Oxadiazínový derivát, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Číslo patentu: 285106

Dátum: 22.05.2006

Autori: Maienfisch Peter, Gsell Laurenz

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú oxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (IV), v ktorom R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 uhlíkových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylový zvyšok obsahujúci 3 až 6 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov a X znamená skupinu N-NO2 alebo skupinu N-CN, spôsob ich prípravy a použitie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových oxadiazínových derivátov, spôsobu ich prípravy a ich použitia.V literatúre sa navrhujú určité oxadiazínové deriváty ako účinné látky prostriedkov proti článkonožcovítým škodcom. Biologické vlastnosti týchto známych zlúčenín však nie sú v oblasti hubenia škodcov celkom uspokojivé a pretrváva teda potreba získať ďalšie zlúčeniny, ktore majú schopnost hubiť škodcov, najmä hmyz, pričom sa táto úloha vyriešila nájdením zlúčenín všeobecného vzorca (l).Predmetom vynálezu sú oxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (IV)V ktorom R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 uhlikových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 uhlíkové arómy, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlikových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlikových atómov a X znamená skupinu N-NOZ,alebo R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 atómov uhlíka a X znamená skupinu N-CN alebo ich tautoméry vo voľnej forme alebo vo forme solí,pričom platí, že v zlúčeninách všeobecného vzorca (IV) alebo V ich tautoméroch Vždy vo voľnej forme, kde R je metylová skupina, X je rozdielne od N-CN.Predmetom vynálezu je tiež spôsob prípravy oxadiazinových derivátov všeobecného vzorca (IV) alebo ich tautomérov vo voľnej forme alebo vo fonne soli, ktorý spočíva v tom, že saa) zlúčenina všeobecného vzorca (VI),N N (v 1), ktorá je známou zlúčenínou, alebo sa môže pripraviť postupom, ktorý je analogický s postupmi na prípravu zodpovedajúcich zlúčenin, a v ktorej R a X majú už uvedené významy pre všeobecný vzorec (IV), alebo jej tautomér a/alebo soľ uvedie do reakcie, výhodne v prítomnosti zásady alebo tiež katalyzátora na báze kyseliny, s formaldehydom alebo paraformaldehydom, alebo sab) na prípravu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), v ktorom R neznamená atóm Vodika, alebo jej tautoméru a/alebo jej soli sa uvedie zlúčenina všeobecného vzorca(IV), ktorá sa môže ziskat postupom podľa variantu a), a v ktorej R znamená atóm vodíka, alebo jej tautomér alebo jej soľ do reakcie so zlúčenínou všeobecného vzorca (III)Y - R (Ill),ktorá je známou zlúčeninou, alebo sa môže pripraviť postupom, ktorý je analogický s postupmi na prípravu zodpovedajúcich známych zlúčenín, a v ktorej R má už uvedenývýznam pre všeobecný vzorec (IV) s výnimkou atómu vodíka a Y znamená odštiepiteľnú skupinu, výhodne V prítomnosti zásady, a/alebo sa V pripade potreby zlúčenina všeobecného vzorca(IV) alebo jej tautomćr bud vo voľnej forme alebo vo forme soli, ktoré sa dajú pripraviť spôsobom podľa vynálezu alebo iným spôsobom, prevedie na inú zlúčeninu Všeobecného vzorca (IV) alebo jej tautomér, alebo sa zmes izomérov, ktorá sa dá pripraviť spôsobom podľa vynálezu, rozdelí, a požadovaný izomér sa izoluje a/alebo sa Voľná zlúčenina všeobecného vzorca (IV) alebo jej tautomér, ktoré sa môžu pripraviť