Spôsob overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora

Číslo patentu: E 11732

Dátum: 28.06.2005

Autor: Lagabe Grégoire

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora, pričom motory sa používajú na zabezpečenie zablokovania a odblokovania krídeldverí automobilového vozidla, vybaveného systémom centrálneho zamykania.0003 Pri takejto aplikácii sú elektrické motory upevnené vo dverách a veku batožinového priestoru vozidla na ovládaniu ich zámkov. Každý elektrický motor je spojený prepinacím prvkom s napájacím obvodom, ktorý je spojený s akumulátorom vozidla. Prepínacie prvky súvšeobecne spojené so snímačom, určeným na príjem signálov diaľkového ovládania.0004 Pri operáciách kontroly chýb vzniknutých pri montáži vozidla, je určené overiť, či elektrické motory správne zabezpečujú svoju funkciu uzamykania a odomykania dverí, aby sa najmä odhalili chyby kabeláže motorov. S týmto cieľom, technik uvedie prepínacie prvky do stavu spojenia, na ktorého základe motory uvedú do činnosti zámky na uzamknutie a Odomknutie krídel dveri predtým, ako sa pokúsi ručne otvoriť dvere, aby ovcril, že bolo uzamknutie alebo Odomknutie vykonané. Tento skúšolnný postup je relatívne dlhý a málo praktický.0005 Úmyslom bolo vykonávať toto preskúšanie meraním intenzity prúdu, pretekajúceho napájacím obvodom v okamžiku, v ktorom sú prepínacie prvky uvádzané do svojho stavu zopnutia. Napriek tomu, intenzita prúdu meraná V tomto okamžiku, závisí od momentu záťaže, ktorý má motor prekonať pri svojom rozbehu, pričom tento moment záťaže, závisíaci najmä od zámky, ktorá uvádza motor do činnosti, tiež závisí od motora samotného. Vzhľadom na výrobné tolerancie zámkov a motorov sa tento moment záťaže mení od jednej zámky k druhej a od jedného motora k druhému. Keď existuje viac motorov, je teda ťažké určiťz odmeranej intenzity prúdu, či všetky motory fungovali správne.0006 Je možné, napájanie motorov riadiť postupne a overovať, či každé napájanie zodpovedá špičke intenzity. Avšak bolo relatívne ťažké, synchronizovat meranie s výkonom napájania. Okrem toho, jeden z motorov by mohol dosiahnuť krajnú polohu (čo vyvoláprúdový náraz), zatiaľ čo iný z týchto motorov by ešte nebol zásobený energiou, čo byskreslilo meranie. Okrem toho posunuté dosiahnutie krajnej polohy motorov vyvolá sledneprijemných zvukov, ktoré by mohli spôsobiť indispozíciu užívateľa. PREDMET VYNÁLEZU0007 Bolo teda zaujímavé, poskytnúť prostriedok, umožňujúci spoľahlivú a rýchlu realizá ciu preskúšania týchto elektrických motorov. STRUČNÝ OPIS VYNÁLEZU0008 Na tento účel bol podľa vynálezu navrhnutý spôsob overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora, spojeného s dorazom krajnej polohy a pripojeného k napájaciemu obvodu prostredníctvom aspoň jedného prepínacieho prvku, ktorý je možné voliteľne uvádzať do činnosti medzi stavom napájania motora obvodom a stavom, v ktorom nie jemotor napájaný, pričom spôsob zahŕňa fázy- uvedenia prepínacieho prvku do činnosti na napájanie motora počas času, posta čujúceho na uvedenie motora do krajnej polohy,- merania intenzity v obvode, keď je motor v krajnej polohe, a porovnanie tejto intenzity0009 Ked je motor v krajnej polohe, je intenzita prúdu v podstate konštantná, takže realizácia merania nespôsobuje problémy so synchronizáciou. Okrem toho je táto intenzita prúdu v priebehu tohto času maximálna a môže predstavovať veľký rozdiel oproti referenčnej intenzite prúdu, ktorou je napríklad intenzita prúdu obvodu, keď nie je motor napájaný. Tentorozdiel je teda možne teda jednoducho zistiť.0010 Spôsob zahŕňa fázu uvedenia prepínacieho prvku do činnosti do jeho stavu, v ktorom nenapája motor a meranie intenzity prúdu v obvode, keď už nie je motor napájaný, a meranáintenzita prúdu teda tvorí referenčnú intenzitu prúdu.0011 Keď je motor v krajnej polohe, je intenzita prúdu maximálna a odpojenie motora vyvolá pokles prúdu, dostatočne veľký na to, aby mohol byť jednoduchým a spoľahlivým spôsobom zistený. Takže sa neskúma meranie vopred určenej hodnoty intenzity prúdu, ale len zmena intenzity prúdu medzi intenzitou prúdu v obvode, ked je motor napájaný a spočíva v krajnej polohe na jednej strane, a intenzitou prúdu v obvode, keď nie je motor napájaný, na0012 Podľa zvláštneho vyhotovenia