Guľová matica guľovej pohybovej skrutky a spôsob výroby takejto guľovej matice

Číslo patentu: E 12449

Dátum: 24.06.2010

Autori: Adler Dieter, Meisborn Marco, Steinbinder Horst, Döppling Wolfgang

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka guľovej matice guľovej pohybovej skrutky. Guľové pohybové skrutky sa používajú na premenu rotačného pohybu na translačný. Majú obvykle guľovú maticu umiestnenú na závítovom vretene, pričom sa guľky odvaľujú pozdĺž guľových drážok guľovej matice vyrezaných V skmtkovom tvare a závitového vretena pôsobením relatívnehootáčania medzi závitovým vretenom a guľovou maticou.Vďaka typotvomej DE 101 93475 T 1 je známe elektricky poháňané servoriadenie pre motorové vozidlá, pri ktorom má hrebeňová tyč súčasť, kvalifikovanú ako závitové vreteno. Obrázok 2 zobrazuje čiastočný pozdĺžny rez hrebeňovým riadením, pri ktorom je guľová matica otočne upevnená na závitovom vretene pod medzístupňom guľôčok. Hrebeňová tyč s úsekom pre závitové vreteno je upevnená V skrini. Guľová matica je na tejto skrini otočne upevnená prostredníctvom drážkového guľôčkového ložiska. Drážkové guľôčkové ložisko má vonkajší prstenec a vnútomý prstenec. Vnútomý prstenec drážkového guľôčkového ložiska je na jednej strane axiálne podopretý o rameno guľôčkovej matice a na druhej strane o opomý prstenec. Týmto spôsobom je zabezpečené, aby bol vnútorný prstenec dôkladne upevnený V oboch axiálnych smeroch, upevnený na guľovej matici a táto v skrini. Oporný prstenec má na svojom vnútornom profile závitovú časť. Guľová matica má na svojom voľnom konci na vonkajšom profile taktiež závitovú časť, aby bolo možné naskrutkovať opomý prstenec na guľovú matícu. Vnútomý prstenec drážkového guľôčkového ložiska je axiálne upnutý alebodôkladne upevnený medzi ramenom guľovej matice a opomým prstencom.Pri podobných systémoch riadenia je nutné predovšetkým zabezpečiť, aby bola guľová matica upevnená dôkladne v oboch axiálnych smeroch. Pri naskrutkovanom opomom prstenci vzniká možnosť, že sa v dôsledku vibrácií zmení nastavená poloha opomého prstenca, vďaka čomu je vnútorný prstenec posúvateľný v axiálnych smeroch nežíaducim spôsobom. Na zabránenie podobnej neželanej zmene polohy opomého prstenca je možné použiť modiñkovaný závit,ktorý ale vyžaduje zvýšené výrobné úsilie. Alternatívne je možné použiť zaisťovaci prstenechríadeľa, ktorý zasahuje do obvodovej drážky guľovej matice. Nevýhodou tohto riešenia všakje že je prípadne nutné zabezpečiť axiálne predpätie medzi zaisťovacím prstencom hriadeľaCieľom predkladaného vynálezu je realizácia guľovej matice guľovej pohybovej skrutky,vyznačenej znakmi podľa nároku 1, pri ktorej je možné jednoduchým spôsobom dôkladneumiestniť vnútom rstenec na ľove matici. yNa základe predkladaného vynálezu bola táto úloha vyriešená podľa znakov nároku 1. Tvar opomého prstenca je možné vhodným tvarovacím postupom, výhodne lemovaním alebo rolovaním, do tej miery plasticky vytvarovať, že je prípadne vhodným axiálnym predpätím pritláčaný ku vnútomému prstencu a okrem toho bez ďalších opatrení dôkladne upevnený naTvarovací znamená, že vytvarovaný materiál opomého prstenca je umiestnený takým spôsobom, že prekrýva v aspoň jednom úseku gu 1 ovú maticu v radiálnom smere. Tvarovací môže taktiež znamenať, že vytvarovaný materiál guľovej matice je umiestnený takýmspôsobom, že prekrýva V aspoň jednom úseku oporný prstenec v radiálnom smere.Pri jednoduchom vyhotovení vynálezu môže mať guľová matica napríklad vobvodovom smere prebiehajúcu drážku, ktorá presahuje do vytvarovaného materiálu oporného prstenca,takže je opomý prstenec dôkladne upevnený v axiálnych smeroch. Namiesto drážky môže mať guľová matica len jedno rameno, pričom sa vytvarovaný materiál oporného prstenca dotýka tohto ramena v jednom axiálnom opornom smere. V opačnom axiálnom smere môžebyť oporný prstenec podopretý na inom ramene guľovej matice.Mimoriadnu výhodnosť guľovej matice podľa vynálezu je možné vidieť vtom, že prípadne požadované axiálne predpätie medzi oporným prstencom a vnútomým prstencom je bezproblémovo nastaviteľné, ako to môže byť potrebné predovšetkým pri delenom vnútornom prstenci. Ak sú ako valive ložiská použité drážkové guľôčkové ložiská, môže maťvnútorný prstenec celistvú časť vnútorného