Systém upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja

Číslo patentu: E 13713

Dátum: 02.02.2005

Autori: Dubost Domique, De Azevedo Helder

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka systému upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja.0002 Upevnenie auzemnenie dosky tlačeného plošného spoja pri súčasnom stave techniky vyžaduje použitie dvoch vzájomne sa doplňujúcich prostriedkov, to znamená, jedného na zabezpečenie upevnenia dosky admhého na zabezpečenie uzemnenia. US-A-2002/142 632 opisuje takýto systém.0003 Upevnenie dosky sa zabezpečuje napriklad prostrednictvom skrutkových spojov, ktoré sú súčasťou nosných stĺpikov dosky plošného spoja, zatial čo uzemnenie dosky je zabezpečené napriklad prostredníctvom spriadaného uzemňovacieho vodiča alebo rovnocennými prvkami.0004 Avšak je zjavné, že takéto systémy majú pomeme zložitú konštrukciu, ktorých uskutočnenie je ťažké a zdĺhavé.0005 Tieto systémy totiž vyžadujú množstvo citlivých úkonov s malými súčiastkami ako sú skrutky atd.0006 Cielom vynálezu je vyriešiť tieto problémy.0007 Za týmto účelom predmetom vynálezu je systém upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja, ktorý sa vyznačuje tým, že zahrňuje svorku vyrobenú z pružného aelektricky vodivého materiálu, obsahujúcu prvú adruhú podložnú dosku, ktoré sú vybavené prostriedkami kontaktu sdoskou tlačeného plošného spoja asuzemňovacou plochou, prostriedky na pružné zavesenie asilové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja proti prvej podložnej doske a spojovacie prostriedky medzi oboma podložnými doskami tvoriacimi priečnu výstuž.0008 Nasledujúce charakteristiky sú v súlade s vynálezomsvorka obsahuje prostriedky na pružné zavesenie na nosnú súčiastku, prostriedky kontaktu obsahujú najmenej jeden jazýček ztoho istého kusu materiálu, ako je- jazýček alebo jazýčky sú vybavené prostriedkami tvoriacimi zúbkovanú kontaktnú doštičku,- jazýček alebo jazýčky sú naklonené tak, že sa vzdalujú od príslušnej podložnej dosky,- každá podložná doska je naklonená vsmere príslušného prvku, to znamená v smere dosky tlačeného plošného spoja alebo uzemňovacej plochy,- prostriedky pružného zavesenia a silového pôsobenia dosky tlačeného plošného spoja proti prvej podložnej doske obsahujú najmenej jeden prvok v tvare pružného háčika,- prvok vtvare pružného háčika obsahuje najmenej jeden stúpajúci úsek určený na zatiahnutie háčika, keď doska tlačeného plošného spoja pôsobí proti príslušnej podložnej doske,- prostriedky na pružné zavesenie a silové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja sú pripojené k pn/ej podložnej doske,- prostriedky na pružné zavesenie a silové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja sú pripojené k druhej podložnej doske,- prostriedky na pružné zavesenie svorky na nosnú súčiastku obsahujú prostriedky v tvare pružnej sponky prispôsobené tak, aby sa nasúvali na nosnú súčiastku,- prostriedky v tvare pružnej sponky obsahujú prostriedky v tvare rohového kovania na ich zavesenie na nosnú súčiastku,- prostriedky na pružné zavesenie asilové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja sú pripojené k prostriedkom na pružné zavesenie svorky na nosnú súčiastku, ~ prostriedky na pružné zavesenie svorky sú pripojené k prvej podložnej doske,- prostriedky na pružné zavesenie svorky sú pripojené k druhej podložnej doske,- spojovacie prostriedky tvoriace priečnu výstuž zahrňujú spojovaciu dosku od jedného konca prvej podložnej dosky k opačnému koncu druhej podložnej dosky, a- je vyrobená zjediného kusu vystrihnutlm a vytvarovanlm z výstrižku plechu.0009 vynález bude zrozumiteinejši pri čltanl nasledujúceho opisu slúžiaceho len ako priklad a odvolávajúceho sa na priložené obrázky- obrázok 1 znázorňuje bočný pohlad v perspektíve na prvý priklad uskutočnenia systému podľa vynálezu- obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na takýto systém- obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad vperspektíve na druhý príklad uskutočnenia systému podľa vynálezu a- obrázok 4 znázorňuje bočný pohľad na tento systém.0010 Na týchto obrázkoch je ilustrovaný systém upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja.0011 Táto doska