Spojka na pripojenie zváracieho horáka

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Základnou charakteristikou spojky (10) je, že teleso spojky a kryt sú vyrobené z izolačného materiálu, výhodne z plastu, navrhnuté ako jednotka (12) v jednom kuse, spojené zadnou stenou (14), ďalej má vložku (50, 150, 250), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, nesúcu závitovú plochu (55, 155, 255), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontaktnú plochu, výhodne kontaktnú plochu (57, 157, 257) prstencového tvaru, pričom vložka (50, 150, 250) sa dá umiestniť do lôžka (30) vytvoreného bočnou plochou (21) dielu (20) telesa spojky tejto jednotky (12) a plochou (41) krycieho dielu (40) tejto jednotky (12), protiľahlú k tejto bočnej ploche (21), vložka (50, 150, 250) má časť pri svojej bočnej ploche vhodnú na pripojenie prúdu k nej, a je tu otvor (33) na bočnej stene krycieho dielu (40) ponechávajúci bočnú plochu vložky (50, 150, 250), vhodnú na pripojenie prúdu k nej, nekrytú, a vložka (50, 150, 250) je zabezpečená proti otáčaniu v lôžku (30) tvarovým stykom a/alebo zachytením zariadenia pripojeného k boku vložky (50, 150, 250), vhodnému na pripojenie prúdu k nemu, na okraji otvoru (33).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spojky na pripojenie zváracieho horáka, konkrétnejšie sa týka zásuvkového spojovacieho člena,spájajúceho zvárací aparát so zváracím horákom, pričom tento spojovací člen je obyčajne namontovaný na prednej doske zváracieho aparátu ako spojovacia zásuvka. Spojka podľa tohto vynálezu zahrnuje teleso spojky s lôžkom na vedenie drôtu a lôžkom na potrubie prívodu plynu na prednej ploche telesa spojky, má jeden alebo viaceré elektrické kontakty, ktoré sú umiestnené v prednej ploche zarovno s ňou a sú vyvedené na zadnej ploche telesa spojky, ďalej má vložený kus na vedenie drôtu, spojený s lôžkom na vedenie drôtu zozadu a prívod, vedúci do lôžka na potrubie prívodu plynu zozadu, ďalej má závitovú plochu, vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, kontaktnú plochu vedľa nej a kryt, vyrobený z izolačného materiálu, obklopujúcí teleso spojky zo strany, ktorá je tvarovaná tak, aby bola vhodná na namontovanie spojky.Dobre známa je takzvaná spojka Binzelovho typu, ktorá má spojovacie teleso vyrobené z mosadze, ktorého hmotnost a rozmery sú veľmi významné, a zvárací prúd je vedený k spojovaciemu telesu zozadu s použitím vloženého kusa na vedenie drôtu, pripewieného v spojovacom telese skrutkovým spojom, a prúd je pripojený k vloženému kusu na vedenie drôtu skrutkovým spojom, napríklad pripevnením káblovej koncovky kábla, ktorý privádza tento prúd k nemu. Je tiež známa spojka, opísaná v patentovej špecifikácii č. EP 0794 029, kde hmotnosť a rozmery sú mieme zmenšene V dôsledku jej konštrukcie, ale stále má nevýhodu, že zvárací prúd je prechádza spojovacím telesom, vytvárajúcim kontakt nepriamo zozadu cez vložený kus na vedenie drôtu, a prúd, napríklad káblová koncovka kábla,privádzajúceho k nemu prúd, je spojená s vloženým kusom na vedenie drôtu skrutkovýrn spojom. Ďalej je nevýhodou tohto zariadenia aj to, že spojovacie teleso, nesúce lôžka pre elektrické kontakty, je vyrobene z elektricky vodivého materiálu, v dôsledku čoho je hmotnosť spojky stále príliš vysoká.Nevýhodou oboch konštrukcií je to, že spojovacie teleso je ñxovane v plastovom kryte spojky tak, aby sa zabránilo jeho posunutiu alebo pootočeniu ďalším skrutkovým spojom, ñxujúcim spojovacie teleso ku krytu, ktorý spoj sa môže uvoľniť v priebehu pravidelného, normálneho použivania.Opísané nevýhody spôsobili, že bolo nevyhnutné nájsť riešenie