Fytostimulátor a spôsob zvýšenia tvorby fytomasy

Číslo patentu: 286151

Dátum: 26.03.2008

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Hudec Jozef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Substancia fytostimulátora tvorby fytomasy rastlín, plodín a drevín pozostáva z 10 až 80 % hmotn. najmenej jednej organickej dusíkatej bázy (monoetanolamín až trietanolamín, hydrolyzovaný kolagén) a/alebo jej derivátu (fosfáty ako kolamínfosfát), alebo zmesi organodusíkatej bázy s aditívom (emulgátory, tenzidy, rozpúšťadlá s nižšou teplotou varu), absorbujúcej a/alebo chemisorbujúcej oxid uhličitý pri teplote pod 30 °C a desorbujúcej ho pri teplote nad 100 °C. Ďalej pozostáva z 20 až 90 % hmotn. najmenej jednej vodorozpustnej zlúčeniny horčíka (hydrogenuhličitan, uhličitan horečnatý, síran, octan, citran horečnatý). Fytostimulátor sa vo forme zriedeného vodného roztoku a/alebo emulzie až disperzie nanáša na rastliny a/alebo drevný porast foliárne a/alebo priestorovým rozprašovaním jedenkrát alebo v časových intervaloch viackrát v množstve substancie fytostimulátora pri jednej aplikácii 1 až 15 kg/ha.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka fytostimulátora rastu rastlín, plodín a drevín a spôsobu zvýšenia tvorby fytomasy rastlín,plodín a drevín, pôsobením jednorazovo alebo V časových odstupoch, samostatne alebo s ďalšími biologicky účinnými zložkami, pričom fytostimulátor je nafonnulovaný z technicky dostupných syntetických a pripadne aj prírodných látok.Doteraj ší stav technikyUž dávno sa pozoruje stály rast koncentrácie oxidu uhličitého v troposfére Zeme, hlavne zásluhou človeka, ktorý sa pričinil o exhalovanie najmenej 20 mld t/r C 02, pričom len polovica sa využije vo fotosyntéze. Vzrastajúca koncentrácia oxidu uhličitého, ako aj ďalších tzv. skleníkových plynov V atmosfére čoraz väčšmi negatívne ovplyvňuje nielen podnebie, oteplovanie ap., so všetkými negatívnymi dôsledkami Enikopjan N.S., Matkovskij P.E. Neorganičeskie gazo-obraznye okisly kak somonomery. Moskva, Nauka(l 985) Macho V. a kol. Petroleum and Coal 38(4), 5-9 (1966) Lide D. R. (Edit) Handbook of Chemistry and Physics. 74 th Edition 1993, pp. 14-20. CRC Press. Boca Raton. Ann Arbor, London-Tokyo (1993). Tento globálny ekologický problém je zrejmý a riešenia sa hľadajú. Ale zvyšujúca sa koncentrácia CO v troposfére by mohla na strane druhej aj dopomôct k väčšej tvorbe fytomasy fotosyntézou z oxidu uhličitého a vody. Najmä, keď sa umožní lepší transport oxidu uhličitého do fotosyntézy rastlín a drevín, čí zvýši sa aj účinnost biokatalýzy, prípadne sa vyšľachtia rýchlejšie asimilujúce rastliny a dreviny Macho V, a kol. Aprochem 96, Zborník, s. 186-194. Kouty nad Děsnou (l 7.