Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora

Číslo patentu: 286963

Dátum: 20.07.2009

Autor: Boischio Ido

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora, ktorá zahŕňa konektor (13), ktorý sa skladá z prvej sekcie (14) slúžiacej na pripojenie ku koncovkám a druhej sekcie (15) slúžiacej na upevnenie k statoru elektromotora. V prvej sekcii (14) je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek (16), ktoré sú prispôsobené na pripojenie k jednej alebo viacerým komplementárnym zástrčkovým koncovkám (17), ktoré sú pripojené k vinutiam statora a k zariadeniu na tepelnú ochranu. Prvá sekcia (14) je v podstate tvorená telom tvaru škatuľky (18), ktoré je tvarované tak, že tvorí jedno alebo viac lôžok, ktoré sú navzájom elektricky izolované, a každé lôžko (19) je skonštruované tak, že je v ňom uložená príslušná zásuvková koncovka (16), ktorá je v zásade tvarovaná komplementárne, pričom steny tvoriace každé z uvedených lôžok vytvárajú pre uvedené lôžka výstupky v podstate v tvare L s prvou spojovacou časťou (20), ktorá má v jednotke spoločnú os s pozdĺžnym výstupkom zástrčkovej koncovky (17) a má prvý otvor (21) na zasunutie aspoň časti zodpovedajúcej jednej koncovky, a s druhou časťou (22), ktorá má výstupok, ktorý je v podstate kolmý na prvú časť (20), slúžiaci ako opora pre zodpovedajúcu zásuvkovú koncovku (16), a má druhý koncový otvor (23) na zasunutie zodpovedajúcej koncovej časti zodpovedajúceho kábla zdroja energie.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spojovacej jednotky najmä na vinutia statora elektromotora.Je známe, že výrobcovia elektromotorov sa už dlhšie snažia čo najviac zautomatizovať výrobu uvedených motorov, najmä konštrukciou takých komponentov, ktoré je možné ľahko montovať automaticky alebo aspoň poloautomaticky.Jedným z rozhodujúcich krokov pri výrobe elektromotorov je pripojenie vinutí statora ku zdroju energie.Toto spojenie v skutočnosti zahŕňa pripojenie jedného alebo viacerých vodičov, ktoré vystupujú zo statora a ktoré sa musia pripojiť k rovnakému počtu vodičov, ktoré prichádzajú zo zdroja energie.Toto spojenie musi byť bezpečné z hľadiska konštrukcie a bez nežiaducich kontaktov a skratov a musí operátorom zaručovať, že počas montáže aj počas výroby prebehne aplikácia ľahko a bezpečne, čo sa týka možného poranenia.Na tento účel bolo navrhnutých veľmi veľa konektorov alebo spojovacích jednotiek, ktoré sú v súčasnosti komerčne dostupné a ktoré v zásade poskytujú potrebné lôžka pre spojovacie koncovky, ktoré sú prichytené rozličnými spôsobmi, obyčajne k obalu statora.Vývoj takýchto konektorov alebo spojovacích jednotiek však ešte nedosiahol optimálny stupeň, pretože stále pretrvávajú značné problémy pri ich harmonizácii s automatickou alebo poloautomatickou výrobou.Okrem toho ich aplikácia nie je niekedy dostatočne Ílexibilná vo vzťahu k typu motora, na ktorý sa aplikujú.Cieľom tohto vynálezu je spojovacia jednotka najmä na lôžka statora elektromotora, ktorá rieši spomenuté nedostatky bežných konektorov alebo spojovacích jednotiek a ktorá zaručuje najmä účinné a bezpečné spojenie vodičov zdroja energie alebo káblov k vodičom statora.V rámci tohto cieľa je predmetom tohto vynálezu spojovacia jednotka, ktorá umožňuje v podstate automatickú alebo poloautorrtatickú montáž a počas aplikácie zaručuje zo strany operátora bezpečnú a tiež jednoduchú aplikáciu konektorov.