pre spojku, ktoré by odstránilo tieto nevýhody tak,že jej hmotnost a pozdĺžna veľkost bude zmenšená v porovnani s opísanýrni spojkami, dá sa primontovat ľahšie a jednoduchším spôsobom k zváracíemu aparátu pri jeho používaní a ľahšie sa s ňou manipuluje v dôsledku jej nižšej hmotnosti, zatiaľ čo jej kapacita a izolačné vlastnosti nie sú horšie, a ďalej musí byť možné prispôsobiť spojku tak, aby bola vyrneniteľná tak, aby zabezpečila pripojiteľnosť široko používaných spojok, používaných na ten istý účel, a jednotiek, spojených s týmito spojkami.Podstata vynálezu Základnou myšlienkou vynálezu je to, že požadovanáspojka sa dá uskutočniť, ak len časť spojky, ktorá sa priamo zúčastňuje prenášania zváracieho prúdu, je vyrobená z vo dívého materiálu, pričom prúd je k nej pripojený priamo,všetky ostatné časti spojky sú vyrobené z nevodivého materiálu, výhodne z plastu, a vodivý prvok a plastové teleso,ktore ho nesie, sú zabezpečené proti posunutiu tvarovým stykom a/alebo spojom, ktorý vytvára elektrický kontakt.Preto spojka podľa tohto vynálezu zahrnuje teleso spojky, lôžko na vedenie drôtu a lôžko na potmbie prívodu plynu na prednej ploche telesa spojky, pričom jeden alebo viaceré elektrické kontakty sú umiestnené na prednej ploche zarovno s ňou a sú vyvedené na zadnej ploche telesa spojky, vložený kus na vedenie drôtu, spojený s lôžkom na vedenie drôtu zozadu a prívod, vedúci do lôžka na potrubie prívodu plynu, závitovú plochu, wrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontaktnú plochu vedľa nej, a kryt, vyrobený z izolačného materiálu, obklopujúcí teleso spojky zo strany, tvarovanej tak, aby bola vhodná na namontovanie spojky. Základnou charakteristikou spojky je to, že teleso spojky a kryt sú vyrobené z izolačnćho materiálu, výhodne plastu, navrhnuté ako jednotka v jednom kuse, spojená zadnou stenou, ďalej má vložku, vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, nesúcu závitovú plochu, vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontaktnú plochu, výhodne kontaktnú plochu prstencového tvaru, pričom táto vložka sa dá umiestniť do lôžka, vytvoreného bočnou plochou dielu telesa spojky tejto jednotky, a plochou krycieho dielu tejto jednotky, protiľahlou k tejto bočnej ploche, vložka má časť pri svojej bočnej ploche, vhodnú na pripojenie prúdu k nej, a je tu otvor na bočnej stene krycieho dielu, ponechávajúci bočnú plochu vložky, vhodnú na pripojenie prúdu k nej, nekrytú, a vložka je zabezpečená proti otáčaniu V lôžku tvarovým stykom a/alebo prichytením zariadenia, pripojeného k boku vložky, vhodnému na pripojenie prúdu k nemu, v okraji otvoru.Pri výhodnom uskutočnení je vložka zabezpečená proti vytiahnutiu z lôžka takou konštrukciou, že bud bočná plocha vložky, vhodná na pripojenie prúdu k nej, alebo zariadenie, pripojené k bočnej ploche vložky, vhodnej na pripojenie prúdu k nej, je prichytené v okraji otvoru.Zvlášť výhodné je uskutočnenie, v ktorom bočná plocha vložky, vhodná na pripojenie prúdu k nej, je časťou hrubšej strany, ktorá je umiestnená do otvoru bočnej steny krycieho dielu, výhodne vyčnievajúc z nej von, ak je vložka vo svojej polohe umiestnenia do lôžka.Aby sa zariadenie, privádzajúce prúd, pripojilo k vložke, vložka má vhodne závitovú dieru vo svojej časti hrubšej strany, navrhnutú tak, aby bola vhodná na pripojenie prúdu k nej.V ďalšom výhodnom uskutočnení časť hrubšej strany vložky, vhodná na pripojenie pnidu k nej, umiestnená do otvoru na krycom diele, vyčnieva z bočného povrchu krycieho dielu blízko zadnej steny.V priebehu zamýšľaného použitia je spojka pripevnená v diere na prednej doske zváracieho