1,4-Diaryl-2-fluór-1-buten-3-olové zlúčeniny a ich použitie pri príprave 1,4-diaryl-2-fluór-1,3-butadiénových a 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténových zlúčenín

Číslo patentu: 284828

Dátum: 14.11.2005

Autori: Hu Yulin, Hunt David Allen

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená vodík, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl, C3-C6-cykloalkyl alebo C3-C6-halogéncykloalkyl, Ar predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C1-C4-alkylových, C1-C4-halogénalkylo-vých, C1-C4-alkoxylových alebo C1-C4-halogénalkoxylo-vých skupín, 1- alebo 2-naftyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C1-C4-alkylových, C1-C4-halogénalkylových, C1-C4-alkoxylových alebo C1-C4-halogénalkoxylových skupín, alebo 5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C1-C4-alkylových, C1-C4-halogénalkylových, C1-C4-alkoxylových alebo C1-C4-halogénalkoxylových skupín. Význam ostatných substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sa požívajú pri príprave 1,1-diaryl-2-fluór-1,3-butadiénových zlúčenín vzorca (II) a 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténových zlúčenín vzorca (III).

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka lA-diaryl-Z-fluór-l-buten-3-olových zlúčenín a ich použitia pri príprave l,4-diaryl-2-tluór-l ,3-butadiénových a l,4-diaryl-Z-fluór-Z-buténových zlúčenín.l,4-Diaryl-2-tluór-l,3-butadíénové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako medziproduktov pri príprave l,4-diaryl-2-fluór-2-buténových insekticídnych a akaricídnych prostriedkov sú opísané v európskej patentovej prihláške EP 8 ll 593-Al. Spôsoby opísané V EP 8 l 1593-Al na prípravu lA-diaryl-Zíluór-l,S-butadiénových zlúčenín vyžaduje použitie fosfóniumhalogenidových zlúčenín. Ale tieto spôsoby nie sú celkom uspokojivé, pretože požadované fosfóniumhalogenidové zlúčeniny sú relatívne drahé a poskytujú nežiaduce vedľajšie produkty, ktoré sa ťažko odstraňujú z l,4-diaryl-2-fluór-l,3-butadiénových zlúčenín. V súlade s tým, jestvuje potreba zlepšit spôsob prípravy 1,4 diaryl-Z-fluór-l ,3-butadiénových zlúčenín, ktorý vylúči použitie fosfóniumhalogenídových zlúčenín.Cieľom predloženého vynálezu je preto poskytnúť nové zlúčeniny, ktore sú využiteľné pri príprave 1,4-diaryl-2-fluór-lj-butadiénových zlúčenín.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnut zlepšený spôsob prípravy lA-diaryl-Z-fluór-l,3-butadiénových zlúčenín, ktorý vylúči použitie fosfóniumhalogenidových zlúčenín.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob prípravy l,4-díaryl-2-fluór-2-buténových zlúčenín.Ďalšie ciele a výhody predloženého vynálezu budú pre odbomíkov v odbore zrejmé z uvedeného opisu a pripojených patentových nárokov.Predložený vynález sa týka l,4-diaryl-2-fluór-l-buten-3-olových zlúčenín všeobecného štruktúmeho vzorca (l)Ar predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C 1 C 4 a 1 kylových, Q-Cçhalogénalkylovýeh, Cl-Cľalkoxylových alebo CCphalogénalkoxylových skupín, 1- alebo Z-naftyl prípadne substítuovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Cralkylových, Cl-Cľhalogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C,-Crhalogénalkoxylových skupín, alebo5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh prípadne substitúovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, CrQ-alkylových, Cĺ-Cľhalogénalkylových,C 1-C 4-alkoxylových alebo Cl-CA-halogénalkoxylových skupín, aAr znamená fenoxyfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šesť atómov halogěnu, Cl-CA-alkylových, Cl-Q-halogénalkylových, C 1-Cą-alkoxylových alebo C 1-Q-halogénalkoxylových skupín,fenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, C,-C 4-alkylových, CFC,.