Motorové vozidlo, obsahujúce kostru, ktorá slúži ako držiak nárazníka

Číslo patentu: E 11337

Dátum: 26.04.2007

Autor: De Zutter Edouard

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MOTOROVÉ VOZIDLO, OBSAHUJÚCE KOSTRU, KTORÁ SLÚŽI AKO DRŽIAK NÁRAZNÍKA0001 Tento vynález sa vzťahuje na motorové vozidlo, ktoré obsahuje kostru, ktorá slúži ako držiak náraznika.0002 Tento vynález sa konkrétnejšie týka motorového vozidla, ktoré má konštrukciu, ktorá obsahuje dva pozdĺžne ajeden priečny nosník, pričom je priečny nosník upevnený svojimi koncami o dva pozdĺžne nosniky. Motorové vozidlo takisto obsahuje nosnú kostru, ktorá sa rozprestiera nad priečnym nosníkom, ktorá má za úlohu prijať nárazník, ako je to opisané vdokumente WO 01/00478.0003 Takéto motorové vozidlá sú už v doterajšej praxi známe. Pri bežnom používaní sú úpine uspokojivé ale v prípade nárazu a predovšetkým v prípade zrážky s chodcom sa často stáva, že nosná kostra klesne v smere priečneho nosníka, čo takisto unáša aj nárazník. To zvyšuje nebezpečenstvo poranenia chodca. ktorý môže naraziť do niektorých konštrukčných prvkov alebo do vybavenia, ktoré je umiestnené za nárazníkom vozidla.0004 Cieľom tohto vynálezu je úplne alebo čiastočne odstrániť nevýhody doterajšieho stavu techniky, ktoré boli uvedené vyššie.0005 Z tohto dôvodu je vozidlo podľa tohto vynálezu, ktoré je inak zhodné sdefiniciou typu uvedeného vyššie v úvode, predovšetkým charakteristické tým, že medzi nosnou kostrou a priečnym nosnikom sú vložené pridržiavacie prostriedky, určené na to, aby obmedzili pokles kostry na priečnom nosníku v pripade nárazu.Tento vynález môže navyše obsahovať jednu alebo viaceropridržiavacie prostriedky môžu patriť ku kostre, pridržiavacie prostriedky môžu byť vyrobené z toho istého dielu ako telo kostry, pridržiavacie prostriedky môžu obsahovať aspoň jedno rameno, rameno sa môže rozprestierať v podstate kolmým smerom na pozdĺžnu os vozidla, rameno môže obsahovať opornú plochu, určenú na to, aby bola opretá o hornú časť priečneho nosnika, ktorého predĺžením je vystupujúce rameno,ktoré je opreté o bočnú stranu priečneho nosnika, pridržiavacie prostriedky môžu obsahovať dve ramená, kostra môže mať vertikálnu symetrickú os a pridržiavacie prostriedky môžu teda obsahovať dve ramená, umiestnené v podstate z jednej i druhej strany symetrickej osi kostry, každý koniec kostry môže byť upevnený o nosné dosky, ktoré umožňujú upevniť priečny nosník na pozdĺžne nosníky.Ďalšie podrobnostiavýhody budú zjavné po prečítaní ďalejuvedeného opisu, ktorý sa odvoláva na obrázky, na ktorýchobrázok 1 schematicky znázorňuje pohľad v perspektíve, ktorý znázorňuje prednú časť motorového vozidla, obrázok 2 znázorňuje rovnaký pohľad ako obrázok 1, pričom je predná časťzbavená svetlometov a nárazníka, obrázky 3 a 4 ukazujú detaily upevnenia kostry nárazníka, ktorá nesie nárazník, znázornený na obrázku 1, príslušne na spojovací prvok, upevnený na konštrukciu vozidla a na dosku, ktorá má niesť nosník nárazníka, obrázok 5 znázorňuje pohlad v perspektíve na označenú oblasť A na obrázku 2.0008 Obrázok 1 znázorňuje prednú časť 2 motorového vozidla, ktorá klasicky obsahuje nárazník 1 z plastu, bočné blatníky 11, kapotu 5 a svetlomety 9.0009 Horná časť nárazníka 1 je upevnená o kostru 4, ktorá sa všeobecne nazýva kostra nárazníka. Dolná časť nárazníka 1 je nesená nosníkom- priečny nosník 71, ktorý sa rozprestiera priečne