Zariadenie na nastavovanie bŕzd motorového vozidla

Číslo patentu: E 15483

Dátum: 02.11.2010

Autori: Meier Uwe, Wieland Frank, Weissbach Kevin

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na nastavovanie predpínacej sily brzdových laniek motorového vozidla na ovládanie parkovacej brzdy, pričom brzdové lanko je vytvorené ako spojovací prvok medzi pákou ručnej brzdy, usporiadanou v priestore pre cestujúcich a brzdou, pôsobiacou na kolesá zadnej osi.Brzdové zariadenia pre motorové vozidlá mávajú okrem prevádzkovej brzdy na zníženie jazdnej rýchlosti, dodatočnú parkovaciu brzdu, s ktorou môže byt každé motorové vozidlo po zastavení znehybnené V danej polohe. Také parkovacie brzdy sú ovládané prevažne brzdovým lankom, ktorého jeden koncový úsek končí v priestore pre cestujúcich a tam je spojený s pákou ručnej brzdy. Páka ručnej brzdy je výhodne aretovaná rohatkou so západkou na základe princípu zubovej blokovacej západky. Druhý koncový úsek brzdovćho lanka sa opiera o priradenú vozidlovú brzdu, ktorá je následne zatiahnutím za páku ručnej brzdyvystavená pôsobeniu sily a spôsobí znehybnenie vozidla.Aby mohol byť konkrétny brzdný účinok realizovaný soptimálnym pomerom medzi ovládacou dráhou páky ručnej brzdy a brzdnou silou, vyvolanou na vlastnej konštrukčnej skupine brzdy, je brzdné lanko predopnuté. Na tieto nastavovacie činnosti pri prvej montáživozidla sú u výrobcu používané ako ručné, tak aj automatické zariadenia.Dokument W 0 2007 / 026 208 A 2 opisuje príslušné technické riešenie na nastavenie resp. kontrolu predpínacej sily pri použití tzv. brzdového ovládača, ktorý je vo svojej prevádzkovej polohe určitý čas inštalovaný v motorovom vozidle. Tento brzdový ovládač je ovládaný pákou, ktorá voliteľne spôsobuje pridanie alebo odobratie deñnovateľnej ťažnej sily. Vlastná skúšobná konštrukčná skupina zahŕňa senzor na zisťovanie dráhy páky, absolvovanej počasNezávisle od ich vždy konkrétnej konštrukcie môže byť pri takých zariadeniach pri výrobe vysokých počtov kusov vozidiel s inštalačnými požiadavkami rovnakého druhu bezpochyby dosiahnutá vysoká efektivita. Automatizované zariadenia sú však pri zaobstaraní veľmi nákladné, zatial čo nákladovo priaznivejšie ručne ovládané zariadenia zaručujú iba zlúÚlohou vynálezu je, vytvoriť zariadenie na nastavenie bŕzd motorových vozidiel, ktoré môže byt vyrobené lacno a modifikované s nízkymi nákladmi pre rôzne predpínacie sily, privádzané na brzdné lanko.Táto úloha je vyriešená tým, že zariadenie má základné teleso, vytvorené ako kĺbová konštrukcia, ktoré sa s prvou konštrukčnou skupinou môže oprieť o úsek podlahy v priestore pre cestujúcich a s druhou konštrukčnou skupinou je aretovateľné pákou ručnej brzdy a ktoré je privedené do funkčného spojenia s o sebe známym meracím zariadením na zisťovanie ovládacích síl, privedených v motorovom vozidle na pedálové ústrojenstvo, ktoré je usporiadané ako handset takým spôsobom, že handsetom vyvolaný lineárny pohyb sa premieňa cez aspoň dve páky, navzájom spojené otočnou osou, na výkyvný pohyb pôsobiaci na páku ručnej brzdy. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov, ktorých technicke znaky súZariadenie podľa vynálezu je vhodne na nastavenie predpínacích síl pre brzdové lanká motorových vozidiel, najmä na nastavenie ručne ovládaných parkovacích bŕzd. V porovnaní s doteraz známymi technickými riešeniami vyžaduje toto zariadenie podstatne nižšie výrobné náklady. Súčasne sa znižuje náročnosť pre nastavovacie činnosti pri zmene predpínacích sil,prenášaných na brzdove lanko. Na základe týchto výhod je zariadenie vhodné tiež na použitiev dielňach. Výhodné použitie je však najmä pri prvej montáži vozidiel u výrobcu.Príklad uskutočnenia vynálezu je znázornený na výkrese a je následne opísaný. Výkresy ukazujúObr. l konštrukciu zariadenia podľa vynálezu V perspektívnom pohľade, Obr. 2 zariadenie podľa obr. 1 v pohľade zhora, Obr. 3 základné operatívne spojenie zariadenia s priradeným handsetom a znázomenie pákyručnej