-halogénalkylových, Cl-Cr-alkoxylových alebo Cl-CA-halogénalkoxylových skupín,bifenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových, Cl-C 4-halogénalkylových, Cl-Cçalkoxylových alebo C,-C 4-ha|ogénalkoxylových skupín,fenoxypyridyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombinácíou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových,Cl-Cľhalogénalkylových, Cl-Cľalkoxylových alebo CFC,.-halogénalkoxylových skupín,benzylpyridyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových,Cl-Crhalogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-C 4-halogénalkoxylových skupín,benzylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových,Cl-Cr-halogénalkylových, CFQ-alkoxylových alebo C,-C 4-halogénalkoxylových skupín,benzoylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, CrQ-alkylových,Cl-Q-halogénalkylových, Cl-Q-alkoxylových alebo C 1-C 4-halogénalkoxylových skupín,1- alebo Z-naftyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Cralkylových, Q-Gr-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C,-Cyhalogénalkoxylových skupín, alebo 5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh prípadne substítuovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C.-C 4-alkylových, Cl-Q-halogćnalkylových, CFC.,-alkoxylových alebo Cl-Q-halogénalkoxylových skupín.Predložený vynález teda poskytuje nový spôsob prípravy 1,4-diaryl-2-fluór-LS-butadićnových zlúčenín všeobecného štruktúmeho vzorca (ll)Ar predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-C 4-alkylových, CrQ-halogénalkylových, C 1-C 4-alkoxylových alebo Cl-Cphalogénalkoxylových skupín, l- alebo Z-nañyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedneho až troch atómov halogćnu, C 1-C 4 alkylových, Cl-Crhalogénalkylových, CVCrHlkOXYlOVÝCh alebo C 1-Cr-halogénalkoxylových skupín, alebo5- alebo 6-členný heteroaromatícký kruh prípadne substitúovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Cr-alkylových, Cl-CA-halogénalkylových,C,-C 4-alkoxylových alebo Cl-Q-halogénalkoxylových skupín, aArl znamená fenoxyfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šesť atómov halogénu, C 1-C 4-alkylových, Cl-Cą-halogénalkylových, Cl-Cľalkoxylovýeh alebo Cj-Cphalogénalkoxylových skupín, fenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až pät atómov halogénu, Cj-Cľalkylových, C 1-C 4-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-C 4-halogénalkoxylových skupin, SK 284828 B 6bifenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Ci-alkylových, C 1-C 4-halogénalkylových, Q-Cpalkoxylových alebo C,-C,.-halogénalkoxylových skupin, fenoxypyridyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových,Cl-Q-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C 1-C 4-halogénalkoxylových skupin, benzylpyridyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, C 1-C 4-alkylových,Cl-Crhalogénalkylových, Cl-Cçalkoxylových alebo Cl-Ci-halogénalkoxylových skupín, benzylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až pät atómov halogénu, Cl-Cpalkylových,Cl-Crhalogénalkylových, Cl-Cçalkoxylových alebo CFChalogénalkoxylových skupin, benzoylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jednćho až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových,Cl-Crhalogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C 1-C 4-halogěnalkoxylových skupín, l- alebo 2-naftyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C.