Kvapalný prípravok na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, spôsob jeho výroby a použitie

Číslo patentu: 287466

Dátum: 24.09.2010

Autori: Würtz Jochen, Schnabel Gerhard, Frisch Gerhard

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kvapalný prípravok na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel pre kvapalné formulácie obsahuje a) aspoň jednu povrchovo aktívnu látku na nearomatickej báze a b) ako rozpúšťadlo aspoň jeden triester kyseliny fosforečnej s alkoholmi rozpustný vo vode až do 10 g/l, výhodne až do 5 g/l, najmä až do 2 g/l, výhodne zvolenými z množiny zahŕňajúcej 1) jednomocné alkanoly s 5 až 22 uhlíkovými atómami, 2) dioly alebo polyoly, 3)aryl-, alkylaryl-, poly(alkyl)aryl- a poly(arylalkyl)arylalkoholy, 4) alkoxylované alkoholy, ktoré sa získavajú reakciou alkoholov uvedených pod 1), 2) alebo 3) s alkylénoxidmi a 5) alkoxylované alkoholy, ktoré sa získajú reakciou jednomocných alkanolov s 1 až 4 uhlíkovými atómami a alkylénoxidov. Opísaný je i spôsob výroby kvapalného prípravku a jeho použitie na potláčanie rastu nežiaducich rastlín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kombinácii povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel pre kvapalné formulácíe účinných látok (ktoré sú tiež uvádzané ako kvapalne prípravky), najmä agrochemických účinných látok. Vynález sa pritom výhodne týka systémov na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel pre jednofázové formulácíe jednej alebo viacerých agrochemických účinných látok, z ktorých aspoň jedna účinná látka, výhodne každá účinná látka, nie je dobre rozpustná vo vode. Vynález sa týka najmä emulzných koncentrátov (emulsifyable concentrates, EC) na báze organických rozpúšťadiel a agrochemických účinných látok rozdielnej polarity. Rovnako sú možné emulzné alebo suspenzné koncentráty na olejovej báze, výhodne emulzné koncentráty,ktoré obsahujú jednu alebo viac agrochemických účinných látok z množiny zahmujúcej herbicídy, insekticídy, fungicidy, akaricídy, moluskicídy, rodentícidy a/alebo prostriedky na ochranu dreva. Výhodné sú medzi inými repné herbicídy, ako desmedipham, phenmedipham, ethofumesat a metamitron, ako aj herbicídy podobného fyzikálno-aplikačného technického typu, ako napríklad herbicídy z množiny zahrnujúcej fenoxyfenoxypropionáty alebo heteroaryloxyfenoxypropionáty.Všeobecne sa účinné látky nepouživajú samotné, ale v závislosti od aplikačnej oblasti a požadovaných fyzikálnych vlastnosti aplikačnej formy vkombinácii s určitými pomocnýrni látkami, čo znamená, že sú formulované. Často takéto formulácíe obsahujú namiesto jednotlivých účinných látok kombinácie rôznych účinných látok, aby sa využili vlastnosti jednotlivých účinných látok pri ich spoločnom použití, alebo taktiež pretože jednotlivé účinné látky vykazujú vo vzáj omnej kombinácii synergický účinok, čo znamená, že poskytujú zvýšený nadaditívny účinok.Bez ohľadu na typ formulácíe a skutočnosť, či tieto formulácíe obsahujú jednu alebo viac účinných látok,je snaha najmä v poľnohospodárskej oblasti dosiahnuť pokiaľ možno vysokú koncentráciu účinných látok vo formulácii, pretože takáto vysoká koncentrácia účinných látok umožňuje dosiahnut zmenšenie