spôsobom podľa vynálezu alebo iným spôsobom, prevedie na soľ alebo sa soľ zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) alebo jej tautoméru, ktoré sa môžu pripraviť spôsobom podľa vynálezu alebo iným spôsobom, prevedie na voľnú zlúčeninu všeobecného vzorca (IV) alebo jej tautomér alebo na inú soľ.Reakcie opísané V predchádzajúcej a nasledovnej časti podkladov sa uskutočňujú známym spôsobom, napríklad V neprítomnosti alebo obvykle V prítomnosti vodných rozpúšťadiel alebo ríedidiel alebo ich zmesí, podľa potreby za chladenia, pri okolitej teplote alebo za zahrievania, napriklad na teplotu od -80 °C do teploty varu reakčnej zmesi,výhodne na teplotu asi -20 °C až asi 150 °C, v prípade potreby v uzatvorenej nádobe, za tlaku, V atmosfére inertného plynu a/alebo za bezvodých podmienok. Osobitne výhodné reakčné podmienky sa uvádzajú V ďalej uvedených príkladoch.Vhodnými zásadami na uľahčenie priebehu reakcie sú napríklad hydroxidy, hydridy, amidy, alkoxidy, acetáty,karbonáty, dialkylamidy alebo alkylsilylamidy alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, alkylamíny, alkyléndiamíny, prípadne N-alkylované, prípadne nenasýtene cykloalkylamíny, zásadité heterocykly, amóniumhydroxidy, ako i karbocyklické amíny. Príkladmi týchto látok sú hydroxid sodný, hydrid sodný, amid sodný, metoxid sodný,octan sodný, uhličitan sodný, terc-butoxid draselný, hydroxid draselný, uhličitan draselný, hydrid draselný, lítiumdiizopropylamid, bis(trimetylsilyl)amid draselný, hydrid vápenatý, trietylamín, diizopropyletylamín, tríetyléndiamín,cyklohexylamin, N-cyklohexyl-N,N-dimetylamín, N,N-dietylanilín, pyridín, 4-(N,N-dimetylamino)pyridín, chínuklidin, N-metylmorfolín, benzyltrimetylamóniumhydroxid, ako i l,5-diazabicyklo 5.4.0 undec-5-én (DBU).Vhodnými katalyzátormi na báze kyselín na uľahčenie priebehu reakcie sú napríklad tie kyseliny, ktoré sa už uviedli ako vhodné na prípravu adičných solí zlúčenín všeobecného vzorca (I) s kyselinami, pričom sa tieto kyseliny používajú V katalyticky účinných množstvách.Reakčné zložky sa môžu uviest do reakcie samotné,t. j. bez prísady rozpúšťadiel alebo riedidiel, napriklad V taveníne. Väčšinou je však výhodné uskutočňovať reakciu pridaním rozpúšťadla alebo riedidla, ktoré je inertné proti reakčným zložkám, alebo zmesi takých rozpúšťadiel a riedidiel, Ako príklady takých rozpúšťadiel a riedídiel sa dajú uviesť arornatické, alifatícké a alicyklické uhľovodíky a halogenované uhľovodíky, ako benzén, toluén, xylén, mezistylén, tetralin, chlórbenzén, díchlórbenzén, brómbenzén,petrolěter, hexán, cyklohexán, díchlórmetán, trichlórmetán,tetrachlórmetán, dichlóretán, trichlóretén alebo tetrachlóretén, estery, ako etylester kyseliny octovej, étery, ako dietyléter, dipropyléter, diizopropyléter, dibutyléter, terc-butylmetyléter, etylénglykolmonometyléter, etylénglykolmonoetyléter, etylénglykoldimetyléter, dimetoxydietyléter, tetrahydrofurán alebo dioxán, ketóny, ako acetón, metyletylketón alebo metylizobutylketón, alkoholy, ako metanol, e SK 285106 B 6tanol, propanol, izopropanol, butanol, etylénglykol alebo glycerín, amidy, ako N,N-dimetylformamid, N,N-dietylformamid, N,N-dimetylacetamid, N-metylpyrolidón alebo hexametyltriamid kyseliny fosforečnej, nitrily, ako acetonitril alebo propionitril, a sulfoxidy, ako dimetylsulfoxid. V prípade, že sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti zásady, môže prebytok tejto zásady, akou je trietylamín, pyridin, N-metylmorfolín alebo