Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 vynález sa týka oblasti metalurgie železa, obzvlášť praxe výroby zliatiny na redukovanie, legovanie a modiñkovaníe ocele.0002 Existuje známa zliatina na deoxidáciu/redukciu a modíñkovanie ocele(Vynálezcovský certifikát 990853, USSR, trieda C 22 C 35/00, publikovaný vo Vestníku vynálezov 1983 č. 3) so zložením v hmotnostných 30,0-49,0 kremík 6,0 - 20,0 vápnik 4,0 - 20,0 vanád 1,0 - 10,0 mangán 1,5 - 4,0 titán 1,5 - 5,0 magnézium 0,3 - 0,8 | 10 hliník 0,5 - 1,5 fosfor zvyšok je železo.0003 Nevýhodným znakom zliatiny je prítomnosť fosforu, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu ocele, obzvlášť to môže viesť ku krehkosti za studena. Nižší obsah kremíka a hliníka v zliatine nezaisťuje dostatočnú redukciu ocele. K väčšiemu výťažku legujúcich prvkov tejto zliatiny je nutné najskôr redukovaťocel pomocou hliníka. lnak bude potrebná zvýšená spotreba zliatiny.0004 Blízko k nárokovanej zliatine je zliatina na redukciu a legovanie ocele(patent Republiky Kazachstan č. 3231, tr. C 22 C 35/00, publikovaný 15. marca,1996, Vestník č. 1), ktorá obsahuje nasledujúce zložky v hmotnostných 15,0 - 30,0 hliníka 45,0 - 55,0 kremíka 1,0 - 3,0 vápnika 0,1 - 0,3 magnézia 0,1-0,8 uhlíka zvyšok je železo. Zliatina je vyrábaná redukciou koksom uhoľných popolov. Technické a chemické zloženia prísadových materiálov sú uvedené v Tabuľke 1.0005 Zliatina na báze kremíka pre mikrolegovaníe a modifikáciu ocele obsahujúca vela vanádu a ďalej Ca, Ba a Al je odhalená v RU-C 2-2200767.Tabuľka 1. Technické a chemické zloženie uholného popola a koksu0006 Nevýhodou tohto legovacieho (prototypového) procesu je to, že množstvové charakteristiky ocele ošetrenej pomocou tohto typu z|iatiny nie sú dostatočne vysoké, pretože táto |egovacia zmes dostatočne neredukuje oceľ, a preto má výsledná oceľ nízke parametre. Zvyšovanie množstva oxidu v oceli ošetrovanej pomocou známej zliatiny (prototyp), ktorý dosahuje 0,0036 podporuje zvýšenie zvyškových množstiev oxidových vtrúsenín (až do 0,097 ) v oceli. To je výsledok nižšieho obsahu vápnika, ktorý je modifikujúci prvok,ktorý nedovoľuje odstrániť nekovové vtrúseniny úplnejšie a redukovať ich množstvo pod 0.0082 . Navyše, použitie koksu a uhoľných popolov v zložení zavážacej zmesi negatívne ovplyvňuje taviaci proces prostredníctvom zvýšenej aglomerácie zavážacich materiálov na povrchu hornej časti elektrickej pece a vedie k problémom pri odťahovaní odplynu. Taviteľný popol začína intenzívne vyžarovať (angl. flash off) a to vedie k predčasnému tvoreniu strusky, malej priepustnosti pre plyn a vytlačeniu hlavných prvkov do plynnej fázy prostredníctvom výbehu vysokoteplotného plynu. Stupeň energetickej spotreby pri výrobe zliatiny je 11,0 - 11,6 mW-h/t., zatiaľ čo obsah vápnika neprekročí0007 Súhrn vyššie spomenutých nevýhod napomáha zníženiu kvalitatívnych parametrov ocele, ktorá je vyrábaná, obzvlášť rázová tvrdost (-40 °C) neprekročí 0,88 mJ/m 2.0008 Dosiahnutý technický výsledok je zlepšovaný v kvalite ocele ošetrenej pomocou nárokovanej zliatiny vďaka hlbokej redukcii a modiñkácii nekovovýchvtrúsenín a súčasne mikrolegovanie ocele báriom, titánom a vanádom.0009 Navrhnutý vynález, ako je odhalený v patentovom nároku 1, je0010 Zliatina na redukovanie, Iegovanie a moditikovanie ocele, obsahujúca hliník, kremík, vápnik, uhlík