prstenca vytvarovanú podľa guľovej matice ako ajďalšiu, samostatnú časť vnútorného prstenca. Guľová drážka, určená na odvaľovaníe guľôčok je v tomto prípade vytvorená spoločne na oboch častiach vnútorného prstenca. Pri takýchto delených vnútorných prstencoch sú obe časti vnútomého prstenca často vzájomne usporiadané pod axiálnym predpätím. Oporný prstenec je možné na guľovú maticu nasunúť tak ďaleko, až je medzi opomým prstencom a vnútomým prstencom a tým aj medzi oboma časťami vnútomého prstenca nastavené požadované axiálne predpätie. Takto je možné jednoduchým spôsobom prispôsobiť materiál oporného prstenca voči jednému alebo viacerým vybraniam na guľovej matici, takže je opomý prstenec upevnený apodopretý vopomomPri výhodnej realizácii podľa vynálezu je opomý prstenec narolovaný na guľovej matici prostredníctvom rolovacieho procesu, pričom pri rolovacom procese je vytvarovaný materiál oporného prstenca vytvarovaný predovšetkým do drážkou vytvoreného vybrania guľovej matice. Pri tomto rolovacom procese sa opomý prstenec nasadí na guľovú maticu, potom sa na opomý prstenec nasadí vhodný rolovací nástroj, anapokon sa rolovaním rolovacímnástrojom plasticky vytvaruje materiál oporného prstenca.Rolovací nástroj môže mať viacej, po obvode opomého prstenca rozrniestnených valčekov,ktore sa pod radiálnou záťažou oporného prstenca odvaľujú po vonkajšom obvode guľovejmatice, pričom je pod radiálnou záťažou vytvarovaný materiál oporného prstenca.Pri ďalšej výhodnej realizácii podľa vynálezu je opomý prstenec pritlačený na guľovú maticu obrubovacim procesom, pričom prostredníctvom obrubovacieho procesu sa vytvarovanýmateriál oporného prstenca predovšetkým do drážkou vytvoreného vybrania v guľovej matici.Pri obrubovacom procese sa prípadne nasadí na vonkajší obvod oporného prstenca viacdielny nástroj, pričom sa materiál oporného prstenca plasticky tvaruje len pod radiálnym a prípadne axiálnym zaťažením. Tento plasticky vytvarovaný materiál môže tvarovo zasahovať dopripraveného vybrania vo vretenovej matici.Následkom vytvarovania materiálu môže vzniknúť na opomom prstenci rameno alebo obruba,pričom toto rameno alebo táto obruba sa tvarovo opiera v axiálnom opomom smere o úsekOpomý prstenec má ramennú časť obrátenú k vnútornému prstencu ako oporu pre vnútorný prstenec, ako aj novo pretvarovaný úsek, priliehajúci k ramennej časti, voči ramennej časti zúžený prostredníctvom tvarovacieho nástroja. Pretvarovaný úsek má hrúbku, ktorá je určená tak, že je na jednej strane umožnené dôkladné plastické tvarovanie, pričom, ale na druhejstrane je zabezpečené dostatočne stabilne tvarované podopretie V axiálnom opornom smere.Ďalej bude vynález bližšie objasnený pomocou celkovo troch obrázkov príkladovObrázok 1 výrez hrebeňového riadenia motorového vozidla s elektromechanickým posilňovačom, ktorý má guľovú maticu podľa vynálezu,Obrázok 2 jednu guľovú maticu podľa vynálezu, Obrázok 3 zväčšený výrez guľovej matice z výkresu 1.Obrázok l zobrazuje výrez hrebeňového riadenia motorového vozidla s elektromechanickým posilňovačom. Hrebeňová tyč má prvý úsek 1 s ozubením 2, adruhý úsek 3, ktorý je vytvorený ako závitové vreteno 4. Predpokladá sa jeden sama o sebe známa guľová pohybová skrutka S, ktorá má guľovú maticu 6 s remenicou 7 upevnenou na nej neotočne. Ozubenýremeň 8 obopína remenicu 7 a poháňa guľovú maticu 6.Guľová matica 6 má na axiálnom konci valivé ložisko 9, ako je to jasne vidieť na obrázku 3.Obrázok 3 zobrazuje zväčšený výrez guľovej matice 6 podľa vynálezu. Ako je na tomto zobrazení vidieť, má guľová matica 6 na svojom vnútomom obvode skrutkovito vínutú guľovú drážku 6 a pre guľôčky, na tomto výreze nezobrazené. Guľôčky stoja vzábere s guľovou maticou 6 ako aj so závitovým vretenom 4, takže pri rotácii guľovej matice 6nastáva axiálny posuv hrebeňovej tyče voči guľovej matici 6.

MPK / Značky

MPK: F16H 25/24, F16C 35/073

Značky: matice, guľová, guľovej, výroby, skrutky, matica, spôsob, takejto, pohybovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e12449-gulova-matica-gulovej-pohybovej-skrutky-a-sposob-vyroby-takejto-gulovej-matice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Guľová matica guľovej pohybovej skrutky a spôsob výroby takejto guľovej matice</a>

Podobne patenty