Spôsob výroby koberca

Číslo patentu: E 12431

Dátum: 20.05.2005

Autor: Boerrigter Johannes

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje na spôsob výroby koberca, tento- upevnenie zväzku vlasov do podložky.0002 Takýto spôsob sa všeobecne používa pri výrobe koberca. Tu je dôležité, že nitky zväzkov a nimi vytvorené zväzky vlasov sú riadne ukotvené na podložke. Ak by sa tak nestalo, vlasové vlákna alebo nitky sa môžu uvoľniť a spôsobiť prášenie, alebo prevádzka môže dokonca spôsobiť uvoľnenie celých zväzkov vlasov z podložky.0003 Je známe, že na zadnú stranu podložky sa nanáša latex,ktorý dobre preniká do zväzkov vlasov a po zaschnutí tak dobre ukotvia zväzky vlasov do podložky. Nevýhoda tohto spôsobu však je, že sa počas výrobného postupu vyparuje viac vody z latexu. Na vyparovanie sa vyžaduje viac energie. Navyše na vyparovanie vody je potrebné niekoľko desiatok metrov, určite pri vysokej rýchlosti dĺžky koberca. Ak sa požaduje zvýšenie výrobnej rýchlosti, potom sa vyžaduje primerané množstvo prídavných metrov, aby sa umožnilo sušenie latexu.0004 Ďalej sa V súčasnosti vykonávali skúšky s použitím tzv. termoplastických lepidiel namiesto latexu. Termoplastické lepidlo je termoplast, ktorý je vyhrievaný pred alebo po zahriatí, ktorý sa použil na zadnú stranu podložky. Nevýhodou takýchto termoplastických lepidiel je v tom, že sú veľmi viskózne, čím len s ťažkosťami prenikajú do nitiek zväzku na ich ukotvenie. Uspokojivé výsledky s termoplastickými lepidlami neboli doteraz V súčasnosti získané.0005 W 0/O 0/61853 objavuje spôsob na výrobu koberca podľa preambuly.0006 Teraz je cieľon vynálezu získať spôsob, kde sú zväzky vlasov riadne ukotvené v podložke, kde sa požadovaná energia zníži, a kde sa vyhneme požadovanej veľkej dĺžke pri používaní latexu.0007 Tento cieľ sa dosiahne spôsobom podľa preambuly, čo sa vyznačuje tým, že sa použije lepiaci prášok na dolnú stranu podložky nastriekaním, pred zavedením podložky s vloženými zväzkami vlasu po vyhrievanom povrchu. Zväzky vlasu obsahujútermoplastické vlákna, a spôsob ďalej obsahuje kroky- doprava podložky s vloženými zväzkami vlasov po vyhrievanom povrchu, kde dolná strana podložky leží oproti vyhrievanému0008 Ked podložka s vloženými zväzkami vlasu teraz beží po vyhrievanom povrchu, termoplastické vlákna vo zväzkoch vlasov V oblasti kontaktného povrchu s vyhrievaným povrchom sa budú taviť, čím sa vlákna každého zväzku vlasov ukotvia k sebe navzájom a k podložke. Po opustení vyhrievaného povrchu sa budú termoplastické vlákna rýchle ochladzovať zase do tuhého stavu. 0009 Vyhrievaný povrch je výhodne povrch vyhrievacieho valca. 0010 Uskutočnenie spôsobu vynálezu dalej obsahuje krok použitia termoplastického lepidla na dolnú stranu podložky. Termoplastické lepidlo alebo lepidlo teplom taviteľné už ďalej nepotrebuje zabezpečenie celého zväzku vlasov na podložke ako pri predchádzajúcej technike, ale zabezpečuje len prídavné ukotvenie častí zväzku vlasov prestupujúcich na dolnú stranu podložky. Termoplastické lepidlo sa výhodne použije ako lepiaci prášok na dolnej strane podložky pred tým, ako je podložka unášaná po vyhrievacom valci. Vyhrievací valec tu slúži na roztavenie lepidla spolu s vláknami vo zväzku vlasov, čím dôjde k dobrej adhézii medzi zväzkom vlasov, lepidlom a podložkou. 