Zariadenie na výrobu dutých telies a spôsob ich výroby

Číslo patentu: 287002

Dátum: 17.08.2009

Autor: Düringer Markus

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je zariadenie na výrobu dutých telies, najmä fliaš a podobných nádobiek vybavených vyprázdňujúcim otvorom, z termoplastového materiálu so spodnou časťou (2) stroja, ktorá obsahuje najmenej dve vyfukovacie formy (3a, 3b, 3c), ktoré sú v každom prípade vybavené dutinou (4), a nosníkovou hornou časťou (7) stroja usporiadanou nad spodnou časťou (2) stroja, pričom na hornej časti (7) je usporiadané množstvo vyfukovacích a kalibračných tŕňov (8a, 8b, 8c) zodpovedajúcich množstvu vyfukovacích foriem (3a, 3b, 3c), každý z tŕňov je spojený s vyfukovacou formou a spoločne sú axiálne posúvateľné proti vyfukovacím formám a zasúvateľné svojou kalibračnou časťou do hrdla (5) dutín (4) po prstencovú prírubu (9) na vyfukovacích a kalibračných tŕňoch (8a, 8b, 8c) na zachytenie v protiležiacej ploche (6) na každej priradenej vyfukovacej forme (3a, 3b, 3c). Vyfukovacie a kalibračné tŕne sú prichytené v hornej časti (7) stroja v rámci vopred udaných hraníc axiálne voľne pohyblivým spôsobom a pri posúvaní vyfukovacích a kalibračných tŕňov (8a, 8b, 8c) proti vyfukovacím formám (3a, 3b, 3c) oproti odporu spojovacieho prostriedku sú automaticky axiálne výškovo prestaviteľné oproti ich východiskovej polohe a spôsobu ich výroby.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadema na výrobu dutých telies z terrnoplastov, najmä fliaš a podobných nádobiek,vybavených vyprázdňujúcirn otvorom a spôsobu ich výroby vyfukovauím.Doteraj ší stav technikyV minulosti bežné nádobky z pocínovaného (bieleho) plechu alebo z neželezného plechu, zo skla, keramiky, sú vo vzrastajúcej miere nahradzované nádobkami z plastu. Najmä na balenie tekutých látok, napríklad nápojov, olejov, čistiacich pomôcok, kozmetiky a podobne dochádza k používaniu hlavne plastových nádobiek, Nepatrná hmotnosť a menšie náklady určite zohrávajú pri tejto náhrade nezanedbateľnú úlohu. Použitie recyklovateľných plastových materiálov spolu s priaznivejšou celkovou energetickou bilanciou pri ich výrobe tiež prispieva zo strany používateľov k podpore používania plastových nádobiek, hlavne plastových fliaš.Výroba plastových nádobíek, najmä plastových fliaš, sa uskutočňuje vytláčacim spôsobom, hlavne spôsobom vyfukovania dutých telies, najmä hadicovým vyfukovacím spôsobom. Pritom je jednovrstvový alebo viac vrstvový vytláčaný predlisok, napríldad hadica, dopravený do vyfukovacej formy, nafúknutý vyfukovacím tŕňom prostredníctvom pretlaku a vytvrdený ochladením. Vyfukovacie automaty, ktore sú na to použité,majú spravidla viacero paralelne spojených vyfukovacích foriem, ktoré umožňujú vyrábať súčasne viacero plastových nádobiek v jednej pracovnej operácii. Pritom je každej vyfukovacej forme priradený osobitý vyñrkovací tŕň, ktorý je posúvateľný.Duté telesá z plastu, ako napríklad fľaše alebo kanistre, ale aj technické súčiastky majú v rrmohých prípadoch jeden alebo viac otvorov, ktoré pri neskoršom používaní plnia určitý cieľ. Často sú takéto otvory tak vytvorené, aby boli uzatvárateľné vhodnými uzatváracími zariadeniami. Môžu to byť napríklad skrutkové alebo západkové uzávery. Pritom je podstatnou požiadavkou na uzatváraciu techniku tesnosť proti tekutinám, plynom a pevným látkam v tvare prášku