Ďalším predmetom tohto vynálezu je vysoká flexibilita pri aplikácii z hľadiska typu motora, na ktorý sa jednotka aplikuje, a aj z hľadiska predpokladaného využitia motora.Ďalším predmetom tohto vynálezu je spojovacia jednotka, ktorá sa môže masovo vyrábať a ktorá sa môže montovať automatickým alebo čiastočne automatickým spôsobom.Ďalším predmetom tohto vynálezu je spojovacia jednotka, ktorá môže byť vyrábaná za konkurencieschopné náklady V porovnaní s jednotkami alebo konektormi, ktoré majú podobné funkčné vlastnosti.Tieto a ďalšie predmety vynálezu, ktoré sa stanú v ďalšom zrejmejšími, sa dosiahnu spojovacou jednotkou najmä na vinutia statora elektromotora, ktorá sa vyznačuje tým, že zahŕňa konektor, ktorý sa skladá z prvej sekcie slúžiacej na pripojenie ku koncovkám vinutia statora a z druhej sekcie slúžiacej na upevnenie ku statoru elektromotora, pričom v uvedenej prvej sekcii je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek,ktoré sú prispôsobené na pripojenie k jednej alebo k viacerým komplementámym zástrčkovým koncovkám,ktoré sú pripojené k vinutiarn statora a k zariadeniu na tepelnú ochranu, pričom uvedená prvá sekcia sa skladá z tela tvaru škatuľky, ktoré je tvarované tak, že tvorí jedno alebo viac lôžok, ktoré sú navzájom elektricky izolované, a každé lôžko je skonštmované tak, že je v ňom uložená príslušná zásuvková koncovka, ktorá je v zásade tvarovaná kornplementárne, pričom steny tvoriace každé z uvedených lôžok, vytvárajú pre uvedené lôžka výstupky v podstate v tvare L so spojovacou časťou, ktorá má spoločnú os S pozdĺžnym výstupkom uvedených zástrčkových koncoviek a má otvor na zasunutie aspoň časti zodpovedajúcej jednej z uvedených koncoviek, a s druhou časťou, ktorá má výstupok, ktorý je v podstate kolmý na uvedenú prvú časť, slúžiaci ako opora pre zodpovedajúcu zásuvkovú koncovku, a má druhý koncový otvor na zasunutie zodpovedajúcej koncovej časti zodpovedajúceho kábla zdroja energie.Prehľad obrázkov na výkresoch Ďalšie charakteristiky a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejmejšími z nasledujúceho podrobného opisuniektorých jeho praktických uskutočnení, ktoré sú ilustrované len pomocou neobmedzujúcich príkladov na pripojených nálcresoch, z ktorýchobrázok 1 je pohľad na spojovaciu jednotku podľa tohto vynálezu aplikovanú na stator elektromotora obrázok 2 je detail rezu jednotkou z obrázka lobrázky 3 až 5 sú rozličné pohľady na rovnakú súčiastku jednotky z obrázka lobrázok 6 je detail rezu jednotkou z obrázka lobrázok 7 je pohľad na jednotku z obrázka 1obrázok 8 je detail rezu ďalšou súčiastkou jednotky z obrázka lobrázky 9 a 10 sú rozličné pohľady na ďalšie praktické uskutočnenie súčiastky jednotky z obrázka l obrázok 11 je detail rezu ďalšou súčiastkou jednotky z obrázka 1 aplikovanej na statorobrázok 12 je ďalší detailný rez súčiastkou z obrázka 11.Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora podľa tohto vynálezu je na obrázkoch 1 až 12 všeobecne označená referenčným číslom 10.Konkrétne v tomto prípade je jednotka 10 aplikovaná na stator 11 elektromotora, ktorý je všeobecne označený referenčným číslom 12 a je zobrazený na obrázkoch iba sčasti.Jednotka 10 sa skladá z konektora 13, ktorý je tvorený prvou sekciou 14 na pripojenie ku koncovkám,ktoré sú ďalej opísané podrobnejšie, a druhou sekciou 15 na upevnenie ku statoru 11 motora 12.V prvej sekcii 14 je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek označených referenčným číslom 16,ktoré sú pripojené k jednému