manipulačného objemu formulácií a v dôsledku toho dosiahnuť aj materiálové úspory v rámci použitých pomocných látok, ako aj v obalovej a logistickej oblasti.Preto je o vysoko koncentrované stabilné formulácíe a koformulácie s pomocnými látkami, ktoré sú šetrné pre životné prostredie, veľký záujem.V podstate môžu byt účinné látky formulované rozličným spôsobom vždy podľa toho, ake biologické a/alebo fyzikálne-chemické parametre majú uvedené formulácíe mať. Všeobecne ako formulačné možnosti preto prichádzajú napríklad do úvahy postrekový prášok (WP), emulzia typu olej-vo-vode (O/W), prípadne emulzia typu voda-V-oleji (W/O), suspenzia (SC), suspoemulzia (SE), emulzné koncentráty (EC), alebo taktiež granuláty na aplikáciu do pôdy, alebo na aplikáciu posypom, ako napríklad vo vode dispergovateľné granuláty (WG). Vytnenované formulácíe sú vpodstate známe a sú opísané napríklad V Winnacker-Küchler,Chemische Technologie, zv. 7, C. Hauser-Verlag, Mnichov, 4. vydanie 1986 van Valkenburg, Pesticide Formulations, Marcel-Dekker N. Y., 1973 K. Martens, Spray Drying Handbook, 3. vydanie, 1979, G. Goodwin Ltd. Londýn.Kvapalné formulácíe herbicídov sú už známe. Tak boli napriklad vpatentovom dokumente WO-A 85/01286 opísané kvapalné fonnulácie, ktoré obsahujú phenmedipham a/alebo metamitron. Ako rozpúšťadlá sú v tejto súvislosti spomenuté estery polyalkoholov, étery, ketóny, vo vode nerozpustné alkoholy, (poly-)glykoly a oleje rastlinného, ale taktiež minerálneho pôvodu a ako vhodné emulgátory pre opísané kvapalné formulácíe boli iba všeobecne uvedené neiónogénne, ale taktiež arnfolytické, katiónové, alebo aniónové povrchovo aktívne látky.Altematívne k emulzným koncentrátom na rozpúšťadlovej báze prichádzajú do úvahy pre uvedené účinné látky okrem iného aj vodu obsahujúce suspenzné koncentráty (SC), prípadne suspoemulzie (SE). Takéto formulácíe sú napríklad opísané v patentových dokumentoch EP-A 0514769, WO-A-95/23505, EP-A-0637910 a WO-A-92/09 l 95.V patentových dokumentoch FR-A-2597720, ER-A-2599593, ako aj FR-A-904874, sú opísané emulzné koncentráty, ktoré na rozdiel od citovaných dokumentov obsahujú v kombinácii s (aspoň jedným) herbicídom biskarbamátového typu (akým je najmä phenmedipham alebo desmedipham) kombináciu rozpúšťadiel tvorenú tributylfosfátom a rozpúšťadlom miešateľným s vodou, akým je najmä N-metylpyrolidón (NMP).V patentovom dokumente EP-A-0328217 sa opisujú emulgovateľné koncentráty, ktoré obsahujú ethofumesat a ako rozpúšťadlo tributylfosfát. Nevýhodou tohto typu formulácíe je použitie tributylfosfátu vzhľadom na to, že toto rozpúšťadlo je považované za nebezpečnú chemikáliu (pozri napríklad zákon o chemikáliách). Takto síce nie je použitie tributylfosfátu znemožnené alebo zakázané, ale toto použitie je spravidla spojené s dodatočnýmí nákladmi, alebo je aspoň prinajmenšom problematické.