N,N-dietylanilín, slúžiť tiež ako rozpúšťadlo alebo riedidlo. V prípade, že sa reakcia uskutočňuje V prítomnosti katalyzátora na báze kyseliny, môže prebytok použitej kyseliny, akou je napríklad silná organická karboxylová kyselina, ako prípadne halogenovaná Cl-Cralkánkarboxylová kyselina, napríklad kyselina mravčia, kyselina octová alebo kyselina propiónová, slúžiť ako rozpúšťadlo alebo riedidlo.Uvedená reakcia sa výhodne uskutočňuje v teplotnom rozmedzí od asi O °C do asi 180 °C, výhodne v teplotnom rozmedzí od asi 10 °C do asi 130 °C, v mnohých prípadoch v teplotnom rozmedzí od okolitej teploty do teploty varu reakčnej zmesi pod spämým chladičom.Reakční voda, ktorá vzniká pri reakcii sa môže prípadne odstraňovať pomocou odlučovača vody, azeotropnou destiláciou alebo prídavkom vhodného molekulárneho sita.Vhodnými odštiepiteľnými skupinami Y v zlúčeninách všeobecného vzorca (III) sú napríklad hydroxyskupina, alkoxylová skupina obsahujúca 1 až 8 uhlíkových atómov,halogénalkoxylová skupina, ktorej alkoxylový zvyšok obsahuje l až 8 uhlíkových atómov, alkanoyloxyskupina, ktorej alkanoylový zvyšok obsahuje 1 až 8 uhlíkových atómov, merkaptoskupina, alkyltioskupina, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 8 uhlíkových atómov, halogénalkyltioskupina, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 8 uhlíkových atómov, alkánsulfonyloxyskupina, ktorej alkánový zvyšok obsahuje 1 až 8 uhlíkových atómov, halogénalkánsulfonyloxyskupina, ktorej alkánový zvyšok obsahuje l až 8 uhlíkových atómov, benzénsulfonyloxyskupina, toluénsulfonyloxyskupina a atóm halogénu.Vhodnýrni zásadami na uľahčenie rozštiepenia skupiny HY sú napríklad zásady uvedene vo variante a).Reakčné zložky sa môžu uviest do reakcie samotné,t. j. bez pridania rozpúšťadiel alebo riedidiel, napriklad v tavenine. Väčšinou je však výhodný prídavok inertného rozpúšťadla alebo riedidla alebo ich zmesí. Ako príklady takých rozpúšťadiel alebo riedidiel možno uviesť aromatické, alifatické a alicyklické uhľovodíky a halogenované uhľovodíky, ako benzén, toluén, xylén, mezitylén, tetralín,chlórbenzén, dichlórbenzén, brómbenzén, petroléter, hexán,cyklohexán, dichlórmetán, trichlórmetán, tetrachlórmetán,dichlóretán, trichlóretén alebo tetrachlóretén, estery, ako etylester kyseliny octovej, étery, ako dietyléter, dipropyléter, diizopropyléter, dibutyléter, terc-butylmetyléter, etylénglykolmonometyléter, etylénglykolmonoetyléter, etylénglykoldimetyléter, dimetoxydietyléter, tetrahydrofurán alebo dioxán, ketóny, ako acetón, metyletylketón alebo metylizobutylketón, alkoholy, ako metanol, etanol, propanol,izopropanol, butanol, etylénglykol alebo glycerín, amidy,ako N,N-dimetylformamid, N, N-dietylformamid, N,N-dimetylacetamid, N-metylpyrolidón alebo hexametyltriamid kyseliny fosforečnej, nitrily, ako acetonitril alebo propionitril, a sulfoxidy, ako dimetylsulfoxid. V prípade, že sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti zásady, potom môže v prebytku použitá zásada, akou je trietylamin, pyridín, N-metylmorfolín alebo NN-dietylanilín, slúžiť tiež ako rozpúšťadlo alebo riedidlo.Reakcia sa výhodne uskutočňuje v teplotnom rozmedzí od asi 0 °C do 180 °C, výhodnejšie pri teplote asi 10 až asi130 °C a v mnohých prípadoch v teplotnom rozsahu od okolitej teploty do teploty varu reakčnej zmesi pod spätným chladičom.Zlúčenina všeobecného vzorca (IV), sa môže previesť na inú zlúčeninu všeobecného vzorca (IV) o sebe známym spôsobom tak, že sa jeden alebo