alebo zŕn. Pri baleniach z plastov je tesnosť bežným spôsobom tak uskutočnené., že tak v prípade dutého telesa, ako aj v prípade uzáveru sú vyrábané hladké, rozmerovo presné a navzájom prispôsobené tesniace plochy. Ako je známe, je pritom možné voľbou správnej kombinácie materiálov dutého telesa a uzáveru ďalej zlepšovať kvalitu tesnenia.Výroba takto formovaných otvorov sa bežne uskutočňuje súčasne s výrobným procesom dutého telesa. Pritom je otvor na privedenie vyfukovacieho média, najčastejšie stlačeného vzduchu, ktorý vytvára pretlak,vyriešený súčasne tak, aby postačí aj na neskoršie požiadavky na používanie dutého telesa. V týchto prípadoch musia byť vyrobené aj tesniace plochy, ktoré môžu byť uvažované tak na čelnej ploche, ako aj na prednostne valcovom alebo kónickom vnútornom obloženi hrdla otvoru. Toto sa uskutočňuje v takzvanej kalibračnej operácii, teda prostredníctvom rozmerového zosúladenia časti ako kalibračného zariadenia pôsobiaceho vyfukovacieho tŕňa s oblasťou hrdla vyfukovacej formy a vopred udanej hrúbky steny do vyfukovacej formy vloženého predlisku. Vyfukovací a kalibračný tíň má okrem toho aj tú úlohu, že operáciu podmieňujúce prečnievajúce časti predlisku v homej oblasti hrdla rozdrví až po minimálnu zvyškovú hrúbku dutého telesa, aby mohla byť táto pri po vyfukovacej operácii nasledujúcom odhrotení bezchybne odseknutá.Pre obidve operácie, kalibráciu otvoru a rozdrvenie prečnievajúcich častí, je potrebné, aby Vyfukovací a kalibračný tŕň zaujal v troch rovinách veľmi presnú a reprodukovateľnú polohu proti hrdlu vyfukovacej formy. Najmä musí súhlasiť os vyfukovacieho a kalibračného tŕňa s osou hrdla dutiny vo vyfukovacej forme plocha strižníka vyfukovacieho a kalibračného tŕňa musí byť rovnobežná s plochou strižnice vyfukovacej formy a výšková koncová pozícia vyfukovacieho a kalibračného tŕňa musí zaujať proti hrdlu vyfukovacej formy vždy exaktne tú istú polohu, pri ktorej sú nielen dodržané rozmerové tolerancie hotového dutého telesa, ale aj zaručené rozdrvenie prečuievajúcich častí. Nastavenie sa pritom uskutočňuje manuálne, podľa optického posúdenia priebehu rozdrvenia a podľa rozmerovej kontroly hrdla dutého telesa obsluhujúcim personálom. Pri jednoduchom vyfukovacom zariadení, ktoré má len jeden - jediný Vyfukovací a kalibračný tŕň, sú ešte relatívne ľahko súčasne splniteľrré obidve kvalitatívne požiadavky vzhľadom na otvor a prípadne prečníevajúce časti. Pri vyfukovacích automatoch s viacerými paralelne usporiadanými vyfukovacimi formami a im priradenými vyfukovacím a kalibračnýrni tŕňmi je však postup nastavenia uskutočniteľný len veľmi ťažko a časovo náročné. Vzhľadom na kvalitatívne požiadavky na postup rozdrvenia musia byť všetky jednotlivé vyfukovacie a kalibračné tŕne nastavené v správnej výške vzhľadom na hrdlá dutín vo vyfukovacích formách. Pritom je potrebné zohľadniť, že rozmerové rozdiely na hrdlách jednotlivých vyfukovacích foriem, ktoré sú samotné spôsobené bežnými výrobnými toleranciarni alebo opotrebenirn, si vynucujú rozličné výškové nastavenie vyfukovacích a kalibračných tŕňov. Kvôli nebezpečiu úrazu obsluhujúeeho personálu sú mechanicky spolupôsobiace súčiastky týchto viacnásobných vyfukovacích automatov chránené krycím zariadením pred nedovoleným alebo neúmyseluým zásahom Tieto konštrukčné ochránené opatrenia však prekážajú praktickému nastavovaniu, ktoré