brzdy v bokoryse,Obr. 4 usporiadanie podľa obr. 3 bez znázornenia páky ručnej brzdy, Obr. 5 usporiadanie podľa obr. 4 v perspektívnom pohľade.Zariadenie, znázomené na výkrese, je koncipované na nastavovanie predpínacej síly brzdových laniek na ovládanie parkovacej brzdy motorových vozidiel. Na to má zariadenie základné teleso 1, usporiadané ako kĺbovú konštrukciu, pričom jeho základná konštrukcia jeZákladné teleso l pozostáva z aspoň dvoch pák 2 a 3, pričom tieto páky 2 3 sú podopreté na spoločnej osi otáčania 4. Základné teleso 1 môže byť na podlahe v priestore pre cestujúcich podopreté konštrukčnou skupinou. Usporiadanie tejto konštrukčnej skupiny je vždy prispôsobené konkrétnym inštalačným podmienkam. Podľa výkresu sú na to usporiadané napríklad dve nastavovacie pätky 5 a dva čapy 6. Pomocou ďalšej konštrukčnej skupiny môže byť základné teleso 1 s pákou 7 ručnej brzdy aretované. Také usporiadanie tejto konštrukčnej skupiny je konkrétne prispôsobené inštalačným podmienkam, pričom podľa výkresu sú na to usporiadané napríklad dve upinacie čeľuste 8 a 9. Na ovládanie týchto upínacich čeľustí 8 a 9sa môže použiť páka excentra 10.Nezávisle od konštrukcie základného telesa l - ktoré vzávislosti od vždy konkrétnych inštalačných podmienok môže byt trochu modiñkované - je v predloženom prípade podstatné, že toto základné teleso 1 je privedené do funkčného spojenia s meracím zariadením, usporiadaným ako handset ll, na zisťovanie ovládacích síl, privádzaných na pedálové ústrojenstvo motorového vozidla takým spôsobom, že handsetom 1 l vyvolaný lineárny pohyb je aspoň dvoma pákami 2 a 3 premenený na výkyvný pohyb na pôsobenie na páku 7 ručnej brzdy. Také handsety sú o sebe známe, takže sa v tomto ohľade môžeme obísť bez bližších vysvetleni. Na to odkazujeme iba napríklad na dokument DE 403 06 723.5 Skúšobný prístrojpre konštrukčne skupiny motorových vozidiel.Funkčný vzťah medzi základným telesom 1 a handsetom 11, ktorý vykonáva nastavenieparkovacej brzdy, je zrejmý najmä z obr. 3 až obr. 5 a je následne opísaný.Najskôr je do vozidla dopravené základné teleso 1 zariadenia. Podľa znázorneného príkladu vyhotovenia sa to uskutoční nastrčením na dva čapy 6 a dodatočným podoprením dvomaPotom je základné teleso 1 aretované na páke 7 ručnej brzdy. Na tento účel je páka 7 ručnej brzdy zovretá dvoma upínacími čeľusťami 8 a 9, ktoré sa ovládajú pákou excentra 10. Pri tomto upnutí páky 7 ručnej brzdy sa súčasne ovláda gombík 12 páky ručnej brzdy a stiahne saspäť vkladacia uzávera 13 pre handset ll.Teraz je do základného telesa 1 vložený handset 11 a môže byt vykonané nastavenie predpínacej sily na lanko ručnej brzdy. Nastavovaci proces prebieha v súlade s pokynmi odvýrobcu, pričom je napríklad možný nasledujúci postup- nabehnutie do polohy nastavenie prvej západky,- napnutie lanka ručnej brzdy skmtkovačom, až je na vopred danom meracom bode napáke 7 ručnej brzdy dosiahnutá určitá sila, potom automatické vypnutie skrutkovača,- niekoľkonásobné naťahovaníe lanka 7 ručnej brzdy deñnovanou silou,- nabehnutie do polohy nastavenie tretej západky,- nové napnutie lanka ručnej brzdy,- po dosiahnutí vopred stanovenej sily sa vykoná automatické odpojenie skrutkovača aspätné zavedenie do základnej polohy,- odobratie handseta ll,- uvoľnenie základného telesa l od páky 7 ručnej brzdy,- vybratie základného telesa z vozidla.Pre napnutie lanka ručnej brzdy sa líneámy pohyb handsetu ll prevedie na výkyvný pohybdvoma pákami 2 3 usporiadanými na osi otáčania 4.Prevodové pomery nastavovacieho náradia a páky 7 ručnej brzdy sú uložené vsoñvéri handsetu 11. Tak je možne prepočítať sily a dráhy namerané na handsete ll na sily a dráhy nameracom bode páky 7 ručnej brzdy.

MPK / Značky

MPK: F16C 1/22

Značky: motorového, brzd, zariadenie, vozidla, nastavovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e15483-zariadenie-na-nastavovanie-brzd-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na nastavovanie bŕzd motorového vozidla</a>

Podobne patenty