viac substituentov východiskovej zlúčeniny všeobecného vzorca (lV) nahradí obvyklým spôsobom jedným alebo viacerými inými substituentmi podľa vynálezu.Podľa voľby reakčných podmienok a východiskových látok pritom možno nahradit v jednom reakčnom stupni bud len jeden substituent iným substítuentom podľa vynálezu, alebo možno v tom istom reakčnom stupni nahradit viac substituentov inými substituentmi podľa vynálezu.Soli zlúčenín všeobecného vzorca (lV) sa môžu pripraviť o sebe známym spôsobom. Tak sa napríklad adičné soli zlúčenín všeobecného vzorca (IV) môžu získať pôsobením vhodnou kyselinou alebo vhodným ionexovým činidlom,zatiaľ čo soli so zásadami sa môžu získať pôsobením vhodnej zásady alebo vhodného ionexového činidla.Soli zlúčenín všeobecného vzorca (IV) sa môžu previesť o sebe známym spôsobom na voľné zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), pričom adičné soli s kyselinami sa prevádzajú napriklad pôsobením vhodného zásaditého činidla alebo ionexového činidla, zatiaľ čo soli so zásadami sa prevádzajú napríklad pôsobením vhodnej kyseliny alebo vhodného ionexového činidla.Soli zlúčenín všeobecného vzorca (IV) sa môžu previesť o sebe známym spôsobom na iné soli zlúčenín všeobecného vzorca (IV). Tak sa napríklad adičné soli s kyselinami môžu previesť na iné adičné soli s kyselinami, napriklad tak, že sa na soľ anorganickej kyseliny, akou je hydrochlorid, pôsobí vhodnou soľou kovu, akou je sodná soľ, bárnatá soľ alebo striebomá soľ, napríklad octanom striebomým, vo vhodnom rozpúšťadle, v ktorom je tvoriaca sa anorganická soľ, napríklad chlorid striebomý, nerozpustná, pričom sa takto táto soľ vylúči z reakčnej zmesi.V závislosti od použitého spôsobu, prípadne reakčných podmienok, sa môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) získať vo voľnej forme, ktorá má soľotvomé vlasmosti, alebo vo fonne solí.Zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) a prípadne ich tautoméry, a to vo voľnej fomie alebo vo forme soli, sa môžu vyskytovať vo forme jedného z možných izomérov alebo ako zmes týchto izomérov, napriklad podľa počtu a absolútnej a relatívnej konfigurácie asymetrických uhlíkov, ktoré sa vyskytujú v molekule a/alebo podľa konfigurácie nearomatických dvojitých väzieb vyskytujúcich sa v molekule,ako čisté izoméry, akými sú antipódy a/alebo diastereoizomćry, alebo ako izoméme zmesi, akými sú enantioméme zmesi, napríklad racemáty, diastereoizoméme zmesi alebo racemické zmesi. Vynález sa týka tak čistých izomérov, ako í všetkých možných izomémych zmesí, a takto treba chápať všetky údaje o uvedených zlúčeninách, zmienené v predchádzajúcej a nasledovnej časti podkladov, i ked v týchto prípadoch sa konkrétne neuvádzaj ú jednotlivé stereochemické varianty uvedených zlúčenín.Díastereoizoméme a racemické zmesi zlúčenín všeobecného vzorca (IV) vo voľnej fonne alebo vo forme solí,ktoré sa môžu získat spôsobom podľa vynálezu voľbou východiskových látok a spôsobu prípravy alebo iným spôsobom, sa môžu rozdeliť na základe rozdielnych fyzikálno-chemických vlastností ich zložiek o sebe známym spôsobom na čisté diastereoméry alebo racemáty, napríklad frakčnou kryštalizáciou, destiláciou a/alebo chromatografiou.Enantioméme zmesi, akými sú racemáty, ktoré sa dajú pripraviť zodpovedajúcim spôsobom, sa môžu o sebe zná SK 285106 B 6mymi postupmi rozštiepiť na optické antipódy, napríklad rekryštalizáciou z opticky aktívneho rozpúšťadla, chromatografiou na chirálnych adsorbentoch, napríklad