sa výhodne má uskutočňovať na bežiacom stroji.V DE-A-197 32 905 sa uvádza, že vyfukovacie tŕne sú posúvané oproti odporu prestavovacích prostriedkov, ktoré pružne tlačia každý tŕň do jeho začiatočnej polohy Predpäťový prostriedok pre každý tŕň je špirálová pružina. Upevnenie a uvoľnenie radiálne pôsobiaceho zvieracieho prostriedku pre vyfukovacie tŕne sa vykonáva hydraulický. Z tohto opisu je zrejmé, že uvedené hydraulické tlakové komory slúžia iba na riadenie hydraulických zvieracích prostriedkov na upevnenie alebo uvoľnenie vyfukovacích tŕňov po procese axiálneho nastavenia alebo pred nim. V zariadení podľa DE-A-197 32 905 sa axíálne nastavenie (výška) vyfukovacích tŕňov vykonáva iba po uvoľnení zvieracích prostriedkov vyfukovacích tŕňov. Na nastavenie ich axiálnych výšok každý z vyfukovacích tŕňov sa musí nastaviť zvlášť a oproti odporu prislúchajúcej špirálovej pružiny. Každý z vyfukovacích tŕňov sa musí nastaviť zvlášť.V US-A-4 871 492 sa opisuje axiálne a radiálne nastavenie vyfukovacích tŕňov vzhľadom na dutiny vyfukovacej formy. Axiálne nastavenie vyfukovacích tŕňov sa vykonáva oproti odporu jednotlivých predpäťových pružín. Každý vyfukovací tŕň sa musí nastaviť zvlášť. Mechanický ovládané Zvieracie prostriedky slúžia na upevnenie nastavených vyfukovacích d-ňov.V EP-A-O 373 115 sa opisuje vytláčacia hlava majúca nastaviteľné kruhové vytlačovaeie skosenie na vytlačenie rúrky a poskytuje informáciu o vyfukovacom zariadení majúcom množstvo vyfukovacích tŕňov.Úlohou predloženého vynálezu je odstrániť nedostatky zariadení zodpovedajúce súčasnému stavu techniky. Má byť vytvorené také zariadenie na výrobu dutých telies z plastu, pri ktorom sú nastavovacie postupy zjednodušené a umožní sa bezpečná, bezporuchová výroba dutých telies požadovanej kvality, a to najmä plastovných fliaš a podobných nádohiek.Riešenie tejto úlohy spočíva v zariadení na výrobu dutých telies, najmä fliaš a podobných nádobiek, vybavených vyprázdňujúcim otvorom, z termoplastovćho materiálu, so spodnou časťou stroja, ktorá obsahuje najmenej dve vyfukovacie formy, ktoré sú v každom prípade vybavené s dutinou, a s nosníkovou homou časťou stroja usporiadanou nad dolnou časťou stroj a, pričom na homej časti je usporiadané rrmožstvo vyfukovacích a kalibračných tŕňov zodpovedajúcich množstvu vyfukovacích foriem, každý z tŕňov je spojený s vyfukovacou formou a spoločne sú axiálne posúvateľne proti vyfukovacím formám a zasúvateľné svojou kalibračnou časťou do hrdla dutín po prstencovú prírubu na vyfukovacích a kalibračných tŕňoch na zachytenie v protíležiacej ploche na každej priradenej vyfukovacej forme, ktoré sa vyznačuje tým, že vyfukovacie a kalibračné tŕne sú prichytené v homej časti stroja v rámci vopred udaných hraníc axiálne voľne pohyblivým spôsobom a pri posúvaní vyfukovacích a kalibračných tŕňov proti vyfukovacím formám oproti odporu spojovacieho prostriedku sú automaticky axiálne výškovo prestavitelné oproti ich východiskovej polohy.Predložený vynález sa tiež týka spôsobu výroby dutých telies, najmä fliaš alebo podobných nádobíek vybavených s vyprázdňovacím otvorom, spôsobom vyfukovania dutých telies, pri ktorom sa vytláčajú jednovrstvové alebo viacvrstvové predlisky z termoplastu, napríklad odrezky hadice, dopravujú sa do vyfukovacej formy, potom sa súčasne vyfukujú pretlakom, a to vyfukovacírn a kalibračným