je napríklad všeobecne označená ako položka 1, zatial čo uzemňovacia plocha je všeobecne označená ako položka 2.0012 Systém obsahuje svorku všeobecne označenú ako 3, ktorá je vyrobená napriklad zjediného kusu vystrihnutím avytvarovaním zvýstrižku pružného aelektricky vodivého materiálu, ako je napríklad výstrižok plechu.0013 Svorka obsahuje prvú a druhú podložnú dosku, označené na obrázkoch ako položky 4 a 5,pričom podložné dosky sú vybavené prostriedkami kontaktu s doskou tlačeného plošného spoja a s uzemñovaoou plochou.0014 Prostriedky kontaktu môžu obsahovať najmenej jeden jazýček z toho istého materiálu ako príslušná doska, pričom jazýček alebo jazýčky sú vybavené prostriedkami tvoriacimi zúbkovanú doštičku kontaktu s príslušným prvkom.0015 Tak napríklad podložná doska 4 je vybavená dvomi jazýčkami ztoho istého materiálu,označenými na obrázkoch napríklad ako položky 6 a 7, vystrihnutými a vytvarovanými z podložnej dosky 4, ktorých konce obsahujú napriklad prostriedky vytvárajúce zúbkovanú doštičku 8 a 9 kontaktu s doskou tlačeného plošného spoja.0016 Výhodne, podložná doska alebo podložné dosky sú naklonené v smere príslušného prvku. to znamená v smere dosky tlačeného plošného spoja alebo uzemňovacej plochy, a ich jazýček alebo jazýčky sú takisto naklonené tak, že sa vzďalujú od podložnej dosky, aby zabezpečili dobrý kontakt a dobré držanie polohy dosky tlačeného plošného spoja voči uzemňovacej ploche.0017 Okrem toho zúbkované časti kontaktných doštičiek umožňujú tiež škriabať povrch dosky tlačeného plošného spoja a uzemňovacej plochy, a tým ešte viac zlepšiť elektrickú vodivosť medzi doskou plošného spoja a uzemňovacou plochou.0018 Príslušné jazýčky podložnej dosky 5 sú napriklad označené ako položky 10 a 11 a príslušné zúbkované kontaktné doštičky ako položky 12 a 13.0019 Svorka obsahuje aj prostriedky na pružné zavesenie na nosnú súčiastku, ako je súčiastka všeobecne označená ako položka 14 na obrázku 2.0020 Prostriedky na pružné zavesenie svorky na nosnú súčiastku 14 majú napriklad tvar spony označenej všeobecne ako položka 15 a sú prispôsobené tak, aby sa pružne nasúvali na nosnú súčiastku a aby boli na nej upevnené.0021 Treba tiež poznamenať, že prostriedky v tvare sponky obsahujú napríklad prostriedky v tvare rohového kovania na ich zavesenie na nosnú súčiastku, prostriedky vtvare rohového kovania sú označené všeobecne ako položka 16 a sú zjediného kusu toho istého materiálu ako zvyšok svorky. 0022 Prostriedky pružného zavesenia a silového pôsobenia dosky tlačeného plošného spoja 1 proti prvej podložnej doske 4 sú takisto uvedené. Tieto prostriedky sú na obrázku označené všeobecne ako položka 17 aobsahujú najmenej jeden prvok vtvare pružného háčika vyčnievajúceho nad podložnú dosku 4, pričom háčik obsahuje najmenej jeden stúpajúci úsek 18 určený na zatiahnutie háčika, ked doska tlačeného plošného spoja 1 pôsobí proti podložnej doske 4.0023 Vtomto príklade uskutočnenia znázornenom na obrázkoch 1 a 2 prvky vtvare háčika sú pripojené k prostriedkom v tvare sponky 15, ktoré sú pripojené k prvej podložnej doske 4.0024 Dve podložné dosky 4 a 5 sú spojené spojovacími prostriedkami tvoriacimi priečnu výstuž všeobecne označenú na obrázkoch ako položka 19.0025 Prostriedky tvoriace priečnu výstuž obsahujú spojovaciu dosku od jedného konca prvej podložnej dosky 4 k opačnému koncu druhej podložnej dosky 5.0026 Takže v znázornenom príklade prvá podložná doska 4, spojovacia doska 19 a druhá podložná doska 5 tvoria tvar obráteného písmena Z, ktoré má určitú pružnosť umožňujúcu zabezpečiť dobrý uzemňovací kontakt a dobré upevnenie plošného spoja voči uzemňovacej rovine.0027 Koncepcia teda spočíva vtom, že svorka 3, keď je v polohe na nosnej súčiastke 14, môže prijať dosku tlačeného plošného spoja 1, ktorá sa zatlači pod prostriedky tvaru háčika 17, ktoré sa pružne roztvoria, aby vpustili dosku a potom ju pritlačili k podložnej doske 4.0028 Je zrejmé, že možno uvažovať aj o iných systémoch uskutočnenia.0029 V príklade uskutočnenia znázornenom na obrázkoch 1 a 2 prostriedky vtvare sponky 15 a prostriedky 17 pružného zavesenia a silového pôsobenia dosky tlačeného plošného spoja 1 protiprvej podložnej doske 4 sú pripojené k prvej