Vysokotlakovou kvapalinovou chromatograñou (HPLC) na acetylcelulóze, pomocou vhodných mikroorganizmov, štiepením špecifickými imobilizovanými enzýmami, cez tvorbu klatrátov, napríklad s použitím chirálnych korunkových éterov,pričom do komplexu prechádza len jeden enantiomér, alebo prevedenim na diastereoméme soli, napríklad reakciou zásaditého racemátu finálnej látky s opticky aktívnou kyselinou, akou je karboxylová kyselina, napríklad kyselina gáfrová, kyselina vínna alebo kyselina jablčná, alebo sulfónová kyselina, napríklad kyselina gáfrosulfónová, a rozdelením takto ziskanej diastereomćmej zmesi, napriklad na základe rôznej rozpustnosti jednotlivých zložiek frakčnou kryštalizáciou, na diastereoméry, z ktorých sa môže uvoľniť požadovaný enantiomér pôsobením vhodného, napríklad zásaditého, činidla.Popri diastereoméroch získaných delením zodpovedajúcich izomémych zmesí sa môžu čisté diastereoméry, pripadne enantioméry podľa vynálezu získať tiež všeobecne známymi metódami diastereoselektívnej, prípadne enantioselektívnej syntézy, napríklad tak, že sa pri spôsobe podľa vynálezu vychádza z eduktov so zodpovedajúcou vhodnou stereochémiou.Zlúčeniny všeobecného vzorca vo voľnej forme alebo vo forme soli sa tiež môžu ziskat vo forme ich hydrátov a/alebo obsahujú ine látky, napríklad rozpúšťadlá, ktoré sa použili ku kryštalizácii zlúčenín nachádzajúcich sa v pevnom stave.Predmetom vynálezu je tiež použitie zlúčenín všeobecného vzorca (IV), v ktorom R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 uhlíkových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov a X znamená skupinu N-NOZ,alebo R znamená alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka a X znamená skupinu N-CN alebo ich tautomérov vo voľnej forme alebo vo forme solí,na pripravu zlúčenín všeobecného vzorca (I)A znamená nesubstituovanú alebo raz až štyrikrát substituovanú, aromatickú alebo nearomatickú, monocyklickú alebo bicyklickú heterocyklickú skupinu, pričom jeden až dva substítuenty skupiny A sa môžu zvolit z množiny zahrnujúcej halogénalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 3 uhlíkové atómy, cyklopropylovú skupinu,halogéncyklopropylovú skupinu, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 alebo 3 uhlíkové atómy, alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 alebo 3 uhlíkové atómy, halogénalkenylovú skupinu, ktorej alkenylový zvyšok obsahuje 2 alebo 3 uhlíkové atómy, halogénalkinylovú skupinu, ktorej alkinylový zvyšok obsahuje 2 alebo 3 uhlikové atómy, halogénalkoxylovú skupinu, ktorej alkoxylový zvyšok obsahuje l až 3 uhlíkové atómy, alkytioskupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 3 uhlíkové atómy, halogénalkyltioskupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 3 uhlíkové atórny, alyloxyskupinu, propargyloxyskupinu, alyltioskupinu, propargyltioskupinu, halogénalyloxyskupinu, halogénalyltioskupinu, kyanoskupinu a nitroskupinu, a jeden až štyri substituenty skupiny A sa môžu zvoliť z množiny zahmujúcej alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 uhlíkové atómy, alkoxylovú skupinu obsahujúcu l až 3 uhlíkové atómy a atóm halogćnu, R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 uhlíkových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylový zvyšok obsahujúci 3 až 6 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov a X znamená skupinu N-NO alebo skupinu N-CN, pripadne ich tautomérov bud vo voľnej forme, alebo vo forme solí.