tíňom priradeným každej vyfukovacej forme podľa dutiny uzatvorenej formou, v ktorých sa kalíbrujú vyprázdňovacie otvory dutých telies a presahujúce časti cez vyprázdňujúce hrdlá sa rozdrvia a nakoniec vyformované duté telesá sa vytvrdia chladením, ktoré sa vyznačuje tým, že vyfukovacie a kalibračné tŕne počas drvenia, pri ktorom prstencová priruba na vyfukovacom a kalibračnom tŕni vždy v rámci vopred udaných hraníc tlačí proti protiľahlej ploche na príslušnej vyfukovacej forme, sa automaticky axiálne výškovo prestavia oproti svojej východiskovej polohe, a to proti spätnej sile spojovacieho prostriedku.Zariadenie na výrobu dutých telies, najmä fliaš a podobných nádobiek z termoplastu s vyprázdňujúcim otvorom, zahŕňa spodnú časť stroja nosníkovej konštrukcie. Spodná časť stroja je vybavená najmenej dvoma vyfukovacími formami, ktoré majú vždy dutinu. Nad spodnou časťou stroja je usporiadaná homá časť stroja nosníkovej konštrukcie, majúca vyfukovacie a kalibračné tŕne, ktorých počet zodpovedá počtu vyfukovacích foriem. Pritom je každý vyfukovací a kalibračný tŕň priradený jednej vyfukovacej forme. Vyfukovacie a kalibračné tŕne sú spoločne axiálne posúvateľné proti vyfukovacím formám a zasúvateľné svojou kalibračnou oblasťou do hrdla dutiny, až sa dostane prstencová priruba na vyfukovacom a kalibračnom tŕni v zariadení k protiležiacej ploche na priradenej vyfukovacej forme. Vyfukovacie a kalibračné tŕne sú podľa vynálezu prichytene v hornej časti stroja a v rámci vopred udaných hraníc sú axiálne voľne pohyblivé. Pri spoločnom hĺbkovom posúvaní vyfukovacích a kalibračných tŕňov proti vyfukovacím fonnám sú vyfukovacie a kalibračné tŕne proti odporu väzbového prostriedku automaticky axiálne výškovo prestaviteľné proti ich východiskovej polohe.Únavná manuálna nastavovacia operácia odpadá preto, lebo sú vyfukovacie a kalibračné tŕne v homej časti stroja uložené ako axíálne ohraničené prestaviteľne a sú pri hĺbkovom posúvaní proti vyfukovacím formám automaticky výškovo prestaviteľné. Samočinným nastavovaním vyfukovacích a kalibračných tŕňov je zaručené, že prstencové príruby na všetkých vyfukovacích a kalibračných tŕňoch budú pôsobiť rovnakou silou proti príslušným náprotívným plochám na vyfukovacích formách. Preto sa musí len raz nastaviť hĺbkové posunutie pre všetky vyfukovacie a kalibračné tŕne, aby sa zaručilo čisté rozdrvenie prečnievajúceho materiálu predlisku. Samočinné nastavovanie vyfukovacích a kalibračných tíňov sa vykonáva automaticky, proti spätnej sile väzbových prostriedkov. Jediný raz samočinne nastavené prichytenie vyfukovacích a kalibračných tŕňov vzhľadom na výšku zaručuje, že bude dodržané správne nastavenie. Na druhej strane nebráni prídržná sila prichytenia automatickému doladeníu, napríklad na základe trvalej prevádzky vznikajúceho pomalého opotrebenia. Ako prídavný efekt v určitej miere pružnej prestaviteľnosti vystupuje tlmenie operácie hĺbkového posúvania, ktoré sa výhodne prejavuje na opotrebení spolupôsobiacich prstencových prirub a naprotivných plôch.Vo výhodnom variante vynálezu sú vyfukovacíe a kalibračné tŕne navzájom hydraulicky sprialmuté. Hydraulíckým spriahnutím vyfukovacích a kalibračných tíňov je veľmi jednoducho regulovateľné vyrovnávanie tlaku a výšková prestaviteľnosť vyfukovacích a kalibračných tŕňov. Hydraulicky spriahnuté vyfukovacie a kalibračné tŕne pôsobia