Zariadenie na výmenu cievky

Číslo patentu: E 11670

Dátum: 24.05.2006

Autor: Karlsen Knut Eilert

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zariadenia a pomôcky na výmenu cievky, používanejhlavne na vyprázdnenie močových ciest. Toto zariadenie je opísané V US 20030158565.0002 Močové cievky sa používajú ako pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra vpodmienkach, kde to nemôže byť uskutočnené nonnálnym spôsobom.0003 Existuje mnoho príčin nahromadenia moču v mechúre, zadržiavania moču. Bez manuálneho vyprázdnenia mechúra by došlo k akumulácii moču smerom k ľadvinám, čo by viedlo k ich zlyhaniu. Mnoho mužov s týmto stavom má cievku zavedenú permanentne.Podľa druhu cievky, musí byť cievka menená každé tri týždne až každý tretí mesiac.0004 Tiež ženy môžu mať zavedenú permanentnú cievku. Obzvlášť potom ženy s parézou močového mechúra, napr. V spojení s roztrúsenou sklerózou (MS), môžu používať permanentne zavedenú cievku cez močovú trubicu, alebo tzv. suprapubickú cievku. Tieto cievky musia byť tiež vymíeňané každé dva až tri mesiace, čo sa v dnešnej dobe vykonáva v0005 Na ilustráciu doterajšieho stavu techniky, je uvedený patent US 4,571,239 a európska patentová prihláška č. O 564 894 A 1.0006 Dnešné cievky sa vymieňajú vybratím zavedenej cievky a zavedením novej. Pre niektorých pacientov môže byť procedúra zavádzania novej cievky do močových ciest, ťažká a v niektorých prípadoch musí pacient navštíviť nemocnicu, aby mu mohla byť nová cievka zavedená. Nonnálne môžu byť také cievky jednoducho zavedené napríklad dochádzajúcou sestrou alebo sestrou ošetrovateľkou. Je žiaduce, aby sestra ošetrovateľka alebo iní ošetrovatelia boli schopní vymeniť cievku u pacienta doma. Uskutočňovať také procedúry v nemocnici je náročné a problematické pre pacienta. Pacienti sú často starší muži, ktorí potrebujú odvoz sanitkou a prijatie do nemocnice, čo znamená, že výmena cievky je nákladný0007 Je tu teda veľká potreba vytvoriť nové pomôcky, vďaka ktorým bude výmena cievky jednoduchšia, bezpečnejšia a menej nepohodlná pre pacientov. Predložený vynález zaisťuje novú pomôcku uľahčujúcu zavedenie novej cievky. Procedúra výmeny sa teda stane bezpečnej šía a menej nepohodlná pre pacienta a môže byť uskutočňovaná doma vyškoleným0008 Predložený vynález tak zaisťuje zariadenie a pomôcku ako pomoc pri výmene cievky. Zariadenie a pomôcka podľa vynálezu znamenajú, že výmena cievky môže byť vykonávaná bezpečne a jednoduchým spôsobom s menším nepohodlím pre pacienta. Vymieňanie cievok dokonca aj u pacientov, u ktorých by to mohol byť problém, môže byť vykonané doma bez0009 Predložený vynález sa týka zariadenia na výmenu cievky, prednostne na vyprázdneníe močových ciest, kde sa cievka zavádza a vyberá cez pozdĺžnu trubicu, vyznačujúceho sa tým,že zahmuje nasadzovaciu jednotku trubice, skladajúcu sa z o valcovej upínacej časti určenej na zovretie okolo dolnej koncovej časti cievky a O ramena v jednom kuse s upínacou časťou, rameno je určené na navlieknutíe trubice a ako sa trubica pozvoľna posúva na ramene, spôsobuje rozdeľovanie trubice pozdĺž štrbinovej časti s otvorením štrbiny, takže trubica prejde cez smerom nahor vystupujúcu časť upínacej časti a V pozdĺžnom smere postupne obklopí predtým0010 Predložený vynález sa taktiež týka zariadenia na výmenu cievky, prednostne na vyprázdňovanie močových ciest, kde je cievka zavediteľná a vyberateľná cez pozdĺžnutrubicu, vyznačujúceho sa tým, že trubica má po celej svojej dĺžke štrbinu.0011 Predložený vynález sa ďalej týka pomôcky na výmenu cievky, prednostne na vyprázdneníe močových ciest, zahrnujúcej nasadzovaciu jednotku trubice a trubicu so štrbinou v pozdĺžnom smere, cez ktorú je cievka zavediteľná a vyberateľná, nasadzovaeia jednotka trubice je určená na zväčšenie štrbiny v trubicí, pokiaľ sa na ňu trubica postupne nasúva, takže trubica je vedená cez nahor vystupujúcu časť nasadzovacej jednotky trubice ana cievku s cieľom zovretia okolo nej.0012 Nasadzovacia jednotka trubice je vyrobená tak, aby mohla byť nasadená okolo zasunutej cievky, ktorá má byť vymenená, na časť, ktorá je vnútri pacientovho tela. Zahrnuje valcovú upínaciu časť a valcové rameno vystupujúce z upínacej časti. Upínacia časť má pozdĺžnu štrbinu, ktorá umožňuje, aby trubica bola nasadená okolo zavedenej cievky. Účel ramena je rozdeliť trubicu pozdĺž štrbiny tak, aby mohla byť trubica vedená cez nasadzovaciu0013 