Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu

Číslo patentu: 288386

Dátum: 20.06.2016

Autor: Zrobok Rostyslav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom, že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm, s rovnakou vzdialenosťou medzi nimi c = 10 – 25 cm, s rovnakou vzdialenosťou e = 10 – 15 cm krajných otvorov (4) od hrán (5 a 6) hlavného masívu (2) a s rovnakou vzdialenosťou k = 10 – 20 cm od spodnej roviny (7) oddeľovaného monolitu (1). Následne v závislosti od priemeru (d) otvorov (3) a ich množstva sa volí také isté množstvo identických plynotvorných zariadení (8), ktoré majú výhodne polyetylénové korpusy prispôsobené priemeru a výške týchto otvorov a sú vybavené iniciujúcim prístrojom (11) vybaveným pyrotechnickým zapaľovačom (16) s elektrickými vodičmi (17), ktorý je obklopený dvojzložkovou zmesou (12) obsahujúcou 88 – 105 hmotnostných dielov chlorečnanu sodného (NaClO3) a 0,8 – 1,5 hmotnostných dielov oxidu železa, ktorý plní úlohu katalyzátora horenia. Ďalej sa do tejto zmesi známym spôsobom vstrekuje 7,8 – 13,5 hmotnostných dielov motorovej nafty pre vznetové motory (19) a takto pripravené a tesne uzatvorené plynotvorné zariadenia (8’) sa umiestňujú v závislosti od výšky (H) odstrelových otvorov (3) v aspoň jednom rade na ich dnách tak, aby ich elektrické vodiče (17) vyčnievali nad povrch oddeľovaného monolitu. Ďalej sa vykonávajú ďalšie známe činnosti súvisiace s utesňovaním týchto otvorov hlinou, pieskom alebo ich zmesou a so vzplanutím tejto trojzložkovej zmesi iniciovaným iniciujúcimi prístrojmi (11) uvoľňujúcej teplo a plyn pod tlakom predstavujúcim 95 – 105 MPa, ktorý spôsobuje oddelenie monolitu (1) od skalného alebo lavínového masívu (2) alebo rozštiepenie betónového bloku (1).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu 0 d skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä V seizmicky citlivých oblastiach a tiež štiepenia betónových blokov, ako aj plynotvorné zariadenie na používanie tohto spôsobu, určené hlavne na práce súvisiace s investičnou prípravou v seizmicky citlivých oblastiach, obzvlášť pri likvidácii následkov prepadlín, zosuvov pôdy,blatných lavín a likvidácii následkov mimoriadnych situácií spôsobených napríklad zemetrasením, uvoľnením skál v cestných výkopoch vykonávaných v blízkom susedstve stavebných objektov.Doteraz vykonávané inžinierske práce súvisiace s prípravou územia pod investíciu si vyžadujú vykonávanie nivelácie terénu, vykonanie výkopov alebo profilovanie svahov, pričom tieto práce sa veľmi často vykonávajú v tvrdých pôdach alebo skalách. Použitie strojov na dobývanie takéhoto terénu je veľmi náročné a často nemožné jednak vzhľadom na tvrdosť takejto iúbaniny, ako aj miesta vykonávania týchto prác, zvlášť v prípade likvidácie skalných násypov alebo profilovania cestných svahov na strmých spádoch. Takže v mnohých prípadoch sa takéto práce vykonávajú používajúc odstrelovacie práce s cieľom skyprenia nadložia materiálu pôdy alebo skaly, alebo pomocou odstrelu trhavinami na získanie predpokladaného proñlu svahov, likvidácie skalných balvanov veľkých rozmerov, či tiež likvidácie zosuvov skál vzniknutých následkom zosuvov alebo skalných lavín. Veľkým problémom je tiež dobývanie skál s cieľom získať kameň vo forme blokov, pretože v takom prípade detonácia trhaviny spôsobuje v každom prostredí