alebo k viacerým komplementárnym zástrčkovým koncovkám 17, ktoré sú pripojené k vinutiam statora.Olcrem toho sa prvá sekcia 14 skladá z tela tvaru škatuľky 18, ktoré je tvarované tak, že tvorí jedno alebo viac lôžok 19, ktoré sú elektricky ízolované každé lôžko je skonštruované tak, že je v ňom uložená príslušná zásuvková koncovka 16, ktorá je v zásade tvarovaná komplementáme.Steny tvoriace každé z uvedených lôžok 19 vytvárajú pre uvedené lôžka výstupky v podstate v tvare L s prvou spojovacou časťou 20, ktorá má v jednotke spoločnú os s pozdĺžnym výstupkom zástrčkových koncoviek 17 a má prvý otvor 21 na zasunutie aspoň časti zodpovedajúcej jednej zo zástrčkových koncoviek, a s druhou časťou 22, ktorá leží v zásade v pravom uhle proti prvej časti 20, slúžiacou ako opora pre zodpovedajúcu zásuvkovú koncovku 16, a má druhý koncový otvor 23 na zasunutie zodpovedajúcej koncovej časti zodpovedajúceho kábla zdroja energie označeného na obrázkoch referenčným číslom 24.Pre každú z prvých častí 20 má telo 18 pri vnútornom vymedzenom povrchu, ktorý leží oproti druhej časti 22, druhú prídržnú príchytka 25, ktorá má tvar lamely, je elasticky pružná a je naklonená proti rovine zostavy vzostupnej steny, ktorá má voľný koniec 26 proti tejto stene zvýšený tak, že tvorí uzamykací oporný povrch pre časť zodpovedajúcej zásuvkovej koncovky 16 v opačnom smere oproti smeru zasúvania.Pre každú z prvých častí 20 pri vnútomom vymedzenom povrchu, ktorý leží oproti časti s prvou príchytkou 25, je telo 18 vytvarované tak, že vytvára priamy kanál 27 usmerňujúci zasunutie zodpovedajúcej zásuvkovej koncovky 16. Prvý otvor 21 je vytvarovaný v zásade kornplementárne k zasúvacej časti zodpovedajúcej zástrčkovej koncovky 17 a je zostavený tak, že ju usmerňuje pn zasunutí zodpovedajúcej časti zásuvkovej koncovky 16, ktorá je podrobne opísaná.Pri jednom z uvedených druhých otvorov 23 je telo 18 vytvarované tak, že tvorí priehlbinu 28, ktorá je spojená s opísaným prídržným prostriedkom, na umiestnenie koncovej časti zodpovedajúceho kábla zdroja energie 24 v určenej polohe.Prídržný prostriedok je konkrétne tvorený protiľahlými zubrni 29 v iných prípadoch však môže operátor s ohľadom na špecifickú situáciu pri aplikácii nepoužiť zuby 29, čo umožní, aby príslušný kábel 24 odchádzal v priamom smere, ako je znázomené čiarkovane na obrázku 2.Každá z príehlbm 28 je obkolesená vodiacou hranou 30, ktorá je v zásade rovnobežná so zodpovedajúcou a protiľahlou prvou časťou 20.Druhá sekcia 15 je tvorená dutou príchytkou 31 s priečnym prierezom, ktorý je vytvarovaný komplementárne k zasúvaciernu lôžku vytvorenému v statore 11, a s pozdĺžnyrn výstupkom, ktorý je v zásade rovnobežný s prvou časťou 20 druhá príchytka 31 tvorí lôžko pre zariadenie na tepelnú ochranu, ktoré je samo osebe známeho typu a nie je znázornená na obrázkoch.Druhá príchytka 31 je monolitná s voľným koncom ramena 32, ktoré je zasa monolitná s telom 18 v polohe, ktorá je opačná k polohe na zasunutie káblov zdroja energie 24. Vďaka svojnm tvaru a polohe umožňuje tiež druhá príchytka 31 umiestnenie zariadenia na tepelnú ochranu aj po spojení.Konektor 13 má tiež kryt 33 s otváracou a uzatváracou dráhou hranovo-kĺbového typu, ktorá je priečna na smer zasúvania káblov zdroja energie 24.Kryt 33 je pevný a otočný bočne k telu 18 pomocou pások 34, ktoré sú s ním monolitná a sú vybavené stenčenýrni úsekrni na prehnutie.Kryt 33 je tiež spojený s uzamykacím prostriedkom, ktorý je tvorený v tomto prípade monolitnými zubmi 35, ktoré vyčnievajú z tela 18, sú umiestnené oproti páskam 34 a sú prispôsobené na to, aby zapadli do zodpovedajúcich otvorov 36 (znázomených čiarkovane na obrázku 7), ktoré sú vytvorené na voľnom konci krytu 33.Kryt má tiež vnútomé výstužové rebrá 37.V tomto prípade každá. zo zásuvkových koncoviek 16 má telo 38 v tvare doštičky, ktore je v podstate tvaru L a komplementárna k zodpovedajúcemu lôžku 19 a má tretiu spojovaciu časť 39, ktorá zahŕňa pár prvých protiľahlých kridíel 40 s voľnýrni koncami 41, ktoré sú ohnuté k telu 38 tak, že tvoria Zasúvacie lôžko zodpovedajúcej časti zástrčkovej koncovky 17, a štvrtú časť 42, ktorá je vybavená dvoma pármi druhých krídel 43, resp. tretích krídel 44 na príchytenie o odizolovaný koniec zodpovedajúceho kábla zdroja energie 24.Telo 38 zásuvkovej koncovky 16 je vytvarované oproti prvým krídlam 40 tak, že tvorí lineámy kolik 45 na nasmerovanie zavedenia do zodpovedajúceho kanála 27 vytvoreného v prvej častí 20 lôžka 19.Prvé lqidla 40 sú vytvarované tak, že tvoria záhyby s profilom kruhového oblúka vymedzujúceho zasúvaciu sekciu, ktoré. je taká, že núti elastickou silou zodpovedajúcu zástrčkovú koncovku 17 , aby sa zasunula.Druhé krídla 43 sú dlhšie ako tretie krídla 44.Každá zo zástrčkových koncoviek 17 je tvorená telom v tvare doštičky 47 s piatou časťou 48, ktorá je vytvarovaná tak, že tvorí laminámy výstupok 49 na zasunutie pri spojeni do sekcie tvorenej uvedenými prvými krídlami 40, ktorý je zaoblený a monolitný so šiestou časťou 50, ktorá má koniec 51 na spojenie s vodičom vinutí statora, označený referenčným číslom 52.Piata časť 48 má konkrétne voľný koniec 53, ktorý sa navonok zužuj e, aby usmerňoval zasunutie.Koniec 51 má piate protiľahlé krídla 54, ktoré sú zložené na rovine sústavy tela 47 uvedenej zástrčkovej koncovky 17 s voľnými koncami 55, ktoré sa zbiehajú pri osi uvedeného konca 51 tak, že tvoria samovoľne centrujúce zahrotené lôžko 56 pre zodpovedajúci vodič statora 11.Piate krídla 54 sú konkrétne vytvarované pri čelnom okraji častí 57 tak, že tvoria čepele 58, ktoré sú prispôsobené na prederavenie izolačného plášťa uloženého vodiča.Koniec 51 má v tomto prípade tiež dva páry tretích príchytiek 59 na pridržanie pri zdvihu s voľným koncom proti sústave konca 51.Koniec 51 má okrem toho dva bočné retenčné zuby 60.V inom praktickom uskutočnení zástrčkovej koncovky 17 vo všeobecnosti označenom referenčným číslom 61 je ploché telo 47 vytvarované tak, že tvorí v zásade dva rovnobežne konce 51, ktoré sú usporiadané symenicky oproti sebe proti osi piatej časti 48.V tomto praktickom uskutočnení zahŕňa druhá sekcia 15 aj pomocný prvok na pripojenie ku statoru 11,ktorý je spojený s telom 18 pomocný prvok má tvar polovičnej škatuľky a je tvarovaný tak, že vytvára rovnobežné lôžka, ktoré sú prispôsobené na smerované spojenie koncových častí vinutí statora so zodpovedajúcimi koncami 51 doň zasunutých zástrčkových koncoviek 17.Nakoniec sa zistilo, že jednotka 10 sa môže výhodne vopred zmontovať oddelene od statora 11.V praxi sa pozorovalo, že tento vynález dosiahol zamýšľaný cieľ a predmet.Treba si všimnúť mimoriadnu flexibilitu pri aplikácii spojovacej jednotky podľa tohto vynálezu, ktorá umožňuje počas výroby elektromotora ako aj počas jeho pripojenia ku zdroju energie také spojenia, ktoré sú bezpečné z hľadiska skratov alebo poškodenia súčastí a pre operátora.Je si tiež treba všimnúť, že spojovacia jednotka podľa tohto vynálezu umožňuje vysokú automatizáciu pri výrobe elektromotora ako aj pri výrobe uvedenej jednotky, čo tiež umožňuje v poslednej chvíli meniť zostavu a usporiadanie konektorov.Je si tiež treba všimnúť, že spojovacia jednotka podľa tohto vynálezu na základe svojej štruktúry umožňuje masovú výrobu s nákladmi a časmi, ktoré sú porovnateľné s konektormi majúcimi podobné funkčné vlastnosti.Tento vynález umožňuje početné modifikácie a zmeny, pričom všetky sú v rámci objavného princípu.Technicke detaily sa môžu nahradiť inými technicky ekvivalentnými prvkami.1. Spojovacia jednotka (10) najmä na vinutia statora (11) elektromotora (12), zahŕňajúca konektor (13),ktorý je tvorený prvou sekciou (14) slúžiacou na pripojenie ku koncovkám, pričom v uvedenej prvej sekcii(14) je uložená aspoň jedna zásuvková koncovka (16), ktorá je prispôsobená na pripojenie aspoň k jednej kornplementámej zástrčkovej koncovke (17), uvedená prvá sekcia je tvorená telom (18) v tvare škatuľky,ktoré je tvarované tak, že tvorí aspoň jedno lôžko (19), pričom lôžka sú navzájom elektricky izolované, každé lôžko (19) je skonštruované na prijatie príslušnej zásuvkovej koncovky (16), ktorá je tvarovaná v podstate komplementáme, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že steny tvoriace každé jedno z uvedených lôžok (19),vytvárajú pre uvedené lôžko ( 19) výstupok v podstate v tvare L so spojovacou prvou časťou (20), ktorá je najednotke (10) prepojené. s pozdĺžnym výstupkom uvedených zástrčkových koncoviek (17) a má otvor (21) na zasunutie aspoň časti zodpovedajúcej jednej z uvedených koncoviek (17), a druhá časť (22), ktorá má výstupok v podstate kolrný na uvedenú prvú časť (20), slúžiaci ako opora pre zodpovedajúcu zásuvkovú koncovku(16), a má druhý koncový otvor (23) na zasunutie zodpovedajúcej koncovej časti príslušného napájacieho kábla a tým, že konektor (13) je ďalej tvorený druhou sekciou (15) na ukotvenie k statoru (11) elektromotora2. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že uvedené telo (18) má,pre každú z uvedených prvých časti (20), vo vnútornom vymedzenom povrchu, ktorý leží oproti druhej časti(22), prvú prídržnú príchytku (25), ktorá je pružná a je naklonená vzhľadom na rovinu usporiadania vzostupnej steny, ktorá má voľný koniec (26) proti tejto stene zvýšený tak, že tvorí uzamykací operný povrch pre časť zodpovedajúcej zásuvkovej koncovky (16) v opačnom smere vzhľadom na smer zasúvania.3. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že uvedené telo (18) je pre každú z uvedených prvých častí (20) vo vnútornom vymedzenom povrchu, ktorý leží oproti časti s uvedenou prvou prichytkou (25), vytvarovane tak, že vytvára priamy kanál (27) na usmemenie zasunutia zodpovedaj úcej zásuvkovej koncovky ( l 6).4. Spojovacia jednotka (10) podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že uvedený prvý otvor (21) je vytvarovaný v zásade komplementárne k zasúvacej častí zodpovedajúcej zástrčkovej koncovky ( 17) a je zostavený tak, že ju usmerňuje pri zasunutí zodpovedajúcej časti zásuvkovej koncovky (16).5. Spojovacia jednotka (10) podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že uvedené telo (18) je pri každom z uvedených druhých otvorov (23) vytvarované tak,že tvorí priehlbinu (28), ktorá je spojená s prídržným prostriedkom na umiestnenie koncovcj času zodpovedajúceho napájacieho kábla (24) v určenej polohe.6. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že uvedený prídržný prostriedok je tvorený protíľahlými zubami (29).7. Spojovaciajednotka (10) podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že každá z priehlbín (28) je obkolesená vodiacou hranou (30), ktorá je V podstate rovnobežná so zodpovedajúcou protiľahlou prvou časťou (20).8. Spojovacia jednotka (10) podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že uvedená druhá sekcia (15) je tvorená druhou dutou prichytkou (31), ktorá je po dĺžke v podstate rovnobežná s prvými časťami (20) a ktorú je monoliticky spojená s voľným koncom ramena (32),ktoré je zasa monoliticky spojené s uvedeným telom (18) v polohe, ktorá je opačná k polohe na zasunutie napájacích káblov (24), pričom uvedená druhá príchytka (31) je prispôsobená tak, že tvori lôžko pre uvedené zariadenie na tepelnú ochranu.9. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že uvedená druhá príchytka (31) je prispôsobená tak, že umožňuje umiestnenie uvedeného zariadenia na tepelnú ochranu dokonca aj po spojení.10. Spojovacia jednotka (10) podľa jedného alebo viacerých predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že uvedený konektor (13) je vybavený krytom (33).11. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 10, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že uvedený kryt (33) má uzatváraciu a otváraciu dráhu hranovo-kĺbového typu, ktorá leží priečne na smer zasúvania uvedených napájacích káblov. i12. Spojovaciajednotka (10) podľa nároku 11, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že uvedený kryt (33) je pevný a otočný bočne k uvedenému telu (18) pomocou pások (34), ktoré sú s ním monoliticky spojené a sú vybavené stenčenýrni úsekmi na prehnutie.13. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 12, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že zahŕňa prostriedky na uzamlmutie krytu (33) v zatvorenej polohe.14. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 13, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že uvedené uzamykacie prostriedky v zatvorenej polohe sú tvorené monolitnými zubami, ktoré vyčnievajú z uvedeného tela (18),sú umiestnené oproti uvedeným otočným páskam (34) a sú prispôsobené na to, aby zapadli do zodpovedajúcich otvorov (3 6), ktoré sú vytvorené na voľnom konci uvedeného krytu (33).15. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že uvedená zásuvková koncovka (16) má telo (38) v tvare doštičky, ktorá je V podstate tvaru L a komplementáma k zodpovedajúcemn lôžku (19) a má tretiu spojovaciu časť (39), ktorá zahŕňa pár prvých protiľahlých krídiel (40) s voľnými koncami (41), ktoré sú ohnuté k telu (38) tak, že tvoria Zasúvacie lôžko zodpovedajúcej časti zástrčkovej koncovky (17), a štvrtú časť (42), ktorá je vybavená dvoma pármi druhých, resp. tretích krídel (43, 44) na prichytenie o odizolovaný koniec zodpovedajúceho napájacieho kábla (24).16. Spojovacia jednotka (10) podľa nároku 16, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že uvedené telo (38) uvedenej zásuvkovej koncovky (16) je vytvarované oproti uvedeným prvým lcríd 1 am(40) tak, že tvorí lineár

MPK / Značky

MPK: H02K 5/04, H01R 4/00

Značky: elektromotora, spojovacia, najmä, vinutia, statora, jednotka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-286963-spojovacia-jednotka-najma-na-vinutia-statora-elektromotora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora</a>

Podobne patenty