Spôsob zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárenskej rotačnej pece

Číslo patentu: 287017

Dátum: 21.08.2009

Autori: Martauz Pavel, Jamnický Miroslav, Hrabě Zdeněk, Strigáč Július

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pred výpalom slinku a/alebo pri výpale slinku sa do cementárenskej rotačnej pece dávkujú apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály, pričom v teplotnom pásme 750 až 1 250 °C chloridy z pecnej atmosféry prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov s rôznym stupňom dehydroxylácie. Po prereagovaní do slinku sa obsah chloridov v slinku zvýši v rozmedzí 1,10-5 - 1,0 % hmotn. Cl-, výhodne v rozmedzí 2,10-5 - 0,1 % hmotn. Cl-.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece.Doteraj ší stav technikyProblematika obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece je vysoko aktuálna najmä dnes pri neustálom zvyšovaní podielu alternatívnych palív, ktoré často obsahujú zvýšené množstvá chlóru.Chloridy, ako aj alkálie a síra a jej zlúčeniny sú prchavé pri vysokých teplotách, rádovo nad 800 až 1100 °C tieto teploty sa bežne dosahujú na vstupe do cementárskej rotačnej pece. Pri nich dochádza k čiastočnému rozldadu zlúčenín v surovinách obsahujúcich chloridy, síru a alkálie, k ich odparovaniu do pecnej atmosféry, pričom prchavosť napríklad chloridov je viac než 96 . Veľká časť chloridov, prípad. aj síry vchádza do pecného systému prostredníctvom palív spaľovaných v pecných horákoch, prípad. pecných kúreniskách. V atmosfére pecného systému vytvárajú cykly uvedených zlúčenín a akumuluje sa ich množstvo. Pri vstupe surovinovej múčky s obsahom chloridov, alkálií, sulñdov a síranov začnú najskôr sublimovať chloridy, alkálie, nastáva rozklad sulfrdov a následne sa rozkladajú aj sírany. Vysublimované alkálie majú vysokú schopnosť zlučovať sa s plyrmýrni zložkami pecnej atmosféry (C 02, HZO, Cl, S 02). Vzniká tak rad nových zlúčenín alkalických kovov - sírany, uhličitany, chloridy, ktoré potom kondenzujú na čiastočkách surovinovej zmesí, sú v pecných podmienkach rozpúšťané v tavenine slinkových minerálov, vstupujú do tuhých roztokov, t. j. stávajú sa súčasťou slinku, alebo kondenzujú na rôznych miestach najmä vo výmenníku tepla, kde spôsobujú vznik zvýšeného nmožstva nálepkov a v peci môžu spôsobovať vznik nálepkov a krúžkov.Zväčšovanie množstva nálepkov vedie k zníženiu výkonov, k zhoršeniu technologického procesu výpalu cementárskeho slinku a nakoniec k upchatiu pecného systému. Chloridy alkalických kovov majú teploty kondenzácie nižšie ako sírany alkalických kovov, a preto spôsobujú zvýšenú tvorbu nálepkov, hlavne kondenzáciou vo vyšších častiach výmenníka tepla. Obsah chloridov v horúcej predohriatej surovinovej zmesi nad l hmotu., najmä nad 2 hmotn. a obsah S 03 nad 2 hmotu., najmä nad 4 hmotn. už môže viesť k problémom so vznikom nálepkov.Pokial chloridy zostávajú v pecnom systéme, poškodzujú koróziou Železné a oceľové časti, železné kotvy upevňujúce žiaruvzdomé materiály V peci a vo výmenníku tepla a aj samotnú žiaruvzdomú výmurovku chemickýrni reakciami. Výsledkom poškodenia výmurovky sú havárie s možnými vážnymi poškodeniarni rotačnej pece, prípad. pri odstávkach pece výpad žiaruvzdorných materiálov môže ohroziť zdravie a život obslúžného personálu. Preto je potrebné chloridy z pecného systému odvádzať.Nevýhodou súčasného stavu je, že veľké množstvá chlóru prítomného v alternatívnych palivách, vyrobených prevažne z odpadov (na báze plastov