-l 9.7.l 996). Už dávnejšie je známe ovplyvňovanie hladiny endogénnych horrnónov rastlín pôsobením rôznych faktorov, z ktorých sa často používa priamo exogénna aplikácia alebo aplikácia látok, ktoré degradáciou vytvárajú fytohorrnóny. Z endogénnych stimulátorov a inhibitorov sa najčastejšie aplikujú zlúčeniny uvoľňujúce etylén. V poľnohospodárstve sa tak využíva chlórcholínchlorid, jeho zmesi s inými syntetickými regulátormi rastu, ako s kyselinou chlóretylfosfónovou ap. Markovič J. et al. Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín. ÚKSÚP Bratislava(l 997). Predpokladá sa Beyer E.M. Plant Physiol. 55, 845 (l 975) ibid 56, 273 (l 975) Sitrit Y. et al. Plant Physiol 86 (l), 13 (1988), Yoshi H., Imaseki H. Plant Cell Physiol, 22, 369 (198 l), že intenzitu biosyntézy rastlín ovplyvňujú rrmohé organické zlúčeniny, ako aj koordinačnć zlúčeniny a ióny kovov, hlavne aktiváciou enzýmov Sisler E.C. Plant Physiol. 64, 538 (1979) Sisler E.C. J. Plant Growth Regul. l, 211 (l 982), čo sa čiastočne prejavuje uvoľňovaním etylénu z rastlín, na čo majú vplyv rôzne organické zlúčeniny, medzi nimi aj etanolarnín. Jeho aplikácia na rôzne druhy plodín má však rôznu odozvu. Pri nižších koncentráciách pôsobí aj stimulačne (JP 63-02904), pri vyšších inhibične Bergmann H. et al. Z. Pflanz. Nachr. Bodenkd. 153 (l),21 (1990), DD 277 831, resp. reverzno-inhibične.Nejednoznačnosť výsledkov, či ich nepreukázateľnosť, svedčí prinajmenšom o iných, než dosiaľ známych, tôbož nie nových vplyvoch a funkciách etylénu, monoetanolarnínu a iónov niektorých kovov na rast, stimuláciu alebo inhibíciu rastu rastlín.Známa je (W 0 94/00009) aj fixácia oxidu uhličitého v rastlinách, pôsobením okrem C 02 a vody ako hlavných komponentov aj nižších alifatických alkoholov C. až C 4 a navyše aj aminokyselín, ako glycínu,glutamátu a aspartátu. Predovšetkým ide o rozpustnost a transport oxidu uhličitého z atmosféry (troposféry),v ktorej ho je okolo 0,04 obj. (navyše je slabokyslý), do rastlín a drevín. Na zvýšenie rýchlosti jeho absorpcie, až labilnej chernisorpcie a tým transportu do rastlín či drevín, je však potrebná slabozásaditost činidla.Zvyšovanie tvorby fytomasy sa vo všeobecnosti dosahuje popri dobrej príprave pôdy a dodržaní agrotechnických termínov, zvyšovaním úrodnosti pôd hnojením, ale aj už rozvíjajúcim sa rastlinám zavlažovaním a listovými hnojivami.K takým až multikomponentným kvapalným hnojivám patrí aj minimálne 18 komponentný rastový aktivátor pre rastliny podľa CZ PP 1999-2473, v ktorom sú zastúpené všeobecne známe komponenty minerálnych hnojív, vrátane zlúčenin vápnika, horčíka, bóru, draslíka, arnidov, aminokyselín a ďalších, zvyčajne používaných zlúčenin makro- i mikroprvkov tuhých i kvapalných hnojív. Navyše, voľné aminokyseliny neutralizujú bázy a tým tiež znemožňujú absorpciu až labilnú chemisorpciu oxidu uhličitého, čo je prekážkou pre jeho účinný transport a zvýšenie rýchlosti a tým tvorby fytomasy.Podstata vynálezu Podstatou tohto vynálezu je fytostimulátor rastu rastlín, plodín a drevín, hlavne na báze fyziologíckyúčinných komponentov, ktorý pozostáva z 10 až 80 hmotn. najmenej jednej organickej dusíkatej bázy a/alebo jej