okrem pozitívnych následkov, ktorých výsledkom je rozdrobenie skaly, tiež mnoho negatívnych javov a následkov, akými sú- vznik otrasov pôdy vyvolaných detonáciou- vznik vzdušnej nárazovej vlny- vznik mikroprasknutí, zničenie skalného bloku pri jeho spracovaní a dôsledkom toho vznik strát surovín- riziko rozmetania úlornkov ťaženej skaly- vznik umelých prasknutí alebo mikrotrhlínTakže vykonávanie takýchto prác v oblastiach s obmedzeným pôsobením paraseizrnických vĺn, ktorých zdrojom môže byť detonácia typických náloží a trhavín je podstatne obmedzené, čoho dôkazom je okrem iného aj to, že účinnosť týchto náloží sa prejavuje veľkou rýchlosťou.Je známy spôsob ťažby doskového kameňa spočívajúci v navŕtaní strelných otvorov V skale, umiestňovaní v ňom príslušne pripravených náloží trhavín vybavených prostriedkami, ktoré spôsobujú ich zapaľovanie a ich pomalé spaľovanie pri rastúcom tlaku, spôsobujúce vylučovanie plynov a štiepenie skaly od jej masívu. V tomto spôsobe sa ako trhaviny používajú nálože vyrábané na báze traskavej ortuti (fulminátu ortutnatého) a nitridu olova, a v prípade roztláčacieho spôsobu fungovania tejto nálože, pentritu, tritolu a amónneho liadku, pričom sú to materiály málo odolné proti vlhkosti a teplote, čo má za následok, že ich výbušné vlastnosti sa výrazne zhoršujú.Známe sú tiež zariadenia na oddeľovanie skál obsahujúce výbušnú kvapalinu vyrobenú na báze amónneho liadku, nitroesterov s rôznymi prísadami, strelného prachu a bleskovice (Szukin Ju. G a iní v Przemyslowe Substancje wybuchowe na bazie utylizowanej amunicji Priemyselné výbušné látky na báze použitej munície, OSA Vydavateľstvo Nedra Rusko M. 1998 s. 54-62).Z druhej strany z ukrajinského patentového opisu č. UA 13373 je známy spôsob štiepenia skaly alebo umelých stavebných objektov, ktorý spočíva na vftaní otvorov na uloženie trhaviny do skaly alebo umelých stavebných objektov, príprave náloží vybavených prostriedkami spôsobujúcimi zapálenie, inštalácii vybavených náloží v otvoroch pre trhavinu, spojení so sebou prostriedkov spôsobujúcich vzplanutie s príslušenstvom spúšťajúcim zapálenie náloží, uvedenie do chodu prostriedkov vyvolávajúcich vzplanutie s ďalšou detlagráciou náloží, spôsobujúcich štiepenie skaly s jej súčasným presúvaním pozdĺž dolného povrchu počas uvoľňovania sa plynov v dôsledku spaľovania sa chemickej zlúčeniny nálože v uzavretom priestore otvoru pod trhavinu. V tomto spôsobe odstrelové otvory určené na inštaláciu náležite vybavených náloží majú dĺžku predstavujúcu minimálne 0,8 m a nálože sú umiestňované na dne každého z týchto otvorov rozmiestnených v rovnakej vzdialenosti vzhľadom na seba alebo rovnobežne v niekoľkých radoch na jednej úrovni, pričom v týchto otvoroch sa umiestňuje trojzložková chemická zmes vytvárajúca plyny zložená z kryštalického oxidantu, tekutej uhľovodíkovej chemickej zmesi a práškového modifikátora pomalého procesu spaľovania (deflagrácie), po čom sa inštalujú prostriedky spôsobujúce zapálenie a spájajú sa pomocou elektrických obvodov s prístrojom vyvolávajúcim detonáciu nálože, spôsobujúcim zapálenie sa tejto zmesi. Následne sa takto vybavené odstrelové otvory utesňujú zhora vrstvou piesku a hliny alebo iného materiálu umožňujúceho tesné uzatvorenie týchto otvorov, po čom sa vykonáva zapálenie a spálenie tejto trojzložkovej nálože pri narastajúcom tlaku