-C-alkylových, Q-Ci-halogénalkylových, Cl-Cľalkoxylových alebo Cl-Cphalogénalkoxylových skupin, alebo5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Cralkylových, Cl-Crhalogénalkylových, C 1-C 4-alkoxylových alebo C,-Q-halogěnalkoxylových skupín,pričom tento spôsob zahrňuje reakciu 1,441 iaryl-2-fluór-l-buten-3-olu všeobecného štruktúmeho vzorca (I)kde Ar, Ar a R majú definované významy, so sulfonylchloridom alebo so zlúčeninou anhydridu kyseliny sulfónovej a zásadou.Predložený vynález ďalej poskytuje nový spôsob pripravy l,4-diaryl-Z-ñuór-Z-buténových zlúčenín, ktore majú všeobecný štruktúmy vzorec (III)Ar predstavuje fenyl, pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogćnu, C 1-C 4-alkylových, Cl-CA-halogénalkylových, C,-C,-alkoxylových alebo Cl-Crhalogénalkoxylových skupín, 1- alebo Z-naftyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Cçalkylových, CVCA-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-Cą-halogénalkoxylových skupín, alebo5- alebo 6-členný heteroaromatický kruh pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Q-Cr-alkylových, Cl-Crhalogénalkylových, Cl-C 4-alkoxylových alebo C,-Cphalogenalkoxylových skupin, a Ar znamená fenoxyfenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šest atómov halogénu, CFC,.-alkylových, Cl-Cçhalogénalkylových, Cl-C 4-alkoxylových alebo C,-C 4-halogénalkoxylových skupin, fenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, C.-C,.-alkylových, Cl-Cr-halogénalkylových, Q-Ci-alkoxylových alebo C,-C 4-halogénalkoxylových skupín, bifenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až pät atómov halogénu, Cl-Cralkylových, C 1-C 4-halogénalkylových, C.-C 4-alkoxylových alebo Cl-C 4-halogénalkoxylových skupin, fenoxypyridyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-C 4-alkylových,Cj-Crhalogénalkylových, Cl-Cľalkoxylových alebo CfCA-halogénalkoxylových skupín, benzylpyridyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až pát atómov halogénu, CrQ-alkylových,Cj-Cr-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-C 4-halogćnalkoxylových skupin, benzylfenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, C,-C 4-alkylových,Cl-Cľhalogénalkylových, CpQ-alkoxylových alebo Cl-CA-halogénalkoxylových skupín, benzoylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Ci-alkylových,Cl-Q-halogénalkylových, Cl-Cľalkoxylových alebo Cl-Cr-halogénalkoxylových skupín, 1- alebo Z-nañyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-C 4-alkylových, Cl-Crphalogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C 1 -Cľhalogěnalkoxylových skupin, alebo5- alebo ó-členný heteroaromatícký kruh prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C.-C 4-alkylových, CrQ-halogénalkylových, C 1-C 4-alkoxylových alebo Cl-Crhalogénalkoxylových skupin,pričom tento spôsob zahmujea) reakciu lA-diaryl-Z-tluór-l-buten-3-olových zlúčenín všeobecného štruktúmeho vzorca (I)P v ktorom Ar, Arl a R majú opísanć významy, so sulfonylchloridom alebo zlúčeninou anhydridu kyseliny sulfónovej a zásadou, za vzniku 1,4-dia.ryl-2-fluór-l,3-butadiénovej zlúčeniny všeobecného štruktúrneho vzorca (Il) R(l) kovom alkalíckej zeminy V prítomnosti protického rozpúšťadla, alebo (2) alkalickým kovom v prítomnosti aprotického rozpúšťadla.Predložený vynález sa týka lA-diaryl-Z-fluór-l-buten-3-0 I 0 vých zlúčenín, ktoré majú všeobecný štruktúrny vzorec (I)Výhodnými zlúčeninami vzorca (I) podľa tohto vynálezu sú take zlúčeniny, v ktorýchAr predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C,-C 4 SK 284828 B 6Ar znamená 3-fenoxyfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šesť atómov halogénu,C,-C,.