derivátu, obsahujúcej a/alebo vratne chemisorbujúcej pri celkovom normálnom tlaku a pri teplotepod 40 °C oxid uhličitý a/alebo kyselinu uhličitú, vybranej spomedzi alifatických monomérnych až polymérnych aminozlúčenín a/alebo hydroxyaminozlúčenin až polyhydroxyaminozlúčenín a ich esterov,alifatických arninoamido- až polyaminoamidozlúčenín, alicyklických, heterocyklických dusikatých zlúčenín,prírodných a syntetických polyrnérov a kopolyrnérov funkcionalizovaných aminoskupinami, taurínu,hydrolyzovaného a/alebo zmydelneného kolagénu a/alebo atelokolagénu, ako aj ich soli, a 20 až 90 hmotn. najmenej jednej aspoň sčasti vodorozpustnej zlúčeniny horčíka alebo zlúčeniny horčíka v zmesi s najmenej jednou pomocnou látkou, pričom fytostimulátor je aplikovateľný vo forme zriedeného vodného roztoku a/alebo emulzie až disperzie foliáme a/alebo priestorovým rozprašovačomSpôsob tvorby fytomasy rastlín, plodín a drevín podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa na rastliny a/alebo dreviny jednorazovo alebo v časových intervaloch viackrát pôsobí fyziologicky účinným prostriedkom - fytostimulátorom podľa tohto vynálezu, samostatne alebo s ďalšími fyziologicky účinnýrni kornponentrni, vo forme zriedeného vodného roztoku alebo emulzie až disperzie fytostimulátora foliáme a/alebo priestorovým rozprašovanim V množstve pri jednej aplikácii na rastlinný a/alebo drevný porast l až 15 kg/ha substancie fytostimulátora, pričom sa zabezpečuje dlhá, minimálne 20 hodinová životnosť substancie fytostimulátora na rastlinách a/alebo drevinách pred zmytím.Výhodou fytostimulatora podľa tohto vynálezu je jeho surovinová dostupnosť, dobrá skladovateľnosť,vysoká absorpčná až vratne chernisorpčná účinnosť na labilne viazanie oxidu uhličitého pre jeho účinnejší transport z atmosféry prostredia rastu rastlín a drevín. A nie na poslednom mieste, jeho pomerne dlhodobá účinnosť a ekologická prijateľnosť.Aj keď je možné ako komponenty fytostimulátora úspešne využiť veľký počet alifatických monomémych až polymémych hydroxyaminozlúčenín až polyhydroxyzlúčenín, z hľadiska účinnosti ako aj technickej dostupnosti, najprijateľnejšie sú predovšetkým alkanolamíny, hlavne monoetanolarnín a jeho ester s kyselinou trihydrogenfosforečnou.Výhodou spôsobu zvýšenia tvorby fytornasy podľa tohto vynálezu je technicky pomeme jednoduchá realizácia. Vyššie a rýchlejšie využitie oxidu uhličitého z atmosféry, ale aj možnosť zhodnotiť aj odpadový,ale bez toxických látok, využiť oxid uhličitý na zvýšenie jeho koncentrácie, napr. v skleníkoch, napr. na 0,5 až 15 obj. i vyššie koncentrácie, čím za dostatku vody, živín a svetla sa dá podstatne zvýšiť rast rastlín,plodín a drevín.Spôsob je využiteľný nielen na podstatné zvýšenie rastu rastlín, drevín pri využití dostatkového lacného až exhalovaného oxidu uhličitého, napr. aj súčasne s využitím minerálnych vôd, nielen s obsahom zlúčenín bioprvkov, ale aj z nich exhalovaného oxidu uhličitého na zvýšenie