Modulové sálavé deliace steny

Číslo patentu: E 12336

Dátum: 29.10.2002

Autor: Mucignat Carlo

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka deliacej steny zloženej zmodulových sálavých článkov,ktoré majú vykurovacie a/alebo chladiace schopnosti.0002 Známe sú sálavé panely používané v stavebníctve na vyhrievanie miestností. Tieto panely sa zvyčajne vkladajú do stien, znížených podhľadov alebo rovných podláh a spravidla obsahujú potrubný systém, v ktorom prúdi voda spožadovanou teplotou atakto sálaním0003 Tento druh vykurovacieho systému však prináša obmedzenia anevýhody, najmä vzhľadom na to, že tieto panely, ktoré si vyžadujú špeciñcké murované a/alebo nosnékonštrukcie, sa nedajú vždy použiť.0004 Okrem toho takéto systémy nie sú nijako osobitne pružné a modulové v tom zmysle, že napríklad nie je možné dosialmuť rozdielne vykurovacie a/alebo chladiace podmienkyv susediacich miestnostiach alebo dokonca v rôznych oblastiach jednej miestnosti.0005 Najmä sa veľmi pociťuje problém s klimatizovaním miestností so stenami0006 Vtýchto prípadoch sa steny postavené zprefabrikovaných modulov používajú ako deliace steny namontované na kovové konštrukcie tak, aby sa dosiahli požadované tvary0007 Často sú vtej istej miestnosti, najmä na pracoviskách, ľudia srozdielnymi0008 Vtýchto prípadoch, aby sa uspokojili uvedené individuálne potreby, je naliehavá požiadavka vykurovať alebo chladiť rôzne priestory vjednej miestnosti nezávislým apodľa0009 DE-29824598 zverejňuje modulový prvok, v ktorom je vonkajšie puzdro vytvorené ako absorbér tepla, cez ktorý prechádza chladiace potrubie okruhu chladiaceho média. Vnútornépuzdro je vytvarovaná ako povrchové vykurovacie teleso, cez ktore prechádza vykurovaciepotrubie okruhu s vykurovacím médiom. Okruhy s chladiacim a vykurovacím médiom sú navzájom tepelne spojené pomocou tepelného čerpadla. Vonkajšie puzdro na strane vystavenejvonkaj šiemu prostrediu má vrstvu, ktorá absorbuje slnečné žiarenie.0010 Hlavným predmetom predloženého vynálezu je vyriešiť tento špecifický problém známej techniky a poskytnúť modulový článok pre deliace steny alebo podobné prvky,obsahujúci nosnú konštrukciu, prostriedky na vzájomne spojenie dvoch alebo viacerých modulových prvkov, ktorý takto obsahuje jeden alebo viacero klimatizačných článkovvhodných na to, aby boli uložené vnútri uvedených modulových prvkov.0011 Predložený vynález ďalej poskytuje sálavé deliace steny, ktoré obsahujú jeden alebo0012 Hlavná výhoda modulového prvku podľa predloženého vynálezu spočíva vtom, že umožňuje vyrábať deliace steny obsahujúce sálavé články spojené medzi sebou tak, aby sa s nimi mohlo manipulovať individuálne, alebo v skupinách, aby sa presne dosiahli požadované0013 Ďalšie výhody, vlastnosti aspôsoby uplatnenia predloženého vynálezu budú zrejmé zďalšieho podrobného opisu jeho výhodného uskutočnenia, uvedeného vo forme príkladu s odkazom na obrázky na priložených výkresoch, kdeobrázok 1 je perspektívny pohľad na modulový prvok podľa predloženého vynálezu obrázok 2 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad na modulový prvok z obrázka 1obrázok 3 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci niekoľkomodulových prvkov spojených navzájomobrázok 4 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci modulový prvokdeliacej steny spojený s koncovým prvkom aobrázok 5 je typický pohľad na aplikáciu predloženého vynálezu. 