Sendvičový stavebný panel

Číslo patentu: 288383

Dátum: 20.06.2016

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sendvičový stavebný panel obsahuje umelohmotné fľaše (2), predovšetkým použité PET fľaše, ktoré sú medzi doskami (1) uložené v izolačnej pene (3) spájajúcej dosky (1) s fľašami (2) a fľaše (2) navzájom. Fľaše (2) sú plynotesne uzavreté pôvodným uzáverom a vo výhodnom usporiadaní sú naplnené s pretlakom oproti okolitému prostrediu. Panel môže mať hrany upravené do tvaru perodrážky alebo môže byť vybavený dutinami na vkladanie a zapenenie spojovacích fliaš (2) pri výstavbe. V dutinách medzi celými fľašami (2) a/alebo v dutinách medzi doskami (1) a celými fľašami (2) môžu byť v izolačnej pene (3) umiestnené zlisované umelohmotné fľaše (9). Izolačná pena (3) bude predovšetkým polyuretánová a dosky (1) drevovláknité, ako napríklad cementotrieskové alebo drevoštiepkové.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sendvičového stavebného panela, ktorého vnútorná výplň je tvorená použitými umelohmotnými fľašami a izolačnou penou, predovšetkým na stavbu nosných stien priečok, podlahy a stropu.Použité umelohmotné fľaše, predovšetkým PET fľaše, ktoré sa hromadne používajú na balenie nápojov a iných potravinárskych tekutín, tvoria objemný a problematický odpad. Pri bežnom spracovaní fľaše ako zdroja druhotnej suroviny sa získava len malý hmotnostný výťažok, keďže umelohmotné fľaše majú relatívne nízku hmotnosť. Separovanie a spracovanie plastových fliaš podľa doterajšej praxe je pre malý hmotnostný výťažok ekonomicky málo zaujímavé. Existujú už spôsoby využitia týchto fliaš, pri ktorých nedochádza k drveniu na základnú surovinu, ale sa využíva fľaša v celku. Je známy spôsob využitia PET fliaš v stavebných prvkoch podľa prihlášky vynálezu SK PV 1053-2001, kde tieto fľaše sú uložené do betónovej zmesi a tvoria tak v podstate stratené jadro. Pri tomto riešení sa PET fľaše na dosiahnutie dostatočnej tuhosti plnia tekutinou, zväčša vodou, ktorá však podstatne zväčšuje hmotnosť celku a spôsobuje ďalšie technologické komplikácie.Pri riešení podľa UV SK 3883, 3884 sa používajú PET fľaše naplnené stlačeným plynom, ktorý pri zanedbateľnej hmotnosti dodáva fľaši vysokú pevnosť. Využíva sa tak pôvodná vlastnosť PET fľaše, ktorej tuhosť a pevnosť je konštruovaná pre pretlak plynov alebo pár z nápoja vo fľaši. Riešenia podľa uvedených úžitkových vzorov opisujú stavebné prvky na mokré murovanie s použitím stavebného lepidla alebo malty. Tlakové zaťaženie sa pri týchto stavebných prvkoch prenáša v podstate len cez vrstvu PET fliaš, lepidlo s vystužovacou sieťkou prenáša prípadné ťahové sily pri ohybovom namáhaní.Riešenia podľa skorších zverejnení, napr. CN 2594340 Y, US 3858376, US 4158275, US 4270329 opisujú použitie dutých nádob, prípadne priamo fliaš ako výplň v stavebných dielcoch.Zatiaľ nebol opísaný stavebný prvok, v ktorom by sa efektívne využili celé použité umelohmotné fľaše v suchých stavebných prvkoch vhodných na rýchlu montáž a zároveň by využil mechanické vlastnosti fľaše. Mechanické vlastnosti PET materiálu sú pritom vynikajúce s prihliadnutím na malú hmotnosť použitého množstva suroviny. Nízka hmotnosť je predpokladom nízkej teplotnej vodivosti.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje sendvičový stavebný panel s dvoma povrchovými doskami podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi dvoma doskami sú v izolačnej pene naprieč a/alebo pozdĺžne uložené umelohmotné fľaše. Izolačná pena spája dosky s fľašami a spája aj fľaše navzájom. Fľaše tvoria stratené debnenie na vytvorenie voštinovej štrukníry z izolačnej peny a zároveň plnia nosnú funkciu, predovšetkým pri prenose tlakových síl. Na dosiahnutie pevnosti panelu sú fľaše plynotesne uzavreté. Izolačná pena môže byť predovšetkým polyuretánová jednozložková alebo dvojzložková pena, ktorá po vstreknutí zväčšuje objem