Spôsob ovládania jednotky stlačeného vzduchu a jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu ovládania jednotky stlačeného vzduchu ako je kompresorovà jednotka, sušiaca jednotka alebo podobne ako aj jednotky stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu.0002 Z US 6,588,443 B 2 je už známy spôsob ovládania jednotky stlačeného vzduchu,a konkrétne na vypúšťanie kondenzátu z viacstupňovej kompresorovej jednotky, kde kondenzát, ktorý sa vytvára v chladiči každého príslušného tlakového stupňa, je vypúšťaný cez odvodňovaciu rúrku vytvorenú na tento účel po prúde uvedeného tlakového stupňa. 0003 Nevýhoda takéhoto spôsobu podľa US 6,588,443 B 2 je tá, že je potrebných veľa ventilov, a že zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu je objemné, z dôvodu prítomnosti niekoľkých ventilov a vedení. Ďalšou nevýhodou takéhoto spôsobu je to, že nemôže byť použitý na vykonávanie iných funkcií ako vypúšťanie kondenzátu.0004 Z EP 0,391,250 A 2 je známe zariadenie, ktoré môže byť použité na vypúšťanie kondenzátu až do dosiahnutia nastavenej úrovne, v okamihu ako bola v zberači dosiahnutá ďalšia nastavená maximálna hladina kondenzátu.0005 Nevýhoda tejto konfigurácie je tá, že nie sú vzaté do úvahy žiadne ďalšie meracie signály, že takáto konñgurácia je vhodná len na vypúšťanie kondenzátu pochádzajúceho len z jedného zberača do otvorenej nádrže, a v tom, že nemôže byť použitá na vykonávanie ďalších funkcií.0006 US 6,196,235 B 1 opisuje odvodňovaci ventil na okamžité vypustenie kondenzátu ked sa tento nachádza na vstupe uvedeného odvodňovacieho ventilu. Nevýhoda takéhoto ventilového zariadenia je však tá, že môže byť použité len na vypustenie kondenzátu z jedného zásobníka do otvorenej nádrže. Ďalšia nevýhoda je nedostatok veľkého objemu,čo znamená to, že je potrebných veľa pracovných cyklov na vypustenie veľkých objemov kondenzátu.0007 US 4,197,990 opisuje jednotku stlačeného vzduchu opatrenú aspoň dvoma ovládateľnými odvodňovacími ventilmi, ktoré sú pripojené k ovládaču, ovládateľným spôsobom, a pričom k vyššie uvedenému ovládaču sú tiež pripojené detekčné prostriedky aspoň na zistenie systémového parametra ktorý nie je systémovým parametrom na nápustnej strane odvodňovacích ventilov, a kde ovládač obsahuje algoritmus na riadenie aspoň jedného z uvedených odvodňovacích ventilov na základe vyššie uvedeného zisteného systémového parametra.0008 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob na ovládanie jednotky stlačeného vzduchu, ktorá je vylepšená vo viacerých rôznych aspektoch v porovnaní so známymi spôsobmi.0009 Za týmto účelom sa tento vynález týka spôsobu ovládania jednotky stlačeného vzduchu, ktorá je opatrená aspoň dvoma ovládateľnými odvodňovacími ventilmi, uvedený spôsob obsahuje krok ovládania uvedených odvodňovacích ventilov, aspoň na základe systémového parametra, ktorý nie je systémovým parametrom na nápustnej strane jedného z uvedených odvodňovacích ventilov, pričom uvedený spôsob obsahuje jeden z nasledujúcich krokov- zistenie tlaku na nápustnej strane príslušných odvodňovacích ventilov a ovládanie rôznych odvodňovacích ventilov tak, že dva odvodňovacie ventily majúce rozdielne tlaky na nápustnej strane nemôžu byt súčasne otvorené alebo- ovládanie dvoch odvodňovacích ventilov, ktoré sú súčasťou jednotky stlačeného vzduchu takým spôsobom, že nemôžu byť nikdy otvorené súčasne.0010 Nápustnou stranou odvodňovacieho ventilu sa tu rozumie vstupná strana ventilu,alebo inými slovami strana, ktorá je hore prúdom vzhľadom na uvedený odvodňovaci0011 V tomto pripade, odvodňovacím ventilom sa rozumie ventil, ktorý môže byť použitý na vypustenie kondenzátu, avšak nie je vylúčené použiť takýto ventil aj na iné funkcie.0012 Výhoda spôsobu podľa vynálezu je tá, že umožňuje vytvorit