Trubíca je vytvorená ako hadica s pozdĺžnou štrbinou umožňujúcou jej rozšírenie a tesné priľnutie okolo, t. j. do tesného kontaktu s cievkou. Trubica sa nasunie zvonka na zavedenú cievku po celej jej dĺžke až do močového mechúra. Keď celá trubica prekrýva časť cievky, ktorá je vo vnútri pacientovho tela, t. j. ked bola trubica zavedená do močového mechúra, môže byť balónik cievky vypustený a použitá cievka môže byť vybratá. Trubica zostane na mieste a nová cievka môže byť ľahko zavedená do trubice cez tento systém trubica na trubicu. Balóník novej cievky je nafúknutý a trubica môže byť odstránená. Procedúra jedokončená a nová cievka bola zavedená jednoducho, bezpečne a pohodlným spôsobom.0014 Predložený vynález sa ďalej týka pomôcky zahmujúcej nasadzovaciu jednotku trubice, trubicu a cievku. Zariadenie a pomôcka môžu byť zabalené v aseptických podmienkach, alebo môže byť balenie sterilizované podľa dobre známych štandardnýchprocedúr. Pomôcka, pokiaľ je to možné, obsahuje tiež návod na použitie.0015 Na základe predloženého vynálezu, môže mať ošetrovateľ k dispozícii zariadenie a pomôcku zahmujúce novú cievku, nasadzovaciu jednotku trubice a trubicu, ktoré sú0016 Cievky existujú v rôznych veľkostiach, napríklad od 16 do 20 French, kde French je jednotka merania obvodu cievky v milimetroch. Iná pomôcka skladajúca sa z jednotiek iných rozmerov môže byť tiež vyrobená. Nasadzovacia jednotka .trubice a trubica musia byťprispôsobené rozmerom vybranej cievky.0017 Jedno uskutočnenie tohto vynálezu zahmuje zariadenie, kde rameno nasadzovacej jednotky trubice má vodidlo v smere sklzu pre štrbinovú časť trubice tak, aby trubica bolavedená cez nahor vystupujúcu časť upínacej častí a na predtým zavedenú cievku.0018 Je výhodné, aby vonkajší prierez na konci ramena bol menší než vnútomý priereztrubice, t. j. rameno sa zužuje smerom k jeho špičke. To umožní ľahšie nasunutie trubice narameno, než keď rameno a tmbica majú približne rovnaký prierez. Jedno uskutočnenie podľa vynálezu teda zahrnuje zariadenie, kde rameno v smere od jeho násuvného konca má postupne sa zväčšujúci prierez a ďalšie uskutočnenie, kde rameno má v priereze cez aspoňčasť svojej dĺžky kužeľový tvar.0019 Je výhodné, aby uhol medzi upínacou časťou a ramenom bol relatívne malý. Pokiaľ by bol uhol príliš veľký, bolo by zložité nasunúť vkladaciu trubicu na prenosovú jednotku. Jedno uskutočnenie podľa vynálezu teda zahmuje rameno, ktoré tvorí uhol v rozsahu l 0-45 °so smerom nadol vystupujúcou časťou upínacej časti.0020 Je nevyhnutné, aby nasadzovacia jednotka trubice bola navrhnutá tak, aby mohla byť nasadená na zavedenú cievku. Je teda výhodnejšie, aby upínacia časť nasadzovacej jednotky trubice mala štrbinu v pozdĺžnom smere tak, aby mohla byť nasadená na a zovretá okolo0021 Rozmery nasadzovacej jednotky trubice sú určené podľa rozmeru zavedenej cievky.Priemer musí byť prispôsobený vonkajšiemu priemeru cievky v rozmedzí 12 - 22 French.0022 Nasadzovacía jednotka trubice môže byť zhotovená z akéhokoľvek materiálu vhodného na tento účel. Musí byť tvámy a musí byť dostatočne tuhý a pružný, aby bol schopný byť nasadený na cievku.0023 Trubica je pokiaľ možno konñgurovaná tak, aby mala štrbinu po celej svojej dĺžke. Štrbina bude rozdelená, kým sa trubica postupne nasúva na rameno a prejde cez upínaciu časť nasadzovacej jednotky trubice, a kým pokračuje V nasúvaní na rameno, bude trubica postupne obklopovať zavedenú cievku. Trubica musí mať obvod, ktorý umožní tesné priľnutie okolo cievky. Trubica je pokiaľ možno ošetrená lubrikantom z vonku aj zvnútra. To je vykonané na uľahčenie zavedenia trubice cez úzke močové cesty. Je tiež výhodné, aby trubica bola konfigurovaná tak, aby nemala žiadne ostré oblasti, ktoré by mohli poškodiť obklopujúcetkanivo alebo zasunutú cievku.0024 Okrem toho je výhodné, aby trubica bola vybavená úchytom pre prsty. Úchyt pre prsty je používaný počas celej procedúry, t. j. na držanie trubice, ked je zasúvaná do pacienta, na držanie trubice na mieste, keď je cievka vyberaná tak, aby trubica nebola vytiahnutá scievkou, na držanie, ked je zavádzaná nová cievka a nakoniec na vytiahnutie trubice, keď má

MPK / Značky

MPK: A61M 25/02, A61M 25/01

Značky: zariadenie, výměnu, cievky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e11670-zariadenie-na-vymenu-cievky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výmenu cievky</a>

Podobne patenty