-alkylových, Cl-Q-halogénalkylových, C,-C 4-alkoxylových alebo C 1-Q-halogénalkoxylových skupín,3-bifenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cralkylových, Cl-C 4-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo C,-C 4-halogénalkoxylových skupin, alebo3-benzylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-Cľalkylových,Cj-Crhalogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-C 4-halogénalkoxylových skupín.Predovšetkým výhodnými 1,4-diaryl-2-tluór-l -buten-3-olovými zlúčeninami podľa tohto vynálezu sú zlúčeniny, v ktorých R znamená izopropyl alebo cyklopropylAr predstavuje fenyl, pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, C 1-C 4-alkylových, Cl-CA-halogénalkylových, C 1-C 4-alkoxylových alebo C,-Q-halogénalkoxylových skupin, a Arlznamená 3-fenoxyfenyl pripadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šest atómov halogénu,C,-C 4-alkylových, Cl-Cphalogénalkylových, Cl-Cr-alkoxylových alebo Cj-Crhalogénalkoxylových skupín.l -(p-Chlórfenyl)- l -cyklopropyl-Z-fluór-4-(4-ŕluór-3-fenoxyfenyl)-l-buten-3-ol a l-(a,oL,a-trifluór-p-tolyl)-l-cyklopropyl-2-fluór-4-(4-fluór-3-fenoxyfenyD-l-buten-3-ol sú predovšetkým využiteľnć na prípravu vysoko účinných insekticídnych a akaricídnych prostriedkov vzorca (III).V uvedených vzorcoch (l), (II) a (lll), 5- a 6-členný heteroaromatický kruh môže byť vhodne kruhom obsahujúcim jeden až štyri heteroatómy zvolené z N, O a S, pričom heteroatómy môžu byť rovnaké alebo rozdielne, napríklad kruhy zahmujú, ale nie sú obmedzené, na pyridylové, pyrazolylové, imidazolylové, triazolylové, izoxazolyloVé, tetrazolylové, pyrazínylové, pyridazinylové, triazinylové, furanylové, tienylové a tiazolylové kruhy, z ktorých každý je prípadne substituovaný, ako je opisané pri vzorcoch (l), (n) a (III).Príkladmi uvedeného halogénu sú fluór, chlór, bróm a jód. Termíny Cl-CA-halogénalkyl, Q-Có-halogéncykloalkyl a CpQ-halogénalkoxy sú definované ako C 1-C 4-alkylová skupina, Cg-Có-cykloalkylová skupina a Cj-Cralkoxylová skupina substituované jedným alebo viacerými atómami halogénu, pričom atómy halogénu môžu byt rovnake alebo rozdielne.Ak sa tu ako skupina alebo ako čast skupiny použije termín alkyl, tento zahŕňa alkylové skupiny s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, ako je metyl, etyl, n-propyl,izopropyl, n-butyl, izobutyl, s-butyl a t-butyl.Ak sa tu ako skupina alebo ako časť skupiny použije termín cykloalkyl, tento zahŕňa cyklopropyl, cyklobutyl,cyklopentyl a cyklohexyl.Skupiny obsahujúce dva alebo viac kruhov, ako je fenoxyfenyl, fenoxypyridyl, bifenyl a benzylfenyl, ktoré môžu byť substituované, môžu byť substituované na ktoromkoľvek z obidvoch kruhov, pokiaľ nie je uvedené inak.Vo výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu sa l,4-diaryl-2-fluór-l,3-butadiénové zlúčeniny vzorca(ll) pripravia reakciou l,4-diaryl~ 2-fluór-l-buten-S-olovej zlúčeniny vzorca (I) so sulfonylchloridom alebo so zlúčeninou anhydridu kyseliny sulfónovej a zásadou, výhodne pri teplote v rozsahu od približne -78 °C do 120 °C, predovšetkým výhodne od 20 C do 80 °C, v prítomnosti rozpúšťadla.V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu sa l,4-diaryl-2-fluór-2-buténové zlúčeniny vzorca(III) pripravia reakciou 1,4-diaryl-2-Íluór-1-buten-3-olovej zlúčeniny vzorca (I) so sulfonylchloridom alebo so zlúčeninou anhydridu kyseliny sulfónovej a zásadou, výhodne pri teplote v rozsahu od približne -78 °C do 120 °C, predovšetkým výhodne od približne 20 °C do 80 °C, v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku lA-diaryl-Z-tluór-l,3-butadiénovej zlúčeniny vzorca (II), a reakciou butadiénovej zlúčeniny vzorca (II) s kovom alkalickej zeminy v pritomnosti protického rozpúšťadla.Výhodne predložený vynález poskytuje spôsob prípravy I,4-diaryl-2-lluór-l,3-butadiénových zlúčenín, ktorý obchádza použitie fosfóniumhalogenidových zlúčenin.Produkt, zlúčeniny vzorcov (II) a (III), sa môžu izolovať zriedenim reakčnej zmesi s vodou a extrakciou produktu s vhodným extrakčným rozpúšťadlom. Pri postupe izolácie sa môžu použiť konvenčné