a vypĺňa priestor vnútri panelu.Na zvýšenie pevnosti je vhodné, ak sú fľaše uzavreté s vnútorným pretlakom plynu oproti vonkaj šiemu prostrediu. Fľaše sú uzavreté pomocou pôvodných, už použitých uzáverov.Dosky tvoriace povrchy sendvičového stavebného panelu sú v bežnom vyhotovení drevovláknité, napríklad cementovotrieskové alebo drevoštiepkové. Cementovotrieskové dosky budú tvoriť povrch pre exteriérovú stranu vhodnú na omietanie alebo na použitie vo vlhkom prostredí ako kúpeľne a podobne.Na zlepšenie vzájomnej montáže sendvičových stavebných panelov je vhodné, ak aspoň jedna doska je na okraji vybavená spojovacím perom, ktoré je pripevnené na vnútornej strane dosky a prečnieva cez okraj dosky aspoň 10 mm. Pri protiľahlom okraji dosky je v paneli vytvorená dutina zodpovedajúca prečnievajúcej časti spojovacieho pera. Týmto usporiadaním je možné spájať sendvičové stavebné panely systémom pero drážka. Prečnievajúce pero sa zasunie do dutiny susediaceho panelu a spojí sa s jeho doskou pomocou klincov alebo skrutiek. Samotné dosky použité pri výrobe panelu môžu byť vybavené hranami s perodrážkovým zámkom.Uľahčiť montáž panelov je možné aj tak, že fľaše sú na jednej strane panelu uložené s odstupom od okraja tvoriacim drážku a na protiľahlej strane panelu fľaše prečnievajú do presahu na vytvorenie zámkového spoja pri spájaní susediacich panelov. Takto vytvorené zámky sa môžu spájať pomocou izolačnej peny, ktorá sa vstrekne na okraj panelu pred uložením susediaceho panelu alebo sa vstrekne cez vstrekovacie otvory na okraji panelu po priložení susediacich panelov.Sendvičový stavebný panel môže byť vybavený drážkami na oboch protiľahlých stranách. Drážky sú vytvorené tak, že fľaše sú uložené a zapenené izolačnou penou s odstupom od okraja. Pri spájaní susediacichpanelov na stavbe sa do otvoru tvoreného dvoma susediacimi dražkami vloží rad spojovacích fliaš a zapln 1 sa penou cez vstrekovacie otvory. Fľaše môže byť aj predpripravené tak, že sa izolačnou penou pospájajú do radu a ten sa celý zasunie do otvoru. Pri použití sendvičového stavebného panelu vo funkcii zvislého múru sa spojovacie fľaše budú vkladať zhora.Na zvýšenie pevnosti môže mať sendvičový stavebný panel na vnútornej strane aspoň jednej dosky pripevnený nosný stlpik. Nosný stlpik môže byť vo výhodnom usporiadaní pripevnený na okraji dosky tak, že prečnieva cez okraj dosky aspoň 10 mm a pri protiľahlom okraji dosky je v paneli dutina zodpovedajúca prečnievajúcej časti nosného stlpika. Týmto usporiadaním bude nosný stlpik plniť aj funkciu spojovacieho pera. Nosný stlpik môže prebiehať zvislo alebo vodorovne a môže vytvárať aj pomúrnicový základ v hornej časti panelu, do ktorého sa ukotví stropný panel.Doska sendvičového stavebného panelu môže mať vstrekovacie otvory na vstreknutie izolačnej peny do panelu, predovšetkým na vstrekovanie izolačnej peny v strede panelu pri jeho výrobe. Vstrekovacie otvory môžu byť umiestnené aj na okraji panelu na spájanie susediacich panelov pri výstavbe.Na zvýšenie požiarnej odolnosti môže byť fľaša naplnená oxidom uhličitým. Pri požiari dôjde k otvoreniu fľaše a unikajúci oxid uhličitý bude požiar zhášať. Podľa požadovaného zhášavého efekm budú fľaše plnené rôznym množstvom oxidu uhličitého.Pri spracovaní fliaš na výrobu panelov podľa tohto vynálezu sa časť fliaš vytriedi ako nepoužiteľná na plnenie plynom a uzatváranie. Môžu to byť fľaše prederavené alebo inak poškodené. Je výhodné, ak sa aj tieto fľaše použijú do výroby sendvičového stavebného panelu a to tak, že sa zlisujú a vnútri panelu tvoria v izolačnej pene výplň v dutinách medzi fľašami a v dutinách medzi doskami a fľašami. Zlisované umelohmotné fľaše môžu mať nasadené pôvodné uzávery, aby uzávery netvorili odpad pri spracovaní fliaš, ale použitie uzáverov nie je nevyhnutné, keďže zlisované umelohmotné fľaše v podstate nemajú nosnú funkciu. Zlisované