aparátu. Riešením pre namontovanie môže byť príruba, vytvorená prednou stenou krycieho dielu a jedna alebo viac vyvftaných dier na prírube, pomocou ktorých sa dá primontovať na prednú dosku zváracieho aparátu skrutkovýin spojom.Pri inom možnom riešení namontovania spojky podľa tohto vynálezu má krycí diel prírubu a jeden alebo viaceré jazyky, vyčnievajúce zo zadnej steny smerom k prírube,pričom v odstránenej polohe vložky môže byt jazyk ohnutý v dôsledku svojej flexibility smerom k dielu telesa spojky,a ak je vložka na svojom mieste, jazyku zabráni ohnút sa,pričom vo svojej neohnutej polohe tento jazyk definuje prídržiavaciu drážku s protiľahlým povrchom príruby. V tomto uskutočnení existuje výstupok na konci jazyka aleboje koniec jazyka zosílnený tak, aby vytvoril hlbšiu pridržiavaciu drážku.Poloha spojky podľa tohto vynálezu je zabezpečená proti pootočeniu v prednej doske zváracieho aparátu, ak je na zadnej ploche príruby krycíeho dielu vytvorené rameno s tvarom, ktorý sa odlišuje od lq-uhu, a na prednej doske je otvor na uvedené rameno tak, aby sa rameno dalo doň umíestnit.V ďalšom výhodnom uskutočnení spojky podľa tohto vynálezu má vložka valcové alebo prizmatické teleso, výhodne tvaru kvadratíckého hranola so zaoblenými okrajmi,s vyvŕtanou dierou, lícujúcou s dielom telesa spojky, a tvar prijímajúceho lôžka pre vložku je vytvorený tak, aby sa uvedené valcové alebo priztnatické teleso dalo doň umiesmítĺVložený kus na vedenie drôtu spojky podľa tohto vynálezu má vo svojej axiálnej diere odstrániteľné puzdro na vedenie drôtu. Tento vložený kus na vedenie drôtu môže byt vyrobený z materiálu, ktorý nie je veľmi dobrým elektrickým vodičom alebo tiež môže byť vyrobený z nevodivého materiálu.Vložka je vyrobená z materiálu s dobrou elektrickou vodivosťou, výhodne z medi, mosadze, zliatiny medi alebo iného vhodného vodivého materiálu.V ďalšom je podstata vynálezu podrobne opísaná uvedením jeho výhodných uskutočnení s odkazom na priložené schematické obrázky, na ktorýchobr. l je rozložený pohľad na prve uskutočnenie spojky podľa tohto vynálezu, obr. 2 je perspektivny pohľad na uskutočnenie vložky spojky s druhým tvarom, obr. 3 je perspektivny pohľad na uskutočnenie vložky spojky s tretím tvarom, obr. 4 je pohľad spredu na spojku, obr. 5 je bočný pohľad na spojku, naznačujúci aj prípojky, obr. 6 je bočný pohľad na spojku, čiastočne v priamom pohľade, čiastočne v reze pozdĺž roviny, naznačenej na obr. 4.Obr. l znázorňuje rozložený pohľad na uskutočnenie spojky 10 podľa tohto vynálezu. Ako vidiet na obrázku,hlavnými časťami spojky 10 sú jednotka 12, pozostávajúca z dielu 20 telesa spojky a krycíeho dielu 40, vložka 50 a vložený kus 16 na vedenie drôtu.Jednotka 12 zahrnuje zadnú stenu 14 a valcový diel 20 telesa spojky a krycí diel 40, ktorý obklopuje diel 20 telesa spojky bočne v rovnakej vzdialenosti, vyčnieva dopredu zo zadnej steny 14.Diel 20 telesa spojky má lôžko 24 na vedenie drôtu a lôžko 26 na potrubie prívodu plynu na svojej prednej ploche 22 a má dva elektrické kontakty (na obrázku neznázornené), umiestnené lícujúco v dierach 28, 29 na svojej prednej ploche 22, a vychádzajúce na jeho zadnej stene.Vložený kus 16 na vedenie drôtu má vyvŕtanú dieru 17 a je pripevnený v závitovej diere v zadnej stene 14 jednotky 12 svojím skrutkovacím koncom 18. V tejto polohe vyvťtaná diera 17 vloženého kusa 16 na vedenie drôtu spája vnútomú čast lôžka 24 na vedenie drôtu. Vo vyvŕtanej díere 17 vloženého kusa 16 je vymeniteľné puzdro 19, takzvaná kapiláma rúrka, podopierajúca zvárací drôt, podávaný podávačom drôtu, keď sa používa spojka 10, týmto spôsobom uľahčujúc postup Azváracieho drôtu cez spojku 10.