extrakčné rozpúšťadlá,ako je dietyléter, etylacetát, toluén, metylénchlorid a podobne, a ich zmesi.Sulfonylchloridové zlúčeniny vhodné na použitie podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na,nesubstituovamé a substituované fenylsulfonylchloridy, ako je p-toluénsulfonylchlorid a podobne, Cl-Có-alkylsulfonylchloridy, ako je metánsulfonylchlorid a podobne,C 1-Cő-halogénalkyl-sulfonylchloridy, ako je triŕluórmetánsulfonylchlorid a podobne. Anhydridy sulfónových kyselín vhodné na použitie podľa tohto vynálezu, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, nesubstituované a substituované anhydridy kyseliny fenylsulfónovej, ako je anhydrid kyseliny p-toluénsulfónovej a podobne, anhydridy Cl-Có-alkylsulfónových kyselín, ako je anhydrid kyseliny metánsulfónovej a podobne, a anhydridy C,-Có-halogénalkylsulfónových kyselín, ako je anhydrid kyseliny trifluórmetánsulfónovej a podobne. Zásady vhodné na použitie podľa predloženého vynálezu zahmjú, ale nie sú obmedzené na, hydridy alkalických kovov, ako je hydrid sodný, hydrid draselný, hydrid litny a podobne a hydridy kovov alkalických zemin, ako je hydrid vápenatý, a podobne, Q-Cô-alkoxidy alkalíckých kovov, ako je metoxid sodný, t-butoxid draselný a podobne, Cl-Có-alkyllítiové zlúčeniny, ako je n-butyllitium, sek-butyllitium, metyllítium a podobne, a litiumdialkylamidy,ako je litiumdiizopropylamid, litiumizopropylcyklohexylamid a podobne. Výhodné zásady zahrňujú hydridy alkalických kovov.Rozpúšťadlá vhodné na použitie pri príprave zlúčenín vzorcov (ll) a (Ill) podľa tohto vynálezu zahrňujú, ale nie sú obmedzené na, étery, ako je tetrahydrofurán, dioxán, pyrán, dietyléter, LZ-dimetoxyetán a podobne, amidy karboxylových kyselín, ako je NN-dimetylformamid, N,N-dimetylacetamid a podobne, dialkylsulfoxidy, ako je dimetylsulfoxid a podobne nitrily, ako je acetonitril, propionitril a podobne aromatické uhľovodiky, ako je toluén, benzén,xylény, mezitylén a podobne a halogénované aromatické uhľovodiky, ako je chlórbenzén, fluórbenzén a podobne a ich zmesi. Výhodne rozpúšťadlâ na použitie pri príprave zlúčenín vzorcov (II) a (lll) zahmujú étery.Protické rozpúšťadlá vhodné na použitie podľa tohto vynálezu zahrňujú, ale nie sú obmedzené na, ClC 6-alk 0 holy, ako je metanol, etanol a podobne. Výhodnýmí protickými rozpúšťadlami sú metanol a etanol. Aprotické rozpúšťadlá zahrnujú, ale nie sú obmedzené na, amoniak a étery, ako je dietyléter, tetrahydrofurán, dioxán, l,2-dimetoxyetán a podobne.Kovy alkalických zemín vhodné na použitie pri priprave zlúčenín vzorca (Ill) zahmujú, ale nie sú obmedzené na, SK 284828 B 6horčík a vápnik, pričom horčík je výhodný. Alkalické kovy zahmujú, ale nie sú obmedzené na, lítium, sodík a draslík.Výhodnými zlúčeninami vzorcov (ll) a (III), ktoré sa môžu pripraviť spôsobmi podľa tohto vynálezu sú také zlúčeniny, v ktorých R znamená C 1-C 4-alkyl, CFCA-halogénalkyl, C 3-C 5-cykloalkyl alebo Q-Cs-halogéncykloalkylAr predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, CFC-alkylových, Cl-Q-halogénalkylových, Cl-Cą-alkoxylových alebo Cl-Crhalogénalkoxylových skupín, aAr znamená S-fenoxyfenyl prípadne substítuovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šest atómov halogénu,Cl-Cralkylových, Cl-Crhalogénalkylových, Cl-CA-alkoxylových alebo Cl-Crhalogénalkoxylových skupín,B-bifenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogćnu, Q-Cralkylových, Cl-Ci-halogénalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-C 4-halogénalkoxylových skupín, aleboS-benzylfenyl prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až päť atómov halogénu, Cl-C 4-alkylových,CrQ-halogénalkylových, CpQ-alkoxylových alebo C 1-C 4-halogénalkoxylových skupín, Predovšetkým