Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom

Číslo patentu: 288108

Dátum: 18.07.2013

Autor: Snopko Peter

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zvyšuje tepelnú izoláciu okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené a súčasne zvyšuje tepelnú izoláciu okolia výplňovej konštrukcie. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom znižuje riziko z nežiaduceho pohybu vzduchu, zamedzuje pohybu nežiaducej vlhkosti, zvyšuje povrchové teploty na strane vnútorného prostredia, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo skla (1), z krídla (2) okna, z rámu (3) okna, ktorý je prvou tesniacou vrstvou (4) spojený s tretím pomocným profilom (16) a ten je spojený prvou pripojovacou škárou (8) s plášťom (9) budovy. Tepelnoizolačná vrstva (10) zo strany vonkajšieho prostredia vypĺňa priestor medzi plášťom (9) budovy a vonkajším parametrom (11), ktorý je osadený do lôžka (12) z lepiacej alebo inej hmoty. Vrstva (13) z murovacej alebo inej hmoty zo strany vnútorného prostredia vypĺňa priestor medzi plášťom (9) budovy a vnútorným parapetom (15), ktorý je osadený do lôžka (14) z lepiacej alebo inej hmoty.

Text

Pozerať všetko

Vynález je z odboru stavebníctvo, z odvetvia pozemné stavby a stavebná fyzika. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom vylepšuje vlastnosti výplňových konštrukcií a vlastnosti spodného detailu osadenia všetkých výplňových konštrukcií, t. j. okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu, z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené, Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom je inovatívne riešenie, ktoré môže byť súčasťou okennej, dvemej alebo fasádnej konštrukcie, alebo súčasťou stavebnej úpravy v okolí okennej, dvemej alebo fasádnej konštrukcie. Ide o profil, ktorý vytvára priestor na zateplenie blízkeho okolia výplňovej konštrukcie (alebo skupinu rozširovacích profilov, skupinu napojovacích profilov, zvýšený spodný rám okennej a dvemej konštrukcie, tvrdená izolácia s pevným ukončením) s páskami, alebo inou úpravou na zvýšenie vzduchotesnosti pripojovacej škáry a zníženie pohybu vlhkosti, so zateplením bližšie k strane vonkajšieho prostredia. Ide tiež o stavebné práce, ktorými sa osadzovací detail vyhotoví.Doteraz sa v spodnom detaile osadenia všetkých výplňových konštrukcii, t. j. okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené, nepoužíva druhý pomocný profil, treti pomocný profil, štvrtý pomocný profil, piaty pomocný profil, rám okna, zvýšený rám okna, drážkový rám okna, ktorý by umožnil zatepliť priestor pod vonkajším parapetom. Výplňová konštrukcia a osadzovací detail nerieši možnosť efektívneho zateplenia priestoru pod vonkajším parapetom. Výsledkom toho bola skutočnosť, že pri montáži vonkajšieho parapetu nebolo možné pod tento parapet dať efektívnu hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy, Následkom takejto skutočnosti je tepelný most okolo okna a to vo veľmi citlivej spodnej časti výplňovej konštrukcie. Vznikal tak pokles teplôt na vnútomom povrchu výplňových konštrukcií, vznika pokles povrchových teplôt v blízkosti výplňových konštrukcií a následne vznikali podmienky na vznik plesne.Vynález - Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom rieši nedostatky v doterajšom stave techniky a do značnej miery ich odstraňuje. Pri výrobe výplňovej konštrukcie a pri montáži spodného detailu osadenia všetkých výplňových konštrukcii, t. j. okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené, je veľmi dôležité eliminovať účinky pohybu vzduchu, pohybu vlhkosti a veľmi potrebne je tiež V detaile osadenia zvýšiť tepelný odpor. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zvyšuje tepelnú izoláciu výplňovej konštrukcie a okolia výplňovej konštrukcie. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zvyšuje vzduchotesnosť tesniacej vrstvy, pripojovacej škáry a zamedzuje pohybu nežiaducej vlhkosti.Pri dodržaní zásad stavebnej fyziky a pri dodržaní preukazovania deklarovaných vlastností sa v takomto konštrukčnom riešení musia použiť viaceré typy tesnení, pások a fólii, dajú sa použiť pásky, ktoré zväčšujú svoj objem. Tepelná izolácia zo strany vonkajšieho prostredia môže byť z rôznych materiálov. Pomocný profil (profil, skupina profilov, rozširovací profil alebo skupina rozširovacích profilov, napojovací profil alebo skupina napojovacích profilov, zvýšený rám okna, drážkový rám okna, tepelnoizolačný parapet) musí byť s dostatočnou pevnosťou a v súvislosti s ich použitím aj s dostatočne tepelnoizolačnými vlastnosťami. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom sa vyznačuje tým, že zníži tepelný most výplňovej konštrukcie a tepelný most okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia.Príklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na obr. l až obr. 8. Obrázky výplňových konštrukcii a osadzovacich detailov sú zvislým rezom výplňovej konštrukcie s osadzovacím detailom a znázorňujú základné principy. Príklady uskutočnenia vykresľujú vlastnosti výplňových konštrukcií a vlastnosti spodného detailu osadenia všetkých výplňových konštrukcií, t. j. okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zabezpečuje dodržanie zákonných požiadaviek na stavby - mechanická odolnosť a stabili 10ta, požiarna bezpečnosť, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspomosť a tepelná ochrana. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zabezpečuje kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla U,resp. minimálna hodnota tepelného odporu), kritérium výmeny vzduchu (minimálna priememá výmena vzduchu v miestnosti), hygienické kritérium, (minimálna teplota vnútomého povrchu), energetické kritérium(maximálna memá potreba tepla na vykurovanie). Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom predpokladá dodržiavať všetky normy na výplňové konštrukcie a vyžaduje aj dodržiavať STN 73 3134 (Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy Požiadavky a skúšanie). Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom nie je doteraz bežnou súčasťou stavu techniky a v praxi sa nevyskytuje. Inovatívnosť je priemyselne využiteľná. Takáto Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom má v architektonickej, v stavebnej projekčnej a v stavebnej realizačnej činnosti široké uplatnenie, je využiteľná pri návrhu, výrobe,montáži a pri servise výplňových konštrukcií.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. l ), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Sklo l je sklenená tabuľa, izolačné sklo, izolačné dvojsklo a izolačné viacsklo. Krídlo g okna je drevené, plastové, hliníkové alebo z iného materiálu a ich kombinácií. Rám 3 okna je drevený, plastový, hliníkový alebo z iného materiálu a ich kombinácií. Prvá tesniaca vrstva i spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája rám g okna a prvý pomocný profil á z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií. Druhá tesniaca vrstva Q spĺňa tepelnoizolačnú ñinkciu, zabezpečuje dostatočný difúmy odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája prvý pomocný profil j a druhý pomocný profil 1 z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií. Prvá pripojovacia škára § spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia,spája druhý pomocný profil 1 z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácii a plášť 2 budovy. Tepelnoizolačná vrstva m, zo strany vonkajšieho prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom ll, zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vonkajší parapet je osadený do lôžka Q z lepiacej alebo inej hmoty. Vrstva Q z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútomým parapetom Q,ktorýje osadený do lôžka l 4 z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 2), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Prvá tesniaca vrstva Q spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája rám 1 okna a tretí pomocný profil Q z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií. Prvá pripojovacia škára § spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája tretí pomocný profil l 6 z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií a plášť 2 budovy. Tepelnoizolačná vrstva m zo strany vonkajšieho prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného .mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vrstva Q z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútomým parapetom l 5, ktorýje osadený do lôžka Q z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 3), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Prvá pripojovacia škára § spĺňa tepelnoizolačnú funkciu,zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou aosadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútorného prostredia, spája zvýšený rám Ľ okna z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií a plášť 2 budovy. Tepelnoizolačná vrstva lQ zo strany vonkajšieho prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vrstva Q z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútomým parapetom Q, ktorý je osadený do lôžka g z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 4), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Drážkový rám Q okna je drevený, plastový, hliníkový alebo z iného materiálu a ich kombinácií, je spojený so štvrtým pomocným profilom Q z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií. Prvá pripojovacía škára § spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája štvrtý pomocný profil Q z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií a plášť 2 budovy. Tepelnoizolačná vrstva m zo strany vonkajšieho prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vrstva l 3 z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútomým parapetom Q, ktorý je osadený do lôžka g z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 5), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Prvá tesniaca vrstva i spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný diñíizny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája rám 3 okna a piaty pomocný profil Q z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií, ktorý vytvára tepelnoizolačnú vrstvu zo strany vonkajšieho prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom ll. Konštrukčné riešenie piateho pomocného profilu Q zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna, prípadne mižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Druhá pripojovacía škára A spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája piaty pomocný profil Q a plášť 2 budovy.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 6), t. j. okno otváraj úce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Prvý tepelnoizolačný parapet Ľ zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna, pripadne znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Tretia pripojovacia škára 23 spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája prvý tepelnoizolačný parapet g a plášť 2 budovy, prvý tepelnoizolačný parapet Ľ a tretí pomocný profil l§ z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií, prvý tepelnoizolačný parapet 12 a rám g okna.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 7), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Druhý tepelnoizolačný vonkajší parapet gg zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna, prípadne znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Tretia tesniaca vrstva 25 spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája rám 3 okna a druhý tepelnoizolačný vonkajší parapet a. Druhá pripojovacía škára A spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na stranevnútomého prostredia, spája druhý tepelnoizolačný vonkajší parapet a a plášť 2 budovy. Vrstva l z murovacej alebo inej hmoty vyplňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútomým parapetom l 5, ktorý je osadený do lôžka 14 z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom (obr. 8), t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné, alebo okno s iným mechaninnom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Tesniaca vrstva 4 spĺňa tepelnoízolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratám a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája rám 3 okna a tretí pomocný profil l 6 z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií. Pripojovacia 8 škára spĺňa tepelnoizolačnú funkciu, zabezpečuje dostatočný difúzny odpor a dostatočnú vzduchovú izoláciu tak, aby vplyvom nežiaduceho pohybu vodných pár, vlhkosti a vplyvom nežiaduceho pohybu vzduchu nedochádzalo výplňovou konštrukciou a osadzovacím detailom k zvýšeným tepelným stratárn a k zníženým povrchovým teplotám na strane vnútomého prostredia, spája tretí pomocný profil Q z dreva, z plastu, z hliníka, z iného materiálu alebo ich kombinácií a zúžený plášť zá budovy. Zvýšená tepelnoizolačná vrstva Ľ zo strany vonkajšieho prostredia na zúženom plášti 2 budovy a pod vonkajším parapetom zabraňuje vzniknutiu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vrstva j z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi zúženým plášťom á budovy a vnútomým parapetom jj, ktorý je osadený do lôžka L 4 z lepiacej alebo inej hmoty.l. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom, t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné,alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pozostáva zo skla (l), z krídla (2) okna, z rámu (3) okna, ktorý je pripojený cez prvú tesniacu vrstvu (4), s prvým pomocným profilom(5), ktorý je pripojený cez druhú tesniacu vrstvu (6) s druhým pomocným profilom (7), ktorý je prvou pripojovacou škárou (8) spojený s plášťom (9) budovy, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vonkajším parapetom (1 l), ktorý je osadený do lôžka (12), je vyplnený tepelnoizolačnou vrstvou (10) zo strany vonkajšieho prostredia, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vnútomým parapetom (15), ktorý je osadený do lôžka (14) z lepiacej alebo inej łunoty, je vyplnený vrstvou (13) z murovacej alebo inej hmoty.2. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom, t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné,alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštmkciu samotnej stavby, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo skla (l), z krídla (2) okna, z rámu (3) okna, ktorý je pripojený cez prvú tesniacu vrstvu (4), s tretím pomocným profilom(16), ktorý je prvou pripojovacou škárou (8) spojený s plášťom (9) budovy, pričom priestor medzi plášťom(9) budovy a vonkajším parapetom (11), ktorý je osadený do lôžka (12), je vyplnený tepelnoizolačnou vrstvou (l 0) zo strany vonkajšieho prostredia, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vnútorným parapetom (15), ktorý je osadený do lôžka (14) z lepiacej alebo inej hmoty, je vyplnený vrstvou (13) z murovacej alebo inej hmoty.3. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom, t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné,alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo skla (l), z krídla (2) okna, zo zvýšeného rámu (17) okna, ktorý je prvou pripojovacou škárou (8) spojený s plášťom (9) budovy, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vonkajším parapetom (11), ktorý je osadený do lôžka(12), je vyplnený tepelnoizolačnou vrstvou (10) zo strany vonkajšieho prostredia, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vnútomým parapetom (15), ktorý je osadený do lôžka (14) z lepiacej alebo inej hmoty,je vyplnený vrstvou (13) z murovacej alebo inej hmoty.4. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom, t. j. okno otvárajúce sa, otvárateľno-sklopné, posuvné,alebo okno s iným mechanizmom, ale tiež okno pevné, t. j. rám bez krídla, alebo iná Výplňová konštrukcia a napojenie na nepriehľadnú časť homogénneho, vrstveného, alebo iného obvodového plášťa budovy, prípadne na nosnú konštrukciu samotnej stavby, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo skla (l), z krídla (2) okna, z drážkového rámu (19) okna, zo štvrtého pomocného profilu (18), ktorý je prvou pripojovacou škárou (8) spojený s plášťom (9) budovy, pričom priestor medzi plášťom (9) budovy a vonkajším parapetom(1 l), ktorý je osadený do lôžka (12), je vyplnený tepelnoízolačnou vrstvou (10) zo strany vonkajšieho pro

MPK / Značky

MPK: E06B 1/68, E06B 1/62

Značky: osadzovacím, výplňová, detailom, konštrukcia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-288108-vyplnova-konstrukcia-s-osadzovacim-detailom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom</a>

Podobne patenty