vedúcom k detonácii týchto strelných otvorov a uvoľňovaniu sa veľkého množstva plynov pozdĺž stien strelných otvorov a štiepeniu skaly alebo umelých stavebných objektov na celom povrchu uvoľnenýchstrelných otvorov. Umožňuje to efektívnu ťažbu doskového kameňa zo skaly alebo umelých blokov na stavebných objektoch, pričom nedochádza k vzniku mikrotrhlín alebo úlomkov kameňa, jednak V odštiepenom bloku, ako aj V celom masíve.Z ukrajinského patentového opisu č. UA 13372 je tiež známe zariadenie na štiepenie skaly alebo búranie umelých stavebných objektov skladajúce sa z polymérového cylindrického telesa uzatvoreného z oboch strán zátkami s umiestnenou v ňom trojzložkovou chemickou zmesou schopnou vytvárať plyny s vysokou teplotou a tlakom pod vplyvom vonkajších faktorov, ako aj z prostriedku majúceho bezprostredný kontakt s touto zmesou, a iniciujúceho vzplanutie tejto zmesi, ktorý je spojený so zdrojom jednosmerného prúdu pomocou elektrických vodičov, pričom chemickú zmes predstavuje kryštalický oXidant, kvapalná zmes uhľovodíkov a práškový modifikátor procesu spaľovania V pomere ako (69,99 - 89,99) z (30 - 10) (001).Cieľom vynálezu je Vypracovanie takého spôsobu oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a V ťažkých geologických podmienkach tohto masívu, ako aj rozdeľovania tohto monolitu na sekcie a bloky, ktorý bude umožňovať oddeľovanie a rozdeľovanie jednak s vynechaním procesu detonácie chemických náloží Vo vytvorených otvoroch, ako aj vyvolávania týmito náložami procesu deflagrácie prebiehajúcej s vysokou lineárnou rýchlosťou. Ďalším cieľom vynálezu je Vypracovanie jednoduchej a kompaktnej konštrukcie zariadenia na používanie uvedeného spôsobu, vybaveným technickým prostriedkom umožňujúcim rýchle zapálenie sa obklopujúcej ho chemickej zmesi, vytvárajúcej plyn pod tlakom predstavujúcim okolo 100 MPa, ktoré bude zabezpečovať celkovú bezpečnosť počas jeho skladovania a prepravy. Z druhej strany technickou otázkou, ktorá si Vyžaduje riešenie, je Vypracovanie takej kompatibilnej sady trojzložkovej chemickej zmesi, ktorá nebude mať sklony k deflagrácii a prechodu horenia tejto zmesi k detonácii(výbuch), ako aj majúcej vysokú citlivosť na impulz iniciácie zapálenia sa tejto zmesi, bez možnosti prechodu tohto horenia do procesu deflagrácie.V súlade s Vynálezom, spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočíva V tom, že v závislosti od dlžky a objemu oddeľovaného monolitu od skalného masívu alebo betónového bloku sa V nich vŕtajú odstrelové otvory s rovnakým priemerom predstavujúcim od 25 - 75 mm,rovnakou vzdialenosťou medzi nimi predstavujúcou 10 - 25 cm, rovnakou vzdialenosťou krajných otvorov od hrany hlavného masívu predstavujúcou 10 - 15 cm a rovnakou vzdialenosťou od dolnej roviny oddeľovaného monolitu predstavujúcou 10 - 20 cm, po čom v závislosti od priemeru týchto Vyvŕtaných otvorov a ich počtu sa vyberá taký istý počet identických plynotvorných zariadeni majúce korpusy, Výhodne polyetylénoVé, prispôsobené do priemeru a výšky týchto otvorov. Tieto zariadenia sú vybavené iniciujúcim prístrojom vybaveným pyrotechnickým zapaľovačom vybaveným elektrickými vodičmi, pričom zapaľovač je obklopený dvojzložkovou zmesou obsahujúcou 88 - 105 hmotnostných dielov chlorečnanu sodného (NaClOg) a 0,8 1,5 hmotnostných dielov oxidu železa, plniaceho funkciu katalyzátora horenia, po čom sa do tejto zmesi vstrekuje známym spôsobom 7,8 - 13,5 hmotnostných dielov motorovej nafty vznetového motora. Takto pripravené a tesne uzatvorené plynotvorné zariadenia sa umiestňujú v závislosti od výšky otvorov pre trhavinu prinajmenšom V jednom rade na ich dnách tak, aby ich elektrické vodiče vytŕčali nad povrch oddeľovaného monolitu, a následne sa vykonávajú ďalšie známe činnosti spojené s utesňovaním týchto otvorov hlinou, pieskom alebo ich zmesou, ako aj so zapálením sa tejto trojzložkovej zmesi iniciovaným iniciačnými prístrojmi uvoľňujúcej teplo a plyn pod tlakom predstavujúcim 95 - 105 MPa, spôsobujúcim oddeľovanie monolitu od skalného masívu alebo lavínového masívu alebo štiepenie betónového bloku. Je výhodné, ak hustota trojzložkovej zmesi predstavuje 2,0 - 2,5 g/cm 3, a v závislosti od objemu chlorečnanu sodného obsiahnutého V trojzložkovej zmesi, plynotvorného zariadenia určeného na jeho umiestnenie vo Vyvŕtanom otvore, čas nasýtenia dvojzložkovej zmesi motoroVou naftou predstavuje od 30 - 90 minút. Tiež je výhodné, aby na oddelenie monolitu od skalného masívu na každý m 3 níbaniny V závislosti od jeho druhu plynotvorné zariadenie obsahovalo od 60 - 120 g/m 3 trojzložkovej chemickej zmesi, Výhodne 100 g/m 3 rúbaniny. Okrem toho V súlade s vynálezom V závislosti od druhu a objemu oddeľovaného masívu otvory sa vŕtajú s výškou 0,7 - 5 m a plynotvorné zariadenia sa umiestňujú na jednej úrovni, dvoch alebo troch úrovniach, Výhodne v tých istých Vzdialenostiach vzhľadom na seba.Ďalej podstata plynotvorného zariadenia na oddeľovanie monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, používaného najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež na štiepenie betónových blokov spočíva v tom, že počas jeho skladovania a prepravy V jeho polyméroVom korpuse je koaxiálne umiestnený iniciujúci prístroj vybavený pyrotechnickým zapaľovačom obklopeným po celej jeho dĺžke dvojzložkovou chemickou zmesou obsahujúcou výhodne 88 - 105 hmotnostných dielov chlorečnanu sodného (NaCIO 3) a 0,8 - 1,5 hmotnostných dielov oxidu železa (Fôgog), a okrem toho,k tomuto zariadeniu je Voľne pripojená nádoba obsahujúca motorovú naftu vznetového motora, ktorá tvorítretiu zložku tejto chemickej zmesi V množstve 7,8 - 13,5 hmotnostných dielov celkovej hmotnosti tejto trojzložkovej chemickej zmesi.Ďalej, V stave určenom do začatia práce tohto zariadenia je jeho iniciujúci prístroj obklopený trojzložkovou chemickou zmesou obsahujúcou chlorečnan sodný, oxid železa a motorovú naftu spaľovacieho motora s hmotnostným pomerom k celkovej ich hmotnosti V pomere ako 88 - 105 0,8 - 1,5 7,8 - 13,5, pričom týmto iniciujúcim prístrojom je elastická páska vybavená pozdĺžne na nej umiestnenými bavlnenými niťami nasiaknutými horľavým prostriedkom a Spojenými na jednom konci do pyrotechnického zapaľovača, vybaveného vyčnievajúcimi navonok elektrickými vodičmi, pričom táto páska je zvinutá V tvare neoddeliteľného puzdierka. Je tiež výhodné, ak doplňujúcou zložkou dvojzložkovej zmesi, ktorú tvoria chlorečnan sodnýVykonané skúšobné deritograñcké skúšky dokázali, že vstreknutie chlorečnanu sodného a oxidu železa,motorovej nafty alebo ropy do zmesi nemá Vplyv na teplom rozkladu chlorečnanu sodného V rozsahu teplôt do 220 °C, čo potvrdzuje kompatibilitu týchto zložiek. Umiestnenie tejto zmesi V kryte z terrnoplastického plastu nespôsobuje tento Výbuch od pyrotechnického zapaľovača, čo znamená, že nie je účinný V režime detonácie a zmes týchto zložiek nemá sklon k zmene horenia na výbuch.