spoločne s nastavovacírni piestami, ktoré sú ohraničene axiálne prestaviteľne vnútri otvorov v hornej časti stroja. Piesty sú navzájom nakrátko spojené prostrednictvom vnútri s otvormi spojeneho stojaceho zásobníka hydraulickej kvapaliny, ktorá tvorí väzbový prostriedok. Usporiadaním podľa vynálezu sú vyfukovacie a kalibračné tŕne navzájom spojené prostredníctvom spojovacej nádoby. Od časového okamihu pôsobenia reakčnej sily prichádza k vyrovnávaniu výšky, až kým všetky vyfukovacie a kalibračnć tŕne nepôsobia rovnakou silou na drvenú časť. Používaný je napríklad štandardný hydraulický olej. Môže sa uvažovať s odplynujúcim zariadením hydraulického oleja. Pri plnení hydraulického oleja bez prístupu vzduchu po predchádzajúcom evakuovani zariadenia môže odpadnúť odplynujúce zariadenie.Aby mohli byť zohľadnené bežné výrobné tolerancie, opotrebeníe a pre rôzne materiály požadované rozlične vysoké strihacie zariadenia, sú samočinne nastaviteľné vyfukovacie a kalibračné tŕne axiálne výškovo prestaviteľné proti svojej východiskovej polohe, ktorá môže napňklad predstavovať asi d 4 mm, pri niektorom variante vynálezu prednostné asi i 2,5 mm. Samozrejme možno uvažovať aj s väčším axiálnym rozsahom prestavenia.Z montážne-technických dôvodov a kvôli zj ednodušenej údržbe sú vyfukovacie a kalibračné tŕne rozoberateľné prichytené v nosníkovej hornej časti stroja. Pritom sú výhodne ñxovanć vo svojích uchopeniach prostrednictvom zvierok. Upevnenie vyfukovacích a kalibračných tŕňov prostrednictvom zvierok má tú výhodu,že aj odchýlky od predpísaného vonkajšieho priemeru sú veľmi ľahko kompenzovateľné. Zabráni sa napätiu,ktoré môže vzniknúť najmä pri konvenčnom prichyteni skrutkanri.Nezanedbateľná výhoda prichytenia zvierkami spočíva v tom, že ponúka výhodu, že sa všetky vyfukovacie a kalibračné tŕne ñxujú v miestach uchopenia rovnakou upínacou silou čo je nezávislé od všetkých prípadných tolerancii vonkajších rozmerov. Pritom je sila zovretia tak zvolená, že sa vyfukovacie a kalibračné tŕne nemôžu neúmyselne prestavovať následkom ich hmotnosti alebo dynamických sil pri pohyboch, ale pôsobením hydraulických síl sa dajú potrebným spôsobom prestaviť. Narážky výhodne bránia vypadnutiu vyfukovacích a kalibračných tí-ňov z hornej časti stroja.Jeden veľmi účelný konštrukčný variant uchopenia zvíerkarní obsahuje upinacíu maticu s vonkajším závitom, ktorá je naskrutkovateľná do závitového otvoru V homej časti stroja. Upínacia matica má kužeľovú plochu, ktorá spolupôsobí s radíálne stlačiteľným zvieracím prvkom, ktorý je výhodne vybavený kužeľovou náprotívnou plochou, rozrezaným kužeľorn z materiálu pružného a odolného proti opotrebeniu, výhodne z technického plastu. Spolupôsobiace kužeľové plochy riadia silu, ktorá je výsledkom uťahovacieho momentu upínacej matice a zabezpečujú potrebnú upinacíu silu radiálnym zužovaním zvieracieho prvku.Tým, že upínanie zvierkarni zahŕňa predpätý prvok, sú vyrovnateľné rozmerové tolerancie a nerovnomernosti vyhotovenia závitu v závitovom otvore v homej časti stroja a na upínacej matici. Výhodne je predpätý prvok vytvorený z tanierovej pmžiny, ktorá sa v zostavenom stave opiera na jednej strane o závitový otvor a na druhej strane o Zvierací prvok, v prípade potreby s medzipolohou z podložky. Podložka má tú výhodu, že sa tanierová pružina nemôže zaryť do trocha mäkšieho zvieracieho prvku, ktorý