a železo, ktorá navyše obsahuje bárium, vanád a0011 Obsah redukčných prvkov v zložení zliatiny v rámci špeciñkovaných medzí dovoľuje znížiť 1,4 - 1,8-krát množstvo oxidu v objeme ocele v porovnaní so známou zliatinou (prototyp). To dovolilo zvýšiť výhodné použitie vanádu až na 90 . Vyťaženie mangánu zo silikomangánu do ocele bolo zvýšené o 9 12 s dosiahnutím 98.8 vďaka hlbokej redukcii a tieneniu oxidu (angl. oxygen shielding) pomocou aktívneho vápnika, bária, hliníka a kremíka. Bárium a vápnik v rámci určitých medzi, okrem ich redukčného účinku, taktiež hrajú úlohu odsírovačov odfosforovacích činidiel a upravujúcich činidiel pre nekovové vtrúseniny (NI - non-metallic inclusions), zvyšujúce ich taviacu kapacitu a vďaka zložitosti, významne znižujú celkové množstvo nekovov (Nl) v oceli. V prípade prítomnosti vápnika, bária a titánu sú zvyšková síra a oxidy naočkované do jemných oxidsulñdov a zložitých oxidov s rovnakým rozdelením v objeme ocele bez vývoja žiliek a ich aglomerácie (zrazeniny). Množstvo zvyškových oxidov nekovových vtrúsenín (NI) bolo znížené 1,16 - 1,35-krát v porovnaní sošetrením ocele pomocou zliatiny (prototyp).0012 Mikrolegovanie pomocou vanádu a titánu v porovnaní s použitím známej zliatiny (prototyp) výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti ošetrenej ocele. Teda, rázová tvrdosť pri (-4 O °C) dosiahla hodnoty 0,92 - 0,94 mJ/mz.0013 Navrhnutá zliatina zväčšuje prechod mangánu do ocele v priebehu jej ošetrenia ako koncentrátmi obsahujúcimi mangán pri priamom legovaní, tak i z ferozliatín. Extrakcia mangánu bola zvýšená o 0,3 - 0,5 množstvo oxidových vtrúsenín bol znížený o 20 rázová tvrdosť zvýšená o 0,04-0,06 mJ/mz vyššie, než keď sa použije známa zliatina (prototyp).0014 Zliatina je vyrobená z odpadov z ťažby popolnatého uhlia (angl. high EP 2295614 34214 IHash coaI-mining coal wastes) s prídavkom matného uhlia (angl. low-intensify splint coal) vápenca, rudy bária, kremenca obsahujúceho vanád a ilmenitového koncentrátu. Použitie koksu je eliminované. Merná spotreba energie je 10,0 10,9 mW/h. V procese tavenía zliatiny, oproti známej zliatine (prototyp) sa používa popolnatá, uhlík obsahujúca hornina a matné uhlie. Uhlík obsahujúca hornina obsahuje 50 - 65 popolov, v ktorých množstvo oxidu kremíka a oxidu hliníka nie je menšie než 90, obsahuje dostatočné množstvo prírodného uhlíka pre redukčné procesy, čo je technologicky a ekonomicky uspokojivé. Prldavky matného uhlia, ktoré majú vlastnosti deliča dávky (angl. charge debonder), zlepšujú priepustnosť pre plyn horných vrstiev vrchu šachty a odťah procesného plynu. Spotreba energie pri legovaní nárokovanej zliatiny je o 8,70015 Príklad. Nárokované zloženie zliatiny, ktorá je zavážaná, bolo roztavené v peci na tavenie rúd pomocou transformačnej energie 0,2 MWA. Chemické a technické zloženie použitých zavážacích materiálov je predstavenéTabuľka 2 - Technický rozbor uhlík obsahujúcej horniny a uhliaMateriál Uhlík obsahujúca hornina

MPK / Značky

MPK: C22C 35/00, C21C 7/00

Značky: redukciu, zliatina, ocele, kazakhstanski, dotovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e12445-zliatina-kazakhstanski-na-redukciu-a-dotovanie-ocele.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zliatina &#8220;Kazakhstanski&#8221; na redukciu a dotovanie ocele</a>

Podobne patenty