Ďalej, jednotka 12 má plniaci otvor, vedúci do vnútornej časti lôžka 26 na potrubie prívodu plynu v diele 20 telesa spojky jednotky 12, a olivka 15 prívodu plynu sa dá pripevnit do tohto plniaceho otvoru cez vhodný tesnený spoj ,cez ktorý sa ochranný plyn dá viest do spojky 10 tak, abysa transportoval do zváracieho horáka. Na obrázku je znázomená len olivka 15 prívodu plynu.Diel 20 telesa spojky, krycí diel 40 a zadná stena 14,ktorá ich spája, sú vyrobené z elektricky izolujúceho materiálu, výhodne plastu, v jednom kuse ako jedna jednotka 12.V uvedenom uskutočnení spojky 10 má vložka 50 teleso 54 s axiálnou vyvŕtanou dierou 52, pričom tvar tohto telesa je kvadratická prizma so zaoblenýrni okrajmi, vložka 50 má závitovú plochu 55 na zakrivenom povrchu svojej valcovej prednej časti a kontaktný povrch 57 prstencového tvaru vedľa závítovej plochy 55 na prednej ploche. Vložka 50 má na jednom svojom bočnom povrchu diel, vhodný na pripojenie prúdu k nemu, V tomto uskutočnení je to časť 59 hrubšej strany, vyčnievajúca z boku telesa 54 za závitovou plochou 55 ako blok, a má v sebe závitovú dieru 60 priečne k stredovej čiare vložky 50.Vložka 50 je vyrobená z materiálu s dobrou elektrickou vodivosťou, vhodne z medi alebo zliatiny medi, výhodne z mosadze.Vložka 50 je umiestnená do lôžka 30, vytvoreného bočnou plochou 21 dielu 20 telesa spojky a protiľahlou plochou krycíeho dielu 40, pričom v umiestnenej polohe diel 20 telesa spojky vyplňuje axíálnu vyvŕtanú dieru 52 vložky 50 a vložka 50 vyplňuje lôžko 30, ktoré má okraje prispôsobené tvaru vložky 50. Týmto spôsobom je vložka 50, umiestnená do lôžka 30, zabezpečená proti pootočeniu tvarovým stykom.V bočnej ploche krycíeho dielu 40, obklopujúceho lôžko 30, je na obrázku neznázomený Výrez taký, aby sa doň dala vložit časť 59 hrubšej strany vložky 50 a aby ju viedol pri jej vkladaní, pričom tento Výrez vedie od otvoru lôžka 30 k otvoru 33 na bočnej stene krycíeho dielu 40. V normálnej polohe vložky 50, umiestnenej do lôžka 30, otvor 33 ponecháva časť 59 hrubšej strany vložky 50 na elektricke spojenie a závitovú dieru 60 V nej nekrytými, takže časť 59 hrubšej strany je prístupná týmto spôsobom.Prúd sa dá k spojke 10 pripojit v polohe spojky 50, umiestnenej do lôžka 30. V tejto polohe je prístupná závitová diera 60 na častí 59 hrubšej strany tvaru bloku, vyčnievajúcej cez otvor 33 zvnútra, napríklad káblová koncovka kábla, ktorý privádza prúd, sa dá priamo pripojit k vložke 50 cez skrutkový spoj so závitovou dierou 60 cez otvor 33. Poloha skrutkového spoja je naznačená skrutkou 35, nakreslenou nad polohou závitovej diery 60 V umiestnenej polohe.Tento spoj súčasne chráni vložku 50 pred vytiahnutim z krycíeho dielu 40, pretože ked sa vložka 50 vyťahuje, zariadenie je ñxované, v tomto príklade je káblová koncovka a/alebo skrutka 35 zachytená na prednom okraji otvoru 33.Všímnime si, že tvarovanie vložky 50 s časťou 59 hrubšej strany na pripojenie prúdu k nej spolu s otvorom 33 poskytuje ďalší tvarový styk, zabezpečujúcí vložku 50 v lôžku 30 proti pootočeniu, pretože ked sa vložka 50 odpojí,okraj časti 59 hrubšej strany príľahne k okraju otvoru 33.Dalej si všinmime, že pripojenie prúdu cez otvor 33 skrutkovým spojom poskytuje tvauový styk aj samo osebe,keď zabezpečuje vložku 50 proti pootočeniu v lôžku 30.Riešenie namontovanía spojky 10 tiež jasne vidieť na obrázku, v tomto uskutočnení má kruhovú prírubu 43 prstencového tvaru, vyčnievajúcu z prednej steny krycíeho dielu 40, a dva jazyky, vyčníevajúce zo zadnej steny 14 krycíeho dielu 40 smerom k prirube 43, pričom z jazykov 45 