Ďalej je známe, že biologická aktivita mnohých pesticídne účinných látok môže byť v jednotlivých prípa l 0doch zvýšená nízkomolekulámyrni organickými zlúčeninami. V tomto zmysle sú napríklad podľa patentového dokumentu BE-A-597284 vhodné na zosilnenie účinkov herbicídov, napríklad herbicídnych fenylmočovinových derivátov, akými sú napríklad monuron, azolén ako amitrol, triazíny, ako simazín a derivátov kyseliny propiónovej, akým je napríklad dalapon, estery alebo čiastočné estery na báze kyseliny ortofosforečnej a alkoholov na alkylovej, arylovej, alkylarylovej, cykloalkylovcj a/alebo heterocyklickej báze. Pričom estery kyseliny fosforcčnej špecificky opísané ako pomocné látky zahŕňajú iba relatívne nepoláme alebo úplne vo vode rozpustné estery kyseliny fosforečnej, ktoré nie sú vhodné na prípravu emulzných koncentrátov.V patentovom dokumente DE-A-2914164 sú opísané synergické účinky, ktoré existujú u herbicídov s desikatívnyrn účinkom na kultúrne rastliny, napríklad herbicídov zo skupiny fenylmočovín (napríklad metoxuron alebo diuron) alebo triazínov (napríklad atrazín alebo simazín) v prípade, že sú kombinovane s činidlami na fosforovej báze, aké sa používajú v metalurgickom priemysle pri získavaní kovov, alebo ktoré sa používajú ako zmäkčovadlá pre polyméry. Z uvedeného dokumentu jednoznačne vyplýva, že tieto činidlá na fosforovej báze, ktoré môžu byť napríklad použité v metalurgickom priemysle na získanie kovov, alebo ako zmäkčovadlá pre polyméry, sú tu použité ako účinné látky a nie ako rozpúšťadlá. Inými slovami to znamená,že v uvedenom dokumente V prípade derivátov kyseliny fosforečnej ide v tradičnom chápaní o účinné látky a nie o rozpúšťadlá alebo nosičové látky pre agrochemické účinné látky. Taktiež z japonského patentového dokumentu JA 29878/ 69 je zrejmé, že napríklad tributoxyetylfosfát (TBEP) je opisaný ako účinná látka, ale nie ako rozpúšťadlo.S prekvapením bolo teraz zistené, že určité systémy na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel sú obzvlášť vhodné na výrobu kvapalných formulácií, akými sú olejové disperzie, suspoemulzie, emulzie na báze W/0, prípadne O/W a najmä emulzné koncentráty a od nich odvodené vodné postrekove kvapaliny.Vynález sa takto týka kvapalnýeh prípravkov na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, ktorý obsahuje(a) aspoň jednu vo vode nerozpustnú alebo až 10 g/l vo vode rozpustných účinných látok, zvolených zo skupiny bis-karbamátových herbicídov, sulfonátových herbicídov, triazinónových herbicídov, fenoxyfenoxypropionátov, heteroaryloXyfenoxy-propionátov a sulfonylmočovín a(b) systém tenzid/rozpúšťadlo, obsahujúci ot) aspoň jeden tenzid na nearomatickej báze a B) ako rozpúšťadlo aspoň jeden vo vode až do l 0 g/l rozpustný triester kyseliny fosforečnej s alkoholmi, výhodne zo skupiny zahrnujúcej l. j ednomocné alkanoly obsahujúce 5 až 22 uhlíkových atómov, 2. dioly alebo polyoly, 3. aryl-, alkylaryl-, poly(alkyl)aryl- a poly(arylalkyl)arylalkoholy, 4. alkoxylované alkoholy, ktoré sú získané reakciou alkoholov uvedených v odsekoch l), 2) alebo 3) s alkylénoxidmi, a5. alkoxylované alkoholy, ktoré sú získané reakciou jednomocných alkanolov obsahujúcich 1 až 4 uhlíkové atómy a alkylénoxidov.Kvapalný prípravok účinných podľa vynálezu obsahuje ako zložku B) aspoň jednu zlúčeninu zvolenú z množiny zahmuj úcej- s kyselinou ortofosforečnou úplne zreagované alkoxylované alkoholy s krátkym reťazcom obsahujúce l až 22 uhlíkových atómov v alkylovom zvyšku a l až 30 alkylénoxidových jednotiek v polyalkylénoxy-časti,- s kyselinou ortofosforečnou