Ďalšími výhodami spôsobu a zariadenia podľa vynálezu je to, že ich Využitie V premenlivých geologických podmienkach, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, zosuvoch a V hustej zástavbe umožňuje úplne eliminovať chyby prej avujúce sa V doposiaľ používaných technológiách takých, akými sú- Vznik vzdušnej nárazovej vlny- riziko rozmetania skalných úlomkov- vznik vln iniciovaných detonáciou- vznik umelých prasknutí a mikrotrhlínPoužitie spôsobu a zariadenia podľa vynálezu spôsobuje totiž, že rastúci tlak plynu okolo hodnoty 100 MPa Vzniknutého spojenia cielene zvolenej trojzložkovej chemickej zmesi spôsobuje popraskanie a roztrhnutie materiálu skaly pozdĺž priamky spáj ajúcej navŕtané odstrelové otvory a prebytok tohto tlaku odhadzuje na bok určitý objem skaly, nedovoľujúc rozmetanie jej úlomkov. Tlak získavaný z plynotvorných zariadení podľa vynálezu dosahuje totiž podstatne menšie hodnoty ako pri doteraz používaných technológiách, čo z druhej strany dovoľuje zmenšiť zónu prasknutí, rozmetania úlomkov a podstatne zmenšiť a eliminovať pôsobenie paraseizmických vln Vyvolávajúcich chvenie stavebných objektov. Z druhej strany použitie V plynotvorných zariadeniach iniciujúceho prístroja zvinutého z pásky vybavenej bavlnenými niťami umiestnenými po celej jeho dĺžke a nasiaknutými ľahko horľavým materiálom umožňuje rýchlo zapáliť obklopujúcu ho trojzložkovú chemickú zmes po celej jeho dĺžke, a tým podstatne skrátiť čas jeho iniciácie. Okrem toho, jednoduchá konštrukcia tohto prístroja podstatne zjednodušila jeho vytvorenie a umožnila znížiť náklady na jeho výrobu.Použitie V plynotvornom zariadení obsahujúcom ako jednu z troch zložiek chemickú zmes oxid železa Vo funkcii katalyzátora horenia tejto zmesi a bavlnených nití V iniciujúcom prístroji tohto zariadenia, spôsobuje podstatné zvýšenie rýchlosti horenia tejto zmesi a zlepšenie bezpečnosti použitia zariadenia, pretože po rozdelení oddeľovaného masívu okamžite klesá tlak, ktorý Vznikol V dôsledku spaľovania tejto zmesi. Ďalej zavedenie do chemickej zmesi motorového oleja alebo ropy ako jej tretej zložky až pred umiestnením plynotvorných zariadení V navŕtaných odstrelových otvoroch eliminuje riziko vzplanutia týchto zariadení jednak počas ich skladovania, ako aj ich prepravy.Vykonané skúšky a výskum preukázali, že použitie spôsobu a zariadenia podľa vynálezu umožňuje eliminovať riziká prepadlín, následky zosuvov pôdy, eliminovať následky blatných lavín a nepriaznivej eróznej činnosti riek a potokov, eliminovať zemetrasenia, eliminovať alebo rekonštruovať železobetónové alebo betónové objekty a tiež vykonávať cestné výkopy V susedstve stavebných objektov a pripravovať investičné plány V seizmicky citlivých oblastiach.Predmet vynálezu je bližšie vysvetlený príkladmi jeho realizácie, ako aj na výkresoch, na ktorých obrázok 1 zobrazuje schému skalného masívu s navftanými odstrelovými otvormi V perspektívnom pohľade, obrázok 2 schému skalného masívu s navŕtanými odstrelovými otvormi a V nich umiestnenými plynotvornými zariadeniami, na jednej úrovni na dnách týchto otvorov V perspektívnom pohľade, obrázok 3 schému skalného masívu s