a 46 je na obrázku viditeľný len jeden. V odstránenej polohe vložky 50 sa jazyky dajú ohnút v dôsledku svojej ohybnosti smerom k dielu 20 telesa spojky ked je vložka 50 na svojom mieste, jazyky sa nemôžu ohnúť, lebo sú za SK 284790 B 6chytene vložkou 50. Vo svojej neohnutej polohe konce týchto jazykov deñnujú prídržiavaciu drážku s protiľahlou zadnou plochou priruby 43, čo možno vidieť na obr. 5 a 6 a je to tam naznačené.Hĺbka pridržiavacej drážky je zväčšená výstupkami na konci jazykov, pričom na tomto obrázku vidieť len výstupok 47.Spojka 10 sa obyčajne namontuje na prednú dosku zváracieho aparátu, ked sa tento používa. Na prednej doske zváracieho aparátu sa na namontovanie spojky 10 vytvorí bud kruhový, alebo pravouhlý otvor. Krycí diel 40 spojky 10 sa umiestni do tohto otvoru spredu, pričom sa jazyky držia ohnuté, a prednú dosku zachytí príruba 43 krycíeho dielu 40, potom sa jazyky uvoľnia a zaujmú svoju neohnutú polohu a V tejto polohe je predná doska fixovaná v pridržiavacej drážke. Jazyky sa vložením vložky 50 zaklinia a zvárací prúd sa pripojí k vložke 50 spojky 10 potom, čo bezpečne zabráni vložke S 0 vysunúť sa z lôžka 30 prinajmenšom zachytením káblovej koncovky a skrutky 35 na okraji otvoru 33 v blízkosti priruby 43.Obr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na vložku 150 s druhým tvarom, ktorá tvorí súčasť spojky podľa tohto vynálezu. Táto vložka 150 má valcovć teleso 154 s axiálnou vyvŕtanou dierou 152 a závitovú plochu 155 na prednej časti zakrivenej plochy tohto valcového telesa 154 a kontaktný povrch 157 prstencového tvaru je vedľa nej v jej prednej časti.Časťou vložky 150, vhodnou na pripojenie prúdu k nej,je časť 159 hrubšej strany, vyčnievajúca zo zakriveného povrchu valcového telesa 154 za závitovou plochou 155, čo je v tomto uskutočnení výstupok blokového tvaru, obsahujúci závitovú dieru 160 priečne k stredovej čiare vložky 150.Spojka, neznázomená na obrázku, ktorá nesie vložku 150, znázomenú na obrázku, môže mat pravouhlé lôžko 30 na vloženie vložky, ako je znázomené na obr. l, alebo lôžko na vloženie vložky môže mať v zásade prstencový prierez, zodpovedajúci valcovému telesu 154 vložky 150, kde je podobne, ako je opísané na obr. 1, výrez, vytvorený v bočnej stene krycíeho dielu, obklopujúceho lôžko na vloženie časti 159 hrubšej strany, pričom tento výrez vedie k otvoru, umožňujúcemu prístup k časti 159 hrubšej strany vložky 150, takým spôsobom, že kábel, ktorý privádza prúd, sa môže pripojit k vložke 150 skrutkovým spojom cez tento otvor s použitím závitovej diery 160, ako sme už podrobnejšie opisali.Podobne, ako sme opísali, vložka 150 je zabezpečená proti otáčaniu v lôžku tým, že výstupok blokového tvaru,ktorý tvorí časť 159 hrubšej strany, prilieha k bočnému okraju otvoru, zabezpečujúcemu prístup, alebo v umiestnenej polohe spojky tým, že pripojenie kábla, ktorý privádza prúd k časti 159 hrubšej strany, prilieha k bočnému okraju otvoru, zabezpečujúcemu prístup, zatial čo v umiestnenej polohe spojky sa vysunutíu vložky 150 smerom von z lôžka zabráni tým, že pripojenie kábla, ktorý privádza prúd k časti 159 hrubšej strany, prilieha k prednému okraju otvoru, zabezpečujúcemu prístup.V uskutočnení spojky, obsahujúcej vložku 150, je vložka 150 vyrobená z rúrky alebo tyče, vyrobenej z materiálu s nízkym špecifickým odporom, výhodne z medi, mosadze alebo inej zliatiny medi, s prierezom, zodpovedajúcim prierezu vložky 150 pri jej časti 159 hrubšej strany týmto spôsobom sa dá vyrobiť s pomeme nízkym stupňom obrábania.Obr. 3 znázorňuje perspektívny pohľad na vložku 250 s tretím tvarom, ktorá tvorí súčasť spojky podľa tohto vynálezu. Táto vložka 250 má valcové teleso 254 s axiálnou vyvitanou díerou 252 a závitovú plochu 255 na prednej častizakrivenej plochy tohto valcového telesa 254 a kontaktný povrch 257 prstencového tvaru je vedľa nej V jej prednej časti.