ako napr. PVC), znemožňujú zvyšovanie ich spaľovania v cementárskych rotačných peciach. Neodporúča sa presahovať limit 0,5 hmotu. C 1, max. l hmotn. Cl, v zmesiach odpadov používaných ako alternatívne palivá, ktoré významne znižujú nmožstvá spaľovaných ušľachtilých fosílnych palív. Využívanie altematívnych palív pomáha šetiiť neobnoviteľne prírodné zdroje, čim prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvyšovanie podielu spaľovaných alternatívnych palív je však výhodné aj z hľadiska ekonomického, keďže ich cena je nižšia než ušľachtilých palív.Zvyšovanie množstva chloridov v pecnej atmosfére zvyšovaním podielu spálených altematívnych paliv alebo spaľovaním alternatívnych palív s vysokým obsahom chlóru vedie k nutnosti prevádzkovania tzv. bypassov a tým k ekonomickým stratám a k problémom s využívaním odpraškov s vysokým obsahom chlóru. Pecné by-passy sú doteraz jediným možným spôsobom znižovania nmožstva chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece.Existujú rôzne usporiadania by-passov v cementárskych peciach (Schöffmann, H. and Weichinger, M., 5 VDZ Congress, Düsseldorf, Germany, pp. 246-251, 2002). Princípom by-passu vo všeobecnosti je odtiahnutie spalín s jemnou surovinovou zmesou s najvyššou koncentráciou alkalických chloridov. Na to je potrebný odťahový ventilátor, zmiešavacia komora, kde sa horúce spaliny schladzujú vzduchom na cca 350 °C, čo garantuje úplnú kondenzáciu chloridov na čiastočky surovinovej zmesi, ďalej treba odtríedeníe prachu od schladených spalín, transport a uskladnenie odpraškov, odprášenie schladených spalín vo ñltroch, pričom spaliny so sebou odnášajú tepelnú energiu dodanú na výpal slinku a celé by-passové zariadenie spotrebúva taktiež el. energiu.Objem by-passovaných plynov z pece sa pohybuje od 0 do 30 , pričom vo väčšine prípadoch 3 až 10 ný by-pass je dostačujúci. By-passy sú vysokoúčinné hlavne pre chloridy 10 -ný by-pass zníži obsah Cl cca o 45 až 65 , obsah S 03 cca o 20 , obsah KgO cca o 10 a obsah NazO cca o 4 .By-pass by sa mal inštalovať, ak podiel obsahov chloridov presialme 0,2 až 0,3 g/kgsm., a alkálie 20 g/kgslmlm. Strata tepla pri výpale za chodu by-passu sa zvyšuje s množstvom odtiahnutých plynov o- pre rotačnú pec s cyklónovým výmenníkom tepla cca 5 kcal/kg (20,3 kJ/kg) s každým 1 by-passu,- pre rotačnú pec s predkalcináciou cca 2 kcal/kg (8,4 kJ/kg) s každým l by-passu.V najmodernejších linkách môžu tieto straty klesnúť až k 1,6 kcal/kg (6,7 kJ/kg) s l by-passu. By-passom odtiahnuté spaliny mohli odovzdať teplo surovínovej zmesi, čo je strata energie. Na schladenie by-passom odtiahnutých plynov z rotačnej pece je potrebný 2- až 3-násobný objem chladiaceho vzduchu, čo opätovne zvyšuje prevádzkové náklady.Zaprášenie odtialmutého plynu by-passom je 100 až 300 mg/Nms prachu. Vo všeobecnosti platí, že 10 by-pass strhne so sebou cca l až 2 množstva surovinovej múčky, ktorá mohla slúžiť na vznik slinku. 90 -ná akumuláeia Cl je na časticiach veľkosti medzi 0,1 až 10 m. By-passové odprašky s vysokým obsahom chloridov, S 03 a zlúčenín alkalických kovov spôsobujú problémy s ich spracovaním, nízkou možnosťou ich využitia a recyklácie.