výhodné 1,4-diaryl-2-fluór-1,S-butadiénové a l,4-diaryl-Z-tluór-Z-buténové zlúčeniny, ktoré sa môžu pripraviť spôsobom podľa tohto vynálezu sú zlúčeniny, v ktorých R znamená izopropyl alebo cyklopropylAr predstavuje fenyl, prípadne substituovaný akoukoľvek kombináciou jedného až troch atómov halogénu, Cl-Ci-alkylových, Cj-Cphalogćnalkylových, Cl-Cralkoxylových alebo Cl-Q-halogénalkoxylových skupín, aAr znamená 3-fenoxyfenyl prípadne substítuovaný akoukoľvek kombináciou jedného až šesť atómov halogěnu,Cl-Cralkylových, Cl-Crhalogénalkylových, C 1-C 4-alkoxylových alebo C.Crhalogćnalkoxylových skupín.Predložený vynález je špecificky využiteľný na prípravu l -(p-chlórfenyl)- l -cyklopropyl-2-fluór-4-(4-fluór-3-fenoxyfenyl)- l ,3-b utadiénuPredložený vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy lA-díaryl-Z-fluór-l-buten-3-olových zlúčenín vzorca (I),pričom tento spôsob zahmujea) reakciu arylmetánbromidovej zlúčeniny štruktúmeho vzorca (IV)ArlCHzBr (rv),kde Ar má uvedený význam, so zlúčeninou lítium-Cl-Cőalkyltelurolátu za vzniku medziproduktu štruktúmeho VArCH 2 TeLi (v) b) reakciu medziproduktu vzorca (V) s Cl-Cć-alkyllítiovou zlúčeninou za vzniku medziproduktu štruktúmeho vzorcaArlCl-lzLi (v 1) a c) reakciou medziproduktu vzorca (VI) s 3-aryl-2-tluórpropenalom štruktúmeho vzorca (Vll)kde R a Ar majú definované významy.Vo výhodnom uskutočnení podľa predloženého vynálezu sa 1,4-diaryl-2-fluór-l-buten-3-olová Zlúčenina vzorca(l) pripraví reakciou arylmetánbromidu vzorca (IV) so zlúčeninou lítium-Cj-Cs-alkyltelurolátu, výhodne pri teplote V rozsahu od asi -78 C do približne 30 °C, predovšetkým výhodne od asi -78 °C do približne O °C, v prítomnosti rozpúšťadla, za vzniku medziproduktu vzorca (V), reakciou medziproduktu vzorca (V) in situ s C 1-C 5-alkyllítiom, výhodne pri teplote v rozsahu asi -78 °C do približne 30 °C,predovšetkým výhodne od asi -78 °C do 0 °C, za vzniku medziproduktu, ktorý má štruktúmy vzorec (VI), a reakciou medziproduktu vzorca (VI) in situ s 3-aryl-2-íluórpropenalovou zlúčeninou vzorca (VII), výhodne pri teplote v rozsahu od asi -78 °C do približne 30 °C.Zlúčenina lítium-C,-Cć-alkyltelurolátu, vhodná na použítie podľa predloženého vynálezu zahmuje, ale nie je obmedzená na, lítium-n-butyltelurolát, lítium-sek-butyltelurolát, lítium-terc-butyltelurolát, lítium-n-propyltelurolát a podobne. Cl-Có-alkyllítiové zlúčeniny vhodné na použitie zahmujú, ale nie sú obmedzené na, n-butyllítium, sek-butyllítium, n-propyllítíum, metyllítium a podobne.Rozpúšťadlá využiteľné pri príprave zlúčenín vzorca (I) podľa tohto vynálezu zahmujú, ale nie sú obmedzené na,étery, ako je dietyléter, tetrahydrofurán, LZ-dimetoxyetán a podobne a ich zmesi, pričom tetrahydrofurán je výhodný.Aby sa uľahčilo ďalšie pochopenie tohto vynálezu, sú uvedene nasledujúce príklady na účely ilustrovania špeciñckejších podrobností. Rozsah vynálezu však týmito príkladmí v žiadnom prípade netreba chápať ako obmedzenie,ale tento zahmuje celú podstatu deñnovanú v patentových nárokoch.

MPK / Značky

MPK: C07C 33/48, C07C 43/295

Značky: 1,4-diaryl-2-fluór-1-buten-3-olové, přípravě, zlúčenín, zlúčeniny, 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténových, 1,4-diaryl-2-fluór-1,3-butadiénových, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-284828-14-diaryl-2-fluor-1-buten-3-olove-zluceniny-a-ich-pouzitie-pri-priprave-14-diaryl-2-fluor-13-butadienovych-a-14-diaryl-2-fluor-2-butenovych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1,4-Diaryl-2-fluór-1-buten-3-olové zlúčeniny a ich použitie pri príprave 1,4-diaryl-2-fluór-1,3-butadiénových a 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténových zlúčenín</a>

Podobne patenty