Časťou vložky 250, vhodnou na pripojenie prúdu k nej,je časť 259 hrubšej strany, vyčnievajúca zo zakriveného povrchu valcového telesa 254 za závitovou plochou 255, čo je v tomto uskutočnení výstupok tvaru krátkeho stĺpika, obsahujúci závitovú dieru 260 priečne k stredovej čiare vložky 250.Podobne, ako sme opísali pri obr, 2, spojka, neznázornená na obrázku, ktorá nesie vložku 250, znázomenú na tomto obrázku, môže mat pravouhlé lôžko 30 na vloženie vložky, ako je znázomene na obr. l, alebo lôžko na vloženie vložky môže mat v zásade prstencový prierez, zodpovedajúci valcovému telesu 254 vložky 250, kde je výrez,vytvorený v bočnej stene krycíeho dielu, obklopujúceho lôžko na vloženie časti 259 hrubšej strany, pričom tento výrez vedie k otvoru, umožňujúcemu prístup k časti 259 hrubšej strany vložky 250, takým spôsobom, že kábel, ktorý privádza prúd, sa môže pripojiť k vložke 250 skrutkovým spojom cez tento otvor s použitím závitovej diery 260, ako sme už podrobnejšie opisali.Podobne, ako sme opísali, vložka 250 je zabezpečená proti otáčaniu v lôžku tým, že výstupok tvaru krátkeho stlpika, ktorý tvorí časť 259 hrubšej strany, prilieha k bočnému okraju otvoru, zabezpečujúcemu prístup, alebo v umíestnenej polohe spojky tým, že pripojenie kábla, ktorý privádza prúd k časti 259 hrubšej strany, prilieha k bočnému okraju otvoru, zabezpečujúcemu prístup, zatial čo v umiestnenej polohe spojky sa vysunutíu vložky 250 smerom von z lôžka zabráni tým, že pripojenie kábla, ktorý privádza prúd k časti 259 hrubšej strany, prilieha k prednćmu okraju otvom, zabezpečujúcemu prístup.V uskutočnení spojky, obsahujúcej vložku 250, je vložka 250 tiež vyrobená z rúrky alebo tyče požadovanej veľkosti, vyrobenej z materiálu s nízkym špecíñckým odporom, výhodne z medi, mosadze týmto spôsobom sa dá vyrobit s nízkym stupňom obrábania. Časť 259 hrubšej strany je vhodne vytvorená pripevnením samostatného krátkeho stĺpika do diery na zakrivenom povrchu rúry vhodným spojom. Materiál tohto stĺpika je vhodne ten istý ako materiál rúry.Obr. 4 je pohľad spredu na spojku 10, kde sa dajú lepšie vidieť detaily. Na obrázku jasne vidiet diel 20 telesa spojky, umiestnený vnútri krycíeho dielu 40, s lôžkami na jeho prednej ploche 22, pričom vložka 50 má teleso tvaru kvadratickej prizmy, obklopujúce diel 20 telesa spojky, jej závitovú plochu 55, jej kontaktnú plochu 57 prstencového tvaru a jej časť 59 hrubšej strany.Prerušovaná čiara znázorňuje na obrázku jazyky 45, 46 za prírubou 43 krycíeho dielu 40 V ich polohe, zaklinenej vložkou 50, a rameno 49 tvaru iného než kruhového na zadnej ploche priruby 43. Obrázok tiež znázorňuje vodíaci výrez 31, vytvorený v bočnej stene krycíeho dielu 40, vedúci k druhému otvoru V bočnej stene, vytvárajúci vedenie pre časť hrubšej strany vložky, ak je spráwie umiestnená,na obrázku znázomená spredu.