Spôsob tepelného tvarovania krycích prvkov

Číslo patentu: E 1528

Dátum: 03.02.2004

Autori: Szenter Uwe, Marr Werner, Hanisch Claus-dieter, Kreuzberg Dieter

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob tepelného tvarovania krycích prvkov0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na tepelné tvarovanie podľa úvodnej časti nároku l.0002 Pri výrobe krycích prvkov je diel tvoriaci prstencový povlak vybavovaný z dôvodov stability napenenou vrstvou na zadnej strane a pritom sú obvykle používané dva rôzne nástroje,a to nástroj na fomiovanie povlaku a nástroj pre napenenú vrstvu na zadnej strane. Tento spôsob je nákladný, pretože najskôr musí byť povlak vo formovacom nástroji predformovaný,potom z fonnovacieho nástroja vyňatý a vložený do nástroja pre vytvorenie napenenej vrstvy na zadnej strane. Boli preto vyvinuté nástroje, pomocou ktorých bolo možné po sebe vykonať ako tvarovanie, tak napenenie na zadnej strane.Doteraj ší stav techniky0003 Úvodom spomenutý postup je známy z EP-A-O 512 609.ako nástroj pre napenenie na zadnej strane, zaujímajú spoločnú polovicu formy, s ktorou sa polovica formy s tvarovacím nástrojom alebo polovica formy s nástrojom na vytvorenie napenenej vrstvy na zadnej strane alternatívne dajú priviesť k sebe pomocou otáčania okolo dvoch navzájom kolmých osí otáčania. Zariadenie je však zamerané na kožené dielce so zvýšenou kvalitou s napenenou vrstvou na spodnej strane. Použitý spôsob je pomerne nákladný. Kožený dielec sa najprv vloží do vedľajšej polovice formy a vnej je pevne držaný pomocou vákua. Potom je hlavná polovica formy natočené na vedľajšiu polovicu formy a kožený dielec je predfonnovaný, potom sa aktivuje zariadenie udržujúce vákuum V hlavnej polovici formy a hlavná polovica formy skoženým dielcom sa naspäť natočí do svojej pôvodnej polohy v hlavnom zariadení. Predformovaný kožený dielec je pri tom vzatý so sebou. Potom je druhá,vedľajšia polovica formy natočená na hlavnú polovicu formy a vykoná sa operácia napeňovania0005 Z US-A-2002/0018876 je mámy postup výroby kompozitného penového výrobku, pri ktorom materiál povrchovej vrstvy, pri ktorom je termoplastický materiál poťahu povrchu tepelným tvarovaním prispôsobený tvarom vnútomej steny formy, anásledne sa zlepí s nadúvaným, tepelne zrnäkčeným granulátom plastickej hmoty. Materiál povrchovej vrstvy prednostne tvorí nezosieťovaný polypropylén, avšak môže byť použitá tiež živica zosíeťovaná0006 ZEP-A-0242152 je známe zariadenie na výrobu sedadlových vankúšov, zahrnujúce hlavnú časť formy a dve vedľajšie časti formy, ktoré môžu byť podľa potreby súčinne0007 Základom vynálezu je úloha vytvoriť spôsob a zariadenie, pomocou ktorých je jednoduchým spôsobom a vo vysokej kvalite možná výroba krycích časti a podobných výrobkov s plastovým povlakom a s napenenou vrstvou na zadnej strane.0008 Riešenie stanovenej úlohy sa uskutočňuje podľa význakov nároku 1. Vedľajšie nároky 2 až 4 predstavujú výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu.0009 Spôsob podľa vynálezu predpokladá, že je plastový povlak tvarovaný súčasne0010 V novom spôsobe je plastový povlak krycieho prvku zavedený do formy, ktorá je tvorená hlavnou časťou formy a prvou vedľaj šou časťou formy. Zahriatím plastového povlaku cez obe časti formy a vytvorením vákua v hlavnej časti formy, je plastový povlak ñxovaný a sformovaný podľa hlavnej časti formy. Potom sa prvá vedľajšia časť formy vymení za druhú vedľaj šiu časť formy a vykoná sa napenenie na zadnej strane. Pri tomto postupe zostáva hlavná časť formy trvalo na mieste, len vedľajšie časti formy sú s hlavnou časťou formy striedavospájané vo vopred stanovenom rytme, aby sa vykonalo tvarovanie a napenenie na zadnej strane.0011 Samo tvarovanie môže prebiehať bez alebo spolu so súčasne prebiehajúcim chemickým zosieťovaním plastového povlaku. Ako plastový povlak sa používa materiál zelastomćrov sieťovateľných sírou alebo peroxidicky. Plastový povlak môže byť pritom zostavený ako0012 V mnohých prípadoch sa ako výhodné ukázalo, ked po fixácíi a sformovaní plastovćho povlaku sa tlakovým médíom, najlepšie temperovaným vzduchom alebo nasýtenou parou, nad plastovým povlakom vyplní dutina vytvorená vo forrnovacom nástroji medzi prvou vedľajšou časťou formy a plastovým povlakom. Podporuje sa tým ešte presnejšie vytvarovanie. Plastový povlak je tak pritom natláčaný do každého ešte zostávajúceho kľukatého zákutia.0013 Po ukončení napenenia na zadnej strane môže byť uskutočnené odstránenie prebytočného materiálu na okrajoch krycieho prvku držaného v nástroji, takže z nástroja môžebyť odobratý krycí prvok úplne hotový.Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Vynález je vďalšom bližšie ozrejmený na základe dvoch príkladov uskutočnenia zobrazených na výkresochobrázok 1 časť nástroja s vloženým plastovým povlakom vreze s hlavnou časťou formy aprvou vedľaj šou časťou formy, obrázok 2 časť nástroja podľa obrázku 1 s hlavnou časťou formy a druhou vedľajšou časťouformy a nanesenou napenenou vrstvou na zadnej strane,obrázok 3 rez nástroj om s možnosťou prívodu tlakového vzduchu aobrázok 4 nástroj podľa obrázku 3 s vymenenou vedľajšou časťou formy a vloženou napenenouvrstvou na zadnej strane.0016 Na obrázku l je nástroj 1, zobrazený V reze a len ukážkovo, tvorený hlavnou časťou 2 formy a prvou vedľajšou časťou 3 formy. Časti 2 a 3 formy sú vytvorené komorovo s vnútornými rebrami 4 a medzi nimi vloženou izoláciou 5. Forma je zhotovené zhliníka. V stenách 6 a 7 formy, privrátených k sebe, sú umíestené kanály 8 na privádzanie vyhrievaciehomédia, napríklad vyhrievacieho oleja. Okrem toho sú v stene 6 hlavnej časti 2 formy okremtoho obsiahnuté kanály 9, ktorými môže byť privádzané vákuum. Medzi hlavnú časť 2 a .vedľajšiu časť 3 formy je vložený plastový povlak 10 krycieho prvku, ktorý sa má vyrobiť.Hlavná časť 2 a vedľajšia časť 3 formy sú na svojich na seba priliehajúcich častiach stien 6 a 7 vybavené tak, že plastový povlak 10 je predtvarovaný pri spoločnom vedení oboch častí 2 a 3 formy určitým typom hlbokého ťahania. Hlboké ťahanie plastového povlaku 10 sa podporuje použitím vákua a tiež prívodom tepla cez kanály 8. Aby sa dosiahla rovnomernosť pri hlbokom ťahaní plastového povlaku 10, je vedľajšia časť 3 formy tlačená zhora prítlakom na hlavnú časť0017 Keď je formovanie skončené, napriklad chemickým zosieťovaním plastového povlaku,je prvá vedľajšia časť 3 formy nahradená druhou vedľaj šou časťou 11 formy. Medzi vedľajšou časťou 11 a hlavnou časťou 2 fonny s priliehajúcim plastovým povlakom 10 vzniká vďaka zodpovedajúcej úprave ostenia 12 druhej vedľajšej časti ll formy dutina, do ktorej môže byť zavedené zadné napenenie 13. Ostenia 12 a 6 sú vybavené kanálmi 8 pre zodpovedajúci vyhrievací olej. Druhá vedľajšia časť 11 formy je však vyhotovená bez izolácie, pretože pre zadné napenenie nie sú nutné tak vysoké teploty, ako pre tvarovanie podľa obrázku 1 s prvouvedľaj šou časťou 3.0018 Na obrázkoch 3 a 4 je znázomená forma l, v ktorej prebieha tvarovanie plastového povlaku 10 jeho zahriatím, nasadením vákua a privedením tlakového plynu, napríklad dusíka,do priestoru 15 vytvoreného nad plastovým povlakom 10 a prvou vedľajšou časťou 14 formy. Obrázok 3 ukazuje polohu plastového povlaku 10 po privedení vákua cez kanály 9 a privedení tlakového plynu do priestoru 15. Plastový povlak 10 tesne prilieha na stenu 6 hlavnej časti 2 formy. Po skončení tvarovania je prvá vedľajšia časť formy 14 nahradená druhou vedľajšou časťou formy 11 (ktomu viď obrázok 4) a vykoná sa zadné vypeňovanie. Na zavedenie prostriedku pre zadné vypeňovanie sú určené kanály 16. Nehľadiac na druh tvarovania pre plastový povlak 10 a s tým spojenou úpravou prvej a druhej vedľajšej časti formy sú formy 1 podľa obrázkov l a 2, ako aj 3 a 4, identické. Vedľajšia časť 14 formy je univerzálne aplikovateľná pre veľké skupiny krycích prvkov a môže byť optimálne použitá ako vedľajšiačasť 1 1 formy na zadné vypeňovanie.

MPK / Značky

MPK: B29C 44/02

Značky: prvkov, tvarovania, tepelného, krycích, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e1528-sposob-tepelneho-tvarovania-krycich-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tepelného tvarovania krycích prvkov</a>

Podobne patenty