celkom zreagované alkylalkoholy obsahujúce 5 až 22 uhlíkových atómov,- s kyselinou ortofosforečnou čiastočne zreagované prípadne alkoxylovane alkoholy obsahujúce l až 22 uhlíkových atómov v alkylovom zvyšku a fenolové deriváty, vždy s 0 až 30 alkylén-oxidovými jednotkami v polyalkylénoxy-časti, pričom ostávajúce OH-valencie kyseliny ortofosforečnej sa následne alkoxylujú, a formálne dvakrát s alkoholmi zreagovaný ester kyseliny n-oktylfosforečnej.Povrchovo aktívnyrni látkami oc) na nearomatickej báze, napríklad na heterocyklénovej, oleñnovej, alifatickej alebo cykloalifatickej báze, sú napríklad povrchovo aktívne, jeden alebo viac alkylovými skupinami substituované a nasledne derivatizované, napríklad alkoxylované pyridínové, pyrimidínové, triazínové, pyrolové, pyrolidínové, furánové, tiofénové, benzoxazolové, benzotiazolové a triazolové zlúčeniny, ktoré sú rozpustné v rozpúšťadlovej fáze a ktoré sú schopné pri zriedení vodou (na postrekovú kvapalinu) emulgovať uvedenú fázu spoločne s účinnýrni látkami, ktoré sú V nej rozpustené.Príklady takých povrchovo aktívnych látok oc) sú uvedené ďalej, pričom EO etylénoxidové jednotky,PO propylénoxidové jednotky a BO butylénoxidové jednotky al) Mastné alkoholy obsahujúce 10 až 24 uhlíkových atómov a 0 až 60 EO a/alebo 0 až 20 PO a/alebo 0 až 15 BO v ľubovoľnom poradí. Koncové hydroxy-skupiny týchto zlúčenín môžu byť ukončené alkylovým, 10cykloalkylovým alebo acylovým zvyškom obsahujúcim l až 24 uhlíkových atómov. Príklady takých zlúčenín sú Genapol C, Genapol L, Genapol O, Genapol T, Genapol UD, Genapol UDD a Genapol X od spoločnosti Clariant, Plurafac A, Plurafac AT, Plurafac ON a Plurafac TO a Lutensol A, Lutensol AT, Lutensol ON a Lutensol TO od spoločnosti BASF, Marlipal 24 a Marlipal 013 od spoločnosti Condea, Dehypon od spoločnosti Henkel, Ethylan, napriklad Ethylan CD 120 od spoločnosti CD 120.ot 2) Aniónové deriváty produktov opísaných v odseku al) vo forme éterkarboxylátov, sulfonátov, sulfátov a ich anorganických solí (napriklad solí odvodených od alkalíckých kovov a kovov alkalických zemín) a organických solí (napríklad solí na amínovej alebo alkanolamínovej bázy), ako Genapol LRO, Sandopan, Hostaphat/Hordaphos od spoločnosti Clariant. Kopolyméry obsahujúce EO, PO a/alebo BO jednotky, ako napríklad blokové kopolyméry, ako Pluronic od spoločnosti BASF a Synperonic od spoločnosti Uniquema s molekulovou hmotnosťou 400 až 108. Alkylénoxidove adukty od alkoholov obsahujúcich l až 9 uhlümvých atómov, ako Atlax 5000 od spoločnosti Uniquema alebo Hoe-S 3510 od spoločnosti Clariant. Aniónové deriváty produktov opísaných v odsekoch oc 3) a (x 4) vo forme éterkarboxylátov, sulfonátov, sulfátov a fosfátov a ich anorganické soli (napríklad soli odvodené od alkalických kovov a kovov alkalických zemín) a anorganické soli (napríklad na aminovej alebo alkanolamínovej báze).oc 3) Alkoxyláty mastných kyselín triglyceridov, ako Serdox NOG od spoločnosti Condea alebo Emulsogen od spoločnosti Clariant, soli alifatických, cykloalifatických a olefinických karboxylových kyselín a polykarboxylových kyselín, ako aj estery alfa-sulfomastných kyselín, ktoré sú komerčne dostupné od spoločnosti Henkel.