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l) sa môžu čiastočne vyskytovať ako tautoméry. Ak napriklad R znamená atóm vodika, môžu sa zodpovedajúce zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a tiež zlúčeniny s 3-H-4-iminoperhydro-l,3,5-oxadiazínovou čiastkovou štruktúrou vyskytovať v rovnováhe s príslušnými tautomérmi, ktoré majú 4-amino-l,2,5,6-tetrahydro-1,3,5-oxadiazínovú čiastkovú štruktúru. Vzhľadom nato sa pod zlúčeniny všeobecného vzorca (l) v predchádzajúcej a nasledovnej časti opisu, v patentových narokoch a anotácii zahŕňajú prípadne i zodpovedajúce tautoméry, i keď tu o uvedených tautoméroch výslovne nie je zmienka. , Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), ktoré majú aspoň jedno zásadité centrum, môžu tvorit adičné soli s kyselinami. Tieto soli sa napríklad tvoria so silnými anorganickými kyselinami, akými sú napríklad minerálne kyseliny,napríklad kyselina chloristá, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina dusitá, kyselina fosforečná alebo kyselina halogénvodíková, so silnými organickými karboxylovými kyselinami, akými sú prípadne napríklad halogénom substituované CpQ-alkánkarboxylové kyseliny, napríklad kyselina octová, prípadne nenasýtené dikarboxylové kyseliny,napriklad kyselina oxálová, kyselina malónová, kyselina jantárová, kyselina maleĺnová, kyselina fumárová alebo kyselina ftalová, hydroxykarboxylové kyseliny, napriklad kyselina askorbová, kyselina mliečna, kyselina jablčná, kyselina vínna alebo kyselina citrónová, alebo kyselina benzoová, alebo s organickými sulfónovými kyselinami, akými sú prípadne halogénom substítuované Cj-CA-alkán- alebo arysulfónové kyseliny, napríklad kyselina metán- alebo p-toluénsulfónová. Ďalej môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I),ktoré majú aspoň jednu kyslú skupinu tvorit soli so zásadami. Vhodné soli so zásadami sú napríklad soli kovov, akými sú alkalické kovy alebo kovy alkalických zcmín, napríklad sodné soli, draselné soli alebo horečnaté soli, alebo soli s amoniakom alebo organickým amínom, akým je morfolín, piperidín, pyrolidín, mono-, di- alebo tri(nižši alkyl)amínom, akým je napríklad etyl-, dietyl-, trietyl- alebo dimetylpropylamin, alebo mono-, di- alebo trihydroxy(nižší alkyl)amínom, akým je mono-, di- alebo trietanolamín. Ďalej môžu zlúčeniny podľa vynálezu tvoriť zodpovedajúce vnútorné soli. V rámci vynálezu sú výhodnými soľami agrochemicky výhodné soli. Zahmuté sú však tiež soli, ktoré sú nevýhodné na agrochemické použitie, napríklad soli,ktoré sú jedovaté pre včely alebo ryby, a ktoré sa používajú napríklad na izoláciu, prípadne čistenie voľných zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo ich agrochemicky použiteľných solí. Následkom úzkeho vzťahu medzi zlúčeninami všeobecného vzorca (I) vo voľnej forme a vo forme ich solí, treba v predchádzajúcej a nasledovnej časti podkladov pod voľnými zlúčeninami, prípadne ich soľami logicky rozumiet prípadne tiež zodpovedajúce soli, resp. voľné zlúčeniny všeobecného vzorca (l). To isté plati pre tautoméryzlúčenin všeobecného vzorea (l) a ich solí. Výhodná je však všeobecne voľná forma zlúčenín všeobecného vzorea(ľ) Všeobecné výrazy, ktoré sa použili v predchádzajúcej a nasledujúcej časti podkladov majú ďalej uvedene významy,pokial nie sú výslovne inak definované.Ako heteroatómy v kruhovom základnom skelete heterocyklickej skupiny A prichádzajú do úvahy všetky prvky periodického systému prvkov, ktore môžu vytvorit aspoň dve kovalentné väzby.Atómom