Ďalším riešením namontovania spojky 10 sú pripevňovacie diery v prírube 43, vyčnievajúcej z krycíeho dielu 40,z ktorých na obrázku ukazujeme len pripevňovaciu dieru 44.Spojka 10 sa dá pripevniť bud opísanou metódou s použitím jazykov 45, 46 a/alebo skrutkovým spojom cez diery 44. Ked je spojka namontovaná, pravouhlý tvar ramena 49,ak je umiestnene V diere rovnakého tvaru, zabráni otáčavému pohybu a zvýši zabezpečenie namontovania.Obr. 5 je bočný pohľad na spojku 10. Obrázok znázorňuje jazyk 45 v bočnej stene krycieho dielu 40, vyčnievajúci zo zadnej steny 14 smerom k prírube 43, s výstupkom 47 na jeho konci, tiež znázorňuje pridržiavaciu drážku 39, určenú koncom jazyka 45 a protiľahlým povrchom priruby 43, ktorá sa, ako sme opísali, môže použiť na zañxovanie prednej dosky. Obrázok tiež znázorňuje rameno 49, vytvorené v zadnej ploche príruby 43.Obrázok tiež znázorňuje vložený kus 16 na vedenie drôtu, namontovaný na zadnú stenu 14 spolu s puzdrom 19 v ňom, obsahujúci zvárací drôt 71, potrubie na prívod plynu a elektrické a mechanické pripojenie káblovej koncovky 70 kábla, privádzajúceho zvárací prúd, a časti 59 hrubšej strany vložky skrutkou 35.Obr. 6 znázorňuje spojku čiastočne V priamom pohl de, čiastočne v reze pozdĺž roviny, naznačenej na obr. 4. Obrázok jasne ukazuje diel 20 telesa spojky a krycí diel 40 so spojovacou zadnou stenou 14, tvoriacou jednotku v jednom kuse, pričom jazyk 46 vyčnieva zo zadnej steny 14 smerom k prírube 43 s výstupkom 48 na jeho konci, tiež ukazuje pridižiavaciu drážku 39, určenú koncom jazyka 46 a protiľahlým povrchom príruby 43, a rameno 49, vytvorené V zadnej ploche príruby 43.Obrázok jasne znázorňuje polohu vložky 50 v lôžku 30 pre vložku, vytvorenom bočnou plochou 21 dielu 20 telesa spojky a protiľahlým povrchom 41 krycieho dielu 40, tiež ukazuje umiestnenie axiálnej vyvŕtanej diery vložky 50 na diele 20 telesa spojky a polohu časti 59 hrubšej strany vložky 50 a závitovej diery 60 v nej v otvore na bočnej stene krycieho dielu 40. Ako sme na ňu odkázali, časť 59 hrubšej strany vyčnieva z bočnej plochy krycieho dielu 40,pričom rozmer tohto prevýšenia je na obrázku označený ako d, a uľahčuje prístup k vložke 50.Spojka podľa tohto vynálezu sa dá implementovať aj do iných uskutočnení, dá sa navrhnúť tak, aby poskytla menej možností na pripevnenie, napriklad s pripevňovacimi jazykmí alebo bez nich, s rarnenom alebo bez neho, s prírubou alebo bez príruby, vybavenej pripevňovacími dierami,alebo sa môže uskutočniť ľubovoľná požadovaná kombinácia týchto riešení. Lôžko na vloženie vložky môže mat valcový alebo prizmatický tvar, krycí diel môže mať valcový alebo prizmatický tvar v závislosti od požiadaviek. Vložka,pôsobiaca ako prípojka pre zvárací prúd, môže tiež byť tvarovaná V súlade s inými dielmi spojky, s bočnou plochou rovnomemej hrúbky, vhodnou na pripojenie prúdu k nej,alebo s tvarom na báze mnohouholníka, výhodne prizmy na báze pravidelného štvorca alebo šesťuholníka.Hlavnou výhodou spojky podľa tohto vynálezu je to, že v dôsledku jej novej konštrukcie, keďže, keď je spojka pripojená, je vytvorený vodivý kontakt cez závitovú plochu vložky zboku a cez kontaktnú plochu prstencového tvaru v blízkosti závitovej plochy vpredu podobne ako pri riešení,použivanom pri tradičných spojkách, a zvárací prúd je k vložke pripojený zboku, blízko závitovej plochy, je to len vložka s malou hmotnosťou, pôsobiaca ako kontakt pre zvárací prúd, ktorá musi byt vyrobená z materiálu s dobrou elektrickou vodivosťou a požadovanou tvrdosťou, vhodne z medi alebo zliatiny medi, výhodne z mosadze.Pretože teleso spojky, ktoré nesie elektrické kontakty a má polohovacie lôžka, je vyrobené z nevodivého plastu spolu s krytom, toto riešenie tiež rieši problém bezpečného izolovanía elektrických kontaktov od seba navzájom a od kontaktu zváracieho prúdu, a ďalej jeho profilovaný tvar umožňuje namontovať spojku na prednú dosku zváracieho aparátu takým spôsobom, že sa zabráni jej posunu, a namontovať vložku, pôsobiacu ako elektrická prípojka pre zvárací prúd, v krycom diele takým spôsobom, že sa zabrá ni jej posunu v dôsledku tvarovćho styku a/alebo mechanického pripojenia kábla, prívádzajúceho tento prúd.