Bezpečnostný ventil

Číslo patentu: E 15747

Dátum: 22.03.2012

Autor: Endrich Manfred

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Novinka sa týka bezpečnostného ventilu na zabezpečenie tlakového systému, ako je zverejnený napr. v spisoch EP 1503120 alebo DE 824709.Základom tejto novinky je úloha poskytnúť k dispozícii bezpečnostný ventil na zabezpečenietlakového systému, ktorý je možné usporiadať priestorovo flexibilné. Táto úloha je vyríešená bezpečnostným ventilom s význakmi nároku 1. Výhodné formy vyhotovenia bezpečnostného ventilu sú opísané v závislých nárokoch 2 - 8.Bezpečnostný ventil na zabezpečenie tlakového systému podľa tejto novinky, určený napr. na zabezpečenie bezpečnostného systému na predpätie reťazových pásov na pásových vozidlách,najmä určený pre tlakové médium ako je tuk alebo olej, obsahuje základné teleso na pripojenie na príslušný tlakový systém a pretlakový ventil, ktorý je možné uviesť do rôznych priestorových polôh pootočenia na základnom telese, pričom tento bezpečnostný ventil ďalej obsahuje ventil na vytvorenie predpätia, ktorý je možné usporiadať na základnom teleseTým je umožnené použiť ďalší ventílový prvok na prispôsobenie príslušným priestorovým eventualitám vždy daného tlakového systému, ktorý je možné na dosiahnutie lepšej možnosti obsluhy príslušným používateľom usporiadať priestorovo v priaznivej priestorovo pootočenejV dôsledku priestorovo priaznivého usporiadania pretlakového ventilu je možné, vprípade poškodenia, priestorovo výhodné umiestniť Výstupný otvor pre tlakové médiá, ako je tukNavyše, je možné prípadné ďalšie prístupové oblasti (napr. otvor na meranie), vytvorené napretlakovom ventile, usporiadať priestorovo priaznivo pre obsluhu.Pretlakový ventil výhodne obsahuje aj Výstupný otvor, určený na odvedenie prúdu tlakovéhomédia, nachádzajúceho sa pod pretlakom.V dôsledku toho, je možné pri pretlaku, ktorý nastal vzákladnom telese, odviest tlakové médium, vystupujúcim prúdom zo základného telesa, a najmä ho za účelom odvedeniazaviesť do príslušnej pretlakovej oblasti.Bezpečnostný ventil ďalej obsahuje prítlačnú pružinu, ktorá v priestore pre pružinu obsahujetesniaci prvok, zaťažený touto pritlačnou pružinou.Touto pritlačnou pružinou, pri normálnej prevádzke za účelom utesnenia pretlakového ventilu, je pritláčaný tesniaci prvok (napr. guľôčka). Pri vzniknutom pretlaku sa tento tesniaciprvok zdvihne a umožní výstup tlakového média, nachádzajúceho sa pod pretlakom.Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia je Výstupný otvor vybavený prepojením s priestorom pre pružinu. V dôsledku toho môže tlakové médium, vystupujúce prúdom pri pretlaku, vniknúť do priestoru pre pružinu a tam popri možnosti odtoku cez odtokový otvor usporiadaný priestore pre pružinu, zaťažiť taktiež tu usporiadaný tesniaci prvok, dodatočnou silou okrem pôvodnej sily pružiny, a dosiahnuť tak opätovné uzatvorenie na začiatku otvoreného tesniaceho prvku. Sila vystupujúceho tlakového média, ku ktorej dochádza pri výstupnom otvore, sa tým využije na opätovné uzatvorenie pretlakového ventilu, na začiatkuotvoreného. Takto vytvorený bezpečnostný ventil má tak ñmkciu rýchleho uzatvorenia.Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia môže bezpečnostný ventil, resp. pretlakový ventil obsahovat merací otvor na stanovenie tlaku príslušného média. V dôsledku toho mápretlakový ventil pretlakovú oblasť a je tiež vybavený meracou oblasťou, takže je vybavenýPodľa ďalšej formy vyhotovenia môže ďalej základné teleso obsahovať ďalší ventil, určenýna prívod tlakového média do tlakového systému.Pomocou tohto ďalšieho ventilu je možné napr. privádzať tuk alebo olej pre naplnenietlakového systému príslušným tlakovým médiorn.Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia obsahuje tento ďalší ventil škrtiaci regulátor na obmedzenie rýchlostí prívodu tlakového média. Počas plnenia tlakového systému je tak možné ovládať, a najmä znížiť rýchlosť, prívodu tlakových médií. Zabráni sa tak prílišVýhodne je škrtiaci regulátor vytvorený napr. ako dierovaná vložka, a môže dosiahnut pri privádzanom tuku alebo oleji ako tlakovom médiu, príslušné obmedzenie rýchlosti prívoduv dôsledku prechodu príslušnými otvormi dierovanej vložky.Novinka je ďalej objasnená na základe príkladov vyhotovenia v obrázkoch na výkresoch. TieOBR. l bokorys bezpečnostného ventilu podľa tejto novinky, OBR. 2 pôdorys bezpečnostného ventilu podľa obr. 1, OBR. 3 perspektívny pohľad na bezpečnostný ventil podľa obr. 1 a 2,OBR. 4 rez A - A bezpečnostným ventilom z obr. 1, ako ajOBR. S detail Z bezpečnostného ventilu podľa obr. 4.OBR. 1 znázorňuje bokorys bezpečnostného ventilu, pričom je možné vidieť, že je použitý ďalší ventil 10 na prívod tlakového média, ventil 8 na predpätie a pretlakový ventil 1. Na strane naproti pretlakovému ventilu l sa nachádza o sebe známa meracia spojka 12, ktorá je uložená v meracom otvore 7, nezobrazenom na obrázku, (porovnaj OBR. 2) pretlakovéhoventilu 1. OBR. 2 a 3 znázorňujú ďalšie pohľady na bezpečnostný ventil podľa obr. 1.V znázomení v čiastočnom reze podľa OBR. 4 je zobrazené, ako v schematicky zobrazenom tlakovom systéme 32 (napr. v napínači reťazového pása pásového vozidla) základné teleso 9,usporiadané na umiestnenie pomocou závitu 13, prechádza pretlakovým ventilom l, usporiadaným ako ventilový prvok, ako aj ďalším ventilom 8 na vytvorenie predpätia, vybaveným svojim výstupným otvorom 31.V protiľahlej koncovej oblasti základného telesa 9 je usporiadaný ďalší ventil 10,prostredníctvom ktorého, cez otvor 14 môže obsluha vykonávať plnenie príslušným tlakovýmOtvor 14 je uzatvorený uzáverom 15, ktorý je pod napätím pružiny 16. V ďalšom ventile 10 je usporiadaný navyše ešte aj škrtiaci regulátor 11, určený na to, aby sa dosiahlo požadovanéobmedzenie prívodnej rýchlosti pri prívode tlakového média otvorom 14.Ako ventil 8 na vytvorenie predpätia, tak aj pretlakový ventil l, sú uložené otočné okolo pozdĺžnej osi základného telesa 9, pričom tieto ventily sa môžu pri montáži nastaviť tak, abyboli výhodne prístupné pre obsluhu.Utesnenie ventilu 8 na vytváranie predpätia a pretlakového ventilu l proti základnému telesu9, resp. proti nezobrazenému tlakovému systému, je vykonané pomocou obvyklých tesnení 17, 18, 19 a 20 (najmä tesniacich krúžkov).Pretlakový ventil 1 podľa OBR. 4 obsahuje navyše ešte merací otvor 7, vybavený odnímateľnou meracou/odľahčovacou spojkou 12 s odľahčovacím otvorom 30, určený na meranietlaku príslušného tlakového média a prípadne aj na odľahčenie média v tlakovom systéme.Tým sa jednoduchým a zvlášť dobre prístupným spôsobom, umožňuje merať tlak v tlakovom systéme aprípadne, pomocou odľahčovacieho otvoru 30 meracej spojky 12, znížiť pretlakNaproti meraciemu otvoru 7 sa nachádza vlastná pretlaková oblast pretlakového ventilu 1, ktorá je bližšie objasnená na OBR. 5.V prípade pretlaku tečie tlakové médium v smere 22 do pretlakovej oblasti pretlakového ventilu 1. V dôsledku toho sa tesniaci prvok 5 (napr. guľôčka) zdvihne v smere 23 a tlakovéTlakové médium potom následne prechádza kanálikmi, ktoré sú tvorené výstupnými otvormi 2 a a 2 b v pretlakovom ventile 1, a vstupuje potom otvormi 26 a 27 do priestoru 4 pre pružinu,v dôsledku čoho môže dôjsť k jeho odtoku odtokovým otvorom 28 za účelom zníženia tlaku,a navyše sa tlakové médium ešte využije aj na pôsobenie na piest 29 (najmä na diferenciálny piest), takže tesniací prvok 5 sa pohne proti smeru 23 a dôjde tak k uzatvoreniu pretlakovéhoDosiahne sa tým zvlášť výhodne rýchle uzatvorenie pretlakového ventilu.

MPK / Značky

MPK: F16L 27/093, F16K 17/04, F16H 7/08

Značky: bezpečnostný, ventil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e15747-bezpecnostny-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný ventil</a>

Podobne patenty