jeho obsahu v atmosfére rastu rastlín, ale aj tepla vody.Spôsob tiež napomôže využitiu odpadového oxidu uhličitého ako skleníkového plynu z atmosféry zeme, a tým zabraňovaniu nežiaducim klimatickým zmenám, hlavne globálnemu otepľovaniu. Tým sa zvýši aj tvorba recentných surovín. Rysuje sa možnosť s využitím ľahko dostupného oxidu uhličitého ďalej podstatne urýchľovať fotosyntézu, nielen v malom, ale aj vo veľkom meradle. Otvára sa tak aj cesta k vyššej energeticky nenáročnej tvorbe recentných surovín, so súčasným znižovaním obsahu oxidu uhličitého v atmosfére zeme, so všetkými pozitívnymi dôsledkami.Ďalšie výhody a prednosti tohto vynálezu sú zrejmé z príkladov.Príklad 1 Ozimná pšenica odroda Lívia (L) a odroda Astella (A) boli vysiate na pozemkoch Hordeiun, a. s.,Sládkovičovo 3.10.1997 v množstve 5 rriil. klíčivých zŕnha do stredne ťažkej degradovanej čemozeme, so slabozásaditou pôdnou reakciou, po predplodine hrach na zmo. Obsah živín v pôde bol dobrý, obsah humusu vysoký (3,49 ). Vzchádzanie začalo 14.10.1997. Foliáma aplikácia fytostimulátora sa realizovala vo fáze DC 50, na začiaku klasenia, 14.5.1998 pri teplote 22 až 24 C na parcelách plochy 10 m 2 so štvomásobným opakovanim variantov. Regulatory rastu a insekticíd Karate 2,5 EC-(0,3 dm 3.ha) sa aplikovali foliárne po rozpustení alebo dispergovaní roztoku vo vode v množstve vodného roztoku či disperzie 400 dmĺha. Aplikované množstvá a dosiahnuté výsleky sú uvedené V tabuľke 1.Jamý jačmeň odrody Jubilant (J) bol vysiaty do stredne ťažkej hnedozeme so slabokyslou pôdnou reakciou na pozemkoch Školského poľnohospodárskeho podniku Kolíňany (ŠPP) v množstve 4,0 mil. klíčivých zŕn.ha°l. Obsah živín v pôde bol vysoký, obsah humusu 1,9 limotn. Foliáma aplikácia fytostirnulátora, resp. transportérov oxidu uhličitého, či prekurzora biokatalyzátorov sa realizovala vo fáze na začiatku klasenia DC 49-50, na parcelách plochy 50 m 2 so štvomásobným opakovanim variantov.Fytostimulátor podobne ako v príklade 1 sa aplikoval foliáme vo forme vodného roztoku alebo disperzie s objemom 400 dmĺha. Zloženie fytostimulátora i dosiahnuté výsledky sú zhmute v tabuľke 2. Pokusy vykonané za inak podobných podmienok, ale v uzavretých skleníkoch s inak rovnakým zavlažovaním, ale s obsahom C 02 0,09 až 0,10 obj. vo vzduchu sú označené hviezdičkou a s obsahom 0,9 až 1,2 obj. C 02 s dvoma hviezdičkami a obsah 2,6 až 3,0 obj. so štyrmi hviezdičkami. Významný j e vplyv vyššieho obsahu C 02 v atmosfére.(0,2) L 7,68 104,5 45,8 MEA 77,0 č.substancia vodný roztok A 10,07 108,0 49,5 Mg 23,0 MgSOJHZO (0,3 ) L 8,20 111,6 46,7 MEA 74,0 čsubstancia vodno-etanolický roztok A 10,55 1 13,1 49,9 Mg 20,0 Mg(HCO 3)3 (0,4) Etanol 6,0 MEA 62,5 čsubstancia (0,4) A 10,17 109,0 49,3 Mg 18,75 MgSO 4.7 H 2 O L 8,32 113,2 46,4 insekticíd 18,75 komerčný KARATE 2,5 EC prípravok MEA 50,0 čsubstancia vodný roztok (0,25) A 10,54 1 13,0 47,8 DEA 9,5 čsubstaneia Mg 20,0 Mg(HCO 3)2 Mg 15,0 čsubstancia hydrolyzovaný 5,0 kolagén čsubstancia kyssalicylová 0,5 MEA 20,0 č.substancia emulzia A 10,52 113,0 48,0 DEA 30,0 čsubstancia (0,28) Mg 10,0 Mg soľ glycinu Mg 24,9 MgSO 4.7 H 20 PHBMg 5,1 čsubstancia aniónový 10,0 č.substancia tenzid MEA 45,0 č .substancia emulzia A 10,69 114,6 48,4 polyakrylamid 5,0 čsubstancia (0,25) pyridin 0,2 čsubstancia Mg 40,0 MgSO 4.7 H 2 O Mg 8,8 Mg soľ zmydel. kolagénu łäferulová 1,0 čsubstancia MEA-Taurin 40,0 č.substancia emulzia A 10,74 115,1 48,5 cyklohexylamín 12,0 č.substancia (0,25) metionín Mg 1,2 č.subst. Mg 15,0 HAKH AFT 25,0 Mg(HCO 3)2 KFMg 6,0 fosfátový tenzid 0,8 č.substancíahorečnatého, AFT - pripravený fosfátovaním laurylhexaetoxamínu s P 205 a neutralizovaný s KOH, metionínTabuľka 2 Koncentrácia Zlozeme aplikĺtĺš/I/Ěšžpnľýtostimulatora fyšoasltiílcrgnâlłĺgtr v Uroda zrna HTZ roztoku zložka forma hmotu t.ha kontrola - voda 6,28 MEA čsubstancia vodný roztok 6,91 1 10,0 44,8 Mg MgSO 4.7 H 20 (0,3) MEA čsubstancia vodný roztok 1 17,5 45,0 Mg MgSOJHZO (0,3) PHB ćsubstancia kontrola - voda 6,37 100/101 ,4 45,6 MEA ćsubstancia vodný roztok 7,5 8 119,0/120,7 46,0 M SO 4.7 H 20 (0,3) MEA čsubstancia vodný roztok 122,8/124,5 46,4 Mg MgSOJHZO (0,3) PHB čsubstancia MEA čsubstancia vodný roztok 8,21 Mg Mg(HC 03)2 (03) čsubstancia MEA čsubstancia vodný roztok 8,44 132,5 47,1 Mg 54301504) (0,35) hydro- čsubstancia lyz. kolagćnPríklad 3 5 Maloparcelové pokusy s cukrovou repou odrody Rizor sa realizovali na stredne ťažkej hnedozemi s pH slabokyslým. Veľkosť pokusných parciel pri štvornásobnom opakovaní variantov bola 10 m 2 (2 x 5 m),zberová plocha 8 m 2. Základné hnojeníe bolo zabezpečené 40 tha maštaľného hnoja, pričom priemyselné hnojivá boli zapracované podmietkou na konštantnej úrovni dávok základných živín. Výsev sa realizoval po predplodíne ozímnej pšenící so vzdialenosťou výsevu 127 mm. Aplikácia fytostimulátora sa uskutočnila vo 10 fáze 10. listu 5.6. 1998. Uvedené dávky boli použité foliáme vo forme vodného roztoku alebo emulzie až dísperzíe, v množstve 400 dmĺha. Ďalšie podmienky realizácie pokusu a dosiałmuté výsledky sú uvedené v tabuľke 3.Tabuľka 3 Zloženie substancie fytostimulátora fKŠŽtCíÍÄIIÍŽĚŠÍa úroda buhev hmotu ytv roztoku 0 zložka hlägtžlłéy forma hmota thail m kontrola - voda - 41,45 100 77,0 č.substancia 0,975 47,03 113,5 23,0 M SO 4.7 H 2 O 75,0 čsubstancia 1,075 48,92 118,0 22,8 MgSOJHZO 1,0 č.substancia 19,9 čsubstancia 3,775 47,1 113,6 6,0 MgSOJHZO 74,1 her 30,0 čsubstancia 1,075 46,5 112,2 Močovina 15,0 čsubstancia 5,0 čsubstancia 4,0 Mg(HSO 4)2 9,8 KH Kys. kávová 0,2 čsubstancia

MPK / Značky

MPK: A01N 59/00, A01N 33/00, A01N 59/06, A01P 21/00

Značky: fytostimulátor, zvýšenia, spôsob, tvorby, fytomasy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-286151-fytostimulator-a-sposob-zvysenia-tvorby-fytomasy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fytostimulátor a spôsob zvýšenia tvorby fytomasy</a>

Podobne patenty