianu navzájom v odstupe ašikmo, pričom ich volné konce sú kíbovo pripojené naj druhej strane na spodnom konci (1 a) závesnej tyče (1)Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce satv kľudovej polohe dopravného prostriedku ( závesnej tyče (1).ým, že sa pomysiený priesećník oboch ramien (3, 4) 2) nachádza v oblasti nad spodným koncom (1 a)3. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 a 2, vyznačujúce sa tým, že obe ramená (3, 4) súvytvorené párovo, pričom sa obe párové časti (3 a, 3 b 4 a, 4 b) nachádzajú vždy po stranách mimo spodného konca (1 a) závesnej tyče (1).Zariadenie podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že obepárove časti (3 a, 3 b 4 a, 4 b) ramien (3,4) sú vzájomne spojené prostrednictvom stojin (3 c, 4 c).5. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že obe ramená (3, 4) vzájomne zvierajú uhol od 10 ° do 50 °, obzvlášť od 25 ° do 30 °.6. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznač(1 a) závesnej tyče (1) a nosným zariadením (21) je navrhnutý aspoň tlmiaci prvok (5).Zariadenie podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že tlmiaci aspoň jedného tlmiča (5) nosným zariadením (21).prvok je tvorený prostredníctvom nárazov, usporiadaného medzi spodným koncom (1 a) závesnej tyče (1) a, yznačujúce sa tým, že medzi nosným zariadením(21) a dopravným prostriedkom (2) je usporiadaný aspoň jeden tlmič (22)9. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že spodný koniec závesnej tyče je nasmerovaný približne horizontálne, EP 1 640 235 32601/T

MPK / Značky

MPK: B61B 12/00

Značky: tyčí, dráhy, dopravného, upevnenie, závesnej, prostriedku, lanovej, zariadenia, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e1583-zariadenie-na-upevnenie-dopravneho-prostriedku-zariadenia-lanovej-drahy-na-zavesnej-tyci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na upevnenie dopravného prostriedku zariadenia lanovej dráhy na závesnej tyči</a>

Podobne patenty