Prostriedky na ochranu rastlín

Číslo patentu: 286000

Dátum: 17.12.2007

Autori: Bednarska Ewa, Süssmann Rainer, Pohl Vera, Müller Jacki, Zöllkau Achim

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prostriedky na ochranu rastlín z účinných látok pôsobiacich na list alebo systémových účinných látok, formulované ako prášok, granulát alebo ako kvapalná vodná suspenzia, sú charakterizované tým, že obsahujú v prípade herbicídnych prípravkov aspoň jeden herbicíd zo skupín derivátov močoviny alebo sulfonylmočoviny, karbamátov, bis-karbamátov, difenyléteru, derivátov pyridolyloctovej kyseliny, pyridazinov, triazínov, triazinónov, uracilov, derivátov benzofuránu, glyfozátov alebo glufozinátov, v prípade fungicídnych prípravkov aspoň jeden fungicíd zo skupiny morfolínov, azolov, ftalimidov alebo piperidínov, v prípade insekticídnych prípravkov aspoň jeden insekticíd zo skupiny pyretroidov, karbamátov alebo organofosfátov, alebo možné soli, alebo estery menovaných skupín účinných látok, najmenej jeden anorganický adsorbent a najmenej jeden tenzid zo skupiny etoxylovaných C6- až C20-alkoholov, obzvlášť C8- až C16-alkoholov, etoxylovaných ricínových olejov alebo alkylétersulfátov, pričom súčet obsahov adsorbentu/adsorbentov a tenzidu/tenzidov robí 5,5 až 45,0 % hmotn., prednostne 15,0 až 25,0 % hmotn.

Text

Pozerať všetko

Predmetom prekladaného vynálezu sú prostriedky na ochranu rastlín s účinnými látkami pôsobiacirni na list alebo systémovými účinnými látkami, ktoré použitím zmesi tenzid - silikagél umožňujú rozšírenie spektra účinku a účinnosti.Podľa terminológie používanej v predloženej patentovej prihláške sú prostriedky na ochranu rastlín na použitie schopné prípravky, ktoré sa zameriavajú na zvieracích, mikrobíálnych alebo rastlinných pôvodcov škôd úžitkových alebo kultúrnych rastlín.Doteraj ší stav technikyPrídavok koloidných kyselín kremičitých je v oblasti formulácií prostriedkov na ochranu rastlín široko rozšírený a dlho známy. Použitie je v zodpovedajúcej literatúre dostatočne opísané.Použitie podľa doterajšieho stavu techniky sa v prípravkoch na ochranu rastlín obmedzuje na použitie silikagélov ako takzvaných inertných prídavných látok. Tak sa napríklad v Buuchelovom Pflanzenschutz und Schädlingsbe-kämpfungsmittel 1997, strana 198 opisuje použitie silikagélov ako pomocných prostriedkov na výrobu dispergovateľných suspenzií. Tadros v Surfactants in AgroChemicals 1995, strana 155 opisuje použitie silikagélov ako prídavkov ku koncentrátom suspenzií,aby sa zamedzilo usadzovaniu a vzniku chuchvalcov. Foy a Pritchard v Pesticíde Fonnulation and Adjuvant Technology l 996, strana 85 opisujú použitie silikagélu ako plniva.V Roomppovom Chemie Lexikon, 1995, strana 2233 sa pod heslom silikagély opisujú už známe vlastnosti a použitie, medzi iným ako tixotropné prostriedky.Zvýšenie účinnosti alebo rozšírenie spektra účinku, napríklad na list pôsobiacich herbicídov na burinu, nie je pri prídavku silikagélov mimo známy rozsah použitia opísané a nebolo ani očakávané.Na zlepšenie účinnosti známych prostriedkov na ochranu rastlín boli pri doterajšom stave techniky navrhnuté špeciálne prídavky alebo na tento účel vyvinuté vedľajšie látky. Použitie tu spravidla nachádzajú minerálne oleje a rastlinné oleje a ich deriváty práve tak ako špeciálne tenzidy, napr. polysacharidy, etoxylované triglyceridy, kopolyméme adukty etylén- alebo propylénoxidu s ety 1 én-diaminom ako centrálnou štartovacou jednotkou, polyoxyetylované mastné kyseliny a ich amidy a takisto etoxylovane alkylarylalkoholy, typicky so 6 - 10 etoxy-etylénovými jednotkami.Tak napríklad pri minerálnych a rastlinných olejoch ako partneroch pri miešaní v tanku s herbicídmi pôsobiacimi na list, kolíše potrebné množstvo takých aditív alebo bioaktivátorov medzi 100 g/ 1 hotového preparátu až do 2 až 3 l na ha.Napríklad pri účinných látkach nasadených ako herbicídy, rozšírenie spektra účinku na inú burinu pri súčasne zlepšenom pôsobení, nemohlo byť dosiahnuté so žiadnym z týchto produktov.Novšie výskumy dokázali, že nasadenie vodných koncentrátov suspenzií v porovnaní s emulziami všeobecne poskytuje výhody. Tak odpadá použitie toxikologicky a ekologicky povážlivých rozpúšťadiel, ako napríklad ízoforónu, cyklohexanónu, xylénov a acetofenónu.Okrem toho môžu byť účinné látky vo vyššej koncentrácii (porovnaj s DE 43 29 974). Tieto výhody môžu podstatne znížiť náklady napríklad na balenie, transport a skladovanie.Úlohou predkladaného vynálezu bolo zlepšiť rozsah pôsobenia a účinnosť známych prostriedkov na ochranu rastlín a poskytnúť nové, účinnejšie prostriedky na ochranu rastlín.Táto úloha bola prekvapivo rozriešená prostriedkom na ochranu rastlín z účinných látok pôsobiacich na list alebo systémových účinných látok, formulovaným ako prášok, granulát alebo ako kvapalná vodná suspenzia, ktorý je charakterizovaný tým, že obsahuje v prípade herbicidnych prípravkov aspoň jeden herbicíd zo skupin derivátov močoviny alebo sulfonylmočoviny, karbamátov, biskarbamátov, difenyléteru, derivátov pyridolyloctovej kyseliny, pyridazínov, triazínov, triazinónov,uracilov, derivátov benzofuránu, glyfosfátov alebo glufozinátov, v prípade fungicídnych prípravkov aspoň jeden fungicíd zo skupiny morfolínov, azolov, ftalimidov alebo piperidínov, v prípade ínsekticídnych prípravkov aspoň jeden insekticíd zo skupiny pyretroidov, karbamátov alebo organofosfátov,alebo možné soli, alebo estery menovaných skupin účinných látok, najmenej jeden anorganický adsorbent a najmenej jeden tenzid zo skupiny etoxylovaných C 6- až Czo-alkoholov, obzvlášť C 8- až C 16 alkoholov, etoxylovaných ricínových olejov alebo alkylétersulfátov, pričom súčet obsahov adsorbentu/adsorbentov a tenzidu/tenzidov robí 5,5 až 45,0 hmotn., prednostne 15,0 až 25,0 hmotn., pričom je vylúčená kombinácia z metamitronu technického (I), etofumesátu technického (Il), fenmedi 10famu technického (III), alkylarylsulfonátu (IV), polyoxyetylén-(6)-tridecyléteru (V), vysoko disperznej zrážanej kyseliny kremičitej (VI) a kaolínu W (VII) v zloženiachOkrem očakávaných účinkov pri tixotropizácii suspenzií a pri nasadzovaní ako plnivo pri práškoch a granulátoch, viedlo súčasné použitie, podľa vynálezu, vybraných anorganických adsorbentov, najmä nasadenie kyseliny kremičitej, aluminosilikátov a/alebo aluminium oxidov v spojeni so špeciálnymi tenzidmi v práškoch, granulátoeh a vodných koncentrátoch suspenzií na list pôsobiacich resp. systémových účinných látok, na neočakávané zvýšenie efektu na potenciál účinku, práve tak, ako na rozšírenie aplikačného spektra pre burinu, v porovnaní s konvenčne forrnulovanýrni emulznými prípravkami a koncentrátrni suspenzií.Ako kyselina lcremičitá môže byť aplikovaná koloidná kyselina kremičité, všeobecne nazývaná ako silikagél, ale aj takzvané pyrogénna kyselina kremičité, všeobecne nazývaná aerosil. Tiež alurnínium oxid vo všetkých svojich modiñkáciách a hydratovaných formách a aluminosilikáty, najmä vrstevnatć usadeniny silikátov, mali v spojeni so špeciálnymi tenzidmi vybranými podľa vynálezu, prekvapivý účinnosť zvyšujúci efekt a viedli k rozšíreniu spektra aplikácií. Používa sa predovšetkým silikagél, pričom silikagél má obsah najmenej 95 SiOZ a špecifický povrch 100 až 700 mz/g, najlepšie 130 až 250 m 2/ g. Podľa vynálezu vybrané anorganickć adsorbenty môžu byť k novému prostriedku na ochranu rastlín, podľa vjmálezu, pridávané V podieloch od 0,5 až 25 lmiom. , predovšetkým v podieloch od 2,0 až 15 hmotn. .Tenzídy aplikované podľa vynálezu sú Vyberané zo skupiny etoxylovaných C 6 až C 20 alkoholov,najmä C 3 až C 15 alkoholov, blokových kopolymérov etylén-propylénoxídu, prípadne s etyléndiamínom ako východiskovou jednotkou a alkylarylsulfátov a takisto aj ich kombinácií. Je takisto možné používať etoxylovaný ricínový olej. Použivajú sa predovšetkým etoxylovanć tridekanoly s 5 až 13 etylénoxidovými jednotkami, alkylétersulfáty sodné, draselné alebo amónne, obzvlášť sodné, draselné alebo amónne diglykolétersulfáty mastných alkoholov alebo zmesi týchto tenzidov. Prednosť majú obzvlášť známe tenzidy Volpo T/785, Volpo T/ 10, Genapol LRO, Emulsogén, typy Pluronic alebo sa používajú zmesi týchto tenzidov. Podiel tenzídu v prostriedkoch na ochranu rastlín podľa predkladaného vynálezu obsahuje 5,0 až 40,0 hmotn. , najmä potom 7 až 35 hmotn. a obzvlášť sa dáva prednosť medzi 10,0 a 25 hmotn. .Suma podielov podľa vynálezu vybraných adsorbentov a podľa vynálezu vybraných tenzidov predstavuje 5,5 až 45,0 hmotn. , obzvlášť potom 15,0 až 25 hmotn. .Ako herbicídne účinné látky obsahujú nové prostriedky na ochranu rastlín podľa vynálezu aktívne tak na list ako aj v pôde a na list aktívne herbicídy, látky zo skupín močovinových derivátov, karbamátov, bis-karbamátov, difenyléterov, derivátov pyridolyloctovej kyseliny, pyridazínov, triazínov,triazinónov, uracilov, sulfonylmočovín, derivátov benzofuránu, ako aj glufozinátov a glyptozátov a ich solí alebo esterov, tak isto ako zmesí niekoľkých vybraných účinných látok. Prednostne sú nasadzované fenmedifam (PMP), desmedífam (DMP), metarnitron a/alebo etofumesát.Ako fungicídne účinné látky sú vhodné morfolíny, azoly, ftalimidy alebo piperidiny, ako insekticídy pyretroidy, karbamáty alebo organofosfáty, možné soli alebo estery, ako aj zmesi vybraných menovaných účinných látok. Podiel účinnej látky v prostriedkoch na ochranu rastlín podľa vynálezu je 5,0 až 75,0 hmotn., prednostne 15,0 až 55,0 hmotn.Okrem týchto súčastí môže prostriedok na ochranu rastlín podľa vynálezu obsahovať ešte známe pomocné látky a/alebo nosiče, ktoré sa aplikujú obvykle ako suspenzné koncentráty, ako priklad menované prostriedky na ochranu proti mrazu, stabilizátory, odpeňovače, zmáčadlá a dispergačné prostriedky, ako aj prípadne ďalšie plnivá. Na toto sa odkazuje na DE 43 29 974. Zmáčadlo alebo disper 10gačný prostriedok môže byt napríklad Vybraný zo skupín fosfatizovaných di- alebo tristyrénfenol etoxylátov vo forme fosfátov a/alebo lignínsulfonátov. Aplikujú sa najmä etoxylované tristyrénfenolfosfáty, lignínsulfonáty sodné, draselnć, vápenaté, horečnaté, zinočnaté alebo amónne, najmä potom zmesové vápenaté, horečnaté a zinočnaté soli lignínsulfonátu alebo zmesi týchto prostriedkov. Prednosť mávajú najmä Tensioñx LX Special, Soprophor FL, Soprophor FL 60, Hoechst LFS alebo zmesi týchto prostriedkov.Prostriedky na ochranu rastlín podľa vynálezu sa vyrábajú podľa známych postupov, predovšetkým na princípe rozmeľovania za mokra. Na tento cieľ sa jednotlivé komponenty (účinné a pomocné látky) jemne rozmeľujú so zodpovedajúcim množstvom vody vo vhodnom zariadeni, napríklad v perlovom guľovom mlyne.Komponenty sa vhodne upravujú na stupeň jemnosti od 0,5 až do 20 m, najmä potom na jemnosť 10 m. V prípade prípravy tuhých preparátov (granuláty a prášky) sa používajú tak isto metódy zodpovedajúce doterajšiemu stavu techniky.Ochranné prostriedky na ochranu rastlín podľa vynálezu majú pri forrnulácii resp. v podobe suspenzného koncentrátu okrem známych toxikologických a ekotoxikologických výhod prekvapivo dodatočne zvýšený biologický potenciál v potláčaní burín, ktoré dosiaľ nebolo možné potláčat známymi prípravkami pri vynaloženi ekvivalentného množstva.Tak prostriedky, pri použití adsorbentov/kombinácií tenzidov podľa vynálezu, prvý raz dávajú možnosť aplikovať ochranné prostriedky na ochranu rastlín zo skupiny karbamátov a bis-karbamátov pri potláčaní druhov harmančeka, napríklad Matricaria chamomilla (MATCH) a Matricaria inodora(MATIN). Až dosiaľ nebolo možné dostatočne potláčať (porovnaj nasledujúce príklady) druhy harmančeka ani s účinnou látkou desmedifam, ani s účinnou látkou fenmedifam, ani so zmesou 1 l resp. kombináciou menovaných účinných látok s etofumesátom. Dosiaľ bolo možné tieto dostatočne potláčať len pri nasadení ďalších herbicídov (napr. metamitron).Ako ukazuje nasledujúci príklad ďalej, mohlo byt napr. aplikáciou prostriedkov na ochranu rastlín podľa vynálezu z oblasti triazinónov, napríklad pri pestovaní cukrovej repy, dosiahnutých od 10 do 20 úspory na prostriedku pri rovnakej účinnosti. Tabuľka ukazuje výsledky bonity pri aplikácií herbicídu na cukrovú repu. Bol porovnaný konvenčný metamitron s adekvátne vynaloženým množstvom v 1/ ha, ale s redukovaným obsahom účinnej látky na ha (6,5 l / ha x 700 g / ha 4550 g / ha oproti 6,5 l/ha x 550 g/ 1 3575 g / ha, čo zodpovedá -2 l,4 ).Priravok l/ha CHEAL VIOAR POLSS MATCH GALAP MEANKombinácia dvoch na list účinných látok, totiž fenmedifamu s desmedifamom, ktorých spektra účinku sa obmedzujú na širokolisté buriny bez dostatočného účinku proti harmančeku, mala pri identickom množstve účinnej látky vynaloženom na ha, v porovnaní s emulzným koncentrátom známym podľa doterajšieho stavu techniky, zreteľne zlepšenú účinnosť (porovnaj tabuľka 5, horná polovica).Tiež pri aplikácii len jednej, na list účinnej látky, totiž desmedifamu, mohli byt pri identickom nmožstve účinnej látky vynaloženom na ha v porovnani s emulzným koncentrátom známym podľa doterajšieho stavu techniky, zistené zreteľne zlepšené účinnosti (porovnaj tabuľka 5, dolná polovica).Nasledujúce príklady a receptúry majú vynález objasniť bez toho, aby ho obmedzovali.Suspenzný koncentrát C (g/l) Suspenzný koncentrát D (gl) desmedífam 320 fenmedifam 320 Soprophor FL 30 Soprophor FL 60 45 V 01 o T/7 85 135 Vol o T/10 120 Genapol LRO pasta 15 Genapol LRO 45 Tensioñx LX S ecial 3 Tensioñx LX S ecial 5 Silíkagél SM 514 37 Silikagél SM 614 45 prostriedok proti mrazu 45 rostriedok rotí mrazu 40 stabilizátor 0,5 stabilizátor 1,0Hoechst LF S 35 Gena ol LRO 40 Volpo T 10 120 sílikagél Tixosil 38 A 37Pnklad 1 Korelácia medzi účinkom () a obsahom silikagélu (g/l) v zmesi PMP/DMPDôsledok prídavku sílikagélu na potenciál účinku prosIIiedku na ochranu rastlín sa stáva zreteľným pri porovnaní základnej receptúry bez a s rozdielnjnn obsahom silikagélu. Bol porovnávaný suspenzný koncentrát fenmedifam / desmedifam (PMP / DMP) s rozdielnym obsahom silikagélu s emulzným koncentrátom fenmedifam/desmedifam Betanal ® AM 11 EC ñnny Hoechst Schering AgrEvo GmbH bez silikagélu (Betanal AM 11 obsahuje PMP/DMP v pomere 1 l). Výsledky sú uvedené v tabuľke 2 a na obrázku 1.Tabuľka 2 Korelácia medzi účinnosťou () a obsahom silikagćlu (g / 1) v zmesi PMP / DMP pri vynaložení rovnakých množstiev účinných látok na haObsah silikaélu V sus enzii odľa álezu Rad 1 UčinnosťBetanal AM 11 EC bez sílikaélu (Rada 2) UčinnosťPríklad 2 Porovnanie účinnosti dvoch prostriedkov na ochranu rastlínBol porovnávaný prostriedok na ochranu rastlín podľa vynálezu (suspenzný koncentrát C SC C),ktorý obsahoval 320 g / 1 desmedífamu, s prostriedkom na ochranu rastlín známym podľa doterajšieho stavu techniky (Betanal ® AM 1 l EC firmy Hoechst Schering AgrEvoGmbl-I Betanal AM obsahuje len desmedifam EC), ktorý obsahoval 160 g / 1 desmedifamu. Pri suspenznom koncentráte podľa vynálezu (SC C) bolo vynaložených 0,75 1 / ha, pri Betanale AM (EC) bolo vynaložených 1,5 1 / ha (zodpovedajúceho ekvivalentnćmu množstvu/ ha). Namerané výsledky sú uvedené v tabuľke 3 a znázornené na obrázku 2.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 43/02, A01N 47/10, A01N 25/08, A01N 43/64, A01N 25/30

Značky: rastlín, prostriedky, ochranu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-286000-prostriedky-na-ochranu-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky na ochranu rastlín</a>

Podobne patenty