0011 V inom výhodnom vykonaní spôsobu podľa vynálezu, obsahujútermoplastické vlákna polypropylén alebo polyamid.0012 V inom výhodnom vyhotovení zväzky vlasov ďalej neobsahujú termoplastické vlákno ako je bavlna alebo vlna.0013 Spôsob podľa vynálezu obsahuje krok stlačenia podložky s vloženými zväzkami vlasov potom, ako sa pohybovala pozdĺž vyhrievanému povrchu. Vďaka tomuto stlačeniu sú zmäkčené vlákna navzájom rozmazané, takže vznikne dobrá vzájomná priľnavosť. Spoločné rozmazanie sa teda zväčší pritlačením, a je možné zvoliť nižšiu teplotu, pretože vlákna sa nepotrebujú ohrievať tak, aby sa automaticky roztavili.0014 Stlačenie podložky s vloženými zväzkami vlasov je navodené okolo laminovacieho valca. Laminovací valec sa bežne používa na lisovanie dvoch vrstiev oproti sebe navzájom a to spôsobí zlepiť sa navzájom. V spôsobe podľa vynálezu sa však použije laminovací valec s použitím vhodného lineárneho tlaku na podložku tak, že zohriate časti zväzkov vlasov sa môžu spoločne roztaviť bez toho, aby sa zväzky vlasov zahrievali, pretože sú dokonale tekuté. Práve použitím sily lisovania po zahriatí časti vlákien je možné získať dobrú vzájomnú fúziu vlákien, pričom teplota zohrievaného povrchu môže ostať relatívne nízka. Len dolná časť zväzkov vlasov sa musí zohrievať tak, aby vlákna boli plastické a mohli byť stlačené dohromady pomocou sily lisovania. Nie je preto potrebné zvýšiť teplotu tak, až sa dolná strana stane úplne tekutá a sama sa roztaví.0015 Tieto a ďalšie rysy vynálezu sú ďalej objasnené s odkazomObrázok 1 schematicky zobrazuje zariadenie na realizáciu spôsobu podľa vynálezu. Obrázok 2 zobrazuje koberec vyrobený spôsobom podľa0016 Na obrázku 1 je poskytnutá podložka 1 a vybavená zväzkamivlasov 3 pomocou vhodného zariadenia 2. Lepiaci prášok sa nanášatomto obrázku, podložky 1. Podložka 1 so zväzkami vlasov a lepiacim práškom 4 sa potom podáva po vodiacom valci 5 a oproti Vyhrievanému valcu 6. Počas celej kontaktnej dĺžky podložky 1 s vyhrievaným. valconl 6 sa môže lepiaci prášok zo striekacieho zariadenia 4 a termoplastické vlákna vo zväzkoch vlasov 3 ohrievať a roztaviť. Podložka sa následne unáša preč opäť po vodiacom valci 7, a vyrobený koberec sa môže ochladiť a presunúť do iných strojov na ďalšie spracovanie.0017 Vodiaci valec 7 sa môže umiestniť oproti vyhrievaciemu valcu 6, takže pôsobí ako laminovací valec, ktorý spolu stláča podložku 1 a zväzky 3 vlasov, v nej usporiadaných, takžezmäkčené časti zväzkov 3 vlasov sa môžu tavením spolu spojiť.Zväzky vlasov spravidla vyskočia späť, keď sa vynoria zostisnutia medzi valcom 7 a vyhrievacím valcom 6. Zväzky 3 vlasov sa môžu tiež výberovo načechrať V rámci ďalšieho spracovania. 0018 Valec 7 sa dá premiestniť v smere R, takže umožní nastavenie dĺžky kontaktu medzi podložkou 1 a vyhrievacím valcom 6. Keď sa zvýši rýchlosť podložky l, musí sa tiež zabezpečiť Väčšia kontaktná dĺžka, aby bol dostatočný čas pre lepidlo, čím dôjde k roztaveniu termoplastických vlákien. Preto je poskytnutý valec 7, ktorý umožní meniť túto kontaktnú dĺžku a pritom môžu rôzne stroje začať pomaly bez veľkých dĺžok koberca, ktoré by boli znehodnotené tým, že zväzky vlasov sa zahrievali príliš dlhý alebo príliš krátky čas. Keď sa valec 7 použije ako laminovací valec, potom sa môže premiestniť v smere R, aj keď to niekedy môže byť výhodné vyrobiť premiestniteľný valec 5 namiesto valca 7.0019 Obrázok 2 schematicky zobrazuje rez koberconl vyrobeným podľa obrázka 1. Rôzne zväzky 3 vlasov sú umiestnené V podložke 1 a tie vyčnievajú na hornej strane na obrázku, na zadnej strane podložky 1. Vďaka lepiacemu prášku nastriekanému striekacim zariadením 4 je tu poskytnutá na zadnej strane podložky lepiaca vrstva 8, ktorá ďalej ukotvuje vyčnievajúce časti zväzkov

MPK / Značky

MPK: D06N 7/00

Značky: výroby, koberca, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e12431-sposob-vyroby-koberca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby koberca</a>

Podobne patenty