doske 4. V príklade uskutočnenia znázomenom na obrázkoch 3 a 4 tieto prostriedky sú pripojené k druhej podložnej doske 5. Tieto prostriedky označené všeobecne ako položky 115 a 117 sú teda pripojené k druhej podložnej doske 5,a prostriedky pružného zavesenia a silového pôsobenia dosky tlačeného plošného spoja proti prvej podložnej doske 4 obsahujú napriklad dva prvky vtvare pružných háčikov 118 a 119, umiestnené na obidvoch stranách podložnej dosky 4.0030 Je zrejmé, že možno uvažovať aj o iných systémoch uskutočnenia.0031 Patentové nároky 2 a 3 až 12 sú v takom vzťahu, že nároky 3 až 12 závisia od nároku 2.Systém upevnenia auzemnenia tlačeného plošného spoja (1), vyznačujúci sa tým, že zahŕňa svorku (3) vyrobenú z pružného a elektricky vodivého materiálu a obsahujúcu prvú podložnú dosku (4) a druhú podložnú dosku (5), ktoré sú vybavené prostriedkami kontaktu(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) s doskou tlačeného plošného spoja (1) a s uzemñovacou plochou(2), prostriedky (17, 18 117, 118, 119) na pružné zavesenie a silové pôsobenie tlačeného plošného spoja (1) proti prvej podiožnej doske (4) a spojovacie prostriedky tvoriace priečnu výstuž (19) medzi oboma podiožnými doskami.Systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že svorka (3) obsahuje prostriedky na pružne zavesenie (15 115) na nosnú súčiastku (14).Systém podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že prostriedky kontaktu obsahujú najmenej jeden jazýček (6, 7, 10, 11) ztoho istého súvislého materiálu ako príslušná doska M 5)Systém podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že jazýček alebo všetky jazýčky sú vybavené prostriedkami tvoriacimi zúbkované kontaktné doštičky (8, 9, 12, 13).Systém podľa nároku 3 alebo 4, vyznačujúci sa tým, že jazýček alebo všetky jazýčky (6, 7,10, 11) sú naklonené tak, že sa vzďaľujú od príslušnej podiožnej dosky (4, 5).Systém podľa ktoréhokoľvek zpredchádzajúcich nárokov. vyznačujúci sa tým, že každá podložná doska (4, 5) je naklonená vsmere príslušného prvku, to znamená v smere dosky tlačeného plošného spoja (1) alebo uzemňovacej plochy (2).Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že prostriedky na pružné zavesenie a silové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja (1) proti prvej podiožnej doske (4) obsahujú najmenej jeden prvok vtvare pružného háčika (17 118,119).Systém podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že prvok v tvare pružného háčika má najmenej jeden stúpajúci úsek (18) určený na zatiahnutie háčika, keď doska tlačeného plošného spoja(1) pôsobí proti príslušnej podiožnej doske.Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že prostriedky (17) na pružné zavesenie a silové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja (1) sú pripojené k prvej podiožnej doske (4).Systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že prostriedky (118,119) na pružné zavesenie asilové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja (1) sú pripojené k druhej podiožnej doske (5).Systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 a 3 až 10, pokiaľ nároky 3 až 10 závisia od nároku 2, vyznačujúci sa tým, že prostriedky na zavesenie svorky na nosnú súčiastku (14) obsahujú prostriedky v tvare pružnej sponky (15 115) prispôsobené tak, aby sa nasúvali na nosnú súčiastku (14).Systém podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že prostriedky vtvare pružnej sponky (15 115) obsahujú prostriedky vtvare rohového kovania (16) na ich zavesenie na nosnú súčiastku (14).Systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 a 3 až 12, pokiaľ nároky 3 až 12 závisia od nároku 2, vyznačujúci sa tým. že prostriedky (17) na pružné zavesenie a silové pôsobenie dosky tlačeného plošného spoja (1) sú pripojené k prostriedkom na pružné zavesenie (15) svorky na nosnú súčiastku (14).

MPK / Značky

MPK: H01R 13/24, H01R 4/64

Značky: upevnenia, uzemnenia, systém, dosky, tlačeného, spoja, plošného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e13713-system-upevnenia-a-uzemnenia-dosky-tlaceneho-plosneho-spoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém upevnenia a uzemnenia dosky tlačeného plošného spoja</a>

Podobne patenty