Ďalšou nevýhodou súčasného stavu je, že by-pass síce zníži obsah chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece, no ochudobní takto o chloridy cementársky slinok. Chloridy, ktoré zostávajú viazané v slinkovej tavenine, majú vysoko pozitívny účinok na kvalitu cementov, no ich rrmožstvo v cementoch nesmie presiahnuť 0,1 hmotn. podľa STN EN 197-1, lebo by mohli spôsobovať koróziu oceľovej výstuže v betónoch.Chloridy mineralizujú slinkotvorné reakcie znižovaním viskozity slinkovej taveniny. Alkalické chloridy sú hlavným intenzifikačným faktorom pôsobenia výmenníkového kondenzátu na reaktivitu surovinovej múčky, čo napomáha urýchľovať slinkotvomé procesy a zvyšovať kvalitu slinku.Doteraz neexistuje spôsob riadeného zníženia chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece ich väzbou do slinkových fáz, s využitím ieh pozitívneho íntenziñkačného účinku na tvorbu slinkových fáz.Veľmi výhodné by preto bolo maximálne využiť pozitívny intenziñkačný účinok chloridov na znižovanie viskozity slinkovej taveniny, a uchovať chloridy pevne viazané v slinku.Pokiaľ je to možné, treba súčasne zvyšovať podiel alternatívnych palív aj s obsahom chlóru a minimalizovať alebo odstaviť by-pass, keďže tento ochudobňuje výmenníkový kondenzát o chloridy, zvyšuje náklady na výrobu cementárskeho slinku a pri jeho prevádzke vznikajú problematické odpady - by-passové odprašky.Jedným z alternatívnych palív s vyšším obsahom chlóru sú aj mäsovokostné múčky. Množstvo chlóru v mäsovokostných múčkach je premenlivé, ale pohybuje sa v priemere okolo 0,5 hmotn. C 1. Okrem pomerne vysokého obsahu chlóru majú mäsovokostné múčky aj zvýšený obsah popola na úrovniach 20 až 25 hmotu., kostné múčky môžu mat až 40 hmotu. popola. V ich popole po spálení sa nachádza najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory, pozorovala sa aj prítomnosť karbonáto-hydroxyapatitu, prípad. zmesných fluór-hydroxyapaütov.Minerálna fáza termicky neošetrenej kosti, ako aj kosti kalcinovanej pri 600 °C, pri laboratómych podmienkach, mala prítonmosť slabo vykryštalizovaného hydroxyapatitu (Holden, J. L., Clement, J. G., Phakey PP. J., Bone Miner. Res., Sep 10, pp. 1400-9, 1995). Tyčinkovité útvary nezahríevanej kosti sa zachovali do teploty 400 °C. Následne relcryštalizovali na platničkovité alebo izometrické kryštály pri teplote 600 °C. Pri ohreve nad 600 °C sa kryštalinita fázy zvýšila. Nad teplotou 1000 °C dochádzalo k rozkladu hydroxyapatitu na CaO a fosforečnan trivápenatý (trikalcíu 1 nfosfát) a pri vyššej teplote na difosforečnan tetravápenatý(tetrakalciun 1 fosfát) a fosforečnan trrivápenatý (trikalciumfosfát). Hydroxyapatit bol deñcitný na Vápnik a obsahoval uhličitanové skupiny.Hydroxyapatit je koncový člen zo zmesných apatitov. Pojem apatit sa v skutočnosti vzťahuje na tri odlišné minerály, hydroxyapatit, chlórapatit a tluórapatit. V prírodných útvaroch sa obyčajne hydroxidové, chloridové a tloridové ióny nachádzajú vedľa seba vo forme tuhých roztokov. Pri konlaétnom ložisku spravidla ide len o dominanciu niektorého z uvedených aniónov, pričom v prípade čistých minerálov sa obsah príslušného aniónu môže blížiť k stechiometrickej hodnote.Hydroxyapatit sa rozkladá v tuhom stave. Jeho stabilita popri teplote závisí od parciálneho tlaku vodnej pary (vlhkosti vzduchu) v okolitej atmosfére. Počas ohrevu dochádza postupne k jeho dehydroxylácii za tvorby tuhých roztokov v sérii hydroxyapatit-oxyapatiť. Pod oxyapatitom sa rozumie pseudomorfóza hydroxyapatitu s minimálnym obsahom skupín OH, zachovávajúcich jeho fázovú integritu. Prekročením tejto hranice sa hydroxyapatit rozkladá na fosforečnan trivápenatý (trikalciumfosfát) a difosforečnan tetravápenatý (tetrakalciumfosfát).Rozklad hydroxyapatitu v suchej vzduchovej atmosfére začína už pri teplotách pod 1000 °C (Adolfsson E., Hermansson L., J. Mat. Sci. 15, pp. 5719-5723, 2000). Rozklad prebieha cez stratu časti OH vo forme vodnej pary za súčasného vzniku vakancií v štruktúre hydroxyapatitu a pri vyššom podiele vakancií nastáva premena na oxyhydroxypatit. Tento metastabilný medziprodukt rozkladu je ovplyvňovaný zložením pecnej atmosféry a teplotou výpalu. Ďalšie zvýšenie podielu vakancií vedie k rozkladu oxyhydroxyapatitu na stabilnejšiu fázu - fosforečnan trivápenatý (trikalciumfosfát) C 31 (C CaO, P P 205). Po výpaloch nad 1200 °C v otvorenom systéme sa prítomnosť hydroxyapatitu v produktoch výpalu nezistila. Z výsledkov termických analýz vyplýva, že z čistého hydroxyapatitu začína unikať merateľné množstvo HZO od teploty okolo 700 °C. Únik vody sa postupne s rastúcou teplotou zvyšuje a posledné zvyšky unikajú v oblasti 1350 °C. Rýchlosť úniku vody sa zvyšuje, ak je hydroxyapatit v zmesi s reakčnou zložkou, schopnou viazať apatitový CaO. Významné zvýšenie teplotnej stálosti hydroxyapatitu sa zaznamenalo až nad 1200 °C, ak sa pracuje v prak 10ticky uzavretom systéme. Ďalšou možnosťou zvýšenia teplotnej stálosti hydroxyapatitu je zvýšenie tenzie vodnej pary v pecnej atmosfére. Zvýšenie teplotnej stálosti hydroxyapatitovej štruktúry je možne aj použitím vhodného aniónu, ktorý sa zo štruktúry uvoľňuje pri teplote vyššej ako z hydroxyapatitu. Tejto požiadavke podľa autorov vyhovujú fluórapatit a chlórapatit. Pri porovnávani termickej stálosti hydroxyapatitu, fluórapatitu a chlórapatitu, pripravených syntézou v tuhej fáze (teda mierne deñcitných na CaO v porovnani s produktarni prípravy z roztokov), vzniká zahrievaním zmes hydroxyapatítu a fosforečnanu trivápenatého ( kalciumfosfátu) C 3 P z hydroxyapatítu, z ostatných dvoch sa zachováva apatitová štruktúra.Dehydroxylácia práškového hydroxyapatitu do 1250 °C sa terrnogravometricky a termokineticky hodnotila v práci (Wang T., Domer-Reisel A., Muller E., J. Eur. Ceram. Soc., 21, pp. 693-698, 2004). Podľa závislosti konverzie (stupňa rozkladu) od teploty sa odvodila závislosť aktivačnej energie od teploty a dehydroxylácia sa vyhodnotila ako zložitý proces, ktorý zahŕňa štyri stupne s rôznymi aktivačnými energiami určujúce rýchlosť reakcie. Tietoprocesy sú- difúzia aniónu OH v hydroxyapatite,- uvoľňovanie väzby OH zo štruktúry hydroxyapatitu,- tvorba štruktúry oxyapatituPoznatky o termickej stálosti dvoch druhov hydroxyapatítov (stechiometrického a nestechiometríckého) sa zhrnuli v práci (Habelitz S., Pascual L., Duran A., J. Eur. Ceram. Soc. Q, pp. 2685-2694, 1999). Stechiometrický hydroxyapatit sa dehydratuje počas zahrievania pri teplotách 900 °C až 1200 °C na oxyapatít podľa reakcie (2)Ďalším zahríevaním pri teplotách vyšších ako 1450 °C sa už oxyapatit termicky rozkladá na a-modiñkáciu fosforečnanu trivápenatého a tetrakalciumfosfát (3)Na Vápnik deñcímý hydroxyapatit sa rozkladá už pri nižších teplotách za tvorby stechíometríckého hydroxyapatitu a fosforečnanu trivápenatého podľa reakcie (4)Rozklad hydroxyapatitu dehydroxyláciou a zvyšovaním podielu vakancií sa študoval v (AlberiusHenning P., Adolfsson E., J. Mat. Sci., A 5, pp. 663-668, 2001, a Adolfsson E., Nygren M., Hermansson L, J. Am. Ceram. Soc., Q, pp. 2909-2912, 1999), kde sa zistilo, že rozklad nastáva po dosiahnutí určitého podielu vakancií a prítomnosťou fluórapatitu v apatitovej štruktúre sa podiel vakancií znižuje a zlepšuje sa teplotná stálosť apatitu.Iónovýmena vyplýva zo štruktúry hydroxyapatitu. Pre kryštálovú