0014 V ďalšom texte sa odkazuje na vyššie uvedené obrázky.0015 Modulový prvok 1 podľa predloženého vynálezu je vyrobený z nosnej konštrukcie 2,ktorá obsahuje spojovacie prostriedky 6 na spojenie modulového prvku 1 s inými modulovýmiprvkami alebo s koncovými prvkami, ako sa to podrobne uvedie ďalej.0016 Prvok l ďalej obsahuje dva alebo niekoľko kiycích článkov 3, ktoré sú vhodné na zakrytie jeho dvoch bočných stien. Tieto krycie panely 3 sú výhodne kovové a sú teda výborné0017 Tieto krycie panely môžu byť výhodne navŕtané tak, aby sa podporilo vetranierovnakých prvkov, napríklad aby sa zabránilo kondenzácii, najmä v prípade chladenia.0018 Samozrejme, že konečná vonkajšia úprava, ako aj farba krycích panelov 3 sa môžuzhotoviť tak, aby sa prispôsobili okolitému prostrediu. 0019 V modulovom prvku l sa nachádza jeden alebo niekoľko klimatizačných článkov 4.0020 Uvedené tepelné klimatizačné články sa vybrali spomedzi podobných článkov dostupných na trhu, preto sa nebudú ďalej podrobne opisovať. Uvedie sa ich vzorový opis s cieľom zvýrazniť tie vlastnosti, ktoré sa od nich požadujú, aby boli užitočné pre predložený vynález.0021 Predovšetkým každý klimatizačný článok sa môže vyrobiť ako doska 4 obsahujúca hadovitý rúrkový prvok 7 vhodný na prepravu tekutiny, napríklad vody, svopred určenou0022 Každý modulový prvok 1 obsahuje výhodne dva tepelné klimatizačné články 4, každý pre jednu z jeho čelných plôch a v priamom kontakte s príslušným panelovým krytom 3.0023 Panely 3 sú výhodne vyrobené z kovu, takže sa môže zabezpečiť vysoká sálavosť tepla0024 Každý had 7 je výhodne umiestnený tak, aby sa jeho prvý koniec nachádzal v rohu prvku l a jeho druhý koniec V náprotivnom rohu. To umožňuje jednoducho spájať navzájomniekoľko hadov, keď sa spájajú viaceré modulové prvky 1 dohromady, napríklad pri stavbe0025 Okrem toho sa vzájomné spojenie medzi jednotlivými hadmi vykonáva jednoduchšie za prítomnosti spojovacich prostriedkov 8 uvedených tepelných klimatizačných článkov 4.0026 Tieto spojovacie prostriedky môžu napríklad výhodne obsahovať pár konektorov typu rýchlospojky.0027 Takže použitie modulovýeh prvkov 1, koncových prvkov 30 a voliteľne iných vhodných spojovacích prvkov množňuje spojenie tepelných klimatizačných článkov tak, aby sa v deliacej0028 Každá takáto oblasť obsahuje hydraulický okruh, ktorý je nezávislý od iných okruhov. Takže je možné nezávisle regulovať teplotu tekutiny, ktorá vňom prúdi ateda aj teplotuprostredia, ktoré obklopuje každú oblasť. 0029 Predovšetkým bude možné nezávisle regulovať teplotu dvoch strán jednej steny.0030 Predložený vynález ďalej poskytuje zariadenia na regulovanie uvedenej teploty, napriklad ventily apod., ktoré sa majú umiestniť na vopred určených stranách steny.0031 Predložený vynález sa opísal podľa jeho výhodného uskutočnenia uvedeného ako príklad.0032 Samozrejme sa môžu zhotoviť aj iné uskutočnenia, ktoré sa majú skonštruovať tak, abyvšetky boli v rozsahu ochrany ako sa uvádza v priložených nárokoch.

MPK / Značky

MPK: F24D 3/16

Značky: modulové, sálavě, deliace, stěny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e12336-modulove-salave-deliace-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modulové sálavé deliace steny</a>

Podobne patenty