(14) Alkoxyláty amídov mastných kyselín, ako Cornperlan od spoločnosti Henkel alebo Amam od spoločnosti Rhodia. Alkylénoxidové adukty alkíndiolov, ako Surfynol od spoločností Air Products. Cukrové deriváty amino- a amidocukrov od spoločnosti Clariant, Glukitole od spoločnosti Clariant, alkylpolyglykozidy vo forme produktov APG od spoločnosti Henkel alebo sorbítanestery vo forme produktov Span alebo Tween od spoločnosti Uniquema alebo cyklodextrínestery alebo cyklodextrínétery od spoločnosti Wacker.015) Povrchovo aktívne celulózové, algínové, pektínové a guárové deriváty, ako Tylose od spoločnosti Clariant, Manitex od spoločnosti Kelco a guárové deriváty od spoločnosti Cesalpina. Alkylénoxidové adukty na polyolovej báze, ako produkty polyglykol od spoločnosti Clariant. Na fázovom rozhrani aktívne polyglycerídy a ich deriváty od spoločnosti Clariant.oL 6) Sulfosukcináty, alkánsulfonáty, parañn- a oleñn-sulfonáty, ako Netzer IS, Hoe S 1728, Hostapur OS,Hostapur SAS od spoločnosti Clariant, Triton GR 7 ME a GR 5 od spoločnosti Union Carbide, Empimin od spoločnosti Albright a Wilson od spoločnosti Marlon-PS 65 od spoločnosti Condea.(x 7) Sulfosukcinamáty, ako Aerosol od spoločnosti Cytex alebo Empimin od spoločnosti Albright and Wilson.oL 8) Alkylénoxídovć adukty mastných amínov, kvartéme amóniové zlúčeniny obsahujúce 8 až 22 uhlíkových atómov, ako napríklad Genamin C, Genamin L, Genamin O a Genamin T od spoločnosti Clariant.(x 9) Povrchovo aktívne zwiteriónove zlúčeniny, ako tauridy, betaíny a sulfobetaíny vo forme produktov Tegotaín od spoločnosti Goldschmidt, Hostapon 7 a Arkopon 7 od spoločnosti Clariant.oc 10) Povrchovo aktívne zlúčeniny na silikónovej a silánovej báze, ako Tegopren od spoločnosti Goldschmidt a produkty SE od spoločnosti Wacker, ako aj Bevaloid, Rhodorsil a Silcolapse od spoločnosti Rhodia (Dow Coming, Reliance, GE, Bayer).al l) Per- alebo polyfluórované povrchovo aktívne zlúčeniny, ako Fluowet od spoločnosti Clariant, Bayowet od spoločnosti Bayer, Zonyl od spoločnosti Dupont a produkty tohto typu, ako napríklad Daikin od spoločnosti Asahi Glass.ocl 2) Na rozhraní fáz aktívne sulfónamidy, napríklad od spoločnosti Bayer.(× 13) Na rozhraní fáz aktívne polyakrylové a polymetakrylové deriváty, ako napríklad Sokalan od spoločnosti BASF.0114) Povrchovo aktívne polyamidy, ako modifikovaná želatína alebo derivatizovaná kyselina polyasparágová a jej deriváty od spoločnosti Bayer.otl 5) Povrchovo aktívne polyvinylové zlúčeniny, ako modifikovaný PVP, ako produkty Luviskol od spoločnosti BASF a Agriner od spoločnosti ISP, alebo derivatizovaná polyvinylacetáty, ako Mowilith od spoločnosti Clariant, alebo polyvinylbutyrát, ako Lutonal od spoločnosti BASF. Vimíapas a Piolofonn od spoločnosti Wacker alebo modifikované polyvinylalkoholy, ako Mowiol od spoločnosti Clariant.oLl 6) Povrchovo aktívne polyméry na báze anhydridu kyseliny maleínovej a/alebo reakčné produkty anhydridu kyseliny maleínovej, ako anhydrid kyseliny maleínovej a/alebo reakčne produkty kopolymérov obsahujúcich anhydrid kyseliny maleínovej, ako Agrimer-VEMA od spoločností ISP.