cez vozidlo a- dve pozdĺžne ramená 72, ktoré predlžujú priečny nosník 71 smerom dozadu v blízkosti jeho bočných koncov, a ktoré sú ukončené doskami 8 upevnenia o pozdĺžne nosníky (nezobrazené). ktoré sú súčasťou konštrukcie vozidla. Každé pozdĺžne rameno 72 obsahuje absorbér energie.0011 Kostra 4 je diel z plastu, ktorý má vertikálnu symetrickú os. Kostra 4 sa rozprestiera nad priečnym nosníkom 71. Jej bočné konce slúžia ako držiak a umožňujú upevnenie svetlometov 9. Jej konce obsahujú predovšetkým- rameno 41, ktoré má prijať dolnú časť svetlometu 9 a- bočnú stenu 42, ktorá má prijať časť bočnej steny svetlometu 9.(pozri obrázok 4), napríklad prostredníctvom skrutky 13. Toto rameno 81 je zahnuté a umiestnené v podstate kolmo na telo 82 kostry 8.0013 Každý koniec bočnej steny 42 je upevnený o koniec 61 spojovacieho prvku 6, nachádzajúceho sa na konštrukcii vozidla, napriklad prostredníctvom skrutky 12 (pozri obrázok 3). Tento spojovací prvok 6 sa všeobecne nazýva uhlová podpera prednej časti, umožňuje takisto umiestnenie priečneho dielu 3. ktorý nesie chladiace prvky motora vozidla, a ktorý sa všeobecne nazýva technická predná časť, vzhladom na konštrukciu vozidla. Horná časť kostry 4 je takisto upevnená o technickú prednú časť 3.0014 Upevnenia ramena 41 na dosku 8 a konca bočnej steny 42 o uhlovú podperu prednej časti 6 umožňujú zabezpečiť geometrickú stabilitu kostry 4, EP 1 652 316 3402311predovšetkým vprípade silného slnečného žiarenia. Prispievajú tiež kjej0015 Kostra 4 podľa tohto vynálezu obsahuje vo svojej dolnej časti dve ramená 43, 44, ktoré sa rozprestierajú vsmere osi Z, vpodstate kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Tieto ramená 43, 44 sú vyrobené z toho istého dielu ako telo kostry 4. ale môžu to byť takisto diely, ktoré sa namontujú a upevnia na telo kostry.0016 Ramená 43, 44 sú umiestnené v stredovej časti kostry 4, prednostne zjednej a druhej strany symetrickej osi kostry 4. Ich úlohou je opierať sa o priečny nosník 71. Ramená 43, 44 sú takisto umiestnené zjednej adruhej strany kolmej symetrickej osi priečneho nosníka 71.0017 Každé rameno 43, 44 má opornú plochu 43 a, 44 a, ktorá má spočívať na hornej časti priečneho nosníka 71 a, ktorú predlžuje vystupujúce rameno 43 b, 44 b, ktoré sa opiera o bočnú stranu priečneho nosníka 71 b, ktorý je orientovaný po strane nárazníka 1.0018 Vďaka tomuto vynálezu sa kostra 4 opiera o priečny nosník 71, čo zvyšuje tuhosť v oblasti nachádzajúcej sa medzi priečnym nosníkom 71 a kostrou 4. Takto ramená 43, 44 obmedzujú v pripade zrážky s chodcom alebo nárazov pri nízkej rýchlosti predčasný pokles kostry 4 na priečny nosník 71 ramená 43, 44 majú teda úlohu doplnkového absorbéra popri nárazníku.0019 Tento vynález sa samozrejme aplikuje aj na iné pridržiavacie prostriedky, ktoré sú vložené medzi kostru 4 a priečny nosník 71. Tieto prostriedky môžu samozrejme obsahovať jediné rameno, pričom toto rameno sa bude musieť nachádzať v podstate na vertikálnej symetrickej osi kostry.

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24

Značky: držiak, motorové, kostru, obsahujúce, slúži, nárazníka, vozidlo, ktorá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e11337-motorove-vozidlo-obsahujuce-kostru-ktora-sluzi-ako-drziak-naraznika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Motorové vozidlo, obsahujúce kostru, ktorá slúži ako držiak nárazníka</a>

Podobne patenty