navŕranými odstrelovými otvormi a V nich umiestnenými plynotvornými zariadeniami, na dvoch úrovniach V perspektívnom pohľade, obrázok 4 schému skalného masívu s navŕtanými odstrelovými otvormi a V nich umiestnenými plynotvornými zariadeniami, na troch úrovniach V perspektívnom pohľade, obrázok 5 plynotvorné zariadenie V tvare cylindrického puzdra tesne uzatvoreného na obidvoch stranách zátkami V pozdĺžnom reze, určené na skladovanie a prepravu, obrázok 6 plynotvorné zariadenie V tvare valca s dnom, uzatvoreného tesne na druhej strane zátkou V pozdĺžnom reze, tiež určené na skladovanie a prepravu, obrázok 7prístroj iniciujúci vzplanutie trojzložkovej chemickej zmesi, ktorý tvorí výbavu týchto obidvoch plynotvorných zariadení, V stave rozvinutom s viditeľnou jeho vnútornou plochou, a obrázok 8 nádobu, ktorá je dodatočným príslušenstvom plynotvorných zariadení zobrazených na obrázkoch 5 a 6 obsahujúcu motorové paliVo pre vznetové motory, ktoré tvoria tretiu zložku chemickej zmesi nachádzajúcej sa V tomto zariadení.V oddeľovanom masíve 1 od hlavného masívu g boli pomocou známych vrtných zariadení navŕtané otvory à vo výške H 700 mm, s priemerom d 30 mm, V odstupoch medzi nimi V hodnote c 10 cm, a pri odstupoch krajných otvorov A od hrany j á Q hlavného masívu V hodnote e 10 cm á pri vzdialenosti k 10 cm od spodnej roviny Z oddeľovaného masívu 1. Následne po otvorení zátky Q plynotvorného zariadenia 8, ktorého korpus je z polyetylénu s priemerom s 25 mm, vybaveného iniciujúcim prístrojom 11, obklopený dvojzložkovou chemickou zmesou Q obsahujúcou 89 hmotnostných chlorečnanu sodného (NaClO 3) a 1,0 hmotnostné oxidu železa, ktorý plní úlohu katalyzátora horenia, do tejto zmesi bolo Vstreknutých 10 hmotnostných motorovej nafty do spaľovacích motorov tak, aby na každý m 3 štiepenej skaly hmotnosť tejto zmesi predstavovala 100 g. Po rovnomernom rozvedení tohto paliva vnútri tejto dvojzložkovej zmesi a po vytvorení trojzložkovej zmesi V pomere ako 89 1 10, čo trvalo okolo 30 minút, plynotvorné zariadenia 8 bolo tesne uzatvorené zátkami Q. Takto pripravené plynotvorné zariadenia g boli umiestnené na jednej úrovni Ä na dnách Vyvŕtaných otvorov à tak, aby elektrické vodiče 17 iniciujúcich prístrojov Q vyčnievali Von z týchto otvorov, následne tieto otvory boli vyplnené - utesnené - vlhkou hlinovo-pieskovou hmotou a. Následne boli tieto vodiče známym spôsobom pripojené k zdroju elektrického prúdu, V dôsledku čoho boli spustené pyrotechnické zapaľovače 16 plynotvorných zariadení g, ktoré s pomocou ich iniciujúcich prístrojov Q vyvolali iniciáciu vzplanutia trojzložkovej chemickej zmesi 12, nachádzajúcej sa V týchto zariadeniach, a uvoľňovanie, tepla ako aj bleskové spálenie tejto trojzložkovej zmesi, ktorá bola V procese jej spaľovania premenená na plyn s tlakom V hodnote 95 MPa, ktorý pod vplyvom tak vysokého tlaku premenil piesok s hlinou g nachádzajúci sa V otvoroch â na veľmi tvrdú látku, ktorá spôsobila blokádu pre Výstup tohto plynu Von z týchto otvorov. V dôsledku tejto blokády tento plyn začal pôsobiť po celej dĺžke a šírke oddeľovaného masívu 1 pozdĺž čiary spájajúcej navftané otvory ä, V dôsledku zápríčiňujúc odtrhnutie sa tohto masívu od hlavného masívu g a prebytok tohto tlaku spôsobil jeho odsunutie na Vzdialenosť V hodnote okolo 20 cm, pričom V dôsledku rovnobežného rozmiestnenia V