štruktúru hydroxyapatitu je charakteristické usporiadanie štruktúmych jednotiek pozdĺž osi c. Kryštálový habit predstavuje typické hexagonálne stĺpce s ukončením formou hexagonálnych pyramíd. Anióny F, Cl, C 032, CNZZ a OH sú vzájomne zameniteľné. studne pozdĺž osi c vymedzené v prípade hydroxyapatitu iónrni Ca, obklopujúcimi skupiny OH, sú príčinou jeho výhodných iónovýmenných vlastností, podobne ako za relativnu ľahkosť aktuálnej iónovýmeny v prípade iných typov apatitov.V práci (Maiti G. C., Freund F., J., Inorg. Nucl. Chem., Q, pp. 2633-2637, 1981) sa študovala náhrada OH skupín hydroxyapatitu chlórom (Cľ). Syntetizovalo sa deväť hydroxy-chlór-apatitov v tuhej fáze s odstupňovaným podielom C 1 v štruktúre tak, že zmesi východiskových zložiek (reaktantov) sa mechanicky zmiešali, zahrievali v otvorených Pt lodičkách v prietočnej pecnej atmosfére, zbavenej C 0 a vlhčenej vodnou parou 10 hodín pri teplote 1000 °C. Čiastočne slínuté produkty sa pomaly chladili, rozotierali, znova tabletovali a tepelne spracovali. Tieto operácie sa opakovali 3- až 4-krát, kým RTG prášková analýza nepotvrdila prítomnosť iba jednej fázy. Tuhé roztoky hydroxy- a chlór-apatitov sa pripravili ďalej zo zmesi čistého 100 -ného hydroxyapatitu a 100 -ného chlórapatitu v rôznych mólových pomeroch zahrievaním na rôzne teploty vo vlhkej pecnej atmosfére.Výsledky štruktúrnych analýz potvrdili vznik tuhých roztokov hydroxy-chlór-apatitov z východiskových zložiek. Pri zabudovaní Cl do štruktúry miesto OH apatitová štruktúra expanduje na rozdiel od substitúcíe OH s F, pri ktorej sa pozoruje kontrakcia štruktúry. Autori tvrdia, že v biologickom prostredí je vodíková väzba O-HCl v chlórapatite silnejšia ako vodíková väzba O-HF v fluórapatite, čo neočakávali. Treba tiežpoznamenať, že Cl v chlórapatite je obklopený šiestimi O 2 z priľahlých skupín P 043. Táto blízkosť záporných nábojov je »zrejme nevýhodnou situáciou, ktorá prispieva k zväčšovaniu osi a. Zabudovávanie Cl do štruktúry hydroxy-apatitu bude potom zvyšovať energiu mriežky miesto znižovania, ako sa pozorovalo v prípade zabudovávania F do tuhého roztoku v hydroxy-apatite. Energetická situácia bude o niečo menej nevýhodná, ak sa bude uvažovať s náhradou iba časti hydroxidových skupín chloridovým aníónorn, respektíve s náhradou iba časti Cl v chlór-apatite hydroxidovýrni skupinami. Hydroxy- plus chlór- apatity začínajú reagovať na tuhý roztok hydroxy-chlór-apatitu pri teplote vyššej ako 600 °C a ťažko dosahujú 50 -nú konverziu po 1 hodine pri 1200 °C, zatiaľ čo hydroxy- plus tluór- apatity reagujú už v oblasti 200 °C a dosahujú konverziu 80 po hodine výpalu pri 800 °C. Poukazuje to na pomeme pomalu vzájomnú difúziu OH/Cl v porovnaní s OH/F v uvedenej teplotnej oblasti. Iónovýmena OH za C 1 sa študovala iba v tuhej fáze pri laboratórnych podmienkach.Hydrotermálny postup výmeny Cl za OH na monokryštáloch chlórapatitu v prostredí roztoku KOH pri príprave chlórapatitu sa študoval v (Yanagisawa K., Rendon-Angeles J. C., Ishizawa N., Oishi S., Am. Mineral., E, pp. 1861-1869, 1999).Hydroxy-chlór-apatity sa pripravovali iba syntézou v tuhej fáze alebo reakciou v roztokoch s následnou precipitáciou hydroxyapatitu. Výskumy iónovýmeny OH za Cl sa týkali iba reakcií v tuhej fáze, prípad. hydrotermálnym spôsobom Možnosť zámeny OH za C 1 z plynnej fázy sorpciou chloridov hydroxyapatitom pri vysokých teplotách a podmienkach cementárskej rotačnej pece sa doteraz neštudovala.Poznatky o heterogénuej sorpcii