je radiálne stlačiteľný. Týmto sa spoľahlivo pôsobí proti chybnej polohe tanierovej pružiny.Visuté uchopenie vyfukovacích a kalibračných tŕňov v homej časti stroja ponúka možnosť ich otáčania okolo pozdĺžnej osi bez toho, aby sa pritom prestavila niektorá z nastavených axiálnych polôh. Toto je výhodou napríklad pri takých vyfukovacích a kalibračných tŕňoch, ktoré majú v kalibračnej oblasti prierez, ktorý nemá kruhový tvar. Vyfukovacie a kalibračné tŕne majú napríklad kalibračnú oblasť s elipsovitým prierezom.Aby sa vyfukovacie a kalibračné tŕne, ktoré majú kalíbračnú oblasť nie kruhového prierezu, ľahšie dostali do správnej polohy vo vzťahu k dutine vo vyfukovacej forme, sú uvažovanć v homej časti stroja a na vyfukovacích a kalibračných tŕňoch polohovacie prostriedky. Polohovacie prostriedky zahŕňajú pritom výhodne vždy obvodové ryhovanie alebo obvodové ozubeníe na vyfukovacom a kalibračnom tini a na hornej časti stroja z vonkajšej strany ovládateľný kolik. Obvodové ryhovanie alebo obvodové ozubeníe môže mať rovnaké alebo nerovnaké rozstupy, aby sa dal vyfukovací a kalibračný tŕň nastavovať vopred danými, aj väčšími krokmi. Nastavovacíe kolíky slúžia na stabilizovanie vyfukovacích a kalibračných tŕňov v nastavenej polohe.Dosadacie priruby na vyfukovacích a kalibračných tŕňoch sú výhodne uvažované na vymeniteľných strižnikoch. Strižníky majú špeciálne kalené dotykové plochy a rezné hrany, aby bolo rozdrvenie čisto a spoľahlivo uskutočnené, a aby sa dosiahlo podľa možnosti nepatmé opotrebenie spolupôsobiacich konštrukčných súčastí. Vymeniteľnost strižnikov umožňuje v prípade potreby jednoduchú náhradu alebo jednoduché prispôsobenie sa požiadavkám, vyplývajúcim napríklad z rozdielnych hrúbok stien predliskov.Vzhľadom na modulovú konštrukciu a rozličné možnosti použitia zariadenia je veľkou výhodou, ak je kalibračný úsek vyfukovacieho a kalibračného tŕňa vytvorený z vymeniteľnej kalibračnej objirnky. Vymeniteľné usporiadanie ponúka možnosť, v prípade kalibračných objírnok väčších priemerov alebo v prípade objímok s prierezom odlišujúcim sa od kruhového tvaru, napríklad eliptického tvaru, upevniť takúto objimku na vyfukovací a kalibračný tŕň, aby sa zariadenie veľmi jednoducho prispôsobilo požiadavkám dutého telesa,ktoré sa má práve vyrábať.Pri spôsobe výroby dutých telies vyfukovanírn, najmä fliaš alebo podobných nádobiek vybavených vyprázdňujúcim otvorom, sú jednovrstvové alebo viacvrstvové vytláčané predlisky z termoplastu, napríklad odrezky z hadice, dopravené do vyfukovacej formy. Potom sú vyrábané duté telesá súčasne nafúknuté pretlakom prostredníctvom každej vyfukovacej fonne priradeného vyfukovacieho a kalibračného tíňa, a to podľa vyfukovacou formou uzatvorenej dutiny. Pritom sú kalibrované vyprázdňujúce otvory dutých telies a rozdrvené časti prečnievajúce cez vyprázdňujúce hrdla. Nakoniec sú vytvarované duté telesá vytvrdené ochladením. Počas rozdrvenia, pri ktorom sa prstencové príruby nalisujú vždy proti náprotivnej ploche príslušnej vyfukovacej formy, sa vyfukovacie a kalibračné tŕne podľa vynálezu automaticky axíálne výškovo prestavía oproti svojej východiskovej polohe v rámci vopred defmovateľných hraníc, a to proti spätnej sile spájacieho prostriedku.Automatické samonastavenie vyfukovacích a kalibračných tŕňov uspori obsluhujúcemu personálu zdlhavú, na čas náročnú a v mnohých