Ďalšou výhodou je, že spojka sa dá presnejšie nastavit na príkon určitého zváracíeho aparátu voľbou axiálnej velkosti vložky tak, aby bola v súlade s norninálnym výkonom aparátu.Ďalšou výhodou je, že vložený kus na vedenie drôtu nemá žiadnu vodivú funkciu, priestor, potrebný na vytvorenie elektrického spojenia, je zmenšený, takže axiálna veľkost spojky môže byť menšia, a vložený kus na vedenie drôtu môže byt vyrobený z materiálu s menšou vodivosťou a jednoduchšou technológiou. Ďalšou výhodou je, že počet elektrických kontaktov, a tým aj počet prechodových odporov je zmenšený o jeden, pričom sú znížené straty týchto kontaktov. Týmto spôsobom sa spojka dá vyrobiť tak, aby mala menšiu veľkosť a bola ľahšia, nastavená presnejšie na požadovaný príkon, s použitím menšieho množstva kovu,lacnejšou technológiou a hospodámejším spôsobom v porovnaní so známymi spojkami.l. Spojka na pripojenie zváracieho horáka, zahrnujúca teleso spojky, lôžko na vedenie drôtu a lôžko na potmbie prívodu plynu na prednej ploche telesa spojky, jeden alebo viaceré elektrické kontakty, ktoré sú umiestnené na prednej ploche zarovno s ňou a sú vyvedenć na zadnej ploche telesa spojky, vložený kus na vedenie drôtu, spojený s lôžkom na vedenie drôtu zozadu, a prívod, vedúci do lôžka na potrubie prívodu plynu zozadu, závitovú plochu, vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontakmú plochu vedľa nej a kryt, vyrobený z izolačného materiálu, obklopujúci teleso spojky zo strany, ktorá je tvarovaná tak, aby bola vhodná na namontovanie spojky, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že teleso spojky a kryt sú vyrobené z izolačného materiálu, výhodne plastu, navrhnuté ako jednotka (12) v jednom kuse, spojené zadnou stenou (14), ďalej má vložku(50, 150, 250), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu,nesúcu závitovú plochu (55, 155, 255), vyrobenú z elektricky vodivého materiálu, a kontakmú plochu, výhodne kontaktnú plochu (57, 157, 257) tvaru prstenca, pričom táto vložka (50, 150, 250) sa dá umiestniť do lôžka (30), vytvoreného bočnou plochou (21) dielu (20) telesa spojky tejto jednotky (12), a plochou (41) krycieho dielu (40) tejto jednotky (l 2), protiľahlou k tejto bočnej ploche (21), vložka(50, 150, 250) má na svojej bočnej ploche časť, vhodnú na pripojenie prúdu k nej, a je tu otvor (33) na bočnej stene krycieho dielu (40), ponechávajúci bočnú plochu vložky(50, 150,250), vhodnú na pripojenie prúdu k nej, nekrytú, a vložka (50, 150, 250) je zabezpečená proti otáčaniu v lôžku(30) tvarovým stykom a/alebo zachytením zariadenia, pripojeného k boku vložky (S 0, 150, 250), vhodnému na pripojenie prúdu k nemu, na okraji otvoru (33).2. Spojka (10) podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že vložka (S 0, 150, 250) je zabezpečená proti vytiahnutiu z lôžka (30) takou konštrukciou, že bud bočná plocha vložky, vhodná na pripojenie prúdu k nej, alebo zariadenie, pripojene k bočnej ploche vložky (50, 150,250), vhodnej na pripojenie prúdu k nej, je zachytené na okraji otvoru (33).3. Spojka (10) podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že bočnou plochou vložky (50,150, 250), vhodnou na pripojenie prúdu k nej, je časť (59,159, 259) hrubšej strany, ktorá je umiestnená do otvoru(33) bočnej steny krycieho dielu (40), výhodne vyčnievajúc

MPK / Značky

MPK: B23K 9/32

Značky: spojka, horáka, zváracieho, pripojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-284790-spojka-na-pripojenie-zvaracieho-horaka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka na pripojenie zváracieho horáka</a>

Podobne patenty