sú upravené aspoň dva motory, z ktorých každý je spojený s dorazom krajnej polohy a je prostredníctvom prepínacieho prvku pripojený k napájaciemu obvodu, pričom prepínacie prvky sú postupne prepínané do stavu, ktorom0013 Postupne vypínanie napájania motorov teda vyvolá sled poklesov intenzity prúdu,ktorý je jednoduché vyhodnotiť na určenie, či bolo prerušené napájanie všetkých motorov.0014 Motor je považovaný za správne fungujúci, keď odpojeniu zodpovedá pokles intenzity prúdu, väčší ako vopred určená prahová hodnota. Tak je zabránené tomu, aby nebol pre chodný pokles intenzity prúdu v obvode chybne interpretovaný ako prerušenie napájania0015 Ďalšie charakteristické znaky a výhody vynálezu vyplývajú z čítania nasledujúcehoopisu zvláštneho neobmedzujúceho príkladu uskutočnenia vynálezu. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV 0016 Odkazuje sa na priložené výkresy, na ktorých- obr. l je schematické znázornenie zapojenia centrálneho zamykania dverí automobilového vozidla,- obr. 2 je schematické znázomenie, zobrazujúce krivku intenzity v napájacom obvode pri0017 Vynález je tu opísaný v súvislosti s použitím inštalácie na centrálne zamykanie automobilového vozidla, ktorého dvere, to znamená, dvoje predné dvere, dvoje zadné dvere a ve ko batožinového priestoru, sú jednotlivo vybavené zámkou l, 2, 3, 4, 5.0018 Každá zámka je samotná známa a obsahuje aretačný prvok, pohyblivý medzi polohou zablokovania, v ktorej aretačný prvok dosadá na doraz a pridržiava v uložení zámky pevný prvok, upevnený na karosérii vozidla, a polohou odblokovania, v ktorej aretačný prvokumožní zdvihnutie pevného prvku z uloženia.0019 Zariadenie na centrálne zamykanie zahŕňa motory 6, 7, 8, 9, 10, spojené známymspôsobom so zámkami l, 2, 3, 4, 5 na uvedenie ich pohyblivého prvku do jeho dvoch polôh.0020 Motory 6 a 7 sú prostredníctvom prepínacieho prvku 11 pripojené k obvodu 100 na elektrické napájanie vozidla. Motory 8 a 9 sú spojené prostredníctvom prepínacieho prvku 12 s obvodom 100 a motor 10 je spojený s obvodom 100 prepínacím prvkom 13. Motory 6, 7, 8,9, 10 sú okrem toho spojene prepínacím prvkom 14 s vedením 101 obvodu 100 a majú rovnaké referenčné napätie (tu kostru). Prepínacie prvky 11, 12, 13, 14 sú známe a majú dva stavy pripojenia k obvodu 100. Kombinácia stavov spojenia prepínacích prvkov 11, 12, 13 a stavov spojenia prepínacieho prvku 14 umožňuje definovanie dvoch stavov napájania každého motora, zodpovedajúcich dvom smerom otáčania motorov, a dvoch stavov bez napájania(avšak jeden je postačujúci), v ktorých motory 6, 7, 8, 9, 10 nie sú napájané (toto zapojenie jeobvykle označované ako môstík H).0021 Prepínacie prvky 11, 12, 13 a 14 sú spojené známym ústredným riadiacim modulom 15, ktorý je vytvorený na riadenie prepínacích prvkov 11, 12, 13 a 14. Motory 6 a 7 zámkov 1 a 2 predných dverí sú uvádzané do činnosti súčasne, ako aj motory 8 a 9 zámkov 3 a 4 zadných dverí. Motor 10 zámky 5 veka batožinového priestoru môže byť uvádzaný do činnos ti nezávisle. Motory 6, 7, 8, 9, 10 môžu byť okrem toho uvádzané do činnosti súčasne.0022 S vedením 101 je v sérii spojený modul 102 na meranie intenzity prúdu a obvod 100 je0023 Spôsob overovania podľa vynálezu bude teraz opísaný v súvislosti s obr. 2, ktoréhokrivka 200 predstavuje intenzitu, meranú modulom 102 na meranie vo vedení 101 obvodu 100.0024 Spôsob overovania tu bude opísaný v súvislosti s úkonom zamykania zámkov 1, 2, 3,4, 5.0025 Prvý krok spôsobu skúšania spočíva v uvedení prepínacích prvkov 11, 12, 13, 14 do ich stavu napájania tak, že motory 6, 7, 8, 9 a 10 uvádzajú pohyblivé prvky na aretácíu zámkov 1, 2, 3, 4, 5 do ich aretačnej polohy.0026 Pri rozbehu majú motory prekonať relatívne dôležitý moment záťaže intenzita prúduteda rýchlo vzrastá (fáza I).0027 Akonáhle sa motory uvedú do chodu - intenzita prúdu pomaly klesá až k stabilnému stavu (fáza II), dokiaľ sa znova nezvýši, ked pohyblivý prvok dosadne na doraz (fáza III).

MPK / Značky

MPK: G01R 31/02

Značky: elektrického, jedného, overovania, aspoň, spôsob, motora, kabeláže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e11732-sposob-overovania-kabelaze-aspon-jedneho-elektrickeho-motora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora</a>

Podobne patenty