jednoduchú a celistvú konfiguráciu, pretože je potrebné len obmedzené množstvo ventilov.0013 Vyššie uvedený systémový parameter je týmto tvorený meratelným. fyzikálnym parametrom vyskytujúcim sa v jednotke stlačeného vzduchu, ako je hodnota teploty,hodnota tlaku, hladina kvapaliny a podobne, alebo signál vnútorného stavu, ktorý je generovaný na základe meratelného fyzikálneho parametra.0014 Takýmto signálom vnútorného stavu sa rozumie signál, ktorý je vypočítaný v ovládači alebo zistený prostrednictvom merania fyzikálneho parametra. Príklad takejto aplikácie spočíva v uskutočnení kontroly prostredníctvom časovača, ktorý sa zapne na základe zaregistrovania určitého meratelného. fyzikálneho parametra.0015 Výhoda spôsobu podľa vynálezu je to. že umožňuje vykonávať určité funkcie,ktoré boli doteraz realizované prostrednictvom samostatných komponentov, ako sú výpustné ventily a podobne, prostrednictvom odvodňovacích ventilov tak, že určité komponenty už nie sú viac požadované.0016 Teda, napriklad, pri zistení že tlak v medzichladiči prekročí určitú hraničnú hodnotu a toto je detegované, tlak v tomto medzichladiči bude vypustený cez ovládatelný odvodňovací ventil vytvorený na tomto medzichladiči.0017 Podľa vynálezu, spôsob tiež obsahuje kroky zistenia tlaku na nápustnej strane aspoň dvoch odvodňovacích ventilov, ktoré sú súčasťou jednotky stlačeného vzduchu a ovládania rôznych odvodňovacích ventilov takým spôsobom, že dva Odvodňovacie ventily majúce na nápustnej strane rozdielne tlaky nebudú otvorené súčasne.0018 Výhoda tohto konkrétneho spôsobu je tá, že predchádza tomu, aby boli dva odvodňovacie ventily otvorené súčasne, čoho výsledkom je to, že sa zabráni toku kondenzátu z jednej časti jednotky stlačeného vzduchu do jej ďalšej časti majúcej nižší tlak.0019 Podla vynálezu, spôsob obsahuje krok ovládania dvoch rôznych odvodňovacích ventilov, ktoré sú súčasťou jednotky stlačeného vzduchu takým spôsobom, že nikdy nemôžu byt otvorené súčasne.0020 Toto môže byt uskutočnené napríklad meraním hladiny kvapaliny na nápustnej strane uvedeného príslušného odvodňovacieho ventilu a určením na jej základe či odvodňovací ventil je alebo nie je otvorený.0021 Tento vynález sa tiež týka jednotky stlačeného vzduchu, ktorá umožňuje uskutočnovať spôsob ako je opísaný vyššie, kde jednotka stlačeného vzduchu je opatrená aspoň dvoma odvodñovacimi ventilmi, ktoré sú pripojené na ovládač, a pričom k vyššie uvedenému ovládaču sú tiež pripojené detekčné prostriedky na zistenie aspoň jedného systémového parametra, ktorý nie je systémovým parametrom na nápustnej strane jedného z uvedených odvodňovacích ventilov, a pričom vyššie uvedený ovládač obsahuje algoritmus na ovládanie uvedených odvodňovacích ventilov na základe tohto zistenia uvedeného zisteného systémového parametra a v tom. že vyššie uvedené detekčné prostriedky obsahujú aspoň jeden tlakový snímač usporiadaný na nápustnej strane príslušných odvodňovacích ventilov a ovládač ovláda rôzne odvodňovacie ventily tak. že dva ventily majúce rozdielne tlaky na nápustnej strane nemôžu byt súčasne otvorené alebo ovládač ovláda dva odvodňovacie ventily, ktoré sú súčasťou jednotky stlačeného vzduchu takým spôsobom, že tieto nemôžu byt nikdy súčasne otvorené.0022 Za účelom lepšieho vysvetlenia podstaty tohto vynálezu, je formou prikladu opísaný nasledujúci výhodný spôsob podľa vynálezu na ovládanie jednotky stlačeného vzduchu, bez toho aby tento príklad bol akýmkoľvek spôsobom obmedzujúci, ako aj jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu, s odkazmi na jeden priložený obrázok.0023 Tento obrázok znázorňuje jednotku 1 stlačeného vzduchu, ktorá je v tomto pripade opatrené dvojstupňovým kompresorom majúcim nízkotlakový stupeň 2, ktorý je pripojený k nasávaciemu potrubiu 