halogénu, a to ako samostatná skupina alebo ako súčasť iných skupin a zlúčenin, akými sú halogénalkylová skupina, halogénalkytioskupina, halogénalkoxyskupina, halogéncyklopropylová skupina, halogénalkenylová skupina, halogénalkinylová skupina, halogénalyloxyskupina a halogénalyltioskupina, je atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, najmä atóm fluóru, atóm ehlóru alebo atóm brómu, predovšetkým atóm fluóru alebo atóm ehlóru, najmä atóm chlóru.Skupiny a zlúčeniny obsahujúce uhlík obsahujú vždy l až 6, výhodne l až 3, najmä 1 alebo 2, uhlíkové atómy, Cykloalkylovou skupinou je cyklopropylová skupina,cyklobutylová skupina, cyklopentylová skupina alebo cyklohexylová skupina, výhodne cyklopropylová skupina.Alkylovou skupinou, a to ako samostatná skupina alebo ako súčasť iných skupin a zlúčenin, akými sú fenylalkylová skupina, halogénalkylová skupina, alkoxylová skupina,halogénalkoxylová skupina, alkyltioskupina a halogénalkytioskupina, je, a to za patričného prihliadnutia ku konkrétnemu počtu uhlíkových atómov obsiahnutých v danej skupine alebo zlúčenine, bud priama alkylová skupina, t. j. metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina,butylová skupina, pentylová skupina alebo hexylová skupina, alebo rozvetvená alkylová skupina, napriklad izopropylová skupina, izobutylová skupina, sek-butylová skupina,terc-butylová skupina, izopentylová skupina, neopentylová skupina alebo izohexylová skupina.Alkenylová skupina, halogćnalkenylová skupina, alkinylová skupina a halogénalkinylová skupina, sú priame alebo rozvetvené skupiny a obsahujú vždy dve alebo výhodne jednu nenasýtenú väzbu uhlík-uhlík. Dvojné alebo trojne väzby týchto substituentov sú od zostávajúcej časti zlúčeniny všeobecného vzorca (l) výhodne oddelené aspoň jedným nasýteným uhlikovým atómom. Ako príklady možno uviest alylovú skupinu, metalylovú skupinu, but-2-enylovú skupinu, but-3-enylovú skupinu, propargylovú skupinu, but-2-inylovú skupinu a but-3-inylovú skupinu.Halogénsubstituované skupiny alebo zlúčeniny obsahujúce uhlík, akými sú halogénalkylová skupina, halogénalkyltioskupina, halogénalkoxylová skupina, halogéneyklopropylová skupina, halogénalkenylová skupina, halogénalkinylová skupina, halogénalyloxyskupina a halogénalyltioskupina, sa môžu čiastočne halogenovať alebo perhalogenovať, pričom v prípade viacnásobnej halogenácie môžu byť halogénové substituenty bud rovnaké, alebo rôzne. Prikladmi halogénalkylovej skupiny, a to ako samostatnej skupiny alebo ako súčasti ďalších skupín a zlúčenin, akými sú halogénalkytioskupina a halogénalkoxylová skupina, sú jedenkrát až trikrát atómom fluóru, ehlóru a/alebo brómu substituovaná metylová skupina, ako CHF alebo CF 3, jeden- až päťnásobne atómom fluóru, chlóru a/alebo brómu substituovaná etylová skupina, ako CH 2 CF 3, CF 2 CF 3,CFgCClg, CFzCHClz, CFzCl-lFz, CFzCFClz, CFzCHBrz,CFzCHClF, CFzCHBrF alebo CClFCHClF, jeden až sedemkrát atómom fluóru, chlóru a/alebo brómu substituovaná propylová alebo izopropylová skupina, ako CHZCHBrCHZ Br,CF 2 CHFCF 3, CH 2 CF 2 CF 3, CFZCFZCF alebo CH(CF 3)2, ajeden až deväťkrát atómom fluóru, atómom chlóru a/alebo atómom brómu substituovaná butylová skupina alebo niektorý z jej izomérov, ako CF(CF 3)CHFCF 3, CFZ(CFZ)2 CF 3 alebo CH 2(CF 2) CF 3. Prikladmi halogénalkenylovej skupiny sú ZJ-difluóreten-l-ylová skupina, 2,2-dichlóreten-l-ylová skupina, 2-chlórprop-l-en-3-ylová skupina, 2,3-dichlórprop-1-en-3-ylová skupina a 2,3-dibromprop-I-en-3-ylová