chloridových íónov do hydroxyapatitu v teplotnej oblasti od 600 do cca 1300 °C v systéme plyn - tuhá látka neexistujú, pričom tento smer má veľké praktické hľadisko pri výrobe cernentárskeho slinku.Cieľom tohto vynálezu je zníženie obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece, pri minimalizácii alebo odstavení prevádzky chlôrového by-passu, alebo pri využití väčších rrmožstiev ntateriálov so zvýšeným obsahom chlóru pri výrobe cementárskeho slinku.Tento cieľ sa dosiahne spôsobom zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárskej rotačnej pece pri výrobe cementárskeho slinku, podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že do cementárskej rotačnej pece sa pred výpalom slinku a/alebo pri výpale slinku dávkujú apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály tak, že v teplotnom pásme 750 až l 250 °C chloridy z pecnej atmosféry prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov s rôznym stupňom dehydroxylácie, kde Cl nahradzujú OH, a/alebo obsadzujú miesta po uniknutých OH skupinách, pričom chloridy zostávajú viazané v štruktúre apatitu a následne pri styku s vypaľovanou surovinovou zmesou a/alebo vypaľovaným cementárskym slinkom prereagujú do vznikajúcich slinkových fáz, kde chloridy intenziñkujú slinkotvomé procesy, pričom sa obsah chloridov v slinku zvýši v rozmedzí l.l 05 až 1,0 hmotu., výhodne 2.104 až 0,1 hmotu., a chloridy opúšťajú pecný systém bez ich akumulácie v pecnom systéme.Pred výpalom slinku sa apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály dávkujú do surovinovej zmesi, pričom do surovinovej zmesi môžu byť dávkované tak pri mletí surovinovej zmesi, ako aj po jej zomletí.Pri výpale slinku, apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály sa môžu dávkovať do pecného systému cez systém predkalcinácie, predkalcinačnými horákmi, pomocnými, dávkovacími horákrni, hlavným horákom rotačnej pece, pričom tieto vstupy sa môžu využívať samostatne alebo v ich ľubovoľných lcombináciách.Apatity najmä hydroxyapatít obsahujúce materiály môžu byť tak prírodné apatity, ako aj syntetické apatiľY-Výhodné je, ked zdrojmi apatitov najmä hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov sú odpady obsahujúce kosti, zuby, živočíšne mäsovokostné a kostné múčky, alebo iné živočíšne odpady či popoly, popolčeky, škvary, trosky vzniknuté po ich vysokoteplotnej mineralizácii spaľovaním v elektrárňach, teplárňach, spaľovniach odpadov, vysokých peciach a v iných kúreniskách, ako aj tuhé zvyšky po pyrolýze mäsovokostných a kostných múčok.Vhodnosť apatitovej štruktúry viazať chloridy z pecnej atmosféry je závislá od nmožstva OH skupín v apatitoch a je potrebné ju overiť v laboratórnych podmienkach.Princíp riešenia spočíva vtom, že apatitová štruktúra najmä štruktúra hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov, viaže do seba chloridy z pecnej atmosféry. Chloridy prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu s rôznym stupňom dehydroxylácie, kde Cľ nahradzujú OH, a/alebo obsadzujú miesta po uniknutých OH skupinách, zostávajú viazané v štruktúre apatitu. Vakancie v štruktúre hydroxyoxyapatitu

MPK / Značky

MPK: C04B 7/00

Značky: spôsob, pecnej, zníženia, cementárenskej, atmosfére, rotačnej, obsahu, chloridov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-287017-sposob-znizenia-obsahu-chloridov-v-pecnej-atmosfere-cementarenskej-rotacnej-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárenskej rotačnej pece</a>

Podobne patenty