3 a ktorý je pripojený k vysokotlakovému stupňu 4 s jeho výstupnou stranou.0024 Medzi tlakovými stupňami 2 a 4 je usporiadaný medzichladič 5, ako aj prvý odlučovač 6 kvapaliny na ktorý je pripojená prvá odvodňovacia rúrka 7, ktorá je opatrená prvým odvodňovacím ventilom 8.0025 V potrubí 9 stlačeného vzduchu vysokotlakového stupňa 4 je usporiadaný spätný ventil 10, ktorý vytvára prúdenie vysokotlakového stupňa 4 v potrubí 9 stlačeného vzduchu, a ktorý zabraňuje stlačenému vzduchu, keď je dvojstupňový kompresor vypnutý,prúdit z častí, ktoré sú stále pod tlakom, a ktoré sú umiestnené po prúde uvedeného dvojstupňového kompresora, späť do nasávacieho potrubia 3.0026 V uvedenom príklade, jednotka 1 stlačeného vzduchu obsahuje sušiace zariadenie na sušenie plynu vychádzajúceho z dvojstupňového kompresora, kde sušiace zariadenie pozostáva najmä zo sušiča 11 takého typu, ktorý je opísaný v BE 1,005,64 a ktorý je tvorený tlakovou nádobou 12 so sušiacou zónou 13 a regeneračnou zónou 14, s rotorom 15, ktorý je zostavený z valcového sušiaceho prvku 16, v ktorom je umiestnené adsorpčné a/alebo absorpčné médium, ktorý je striedavo vedený cez sušiacu zónu 13 a regeneračnú zónu 14.0027 Ďalej, sušič 11 obsahuje hlavné potrubie 17, ktoré je pripojené k potrubiu 9 stlačeného vzduchu, a ktoré pripája sušič 11 k výstupu vysokotlakového stupňa 4 a ktoré sa otvára v zmiešavacom zariadeni 18, ktorého výstup je pripojený k vstupu vyššie uvedenej sušiacej zóny 13.0028 Výstupné potrubie 19 pripája výstup sušiacej zóny 13 k spotrebiteľskej sieti 20,pričom výstupné potrubie 19 a spotrebitelská sieť 20 sú oddelené spätným ventilom 21. 0029 Bočné potrubie pripája potrubie 9 stlačeného vzduchu k vstupu regeneračnej zóny 14.0030 Táto regeneračné zóna 14 pozostáva zo sektora rotora 15, ktorý je uzavretý na oboch axiálnych stranách prostrednictvom mriežok 23. Zostatok rotora 6 vytvára sušiacu zónu.0031 Vyššie uvedené hlavné potrubie 17 je v tomto prípade opatrené dochladzovačom 24 a druhým odlučovačom 25 kvapaliny usporiadaným po prúde uvedeného dochladzovača 24, ktorý je opatrený druhou odvodňovacou rúrkou 26 v ktorej je usporiadaný druhý odvodňovaci ventil 27.0032 Zmiešavacie zariadenie 18 pozostáva z ejektora, ktorý ako je známe, obsahuje dýzu 28 a zmiešavaciu trubicu 29, medzi ktorými je usporiadaný nasávaci otvor 30. Zmiešavacia trubica 29 sa na vstupe sušiacej zóny 13 rozširuje.0033 Zmiešavacie zariadenie 18 je použité v tomto prípade, známym spôsobom, kde hnaci hriadel pre rotor 15, ku ktorého koncu je zmiešavacia trubica 29 je pripojený k motoru, na obrázku neznázornenom, prostredníctvom hriadela ktorý je pripojený k zmiešavacej trubici 29 prostredníctvom spojky.0034 Vyššie uvedené výstupné potrubie 19 sušiča 11 môže byť pripojené k hlavnému potrubiu 17, ako je bežné, prostrednictvom obtoku 31, ktorý v tomto pripade, práve tak ako hlavné potrubie 17, výstupné potrubie 19 a bočné potrubie 22 obsahuje uzatváraci ventil 32.0035 Výstup regeneračnej zóny 14 je pripojený k vnútornému priestoru 34 v tlakovej nádobe 12 cez chladiacu trubicu 33, kde vnútorný priestor 34 je pripojený k vyššie uvedenému nasávaciemu otvoru 30.0036 V tejto chladiacej trubici 33 je usporiadaný regeneračný chladič 35, ktorý je napriklad, avšak nie nevyhnutne, chladený vzduchom, ale ktorý v podstate môže mať tvar akéhokoľvek typu výmenníka tepla.0037 K tlakovej nádobe 12 je pripojená tretia odvodňovacia rúrka 36 na ktorej je vtomto prípade usporiadaný tretí odvodñovaci ventil 37.0038 V tomto pripade je tiež na vstup sušiacej zóny 13 pripojená štvrtá odvodňovacia rúrka 38 na ktorej je tiež usporiadaný štvrtý odvodñovaci ventil 39.0039 Každá z vyššie uvedených odvodňovacích rúrok 7, 26. 