skupina. Prikladmi halogénalkinylovej skupiny sú 2-chlórprop-1-in-3-ylová skupina, 2,3-diehlórprop- l -in-3-ylová skupina a 2,3-dibromprop-l-in-B-ylová skupina. Prikladmi halogéneyklopropylovej skupiny sú 2-chlórcyklopropylová skupina, ZJ-difluórcyklopropylová skupina a 2-chlór-Z-Íluórcyklopropylová skupina. Prikladmi halogénalyloxyskupiny sú 2-chlórprop-l-en-3-yloxy-skupina, 2,3-dichlórprop-l -en-3-yloxyskupina a 2,3-dibrómprop- 1 -en-3-yloxy-skupina. Prikladmi halogénalyltioskupiny sú 2 chlórprop-l-en-3-yltioskupina, 2,3-dichlórprop-l-en-3-yltioskupina a 2,3-dibrómprop-1-en-3-yltioskupina.Vo fenylalkylovej skupine sa alkylová skupina viazaná na zostávajúcu časť zlúčeniny všeobecného vzorca (I) substituuje fenylovou skupinou, pričom alkylová skupina je výhodne priamou alkylovou skupinou a fenylová skupina sa výhodne viaže vo vzdialenejšej než alfa-polohe alkylovej skupine, najmä v omega-polohe. Prikladmi fenylalkylovej skupiny sú benzylová skupina, 2-fenyletylová skupina a 4-fenylbutylová skupina.Výhodnými zlúčeninami všeobecného vzorea (l) súl. Zlúčenina všeobecného vzorea (l), v ktorom A znamená nesubstituovanú alebo jeden až štyrikrát substituovanú, aromatickú alebo nearomatickú, monocyklickú alebo bicyklickú heterocyklickú skupinu, pričom jeden až dva substituenty skupiny A sa môžu zvolit z množiny zahmujúcej halogénalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 3 uhlíkové atómy, cyklopropylovú skupinu, halogencyklopropylovú skupinu, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 3 uhlíkové atómy, alkinynylovú skupinu obsahujúcu 2 alebo 3 uhlíkové atómy, halogénalkenylovú skupinu, ktorej alkenylový zvyšok obsahuje 2 alebo 3 uhlíkové atómy, halogénalkinylovú skupinu, ktorej alkinylový zvyšok obsahuje 2 alebo 3 uhlíkové atómy, halogénalkoxylovú skupinu, ktorej alkoxylový zvyšok obsahuje 1 až 3 uhlíkové atómy, alkyltioskupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 3 uhlíkové atómy, halogénalkytioskupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 3 uhlikové atómy, alyloxyskupinu, propargyloxyskupinu, alyltioskupinu, propargyltioskupinu, halogénalyloxyskupinu, halogénalyltioskupinu, kyanoskupinu a nitroskupinu a jeden až štyri substituenty skupiny A sa môžu zvoliť z nmožiny zahmujúcej alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 uhlíkové atómy, alkoxylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 uhlikové atómy a atóm halogénu, R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 uhlíkových atómov, cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov aX znamená skupinu N-NOZ alebo N-CN, 2. Zlúčenina všeobecného vzorea (I), v ktorom je kruhový základný skelet skupiny A tvorený kruhom s 5 alebo 6 kruhovými členmi, na ktorý sa môže anelovat ďalší kruh s 5 alebo 6 kruhovými členmi, najmä kruhom s 5 alebo výhodne 6 kmhovými členmi, 3. Zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom je kruhový základný skelet skupiny A nenasýtený, pričom obsahuje nąjmä jednu dvojnú väzbu, výhodne 2 až 4 dvojne väzby, ktoré sa výhodne konjugujú, výhodne obsahuje dve dvojné väzby, ktoré sa výhodne konjugujú, a má predovšetkým arornatický charakter,

MPK / Značky

MPK: C07D 273/00

Značky: přípravy, použitie, oxadiazínový, derivát, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-285106-oxadiazinovy-derivat-sposob-jeho-pripravy-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oxadiazínový derivát, spôsob jeho prípravy a jeho použitie</a>

Podobne patenty