tomto oddeľovanom masíve plynotvorných zariadení,po jeho oddelení, jeho plochy mali Vzhľad podobný ako po odrezaní diamantovou pílou. V dôsledku týchto účinkov bolo zistené, že rozmetanie skalných úlomkov je podstatne menšie ako podobné javy spôsobené detonáciou doposiaľ známych náloží. Okrem toho bolo zistené, že tlak a impulz spôsobený touto detonáciou sú podstatne Väčšie a závisia od rýchlosti priebehu detonácie, a zároveň, že tlak na prednej strane detonačnej Vlny Výbušnín je možné popísať rovnicou p q X D 2/8,kde q - je hustota výbušnín, ktorá má V prípade použitej trojzložkovej zmesi hodnotu 2,35 g/cm 3D - je rýchlosť detonácie V rn/sZ tejto rovnice vyplýva, že tlak získaný z plynotvorných zariadení dosahuje menšie hodnoty V porovnaní s doposiaľ známymi spôsobmi, čo má Vplyv na zmenšenie zóny prasknutí, minimálne rozmetanie úlornkov a podstatne slabšie pôsobenie para seizmíckých Vln vyvolávajúcich chvenie stavebných objektov.V oddeľovanom masíve 1 od hlavného masívu g boli pomocou známych vrtných zariadení navŕtané otvory â vo výške H 2,20 m, s priemerom d 35 mm, V odstupoch medzi nimi V hodnote c 18 cm, a pri odstupoch krajných otvorov i od hrán 5 a Q skalného masívu V hodnote e 12 cm a pri vzdialenosti k 15 cm od spodnej roviny Z oddeľovaného masívu l. Následne po otvorení zátok Q V plynotvorných zariadeniach 8,ktoré majú korpusy vykonané z polymerového plastu s priemerom s 30 mm, vybaveného iniciujúcim prístrojom n obklopeným dvojzložkovou chemickou zmesou Q obsahujúcou 88 hmotnostných chlorečnanu sodného (N aCIO 3) a 0,8 hmotnostných oxidu železa, ktorý plní funkciu katalyzátora horenia, do tejto zmesi bolo Vstreknutých 11,2 hmotnostných motorovej nafty nachádzajúcej sa V osobitnej nádobe Q tak, aby na každý m 3 oddeľovaného skalného masívu hmotnosť tejto zmesi predstavovala 100 g. Po rovnomernom rozvedení tohto paliva vnútri tejto dvojzložkovej zmesi Q a po získaní trojzložkovej zmesi Q V pomere ako 88 0,8 12, čo trvalo okolo 45 minút, plynotvorné zariadenia g boli tesne uzatvorené zátkou Q, následne boli takto pripravené zariadenia umiestnené na jednej spodnej úrovni Ä, to znamená na Všetkých dnách otvorov â. Následne boli tieto otvory zasypané a bola ubíjaná Vlhká tesniaca hlinená hmota a vo výške il, ktorá predstavuje okolo polovice ich celkovej výšky E, a na nej V každom druhom otvore â boli umiestnené identické plynotvorné zariadenia g tak, aby sa nachádzali na tej istej úrovni Q, pričom Všetky elektrické vodiče Q iniciujúcich prístrojov boli Vyvedené na vonkajšiu plochu oddeľovaného masívu l a horné koncovky týchto otvorov vo výške Q boli zasypané a ubíj ané tou istou vlhkou hlinenou hmotou E. Následne elektrické vodiče Q boli známym spôsobom pripojené k zdroju elektrického prúdu, V dôsledku čoho boli spustené

MPK / Značky

MPK: C06B 29/08, F42D 3/04, F42B 3/00

Značky: monolitu, rôznou, odpájania, betonových, seizmicky, skalného, masivů, zariadenie, spôsobu, plynů, blokov, spôsob, oblastiach, bloky, sekcie, použitie, strukturou, vytváranie, citlivých, rozdeľovania, najmä, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-288386-sposob-odpajania-monolitu-od-skalneho-masivu-s-roznou-strukturou-a-rozdelovania-monolitu-na-sekcie-a-bloky-najma-v-seizmicky-citlivych-oblastiach-ako-aj-rozdelovania-betonovych-blo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty