Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii, puzdro odolné proti korózii a spôsob ukladania rádioaktívneho materiálu

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívne materiály spočíva v tom, že medzi spájané plochy jednotlivých častí puzdra z medi alebo zliatiny medi sa vloží medzikus z materiálu s vyššou tvrdosťou, než je tvrdosť materiálu spájaných plôch, trením s trecím medzikusom sa materiál spájaných plôch v mieste trenia plastifikuje, načo sa trecí medzikus odstráni a spájané plochy sa zvaria priložením k sebe. Vynález sa týka aj puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívny materiál, ktoré pozostáva aspoň z dvoch častí z medi alebo zliatiny medi a je v ňom usporiadaná dutina na kontajner na rádioaktívny materiál, pričom kontajner je uzatvorený v dutine vnútri puzdra zvarením časti puzdra zváraním trením s trecím medzikusom. Vynález sa týka aj spôsobu ukladania rádioaktívneho materiálu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby puzdra odolného proti korózii, puzdra odolného proti korózii a spôsobu ukladania rádioaktivneho materiálu.So stúpajúcim využívaním jadrových elektrámí a podobných zariadení stúpa potreba vytvorit bezpečný a spoľahlivý spôsob ukladania rádioaktivneho odpadu z jadrových elektrámí. Materiál, ktorý sa nemôže ďalej spracovávať, sa musí skladovať často značne dlhý čas, tisíc rokov alebo viac. Až donedávna sa kontajnery na skladovanie takéhoto rádioaktívneho odpadu vyrábali zocele. Oceľové kontajnery sa vyrábajú z niekoľko dielov, ktoré sú potom oblúkom zvárané dohromady, pričom sa nechá otvor, aby sa mohol odpad uložit do kontajnera, a následne sa uzavierací diel oblúkom navari na kontajner. Problémom pri oceľových kontajneroch je, že tu existuje riziko, že budú počas doby korodovat a rádioaktívny materiál bude unikatíPreto je najdôležitejšou požiadavkou na kontajnery na rádioaktívny materiál, aby zostali neporušeně veľmi dlhý čas, a to v prostredí, ktoré prevláda V typickom skladovacom priestore, ako je napríklad hlboko položený sklad. Nesmie byt napadnutý koróziou vpodzemnej vode, ktorá je prítomná v hominách takýchto skladov. Preto sa navrhlo,aby sa vyrábali puzdra odolné proti korózii, ktore by definovali aspoň vonkajšiu stenu kontajnera. Ako vhodné materiály na tieto puzdra boli označené med a zliatiny medi(pozri napríklad Svensk Kärnbränslehantering AB, 1996 Annual Report, čast 6.2). Na zabezpečenie vysokej odolnosti proti korózii musia byt steny týchto puzdier čo najsilnejšie, typická hrúbka je v rozsahu 30 až 60 mm.Predpokladá sa, že materiály s takou hrúbkou budú zabezpečovať veľmi dlhodobú odolnost proti korózii. Ale tieto puzdrá sa musia vyrábať po častiach, ktoré sa potom spájajú. Proces spájania je veľmi dôležitý, pretože dlhodobá odolnosť proti korózii by bola značne znížená, pokiaľ by bol samotný spoj viac náchylný ku korózii. Meď a zliatiny medi s požadovanou hrúbkou je veľmi obtiažne zvárať,predovšetkým V dôsledku ich vysokej teploty tavenia(l 083 °C). Preto sa navrhuje použit zváranie elektrónovým lúčom, ktorým je možné získat zvar s veľmi vysokou integritou, ktorý má podobnú odolnost proti korózii ako samotný materiál puzdra. Príklad systému zvárania elektrónovým lúčom, ktorý sa vyvinul v The Welding Institute a je vhodný na toto použitie, je opísaný v PCT/GB 98/02882.Pevnosť V ťahu a pevnosť pri tečeni sú ovplyvňované veľkosťou zrna materiálu, a čím je veľkosť zrna menšia,tým lepšie. Zváranie elektrónovým lúčom dosahuje dobrú odolnost proti korózii ako bolo uvedené, ale môže generovať relatívne veľké zmá, ktoré majú rozmery rádovo V milimetroch. Preto je žiaduce pokúsiť sa ďalej zlepšit vlastnosti zváranćho materiálu, pričom by sa získavali silné zvary medzi časťami s relatívne veľkou hrúbkou.Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívne materiály, spočíva v tom, že medzi spájané plochy jednotlivých častí puzdra z medi alebo zliatiny medi sa vloží trecí medzikus z materiálu s vyššou tvrdosťou, než je tvrdost materiálu spájaných plôch, treníms trecím medzikusom sa materiál spájaných plôch v mieste trenia plastifikuje, načo sa trecí medzikus odstráni a spájané plochy sa zvaria priloženim k sebe.Podľa ďalšieho aspektu vynálezu krok zvárania s trecím medzikusom zahŕňa zachovanie časti puzdra v pokojovom stave a posúvanie nástroja na zváranie trením s trecím medzikusom po spojovacej línii deñnovanej medzi priliehajúcimi časťami.Vynález sa týka aj puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívny materiál, ktoré pozostáva aspoň z dvoch častí z medi alebo zliatiny medi a je v ňom usporiadaná dutina na kontajner na rádioaktívny materiál, pričom kontajner je uzatvorený v dutine vnútri puzdra zvarením časti puzdra zváranim trením s trecím medzikusom.Toto puzdro je vybavené otvorom na vloženie rádioaktivneho materiálu a uzáverovým prvkom na uzatvorenie tohto otvoru, pričom tento otvor je po vložení rádioaktívneho materiálu uzatvorený uzáverovým prvkom privateným k puzdru trením s trecím medzikusom.Podľa ešte ďalšieho aspektu vynálezu uzáverový prvok a stena obklopujúca otvor sú skosené na dosadnutie skosených plôch uzáverového prvku na stenu, pričom aspoň časť uzáverového prvku má pozdlžny rozmer väčší než zodpovedajúci rozmer steny puzdra obklopujúcej otvor na dosadnutie uzáverového prvku na okraje otvoru puzdra.Dutina puzdra je vybavená nosnou konštrukciou na držanie rádioaktivneho materiálu. Pritom nosná konštrukcia na držanie rádioaktivneho materiálu je upravená na nesenie palivových tyčí.Vynález sa týka aj spôsobu ukladania rádioaktivneho materiálu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zvarením medených častí alebo častí zo zliatin medi trením s trecím medzíkusom vyrobí puzdro odolné proti korózii na rádioaktívne materiály s otvorom na vkladanie rádioaktivneho materiálu, do tohto puzdra sa cez otvor na vkladanie rádioaktivneho materiálu vloží aspoň jeden kontajner na uloženie rádioaktivneho materiálu a rádioaktívny materiál a otvor sa zakryjú uzáverovým prvkom, ktorý sa k puzdru navarí trením s trecím medzikusom, čím sa rádioaktívny materiál úplne uzavrie v kontajneri.Počas vkladania a zvárania smeruje otvor na vkladanie rádioaktivneho materiálu hore. Rádioaktívny materiál zahrnuje rádioaktívny odpad, V súlade s jedným aspektom vynálezu spôsob výroby puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívny materiál zahmuje zváranie stir trením aspoň dvoch časti z medi alebo zliatiny medi.Zistilo sa, že zváranie stir trením môže sa použit na dosiahnutie zvarov odolných proti korózii s vysokou integritou, ako altematíva zvárania elektrónovým lúčom.Zváranie stir trením je metóda, pri ktorej sonda z materiálu tvrdšieho, ako je pracovný materiál sa privedie do oblasti spoja a protiľahlých častí pracovných dielcov na obidvoch stranách oblasti spoja, pričom vyvoláva relatívny cyklický pohyb (napríklad rotačný alebo vzájomný) medzi sondou a pracovnými dielcami, pričom sa trením generuje teplo, ktoré privedie protiľahle časti do plastického stavu,prípadne sa vykoná relatívny posuvný pohyb medzi pracovnými dielcami a sondou v smere oblasti spoja, odstránenie sondy, umožnenie, aby sa plastifikované časti spevníli a spojili pracovné dielce dohromady. Príklady zvárania stir trením sú opisané v EP-B-06 l 5480 a W 0 95/26254.Zváranie stir trením sa vyvinula ako metóda zvárania ľahkých zliatin s nízkou hustotou, napríklad hliníka, a doteraz sa nepovažovalo za možné použit túto technológiu na zváranie materiálov s omnoho vyššou hustotou, predovšetkým medi a zliatin medi, pretože bolo známe, že tieto mate SK 285577 B 6riály sa obtiažne zvárajú vzhľadom na ich vysokú teplotu tavenia a veľkú tepelnú vodivosť. Prekvapujúco sa ale zistilo, že zváranie stir trením sa môže použiť na zváranie silných materiálov z medi a zliatin medi. Teploty dosahujú len 700 až 900 °C, zváranie stir trenímje technológia pre tuhú fázu a výsledkom je dobrý zvar. Dalej má výsledný zvar menšiu veľkosť zma, než sa môže dosiahnut pri zvárani elektrickým lúčom. A to preto, že zvárania stir trením rozbijú zmá, ked sa tvoria, a rovnako umožňuje rýchle ochladzovanie zŕn, takže zmá majú len malú šancu výraznejšie vyrásť. V dôsledku toho sa získavajú zmá s veľkosťou rádovo mikrónov. Skúšky tiež ukázali, že tvrdost výsledného zvaru je vpodstate rovnaká ako tvrdosť východiskového materiálu, rovnako ako pevnosť v ťahu. Zváranie stir trením rovnako umožňuje výrobu puzdier odolných proti korózii, ktoré sú všeobecne objemné a teda ťažké, a preto sa zle orientujú na zváranie elektrónovým lúčom. Typický kontajner na jadrový odpad môže vážiť až 25 ton.Zváranie stir trením sa môže relatívne ľahko prispôsobit rôznym orientácíám zvarov, pričom umožňuje značnú toleranciu pri príprave spoja v porovnani so zváraním elektrónovým lúčom.Zvárania stir trením sa môže použit na zváranie niektorých alebo všetkých častí puzdra. Napríklad typické puzdro má valcový tvar a je vyrobené z dvoch polvalcových polovíc, a rovnako základne a uzáverového prvku na každom konci. Uvedené dve polvalcové polovice môžu sa zvárať elektronovým lúčom a základňa tiež, zatiaľ čo uzáverový prvok sa môže navarit stir trením. Tak sa môžu využiť výhody obidvoch procesov zvárania, pričom puzdro sa môže orientovať otvorom nahor, kde sa môže uzáverový prvok navarit ľahšie s použitím zvárania stir trením ako pri zváraní elektrónovým lúčom.Je výhodné, ak proces zvárania zahrnuje zachovanie častí puzdra v pokoji a pohyb nástrojom zvárania stir trením pozdlž línie spoja definovanej medzi časťami. Inak je ale tiež možné, aby bol nástroj v pokoji a časti sa pohybovali.Pretože puzdro je obvykle orientované otvorom smerom hore, na účely vloženia rádioaktívneho materiálu sú v jednom príklade uskutočnenia uzáverový prvok a stena puzdra obklopujúca otvor skosené tak, že uzáverový prvok môže dosadať na puzdro pred privarenim uzáverového prvku k stene. V druhom príklade uskutočnenia má aspoň časť uzáverového prvku pozdĺžny rozmer väčší než zodpovedajúci rozmer steny puzdra obklopujúci otvor, takže uzáverový prvok môže dosadať na puzdro pred prívarením uzáverového prvku k stene.Materiál odolný proti korózii je med alebo zliatina medi, pričom predovšetkým sa dáva prednosť čistej medi.Za určitých okolností by sa puzdro mohlo použiť na definovanie samotného kontajnera na rádioaktívny materiál,ale obvykle, predovšetkým pokiaľ sa má kontajner uložit hlboko pod zem, bude kontajner vyrobený vytvorením konštrukcie vnútri puzdra na uloženie rádioaktívneho materiálu. Tou by mohla byt oceľová konštrukcia a podobne, ktorá pôsobí proti tlakom vznikajúcim v hĺbke, a obvykle je prispôsobená na podopieranie palivových tyčí, ktoré sú najobvyklejším typom ukladlaného rádioaktívneho materiálu.V typickom procese skladovania je do puzdra otvorom vložený rádioaktívny materiál a uzáverový prvok je privarený cez otvor tak, že rádioaktivny materiál je úplne uložený vnútri kontajnera. Obvykle je otvor obrátený smerom hore počas vkladania a zvárania, ale to nemá zásadný význam.Všeobecne má puzdro valcovitý tvar, hoci sú možné tiež iné prierezy, napríklad štvorcový a podobne.Prehľad obrázkov na výkresochNiektoré príklady spôsobu podľa vynálezu sú ďalej opísané s odkazmi na priložené výkresy, kde na obr. l je znázomená výroba valcovej steny puzdra, na obr. 2 je koncová stena privarená k valcovej stene, na obr. 3 je uzáverový prvok a puzdro z obr. 2 tesne pred zváranim a potom, čo sa rádioaktívny odpadový materiál vloží do kontajnera, na obr. 4 je zobrazený pohľad podobný pohľadu z obr. 3, ale s odlišným príkladným typom kontajnera na rádioaktívny odpad, na obr. 5 je graficky znázomené, ako sa mení hodnota tvrdosti napriek zvaru, na obr. 6 a je makrograñcká snímka príečneho rezu príkladu zvaru, na obr. 6 b a 6 c sú časti makrograñckej snímky z obr. 6 a, ale vo väčšom detaile, na obr. 6 d je náčrt makrografickej snímky z obr. 6 a,ktorý identifikuje rôzne oblasti zvaru, na obr. 7 a až 7 d sú znázomené príklady nástrojov na zváranie stir trením v pôdoryse a bokoryse, ktoré sú vhodné na použitie v príkladoch znázomených na obr. 1 až 4, a na obr. 8 je podrobne zakreslený konkrétny nástroj použitý na vytvorenie zvaru znázomeného na obr. 6 a, pričom nákres nie je v meradle a uvedené rozmery sú v milimetroch.Na obr. l sú schematicky znázomené dva polvalcové dielce 1, 2 z medi alebo zliatiny medi, pričom každý má dĺžku asi 5 m a hrúbku v rozsahu 30 až 60 mm. Tieto dva dielce sú položené vodorovne jeden nad druhým tak, že definujú dvojicu spojovacích línii 3, 4. Dielce 1, 2 sú potom zvarené dohromady vložením rotujúceho nástroja 5 na zváranie stir trením do príslušnej spojovacej línie 3, 4 a posuvom tohto nástroja 5 po spojovanú líniu, ako je naznačene šípkou 6. Nástroj 5 je pripevnený khnaciemu motoru 7,ktorý je zase upevnený na neznázomenom nosnom portáli,ktorý presúva motor 7 a nástroj 5 v smere šípky 6.Po opísanom procese zvárania sa získa valcová stena,ktorá tvorí hlavné teleso puzdra odolného proti korózii. Jeden koniec puzdra je potom uzavretý koncovou stenou 8 z medi alebo zliatiny medi (obr. 2), ktorá má hrúbku 30 až 60 mm. Koncová stena 8 je horizontálne vložená do jedného konca valcovej steny a definuje prstencovú spojovaciu líniu 9 s valcovou stenou. Koncová stena 8 je potom privarená ku kontajneru vložením nástroja 5 do prstencovej spojovacej línie 9 a jeho posuvom po tejto prstencovej spojovacej línii 9.Po zabezpečení koncovej steny 8 sa získa puzdro s otvoreným koncom, ktoré je orientované vertikálne, ako je znázomené na obr. 3, načo je do tohto puzdra cez homý otvor 11 definovaný stenou 12 vložená oceľová opomá konštrukcia 10. Oceľová opomá konštrukcia 10 zahrnuje rad pozdĺžne prechádzajúcich dier 13, do ktorých sú za zabezpečených podmienok cez otvor 11 vkladané použité palivové tyče. Zostávajúcí priestor sa môže vyplnit inertným plynom a potom je otvor 11 uzatvorený uzáverovým prvkom 15 z medi alebo zliatiny medi s hrúbkou 30 až 60 mm. Na umiestnenie uzáverového prvku 15 je stena 12 skosená smerom dovnútra, ako je znázomené na obr. 3, a zodpovedajúci vonkeýší povrch 16 uúverového prvku 15 má rovnako zodpovedajúce skosenie. Obr. 3 znázorňuje súčasti tesne pred tým, než je uzáverový prvok umiestený na stenu 12.Po tomto umiestení rotujúci nástroj 5 na zváranie trením je vložený do spojovacej linie definovanej povrchmi 12, 16 a posúvaný po tejto spojovacej línii tak, aby sa stir trením zvaril uzáverový prvok 15 so zvyškom valcového puzdra.V opísanom príklade bol nástroj 5 na zváranie trením posúvaný po spojovacej línii, ale je možné tiež altematívne usporiadanie, kde nástroj 5 zostáva na mieste (pričom rotuje okolo svojej osi) a samotná spojovacia línia sa pohybuje. Rovnako je treba poznamenať, že hoci všetky zvary v tomto príklade boli zvarenć s použitím zvárania stir trením, mohli by byt niektoré namiesto toho zvarené elektrónovým lúčom, ako bolo uvedené.Na obr. 4 je znázomený druhý príklad. V tomto príklade sú opät dva polvalcové dielce 1, 2 zvarené dohromady,ako je znázomene na obr. l, ale v tomto prípade základňa ZI má pozdlžny rozmer presahujúci vnútomý rozmer valcového puzdra, pričom definuje spojovaciu líniu 21, ktorá sa môže zvariť stir trením alebo elektrónovým lúčom. Okrem toho je vtomto príklade vytvorený uzáverový prvok 21, ktorý má podobný tvar ako základňa 20 a ktorý sa môže zas privarit trením pozdĺž spojovacej línie 22. .le výhodné,že rôzne typy základne a uzáverových prvkov z obr. 3 a 4 sa môžu podľa potreby zamieňat a zmiešavať.Na doloženie výhodnosti tohto vynálezu sa vytvorili rôzne zvary medzi zliatinami medi a tieto zvary sa testovali a vykonali sa na nich skúšky. Na obr. 5 je znázomené, ako sa mení hodnota tvrdosti naprieč zvaru vytvoreným stir trením medzi dvoma kusmi technicky čistej, vysoko vodivej medi. Oblast zvaru je indikovaná na obr. 5 (asi 25 až 75 mm) a je zrejmé, že hodnota tvrdosti (HV) naprieč zvaru sa v podstate nelíši od tvrdosti východiskového materiálu na obidvoch stranách.V druhom príklade sa testovala pevnosť V ťahu pri zváranom materiáli. V tomto príklade sa skúšali 10 mm silné,medené doštičky zvarené stir trením a zistilo sa, že majú pevnosť V ťahu rádovo 224 N/m 2, čo je dobré v porovnaní s pevnosťou v ťahu originálnej 10 mm silnej doštičky, ktorá je 280 N/mz. Ďalej sa zistilo, že táto pevnosť v ťahu je veľmi stála po celej dlžke zvaru.Rôzne Skúšobné vzorky zvaru vytvoreného stir trením sa tiež skúmali na mikroskopickej úrovni, aby sa zaznamenala veľkost zŕn. Jeden príklad je znázomený na obr. 6 a,ktorý ukazuje makrografickú snímku 25 mm silnej, medenej doštičky zvarenej stir trením. Táto nmkrograñcká snímka jasne ukazuje štyri hlavné oblasti lišiace sa štruktúrou zma, ktoré sú pre lepšiu zrozumiteľnosť identiñkované v nákrese na obr, 6 d. Oblast X je oblast medenej doštičky,ktorá nebola ovplyvnená procesom zvárania. Oblasť A je tepelne ovplyvnená oblast, v ktorej teplo vytvorené zváranim zapríčinilo menšiu modiñkáciu štruktúry zma. Oblasti B, C aD sú termomechanicky ovplyvnené oblasti, v ktorých bola štruktúra plasticky deformovaná sniekoľkými oblasťami rekryštalizácie. A konečne oblasť D je oblast dynamicky rekryštalizovaného materiálu.Príklady oblasti A a rekryštalizovanej časti oblasti B sú vo väčšom zväčšení znázomenć na obr. 6 b a 6 c. Z porovnania obrázkov jasne vyplýva, ako má rekryštalizácia štruktúry zma v oblasti B za následok zväčšenú veľkosť zma. Doteraz získané zvary majú veľkosť zrna rádovo 80 až 600 m, čo je veľmi dobré pri porovnaní spreferovanou veľkosťou zma, ktorá je rádovo i 80 až 360 m, Tieto hodnoty by sa mali porovnat s hodnotami, ktore sú obvyklé pri zváraní elektrónovým lúčom a ktoré sa pohybujú v rozmedzí od hodnoty originálnej doštičky 180 až 360 m až do 4 mm.Ako zvárací nástroj 5 sa môžu využít rôzne nástroje,niektoré príklady sú znázomene na obr. 7 a 8.Obidva nástroje znázomené na obr. 7 a 8 zahmujú nákružok 31 a hrot 32 s ľavým závitom (na štandardnú rotáciu nástroja v smere hodinových ručičiek).Nástroj znázomený na obr. 7 a má hrot s oválnym prierezom, zatial čo nástroj na obr. 7 b je vybavený protiľahlými plôškami 34, čím je definovaný lopatkový prierez. Na obr. 7 c je variant nástroja z obr. 7 b, pričom plôšky 34 sú nahradené vpadnutými útvarmi 35. Nástroj znázomený na obr. 7 d je podobný nástroju z obr. 7 a, ale závit má progresívne sa meniace stúpanie a uhol.Nástroj znázomený na obr. 8 je vybavený dvojicou plo~ šiek 33, ktoré sú vysústružene po jeho stranách. Ale prierez hrotu 32 môže byt kruhový alebo oválny, alebo sploštený,pričom objem posunutia sondy je menší než jej objem rotacie, aby sa umožnil ľahší tok plastiñkovaného materiálu.Za prevádzky sa integrálna sústava hrotu 32 a nákružku 31 otáča a je vsúvaná do spoja medzi dielcami, až nákružok 31 prenikne do povrchu dielca. Keď sa hrot 32 na začiatku vsunie, okolitý kov sa ohrieva trením a rovnako tiež malá oblast pod špícom hrotu 32. Hĺbka vnorenia je riadená dlžkou hrotu 32 pod nákružkom 31 nástroja.Keď sa nákružok dostane do kontaktu shomým povrchom substrátu, vyvíja na oblast zvaru prídavné teplo spôsobené trením. Okrem toho dotýkajúci sa nákružok 31,ktorý sa môže vyrobit na lepšie spojenie vo forme rôznych profilov, pomáha zabraňovat vytlačovaniu plastiñkovaného materiálu z oblasti zvaru.Keď je rotujúci nástroj 31, 32 úplne vsunutý, termomechanicky zmäkčený materiál prispôsobí svoj tvar celkovej geometríi nástroja. Tepelne ovplyvnená oblasť je šíršia na homom povrchu, ktorý je v kontakte s nákružkom 31 a zužuje sa smerom dole tak, ako sa priemer hrotu 32 zväčšuje.Kombinovaný ohrev trením spôsobovaný hrotom 32 a nákružkom 31 vytvára vysoko plastiñkovaný stav okolo ponorenej sondy a na povrchu dielca. Plastiñkovaný materiál spôsobuje určitý hydrostatický efekt tak, ako sa rotačný nástroj pohybuje po línii spoja, ktorý napomáha tečeniu plastiñkovaného materiálu okolo nástroja. Plastiñkovaný materiál sa potom spája za nástrojom, ako sa nástroj pohybuje smerom preč.l. Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívne materiály, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že medzi spájané plochy jednotlivých častí puzdra z medi alebo zliatiny medi sa vloží trecí medzikus z materiálu s vyššou tvrdosťou, než je tvrdosť materiálu spájaných plôch, trením s trecím medzikusom sa materiál spájaných plôch v mieste trenia plastifikuje, načo sa trecí medzikus odstráni a spájane plochy sa zvaria priloženim k sebe.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že krok zvárania s trecím medzikusom zahŕňa zachovanie časti puzdra v pokojovom stave aposúvanie nástroja na zváranie trením s trecím medzikusom po spojovacej línii definovanej medzi priliehajúcimi časťami.3. Puzdro odolné proti korózii na kontajnery na rádioaktívny materiál, vyznačuj úce sa tým, že pozostáva aspoň z dvoch častí zmedi alebo zliatiny medi a je v ňom usporiadaná dutina na kontajner na rádioaktivny materiál, pričom kontajner je uzatvorený vdutine vnútri puzdra zvarením časti puzdra zváranim trením s trecím medzikusom.4. Puzdro odolné proti korózii podľa nároku 3, v y značujúce sa tým, žeje vybavené otvorom(ll) na vloženie rádioaktívneho materiálu auzáverovým prvkom (15) na uzatvorenie tohto otvoru (l l), pričom tento otvor (1 l) je po vložení rádioaktívneho materiálu uzatvorený uzáverovým prvkom (IS) privareným k puzdru trením s trecím medzikusom.5. Puzdro odolné proti korózii podľa nároku 4, v y značuj úce sa tý m, že uzáverový prvok (15) a stena (12) obklopujúca otvor (l l) sú skcsene na dosadnutie skosených plôch uzáverovćho prvku (15) na stenu (12).6. Puzdro odolné proti korózii podľa nároku 4, v y zn a č uj ú ce s a tý m ,žeaspoňčasťuzáverového prvku (15) má pozdĺžny rozmer väčší než zodpovedajúci rozmer steny (12) puzdra obklopujúcej otvor (ll) na dosadnutie uzáverového prvku (15) na okraje otvoru puzdra.7. Puzdro odolné proti korózii podľa nároku 4, v y značuj úce sa tým,žedutinapuzdrajevybavená nosnou konštrukciou (10) na držanie rádioaktívneho materiálu.8. Puzdro odolné proti korózii podľa nároku 7, v y značuj úce sa tým,ženosnákonštrukcia(10) na držanie rádioaktívneho materiálu je upravená na nesenie palivových tyčí.9. Spôsob ukladania rádioaktívneho materiálu, v y značujúci sa tým,žesazvarenimmedených častí alebo častí zo zliatín medi trením s trecím medzikusom vyrobí puzdro odolné proti korózii na rádioaktívne materiály s otvorom na vkladanie rádioaktívneho materiálu, do tohto puzdra sa cez otvor na vkladanie rádioaktívneho materiálu vloží aspoň jeden kontajner na uloženie rádioaktívneho materiálu arádioaktívny materiál a otvor sa zakryjú uzáverovým prvkom, ktorý sa k puzdru navari trením s trecím medzikusom, čím sa rádioaktívny materiál úplne uzavrie v kontajnerí.10. Spôsob podľa nároku 9, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že počas vkladania azvárania smeruje otvor na vkladanie rádioaktívneho materiálu hore.ll. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 a 10,vyznačujúci sa tým,žerádioaktívnymateriál zahŕňa rádioaktívny odpad, 5 výkresov

MPK / Značky

MPK: B23K 20/12, G21F 9/00

Značky: materiálů, odolné, výroby, puzdra, proti, odolného, ukladania, rádioaktívneho, korózii, spôsob, puzdro

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-285577-sposob-vyroby-puzdra-odolneho-proti-korozii-puzdro-odolne-proti-korozii-a-sposob-ukladania-radioaktivneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii, puzdro odolné proti korózii a spôsob ukladania rádioaktívneho materiálu</a>

Podobne patenty