prípadoch aj nie bezpečnú nastavovaciu operáciu. Postačí, ak sa posúvacie zariadenie v homej časti stroja nastaví jedným jediným justovacím krokom. Samočinná dodatočná regulácia výšky vyfukovacích a kalibračných tŕňov zabezpečuje, aby boli všetky kritické činné plochy na prstencových prírubách vyfukovacích a kalibračných tŕňoch usporiadané v rovnakej výške, prípadne aby bolo rovnomemé privádzanie tlaku proti náprotivným plochám na hrdlách dutín vo vyfukovacej forme.Tým, že sú vyfukovacie a kalibračné tŕne navzájom nakrátko spojené prostrednictvom hydraulickej kvapaliny prevádzkovanej v pružnej oblasti, je zaručené šetrné výškové prestavovanie a najmä tlmené privádzanie vyfukovacích a kalibračných tŕňov k príslušným vyfukovacírn formám. Hydraulické spojenie nakrátko spôsobuje vyrovnávanie tlaku vo všetkých vyfukovacích a kalibračných tŕňov, ktoré sa prejavuje tak, že niektoré vyfukovacie a kalibračné tŕne sú prestavované v jednom axiálnom smere, zatial čo druhé sú na vyváženie prestavované v opačnom smere.Vyfukovacie a kalíbračné tŕne sú vo svojej voľnej východiskovej polohe v nosníkovej homej časti stroja výhodne prichytené prostrednictvom zvierok. Prichytenie je pritom vytvorené ako rozoberateľné. Pritom pre vyrovnávanie tlaku vo všetkých vyfukovacích a kalibračných tŕňoch je rozhodujúca tá okolnosť, že každý vyfukovací a kalibračný tŕň je držaný rovnakou silou zovretia. Sila zovretia je výhodne tak zvolená, že vyfukovacie a kalibračné tŕne sú zaistené proti neplánovanérrm vypadnutiu zo svojho uchopenia zovretím a pritom je len nepodstatné obmedzená ich axíálna výšková prestaviteľnosť. Obzvlášť výhodné je to, ak sa sila zovretia zvolí práve taká veľká, že dosiahnuté, správne samočinné prestavenie axiálnej výšky vyfukovacich a kalibračných tŕňov je zachované proti spätnej sile hydraulickej kvapaliny. Sila zovretia je určená uťahovacím momentom uchopenia vyfukovacích a kalibračných tŕňov v nosmkovej hornej časti stroja, čo môže veľmi ľahko nastaviť obsluhujúci personál, prípadne personál údržby, napríklad pri použití vhodného rnomentového uťahovacieho kľúča. Efektívna hodnota sily zovretia závisí od konštrukčného dimenzovania zariadenia na uchopenie.Prehľad obrázkov na výkreseV nasledujúcom texte bude vynález bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia znázomených na obrázkoch. Obrázky ukazujú v čiastočne schematickom, nie v mierke nakreslenom znázomeni obrázok 1 úsek zariadenia podľa vynálezu s usporiadaním troch vyfukovacích a kalibračných tŕňov v ich východiskovej polohe obrázok 2 vyfukovacie a kalibračné tŕne z obrázku l po uskutočnenom samočinnom nastaveni obrázok 3 homú časť stroja s usporiadaním dvoch vyfukovacích a kalibračných tŕňov na ozrejmenie ich voľného prichytenia a obrázok 4 prierez vyfukovacieho a kalibračného tíňa podľa čiary rezu IV-IV na obrázku 3.Obr. 1 znázorňuje spolu so vzťahovýmí značkami zariadenie na výrobu dutých telies, najmä fliaš a podobných nádobiek s vyprázdňujúcim otvorom z termoplastu. Pokiaľ sa týka zariadenia, ide najmä o takzvaný

MPK / Značky

MPK: B29C 49/58, B29C 49/42

Značky: spôsob, výroby, dutých, zariadenie, výrobu, telies

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-287002-zariadenie-na-vyrobu-dutych-telies-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu dutých telies a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty