Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je superpozíciou týchto napätí na prijímacom konci (PK) vytvorené koľajové napätie. To je matematicky analyzované v prvom kanálovom prijímači (KP1) až v m-tom kanálovom prijímači (KPM) s využitím referenčného napätia (RN) a riadiaceho napätia (CN), určeného na riadenie časového priebehu zmluvne deformovaného napätia (SDN). Tak sa získa prvá segregačná informácia (SI1) až m-tá segregačná informácia (SIM), s využitím ktorých sa bezpečne potlačí rušivá zložka napätia (RSN) pod požadovanú medzu. V dôsledku toho možno bezpečne vyhodnotiť voľnosť koľajového úseku (KU) či jeho obsadenosť koľajovým vozidlom (KV) na základe amplitúdy a fázy koľajového napätia (UK) proti amplitúde a fáze referenčného napätia (RN). To sa dosahuje vyhodnotením prvého kanálového výstupu (V1) kanálového prijímača (KP1) až m-tého kanálového výstupu (VM) m-tého kanálového prijímača (KPM) v jednotke výstupného vyhodnotenia (JVV) spôsobom dva z dvoch až dva z m kanálových výstupov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku proti rušivým vplyvom.Vynález sa týka tiež zapojenia koľajového obvodu k realizácii tohto spôsobu. Koľajový obvod je určený na vyhodnotenie koľajového vozidla V koľajovom úseku a je tvorený napájacim koncom a prijímačovým koncom.V železničnej zabezpečovacej technike sú známe zapojenia paralelných koľajových obvodov, pri ktorých je vyhodnotenie voľnosti koľajového úseku realizované väčšinou pomocou dvojfázového koľajového prijímača, ktorý je fázovo i amplitúdovo citlivý proti korektným signálom vysielaným z vysielača daného koľajového obvodu oproti referenčnému signálu, kým nekorektné signály, ktoré do koľajového obvodu vnikajú zvonku, sú diskriminované vďaka hardvérovému usporiadaniu prijímača. Na to sa V prijímači využívajú bud fázové diskriminátory, alebo konštrukcie dvojfázových relé založených na princípe Ferrarisovho motora. V obidvoch prípadoch dochádza k vyhodnoteniu konjunkcie amplitúdy a fázy miestneho napätia ako referenčnej zložky s amplitúdou a fázou koľaj ového napätia V mieste prijímačového konca daného koľajového obvodu, pričom logicky jednotkový výstup v koľajovom prijímači nastane v oblasti ideálnych fázových pomerov a amplitúd obidvoch fázových zložiek.Žiaľ, rozlišovacia schopnosť indikovať korektný signál tohto dosiaľ známeho zapojenia a spôsob indikácie voľnosti koľajových úsekov je pomerne obmedzená, takže pri paralelných koľajových obvodoch používaných v ČD a ŽSR dochádza k pomeme nízkej odolnosti koľajového prijímača oproti rušivým signálom,keď intenzita rušivých prúdov v oblasti návestných kmitočtov nesmie dosiahnuť ani prekročiť hranicu 100 mA. Takáto nízka odolnosť je dosiahnutá za cenu schopnosti daného typu koľajového obvodu bezpečne identifikovať havarijný stav, ktorý napríklad nastane pri zlomení koľajnice alebo pri prerušení lanovej prepojky, alebo pri havarijnom stave, napríklad pri úmyselnom prerušení koľajnice alebo lanovej prepojky činnosťou teroristu.V súčasnosti niektoré chybne skonštruované hnacie trakčné vozidlá generujú krnitočtovo relevantné rušivé signály o podstatne vyšších intenzitách, ako je normou predpísané. medza O 0 mA. To by bez prijatia technických opatrení brániacich tomuto nebezpečnému stavu spôsobilo značné ohrozenie bezpečnosti vlakovej dopravy, čo by tiež viedlo k ekonomickým rizikám. Je nutné zdôrazniť, že nesprávne vyhodnotenie voľnosti koľajového úseku môže spôsobiť kolíziu vlakov so značnými stratami na ľudských životoch a na majetku.Uvedené nevýhody dosiaľ známych paralelných koľajových obvodov sú odstránené, alebo podstatne obmedzené spôsobom bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku vzhľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom podľa tohto vynálezu, podstata ktorého spočíva v tom, že do koľajového obvodu sa privádza korektné zložka napätia a tiež zložka zmluvne defonnovaného napätia, súčasne do koľajového obvodu vplyvom rušivých vplyvov vniká rušivá zložka napätia, V dôsledku čoho sa superpozíciou týchto napätí vytvára koľajové napätie. Koľajové napätie sa maternaticky analyzuje v prvom kanálovom prijímači až V mtom kanálovom prijímači pôsobením jednak referenčného napätia a jednak riadiaceho napätia, určeného na riadenie časového priebehu zmluvne deformovaného napätia, čím sa bezpečne potlačuje rušivá zložka napätia pod požadovanú medzu. Súčasne sa vyhodnocuje voľnosť koľajového úseku včítane havarijného stavu koľajového obvodu, či jeho obsadenosť koľajovým vozidlom na základe arnplitúdy a fázy koľajového napätia proti fáze referenčného napätia a časového priebehu riadiaceho napätia. Následne sa zisťuje voľnosť koľajového úseku vyhodnotením prvého kanálového výstupu prvého kanálového prijímača až m-tého kanálového výstupu kanálového prijímača v jednotke výstupného vyhodnotenia spôsobom dva z dvoch až dva z m kanálových výstupov.Prednosťou tohto spôsobu je zvýšenie schopnosti vyhodnotenia korektného napätia od rušivého napätia pri zachovaní bezpečnej indikácie havarijného stavu. Korektná aj zmluvne deforrnovaná zložka napätia sa privádza do koľajového úseku koľajového obvodu.Je tiež Výhodný spôsob bez využitia komplexnej predzáťaže podľa tohto vynálezu, podstata ktorého väzí v tom, že zmluvne deforrnovaná zložka napätia spolu s korektnou zložkou napätia sa privádza z prvého výstupu zdroja zmluvne deforrnovaného napätia na napájací koniec koľajového obvodu, kým z druhého výstupu zdroja zmluvne deforrnovaného napätia sa privádza zložka zmluvne deformovaného napätia fázovo posunutá spolu s fázovo posunutou korektnou zložkou napätia na napájací koniec koľajového obvodu.Tento spôsob je tiež vhodný na zlepšenie pomerov v zdroji napájacieho napätia, kde symetrizuje magnetické toky výstupného transformátora tohto zdroja. V tomto prípade je tu zavedený dvojčinný režim.Na elirninovanie prechodových javov koľajového obvodu sa osvedčil ako veľmi výhodný spôsob bezpečného zvýšenía imunity koľajového obvodu proti rušivým vplyvom podľa tohto vynálezu, ktorého podstata tkvie v tom, že koľajové napätie prijímačového konca obvodu, ktoré obsahuje okrem korektnej zložky napätia aj rušivú zložku napätia a tiež zmluvne defonnovanú zložku napätia, je v prvom kanálovom prijímači, v druhom kanálovom prijímači až v m-tom kanálovom prijímači koľaj ového obvodu matematicky analyzované a porovnávané tak s referenčnýrn napätím, ako aj s riadiacim napätím, generovaným v zdroji riadiaceho napätia a určeným na riadenie časového priebehu zmluvne deforrnovanej zložky napätia, ktoré je realizované V zdroji zmluvne deformovaného napätia koľajového obvodu. Zmluvné deformované napätie pôsobením predzáťaže komplexného charakteru definované koreluje s referenčným napätím generovaným obdobne ako budiace napätie v zdroji napájacieho napätia koľajového obvodu. V dôsledku toho dochádza proporcionálne v prvom kanálovom prijímači, V druhom kanálovom prijímači až v m-tom kanálovom prijímači koľajového obvodu k vzniku prvej segregačnej informácie, druhej segregačnej informácie až m-tej scgregačnej informácie, ktoré možno využiť na výraznú segregácii rušivej zložky napätia v prvom kanálovom prijímači, v druhom kanálovom prijímači až v m-tom kanálovom prijímači koľajového obvodu pri bezpečnostné relevantnom vyhodnotení voľnosti či obsadenosti príslušného koľajového úseku koľaj ového obvodu koľajovým vozidlom. Bezporuchovosť predzáťaže komplexného charakteru je kontrolovaná kontrolným prvkom budeným zo zdroja zmluvne defonnačného napätia na základe existencie stanovenej hodnoty výstupu prúdového snímača tak, že v bezporuchovom stave predzáťaže komplexného charakteru je prostredníctvom prvého spínača kontrolného prvku umožnené napájanie konca koľajového obvodu korektnou zložkou napätia a zmluvne deforrnačným napätím, pričom prvý kanálový výstup prvého kanálového prijímača, druhý kanálový výstup druhého kanálového prijímača až m-tý kanálový výstup m-tého kanálového prijímača koľajového obvodu je vyhodnotený V jednotke výstupného hodnotenia bud spôsobom dva z dvoch kanálových výstupov alebo dva z troch kanálových výstupov alebo až dva z m kanálových výstupov. Toto vyhodnotenie prvého výstupu,druhého výstupu až m-tého výstupu poskytuje bezpečnostné relevantnú informáciu o tom, či je koľaj ový úsek obsadený koľajovým vozidlom alebo nie je, pričom táto informácia je v širokých medziach zbavená rušivého vplyvu. Na realizáciu tohto spôsobu zvýšenia imunity koľajového obvodu proti rušivým vplyvom slúži zapojenie koľajového obvodu s predzáťažou komplexného charakteru. Podstata tohto zapojenia podľa vynálezu tkvie v tom, že prvá svorka zdroja napájacieho napätia je pripojená jednak na tretiu svorku prvého kanálového prijímača, jednak na tretiu svorku druhého kanálového prijímača až na tretiu svorku m-tého kanálového prijímača, zatial čo druhá svorka zdroja napájacieho napätia je pripojená jednak na štvrtú svorku prvého kanálového prijímača, jednak na štvrtú svorku druhého kanálového prijímača až na štvrtú svorku m-tého kanálového prijímača, pričom tretia svorka zdroja napájacieho napätia je pripojená na prvú svorku zdroja zmluvne deformovaného napätia, kým štvrtá svorka zdroja napájacieho napätia je pripojená na druhú svorku zdroja zmluvne deformovaného napätia. Tretia svorka zdroja zmluvne deformovaného napätia je pripojená na prvú svorku kontrolného prvku, zatiaľ čo štvrtá svorka zdroja zmluvne deforrnovaného napätia je pripojená na druhú svorku kontrolného prvku, kým piata svorka zmluvne deformovaného napätia je pripojená na druhú svorku prúdového snímača ale šiesta svorka zdroja zmluvne deformovaného napätia je pripojená k prvej svorke prúdového snímača, pričom siedma svorka zdroja zmluvne deforrnovaného je pripojená k druhej svorke koľajového obvodu, jednak k štvrtej svorke prúdového snímača. Ósma svorka zdroja napájacieho napätia je pripojená jednak k prvej svorke predzáťaže komplexného charakteru, jednak V sérii prvým spínačom kontrolného prvku na prvú sv orku koľaj ového obvodu. Tretia svorka prúdového snímača je pripojená na druhú svorku predzáťaže komplexného charakteru. Prvá svorka zdroja riadiaceho napätia je pripojená jednak k prvej svorke prvého kanálového prijímača, jednak k prvej svorke druhého kanálového prijímača až k prvej svorke m-tého kanálového prijímača, zatiaľ čo druhá svorka zdroja riadiaceho napätia je privedená na druhú svorku kanálového prijímača, jednak na druhú svorku druhého kanálového prijímača, až na druhú svorku mtého kanálového prijímača. Tretia svorka koľajového obvodu je pripojená na prvú svorku rušivých vplyvov,kým štvrtá svorka koľajového obvodu je pripojená na druhú svorku rušivých vplyvov. Piata svorka koľajového obvodu je pripojená jednak na piatu svorku prvého kanálového prijímača, jednak na šiestu svorku druhého kanálového prijímača, zatiaľ čo šiesta svorka koľajového obvodu je pripojená jednak na šiestu svorku prvého kanálového prijímača, jednak na piatu svorku druhého kanálového prijímača, až na piatu svorku mtého kanálového prijímača. Siedma svorka prvého kanálového prijímača je pripojená na druhú svorku výstupného vyhodnotenia, kým ôsma svorka prvého kanálového prijímača je pripojená na prvú svorku jednotky výstupného vyhodnotenia. Zatiaľ čo siedma svorka druhého kanálového prijímača je pripojená na štvrtú svorku jednotky výstupného vyhodnotenia, ale ôsma svorka druhého kanálového prijímača je pripojená k tretej svorke jednotky výstupného vyhodnotenia, kým siedma svorka m-tého kanálového prijímača je pripojená k šiestej svorke jednotky výstupného vyhodnotenia, pričom ôsma svorka m-tého kanálového prijímača je pripoj ená na piatu svorku jednotky výstupného vyhodnotenia.Hlavnou výhodou spôsobu a zapojenia bezpečného zvýšenia imunity koľajového obvodu proti rušivým vplyvom podľa tohto vynálezu je podstatné až päťnásobné zvýšenie normou stanovenej hodnoty odolnosti koľajového obvodu proti nesprávnemu vyhodnoteniu rušivých relevantných kmitočtov privádzaných do ko 10ľajového obvodu zvonku pri zachovaní bezpečnej schopnosti koľajového obvodu indikovať zlomenú, alebo teroristami poškodenú lanovú prepojku. To výrazne zvyšuje bezpečnosť vlakovej dopravy. Rovnako tak dochádza k výrazným ekonomickým úsporám pri ochrane proti rušivým emisiám chybne skonštruovaných hnacích jednotiek a pri zachovaní schopnosti bezpečnej indikácie havarijného stavu. Zvýšenie imunity sa robí tak, že s použitím matematického aparátu a vhodného hardvérového usporiadania dochádza k odlíšeniu a k intenzívnej segregácii rušivého signálu od užitočného korektného signálu pri zachovaní bezpečnej indikácie havarijného stavu. V dôsledku toho je V kanálových koľajových prijímačoch vyhodnocovaný len korektný signál, ktorý vypovedá o voľností či obsadenosti koľajového úseku železničnými dvojkolesami, kým rušivé signály sú týmto spôsobom bezpečne potlačené pod stanovenú prijateľnú medzu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobne opisaný na príkladných vyhotoveniach, objasnených na priložených schematických výkresoch z ktorých predstavuje obr. l základnú blokovú schému,obr. 2 zj ednodušenú alternatívnu blokovú schému.Na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia zapojenia k realizácii spôsobu bezpečného zvýšenia imunity koľajového obvodu proti rušivým vplyvom. Prvá svorka ZNN-l zdroja ZNN napájacieho napätia je pripojená jednak na tretiu svorku KP 1-3 prvého kanálového prijímača KPl, jednak na tretiu svorku KP 2-3 druhého kanálového prijímača KP 2, až na tretiu svorku KPM-3 m-tého kanálového prijímača KPM.Druhá svorka ZNN 2 zdroja ZNN napájacieho napätia je pripojená jednak na štvrtú svorku KP 1-4 prvého kanálového prijímača KPl, jednak na štvrtú svorku KP 2-4 druhého kanálového prijímača KP 2 a až štvrtú svorku KPM-4 m-tého kanálového prijímača KPM.Tretia svorka ZNN-3 zdroja ZNN napájacieho napätia je pripojená na prvú svorku ZSDN-l zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN.Štvrtá svorka ZNN-4 zdroja ZNN napájacieho napätia je pripojená na dmhú svorku ZSDN-2 zdroja ZSDN zmluvne deforrnovaného napätia SDN.Tretia svorka ZSDN-3 zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená na prvú svorku KR-l kontrolného prvku KR.Štvrtá svorka ZSDN-4 zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená na druhú svorku KR-2 kontrolného prvku KR.Piata svorka ZSDN-5 zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená na druhú svorku PC-2 prúdového snímača PC.Šiesta svorka ZSDN-ó zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená na druhú svorku PC-l prúdového snímača PC.Siedma svorka ZSDN-7 zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená jednak k druhej svorke KO-2 koľajového obvodu KO, jednak k štvrtej svorke PC-4 prúdového snímača PC.Ósma svorka ZSDN-8 zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN je pripojená jednak k prvej svorke PZK-l predzáťaže PZK komplexného charakteru, jednak v sérii s prvým spínačom KR 1 kontrolného prvku KR na prvú svorku KO-l koľajového obvodu K 0.Tretia svorka PC-3 prúdového snímača PC je pripojená na druhú svorku PZK-2 komplexného charakteru.Prvá svorka ZCN-l zdroja ZCN riadiacieho napätia je pripojená jednak k prvej svorke KPl-l prvého kanálového prijímača KPl, jednak k prvej svorke KP 2-l druhého kanálového prijímača KP 2, až prvej svorke KPM-l m-tého kanálového prijímača KPM.Druhá svorka ZCN-Z zdroja ZCN riadiacieho napätia je pripojená jednak na druhú svorku KP 1-2 prvého kanálového prijímača KPl, jednak na druhú svorku KP 2-2 druhého kanálového prijímača KP 2, až na druhú svorku KPM-2 m-tého kanálového prijímača KPM.Tretia svorka K 0-3 koľajového obvodu KO je pripojená na prvú svorku RV-l rušivých vplyvov RV.Štvrtá svorka K 0-4 koľajového obvodu KO je pripojená na druhú svorku RV-2 rušivých vplyvov RV.Piata svorka K 0-5 koľajového obvodu K 0 je pripojená jednak na piatu svorku KP 1-5 prvého kanálového prijímača KPI, jednak na šiestu svorku KP 2-6 druhého kanálového prijímača KP 2, až na šiestu svorku KPM-6 m-tého kanálového prijímača KPM.Šiesta svorka KO-ó koľaj ového obvodu KO je pripojená jednak na šiestu svorku KPl-ó prvého kanálového prijímača KPI, jednak na piatu svorku KP 2-S druhého kanálového prijímača KP 2, až na piatu svorku KPM-5 m-tého kanálového prijímača KPM.Siedma svorka KP 1-7 prvého kanálového prijímača KP 1, je pripojená na druhú svorku JVV-Z jednotky výstupného hodnotenia JVV, kým ôsma svorka KP 1-8 prvého kanálového prijímača KP 1, je pripojená na prvú svorku JVV~ 1 jednotky JVV výstupného hodnotenia.Siedma svorka KP 2-7 druhého kanálového prijímača KP 2, je pripojená na štvrtú svorku JVV-4 jednotky JV V, výstupného hodnotenia.Ósma svorka KP 2-S druhého kanálového prijímača KP 2, je pripojená k tretej svorke JV V-3 jednotky J VV, výstupného hodnotenia.Ósma svorka KPM-8 m-tého kanálového prijímača KPM, je pripojená na piatu svorku JVV-5 jednotky JVV, výstupného hodnotenia.Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku na zvýšenie odolnosti proti rušivým vplyvom, pri zachovaní bezpečnej indikácie havarijného stavu sa realizuje nasledovneKoľajové napätie UK prijímačového konca PK koľajového obvodu K 0, ktoré obsahuje okrem korektnej zložky napätí KSN aj rušivú zložku napätia RSN a tiež zložku zmluvne deformovaného napätia SDN, je v prvom kanálovom prijímači KPM koľajového obvodu KO matematicky analyzované a porovnávané tak s referenčným napätím RN, ako aj s riadiacim napätím CN generovaným v zdroji ZCN riadiaceho napätia CN určeným na riadenie časového priebehu zmluvne deformovaného napätia SDN. Zmluvne, deformované napätie SDN je realizované v zdroji ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN koľajového obvodu KO. Zmluvne deformovane napätie SDN pôsobením predzáťaže PZK komplexného charakteru definované koreluje s referenčným napätím RN generovaným obdobne ako budiace napätie BN v zdroji ZNN napájacieho napätia koľajového obvodu K 0. V dôsledku toho dochádza proporcionálne v prvom kanálovom prijímači KPl, v druhom kanálovom prijímači KP 2 až v m-tom kanálovom prijímači KPM koľajového obvodu K 0 k vzniku prvej segregačnej informácie S 11, druhej segregačnej informácie SI 2 až m-tej segregačnej informácie SIM, ktoré možno využít k výraznej segregácii rušivej zložky napätia RSN v prvom kanálovom prijímači Kľl koľajového obvodu KO, v druhom kanálovom prijímači KP 2 až v m-tom kanálovom prijímači KPM koľajového obvodu KO pri bezpečnostné relevantnom vyhodnocovaní voľnosti koľajového úseku KU koľajového obvodu KO koľajovým vozidlom KV.Bezporuchovost predzáťaže PZK komplexného charakteru je kontrolovaná kontrolným prvkom KR budeným zo zdroja ZSDN zmluvne deformačného napätia SDN na základe existencie stanovenej hodnoty výstupu prúdového snímača PC tak, že V bezporuchovom stave predzáťaže PZK komplexného charakteru je prostrednictvom prvého spínača KRl kontrolného prvku KR umožnené napájanie napájacieho konca NK koľaj ového obvodu K 0 korektnou zložkou napätia KSN a zmluvne deformačného napätia SDN, pričom prvý kanálový výstup V 1 prvého kanálového prijímača KPl, druhý kanálový výstup V 2 druhého kanálového prijímača KP 2 až m-tý kanálový výstup VM m-tého kanálového prijímača KPM koľajového obvodu K 0 je vyhodnotený v jednotke JV V výstupného vyhodnotenia bud spôsobom dva z dvoch kanálových výstupov alebo dva z troch kanálových výstupov alebo dva až m kanálových výstupov tak, že toto vyhodnotenie prveho výstupu V 1, druhého výstupu V 2 až m-tého výstupu VM poskytuje bezpečnostné relevantnú informáciu o tom, či je koľajový úsek KU obsadený koľajovým vozidlom KV alebo nie je obsadený, pričom táto informácia je v širokých medziach bez rušivého vplyvu RV.V zdroji ZSDN zmluvne deformovaného napätia dochádza na základe riadiaceho napätia CN k deformácii harmonického budiaceho napätia BN napríklad tak, že vedľa nepámych harmonických sa vplyvom deformačnej aktivity zdroja ZSDN deformovaného napätia SDN generujú aj párne harmonické budiace napätia BN ktoré sa využívajú formou zmluvne deformovaného napätia SDN k rozlíšeniu korektnej zložky KSN od rušivej zložky napätia RSN pri vyhodnocovaní koľajového napätia UK v prvom kanálovom prijímači KP až V m-tom kanálovom prijímači KPM. Predzáťaž PZK komplexného charakteru môže byť vytvorená napríklad kapacitorom, takže je vytvorený predpoklad n fázový posun ním pretekajúceho prúdu oproti napätiu na ňom sa nachádzajúcom. Toto sa dá prakticky využiť na minimalizáciu prechodových javov pri aktivitách zdroja ZSDN zmluvne deformovaného napätia SDN.Pri matematickom spracovaní koľajového napätia UK v prvom kanálovom prijímači KPI, v druhom kanálovom prijímači KP 2 až V m-tom kanálovom prijímači KPM sa využíva napr. aparát Fourierovej transformácie, pričom s cieľom zvýšenia diverziñkácie možno použiť v každom z týchto kanálových prijímačov iné varianty realizácie tejto transformácie, teda iné matematické spracovanie.Týmto spôsobom sa dá bezpečne zvýšiť imunita koľajového obvodu K 0, čo bolo dokázané výpočtami aj experimentálne, až na päťnásobok vzhľadom na stávajúci stav stanovený normou ČSN 342613, čl. 5.4.3, stanovujúci medznú hodnotu 100 mA a to pri zachovaní bezpečnej indikácie havarijného stavu, ktorý napríklad

MPK / Značky

MPK: B61L 1/00, B61L 23/00, B61L 21/00, B61L 25/00

Značky: rušivým, vplyvom, vyhodnocovania, voľnosti, úseků, tohto, zapojenie, spôsob, koľajového, odolnost, ohľadom, zvýšenú, spôsobu, bezpečného, realizáciu, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-287474-sposob-bezpecneho-vyhodnocovania-volnosti-kolajoveho-useku-s-ohladom-na-zvysenu-odolnost-proti-rusivym-vplyvom-a-zapojenie-na-realizaciu-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu</a>

Podobne patenty