(× 17) Povrchovo aktívne deriváty montánneho, polyetylovćho a polypropylénovćho vosku, ako Hoechstvosky alebo produkty Licowet od spoločnosti Clariant, ocl 8) Povrchovo aktívne fosfonáty a fosfmáty, ako F luowe-PL od spoločnosti Clariant.019) Perhalogénované povrchovo aktívne látky, ako napríklad Emulsogen-1557 od spoločnosti Clariant.Rozpúšťadlovými zložkami zložky (3) systému na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel podľa vynálezu sú vo vode nerozpustné alebo až do 10 g/l vo vode rozpustné, úplne nezreagovanć, nezmydelnené estery, t. j. triestery, kyseliny fosforečnej, najmä kyseliny ortofosforečnej s alkoholmi. Obzvlášť Výhodne sú ako zložky (3) Vhodné zlúčeniny, ktoré majú alkylénoxidove jednotky, napríklad alkylénoxídové jednotky obsahujúce l až 4 uhlíkové atómy, ako napríklad tri(butoxyetyl)fosfát (TBEP). Ako alkylénoxidové jednotky sú výhodne alkylćnoxidové jednotky obsahujúce 1 až 4 uhlíkové atómy, napríklad etylénoxy-, propylénoxy-,a/alebo butylénoxy-j ednotky, najmä propylénoxy- a/alebo etylénoxy-j ednotky, ktoré sa výhodne nachádzajú V alkoholových zložkách esteru kyseliny fosforečnej. Výhodné zložky (3) obsahujú l až 4 alkylénoxidové jednotky, výhodne 1 až 4 alkylénoxidové jednotky obsahujúce l až 4 uhlíkové atómy, na jednu alkoholovú jednotku. Molekulová hmotnosť zložky (B) je výhodne nižšia ako 1000. Zlúčeniny zložky (B) majú výhodne spoločný znak spočívajúci V tom, že vo vodnom roztoku netvoria micelárne agregáty, ktoré by boli stanoviteľné meraním na báze rozptylu svetla, alebo iným spôsobom. To ich vymedzuje oproti povrchovo aktívnym esterom kyseliny fosforečnej .Vhodnými zložkami (B) sú napríklad triestery kyseliny fosforečnej, ako napríklad kyseliny ortofosforečnej, formálne trojnásobne zreagované s alkoholmi a oxalkylátmi kyseliny fosforečnej, ako napriklad kyseliny ortofosforečnej, formálne jeden a/alebo dvakrát zreagované s alkoholmi. Ako zložky (3) sú pritom vhodné napríklad vo vode nerozpustné alebo maximálne do 10 g/l vo vode rozpustné triestery kyseliny fosforečnej s alkoholmi z množiny zahmujúcejl. jednomocné alkanoly obsahujúce 5 až 22 uhlíkových atómov, napríklad n-pentanol, i-pentanol alebo neopentanol, n-hexanol, n-oktanol a Z-etylhexanol, 2. dioly alebo polyoly, ako etylénglykol, propylénglykol alebo glycerion, 3. Aryl-, alkylaryl-, poly(alkyl)aryl- a poly(arylalkyl)arylalkoholy, napríklad fenol a/alebo krezol, oktylfenol, nonylfenol, triizobutylfenol a tristyrylfenol, 4. alkoxylovane alkoholy, ktoré sa získajú reakciou uvedených alkoholov v odstavcoch 1), 2) alebo 3) s alkylénoxidmi, výhodne s l až 4 jednotkami alkylénoxídov obsahujúcich 1 až 4 uhlíkove atómy, a5. alkoxylované alkoholy, ktoré sa získajú reakciou jednomocných alkanolov obsahujúcich 1 až 4 uhlíkové atómy a alkylénoxidov, výhodne 1 až 4 jednotiek alkylénoxidov obsahujúcich l až 4 uhlíkové atómy. Výhodnými estermi kyseliny fosforečnej (zložkami 5 sú napríklad- s kyselinou ortofosforečnou úplne zreagované alkoxylované alkoholy s krátkym reťazcom obsahujúce l až 22 uhlíkových atómov V alkyloVom zvyšku a 1 až 30, výhodne l až 4, alkylćnoxidové jednotky v polyalkylénoxidovej časti, napríklad tri (butoxyetyl)fosfát,- s kyselinou ortofosforečnou celkom zreagované alkylalkoholy obsahujúce 5 až 22 uhlíkových atómov,napríklad Hostaphat CG 120 (Clariant), tri-n-oktylfosfát (TOF, Byer), ako aj- s kyselinou ortofosforečnou čiastočne zreagované, pripadne alkoxylované alkoholy obsahujúce l až 22 uhlíkových atómov v alkyloVom zvyšku a fenolové deriváty, vždy s 0 až 30, výhodne 0 až 4, alkylénoxidovými jednotkami v polyalkylénoxidovej časti, pričom ostávajúce OH-Valencie kyseliny ortofosforečnej sa následne alkoxylujú, napriklad reakčný produkt mono-/dibutoxyetylfosfátu a 2 móloV etylénoxidu, prípadne 2 móloV propylénoxidu.Pri použití kvapalnćho prípravku na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel podľa vynálezu sa dá pripraviť prekvapivo stabilná formulácia účinných látok, napríklad vo vode nerozpustných alebo najviac do 10 g/l vo vode rozpustných účinných látok, najmä agrochemických účinných látok, napríklad herbicídnych účinných látok. Príklady takýchto formulácií účinných látok sú opticky transparentné a termodynamicky stabilné emulzné koncentráty, termodynamicky stabilné O/W- a W/O-emulzie, suspoemulzie alebo suspenzné koncentráty medzi inými agrochemických účinných látok, výhodne herbicidnych účinných látok, ako napríklad biskarbamátových herbicídov (akými sú napríklad desmedipham a/alebo phemnedipham), a/alebo sulfonátových herbicídov (akými sú napríklad ethofumesat) a/alebo triazinónových herbicídov (akým je napríklad metamitron). Okrem toho môžu systémy na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel podľa vynálezu priaznivo ovplyvniť pesticídny účinok v nich zabudovanej účinnej látky, alebo v nich zabudovaných účinných látok.Systém na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel podľa vynálezu umožňuje taktiež Výrobu formulácií s inými účinnými látkami, než ako boli uvedené, ak majú podobnú rozpustnosť. Takto sú vhodne napriklad herbicídy zo skupiny fenoxyfenoxypropionátu, kam patrí napríklad diclofop-metyl, heteroaryloxyfenoxypropionátu, kam patrí napríklad fenoxaprop-etyl alebo clodinafop, triazónov, kam patrí napríklad metamitron, sulfonylmočovín, kam patrí napríklad triflusuron, alebo ďalšie účinné látky, ako napríklad prochloraz a/alebo insekticídy, ako napríklad deltametrin. To naznačuje pružnosť systému na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel podľa vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú pre odbomíka V danom obore známymi zlúčeninarni, napríklad z publikácie The Pesticíde Manual, British Crop Protection Council, ll Vydanie, 1997.Ako ďalšie organické rozpúšťadlá (C) sú vhodné napríklad nepoláme rozpúšťadlá, poláme protickć alebo aprotické rozpúšťadlá a ich zmesi. Príklady ďalších organických rozpúšťadiel použiteľných V rámci vynálezu su

MPK / Značky

MPK: A01N 25/02, A01N 43/72, A01N 43/02, A01N 47/10, A01N 43/64, A01N 25/30, A01N 43/48, A01N 53/00, A01N 39/00, A01N 25/04

Značky: použitie, spôsob, látok, prípravok, báze, výroby, povrchovo, aktívnych, rozpúšťadiel, kvapalný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-287466-kvapalny-pripravok-na-baze-povrchovo-aktivnych-latok-a-rozpustadiel-sposob-jeho-vyroby-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalný prípravok na báze povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, spôsob jeho výroby a použitie</a>

Podobne patenty