umelohmotné fľaše majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a zmenšujú spotrebu izolačnej peny pri výrobe panelu. Zlisované umelohmotné fľaše sú umiestnené predovšetkým pri hrdlách fliaš.Sendvičový stavebný panel podľa tohto vynálezu má výborné tepelnoizolačné vlastnosti pri malej spotrebe izolačnej peny, je ľahký, vyznačuje sa vysokými pevnostnými vlastnosťami a umožňuje suchú a rýchlu výstavbu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov l až 5, kde na obrázku 1 a g je V reze znázornený sendvičový stavebný panel s drážkou a presahom.Na obrázku 3 a 4 je v rezoch znázornený sendvičový stavebný panel so spojovacím perom a so zlisovanými umelohmotnými fľašami.Na obrázku 5 je znázornený pohľad a prierez sendvičového stavebného panelu s nosnými stĺpikmi.Sendvičový stavebný panel podľa obrázka 1 až 2 rr 1 á dve povrchové dosky l, jedna je drevoštiepková a druhá je cementotriesková pre orientáciu do exteriéru. Hrúbka panelu je 400 mm. Dosky l sú vybavené perom a drážkou, ktoré uľahčujú presné spájanie panelov. Medzi doskami l sú v polyuretánovej izolačnej pene 3 naprieč uložené plynotesne uzavreté použité PET fľaše g. Izolačná pena 3 je vstreknutá do priestoru medzi doskami l po rozmiestnení PET fliaš g a rozpína sa do medzier medzi fľašami g a doskami l a medzi fľašami g navzájom. Po stuhnutí izolačná pena 3 spája dosky l s fľašami g a fľaše g navzájom. Fľaše g sú uzavreté s vnútorným pretlakom oxidu uhličitého 1 kPa a sú uzavreté pomocou pôvodných, už použitých uzáverov. Spoj medzi uzáverom a fľašou g je poistený lepidlom.Fľaše g sú na jednej strane panelu uložené s odstupom od okraja približne 40 mm a na protiľahlej strane panelu fľaše g prečnievajú cez okraj dosky l približne 40 mm. Takýmto posunutím je vytvorená drážka Q a presah 3 na vytvorenie zámkového spoja pri spáj aní susediacich panelov. Panely sa po priložení susediacich panelov V mieste spoja spájajú pomocou izolačnej peny 3, ktorá sa vstrekne cez vstrekovacie otvory 3.Fľaša g naplnená oxidom uhličitým zvyšuje požiarnu odolnosť panelu. Pri požiari dôjde k zvýšeniu teploty a následne k úniku oxidu uhličitého.Sendvičový stavebný panel podľa obrázka 3 a 4 má dve povrchové dosky l tvorené OSB drevoštiepkovými platňarni s hrúbkou 18 mm. Hrúbka panelu je 420 mm. Medzi doskami l sú V polyuretánovej izolačnej pene 3 naprieč uložené plynotesne uzavreté použité PET fľaše g. Počet fliaš použitých v paneli podľa tohtopríkladu je 420 kusov. lzolačná pena 3 spája dosky l s fľašami z a fľaše z navzájom. Fľaše z sú naplnené stlačeným vzduchom a sú uzavreté s vnútorným pretlakom vzduchu 1,2 kPa pomocou pôvodných, už použitých uzáverov. Pri výrobe panelu sa pred položením druhej dosky l uložia do dutín medzi hrdlami fliaš g zlisované umelohmotné fľaše 2, kde tvoria výplň podľa obrázka 4. Na obrázku 4 nie je pre prehľadnosť znázornená izolačná pena 3, v ktorej sa fľaše g a zlisované umelohmotné fľaše 2 nachádzajú. Väčšina zlisovaných umelohmotných fliaš 2 je bez uzáverov. Na lisovanie sa môže použiť tvarovaná zápustka, vďaka ktorej bude tvar zlisovanej umelohmotnej fľaše 2 presne s určenou vôľou vypÍňať pravidelné dutiny medzi fľašarni g.Na dvoch susediacich okrajoch dosky l sú spojovacie perá 4, ktoré sú na vnútornej strane dosky l priskrutkované a prečnievajú cez okraj dosky 35 mm. Pri protiľahlých okrajoch dosky l sú v paneli vytvorené dutiny zodpovedajúce prečnievajúcej časti spojovacieho pera 4. Prečnievajúce spojovacie pero 4 sa zasunie do dutiny susediaceho panelu a spojí sa s jeho doskou l pomocou nastreľovacích klincov.Sendvičový stavebný panel podľa obrázka 5 sa od príkladu l a 2 odlišuje predovšetkým tým, že na obe dosky l sú zvnútra priskrutkované nosné stĺpiky Z tvorené drevenými hranolmi s rozmerom 50 x 50 mm. Nosné stĺpiky Z na okraji dosiek l zároveň plnia funkciu spojovacieho zámku. Sendvičový stavebný panel podľa tohto príkladu je určený na spojenie so základovou platňou, spodný okraj nosných stĺpikov je vo výške 50 mm od spodného okraja dosky. Pri takomto usporiadaní sa panel nasadí na hranoly vysoké 50 mm, ktoré sú pripevnené k základovej stavebnej platni. Panel podľa tohto príkladu má výšku 2500 mm a dĺžku 1250 mm, tvorí teda celú výšku múru jedného podlažia. Na uľahčenie spájania so stropnými panelrni je v hornej časti panel vybavený vodorovnými priebežnými nosnými stĺpikmi Z, ktoré po spojení susediacich panelov tvoria veniec. Horná časť panelu je uzavretá debnením, ktoré zlepšuje prenos bodového zaťaženia na nosné stĺpiky Z.Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné priemyselne vyrábať sendvičové stavebné panely s uplatnením použitých fliaš, predovšetkým PET fliaš s dobrými izolačnými vlastnosťami.1. Sendvičový stavebný panel s dvoma povrchovými drevovláknitými doskami (l), medzi ktorými je izolačná pena (3), medzi doskami (l) sú v izolačnej pene (3) naprieč a/alebo pozdĺžne uložené použité umelohmotné fľaše (2), izolačná pena (3) spája dosky (1) s fľašami (2) a spája fľaše (2) navzájom, fľaše (2) sú naplnené plynom a sú plynotesne uzavreté s vnútorným pretlakom plynu oproti vonkajšiemu prostrediu,pričom fľaše (2) prenášajú tlakové sily a sú uzavreté pomocou pôvodných, už použitých uzáverov, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má spojovací zámok na spájanie susediacich panelov pomocou izolačnej peny (3), pričom spojovací zámok je vytvorený prostredníctvom fliaš (2) tak, že fľaše (2) sú na jednej strane panelu uložené s odstupom od okraja tvoriacim drážku (6) a na protiľahlej strane panelu fľaše (2) prečnievajú do presahu (5), alebo tak, že fľaše (2) sú na dvoch protiľahlých stranách panelu uložené s odstupom od okraja tvoriacim drážku (6) na vloženie a zapenenie spojovacieho radu fliaš (2) pri spájaní susediacich panelov na stavbe.2. Sendvičový stavebný panel podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,je polyuretánová.že izolačná pena (3)3. Sendvičový stavebný panel podľa nároku l alebo 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že dosky (1) sú cementovotrieskové a/alebo drevoštiepkové. 4. Sendvičový stavebný panel podľa niektorého z nárokov l až 3, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň jedna doska (l) je na okraji vybavená spojovacím perom (4), ktoré je pripevnené na vnútornej strane dosky (l) a prečnieva cez okraj dosky (l) aspoň 10 mm, a pri protiľahlom okraji dosky (l) je v paneli vytvorená dutina zodpovedajúca prečnievajúcej časti spojovacieho pera (4).5. Sendvičový stavebný panel podľa niektorého z nárokov 1 až 4, V y z n a č u j ú c i že na vnútornej strane aspoň jednej dosky (1) je pripevnený nosný stĺpik (7).6. Sendvičový stavebný panel podľa nároku 5, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosný stĺpik (7) je pripevnený na okraji dosky (l) tak, že prečnieva cez okraj dosky (1) aspoň 10 mm a pri protiľahlom okraji dosky (l) je v paneli dutina zodpovedajúca prečnievajúcej časti nosného stĺpika (7).7. Sendvičový stavebný panel podľa niektorého z nárokov l až 6, V y z n a č u j ú c i že doska (1) má vstrekovacie otvory na vstreknutie izolačnej peny (3) do panelu.8. Sendvičový stavebný panel podľa niektorého z nárokov 1 až 7, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,že fľaša (2) je naplnená oxidom uhličitým.9. Sendvičový stavebný panel podľa niektorého z nárokov 1 až 8, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,že v dutinách medzi fľašami (2) a/alebo V dutinách medzi doskami (l) a tľašamí (2) sú V izolačnej pene (3) umiestnené Zlisované umelohmotné fľaše (9).

MPK / Značky

MPK: E04B 1/70, E04C 1/40

Značky: sendvičový, panel, stavebný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-288383-sendvicovy-stavebny-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sendvičový stavebný panel</a>

Podobne patenty