36 a 38 je v tomto príklade. avšak nie nevyhnutne. pripojená na jednu spoločnú nádrž 40. Avšak podľa vynálezu je tiež možné vytvoriť niekoľko nádrži a/alebo použiť otvorenú nádrž.0040 Jednotka 1 stlačeného vzduchu ďalej obsahuje ovládač 41, s ktorým sú odvodňovacie ventily 8, 27, 37 a 39 spojené ovládatelným spôsobom, a na ktorý sú tiež pripojené detekčné prostriedky na aspoň zistenie systémového parametra ktorý nie je systémovým parametrom na nápustnej strane príslušného ovládatelného odvodňovacieho ventilu. a v tomto prípade, niekoľkých systémových parametrov. menovite merané hodnotytlaku systému a hladín kvapaliny na nápustných stranách príslušných odvodňovacích ventilov 8. 27, 37 a 39.0041 Na tento účel vyššie uvedené detekčné prostriedky obsahujú štyri tlakové snímače 42 až 45, ktoré sú každý usporiadaný na nápustnej strane vyššie uvedeného odvodňovacieho ventilu 8, 27, 37 a 39.0042 V tomto príklade, prvý tlakový snímač 42 je usporiadaný v medzichladiči 5, druhý tlakový snímač 43 je usporiadaný v dochladzovači 24, tretí tlakový snímač 44 meria tlak v priestore 34, a štvrtý tlakový snímač 45 je umiestnený tak. že meria tlak na vstupe sušiacej zóny 13.0043 Ďalej, detekčné prostriedky v tomto prípade obsahujú dva hladinové snímače 46 a 47. usporiadané v príslušných odlučovačoch 6, 25 kvapaliny, a dva hladinové snímače 48 a 49, ktoré sú usporiadané v sušiči 11, na nápustnej strane príslušných odvodňovacích ventilov 37. 39, pričom každý z týchto hladinových snímačov 46 až 49 je tiež pripojený k vyššie uvedenému ovládaču 41.0044 vynález nie je obmedzený na použitie tlakových a hladinových snímačov znázornených na obrázkoch naopak, sú možné tiež iné konfigurácie. Teda je možné napríklad vynechať jeden alebo niekolko hladinových snímačov.0045 Prevádzka jednotky 1 stlačeného vzduchu podla uskutočnenia vynálezu je velmi jednoduchá a nasledovná.0046 Keď je zapnutý dvojstupňový kompresor, plyn. napríklad vzduch, je nasávaný cez nasávacie potrubie 3, kde plyn je v prvom rade stlačený cez nízkotlakový stupeň 2 a následne je tlačený cez medzichladič 5 a prvý odlučovač 6 kvapaliny do vysokotlakového stupňa 4 aby tam bol ďalej stlačený.0047 Vďaka kombinácii nárastu tlaku a následnému poklesu teploty stlačeného vzduchu v medzichladiči 5, môže vodná para, ktorá je v plyne prítomná, ako je známe,kondenzovať. čoho dôsledkom sa vytvárajú v prúde plynu kvapky kvapaliny. ktoré sú odlučované z prúdu plynu v prvom odlučovači 6 kvapaliny.0048 V stlačenom plyne, ktorý je 100-ne nasýtený práve po prúde prvého odlučovača 6 kvapaliny, sa opät vytvoria kvapky kondenzátu po jeho stlačení vo vysokotlakovom stupni 4 a jeho prechode cez dochladzovač 24, ktoré budú odlúčené z prúdu plynu v druhom odlučovači 25 kvapaliny.0049 Stlačený, nasýtený plyn po opustení druhého odlučovača 25 kvapaliny potom prúdi v sušiči 11, kde plyn, ktorý má byť vysušený je vedený cez zmiešavacie zariadenie 18 a je následne vysušený prostredníctvom adsorpčného a/alebo absorpčného média. ktoré odoberá vlhkost z plynu.00 t 50 šo vysušený plyn je následne vedený cez výstupné potrubie 19 do spotrebiteľskej sie e .0051 Aby bolo možné regenerovať adsorpčné a/alebo absorpčné médiu, je rotor 15 poháňaný motorom na nízkej rýchlosti, ako je známe, pričom adsorpčné a/alebo absorpčné médium je striedavo vedené cez sušiacu zónu 13 a regeneračnú zónu 14. 0052 Bočné potrubie 22 vedie časť plynu, ktorý má byt vysušená, z potrubia 9

MPK / Značky

MPK: F16T 1/00

Značky: vzduchu, ovládania, jednotka, spôsobu, jednotky, spôsob, tohto, stlačeného, uskutočňovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e15716-sposob-ovladania-jednotky-stlaceneho-vzduchu-a-jednotka-stlaceneho-vzduchu-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ovládania jednotky stlačeného vzduchu a jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty