Číslo patentu: 284726

Dátum: 14.09.2005

Autor: Fecko Tibor

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prevodovka, najmä planétová prevodovka, obsahuje základné teleso (40) a najmenej jedno rotačné výstupné teleso (50), kruhovitý obežný priestor (1) vytvorený v priestore ložiska výstupného telesa (50) a vymedzujúce obežné plochy (40e, 44b, 59a a 59b) valivých teliesok (47). Niektoré valivé telieska (47) sú situované vzhľadom na os otáčania (40a) približne v axiálnom smere prevodovky, zatiaľ čo ostatné valivé telieska (47') sú situované približne v radiálnom smere.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka prevodovky, najmä planétovej prevodovky so základným telesom, s výstupným telesom otočne uloženým vzhľadom na toto základné teleso a najmenej jedným, medzi základným telesom a výstupným telesom vytvoreným medzikruhovým priestorom, v ktorom sú umiestnené cylindrické valivé telieska s rôzne orientovanými osami otáčania, pričom niektoré valivé telieska sú umiestnené približne rovnobežne s osou základného telesa,zatial čo ostatné valivé telieska sú umiestnené približne kolmo na túto os.Pri známych prevodovkách uvedeného typu tak, ako sú napríklad opísané v prihláške W 0 95/22017, sú výstupné telesá uložené v základnom telese prostrednictvom cylindrických prvkov. Pritom je vytvorených viac obežnýeh priestorov, V ktorých sú radiálne alebo axíálne umiestnené valivé telieska. To má za následok, že prevodovka má v axiálnom smere nežiaduce rozmery. Ďalšia nevýhoda, ktorou sa vyznačujú pôvodné prevodovky, spočíva V tom, že sú potrebné najmenej dva obežné priestory a súčasti, ktoré ich vytvárajú, musia byt uložené na veľmi presných ložiskách. To spôsobuje, že výroba prevodovky je nielen časovo, ale aj finančne náročná. Okrem toho sú napríklad v US patentových spisoch l 269 235 3 275 39 3 814 488 4 479 683 alebo v nemeckom patentovom spise 859 699 opisané ložiská, ktoré sú prispôsobené na prenášanie radiálnych a axiálnych síl a pozostávajú z vonkajšieho krúžku, vnútomého krúžku a vodiacich prvkov (s kotvou alebo dištančnými telieskami) na valivé telieska uložené medzi krúžkami. Krúžky, vyrobené so značnou presnosťou a teda s vysokými nákladmi, s deñnovanou radiálnou a mtiálnou hrúbkou stien majú však tú nevýhodu, že pri namontovani samy zaberajú priestor, a to na úkor vedenej časti. Nevýhodu jestvujúcich ložísk je potrebné vidiet nakoniec aj v tom,že ložiská musia byť na príslušné súčasti jednotlivo prispôsobené. To sa týka zvlášť rozmerov (axiálna dĺžka a radiálna hrúbka) krúžkov.Podstata vynálezu prevodovky, najmä planétovej prevodovky so základným telesom, s výstupným telesom otočne uloženým vzhľadom na toto základné teleso a najmenej jedným, medzi základným telesom a výstupným telesom vytvoreným, obežným priestorom, v ktorom sú umiestnené valivé telieska s rôzne orientovanými osami otáčania, pričom niektoré valivé telieska sú umiestnené približne rovnobežne s osou základného telesa, zatial čo ostatné valivé telieska sú umiestnené približne kolmo na túto os, spočíva v tom, že obežný priestor je vymedzený obežnými plochami a že vzdialenosť protiľahlých obežnýeh plôch zodpovedá približne priemeru valivých teliesok.Následne sú uvedené ďalšie možné riešenia v rámci podstaty uvedeného vynálezu prevodovky a výhodné tvorívé konštrukčné rozvinutia ich častí.Axiálny prierez obežného priestoru je štvorhranný. Susedné obežnć plochy sú vzájomne usporiadané približne v pravom uhle. Výstupné teleso a/alebo základné teleso sú v mieste uloženia vybavené obvodovýrn stupňovitým osadením, ktorého steny vymedzujú obežnć plochy. Osadenie jezostupné vzhľadom na os. V základnom telese a/alebo výstupnom telese je vzhľadom na osadenie vytvorené doplňujúce obežnć osadenie. Radiálna obežná plocha ležiaca oproti radiálne smerujúcej obežnej ploche výstupného telesa je súčasťou krúžku urniestneného v prevodovke. Radiálna hrúbka krúžku je väčšia ako radíálna výška obežného priestoru. Axiálna dĺžka valivých teliesok je menšia ako ich priemer. Medzi dvoma susediacimi valivými telieskami je vždy umiestnené dištančné teliesko, ktoré je vybavené aspoň jedným mazacím otvorom. Dištančné teliesko je vybavené konkávnymi valivýmí plochami, ktoré tvarovo zodpovedajú styčným plochám valivých teliesok. Osi valivých plôch prebiehajú rovnobežne na osi priradených valivých teliesok. Ostatné plochy dištančného telieska sú umiestnené v určitej vzdialenosti od obežnýeh plôch. Prevodovka obsahuje najmenej jedno základné teleso v tvare kolesa s vnútomým ozubenim, najmenej jedno výstupné teleso otočne uložené vzhľadom na toto koleso a vstupný hriadeľ s najmenej jednou excentrickou časťou, na ktorej je otočne uložené aspoň jedno koleso s vonkajším ozubenim,ktoré je v zábere s vnútomým ozubenim, pričom medzi týmto kolesom a výstupným telesom je umiestnené transformačné teleso prevádzajúce planétové pohyby kolesa na rotačné pohyby výstupného telesa. Prevodovka má dve výstupné telesá, medzi ktorými je medzera, a ktoré sú navzájom spojiteľne na zamedzenie vzájomného otáčania. Ložisko prevodovky má cylindrické valivé telieska, ktoré sú umiestnené v obežnom priestore s obežnými plochami, pričom niektoré valivé telieska sú vo vzťahu k osi otáčania prevodovky umiestnené axiálne, zatiaľ čo ostatné valivé telieska sú umiestnené radiálne. Ložisko má medzi vždy dvoma susediacimi valivýmí telieskami vložené dištančné telieska. Dištančné teliesko ložiska je z plastu alebo kovu. Z uvedeného vyplýva, že vynález je uskutočniteľný v každom prípade vtedy, ak je medzi základným telesom a výstupným telesom vytvorený aspoň jeden medzikruhový dutý priestor, ktorý slúži ako obežný priestor na valivé telieska, pričom v tomto obežnom priestore sú umiestnené prednostné iba valivé telieska, takže v ňom nie je uložený žiaden dodatočný vonkajší krúžok, vnútomý krúžok, prípadne klietka. Niektoré valivé telieska sú orientované tak,že zachytávajú sily pôsobiace medzi základným telesom a výstupným telesom, zatiaľ čo iné valivé telieska sú orientované približne kolmo na skôr uvedené valivé telieska a slúžia nato, aby zachytávali radiálne sily pôsobiace medzi základným telesom a výstupným telesom. Zvlášť výhodné je tvarovat valivé telieska tak, aby ich radiálny prierez bol kruhový. Tento prierez môže byt pritom konštantný, ale môže sa tiež smerom od stredu valivého telieska kontinuálne zvyšovať alebo znižovať. V najjednoduchšom uskutočnení vynálezu sa dáva však prednosť pôvodným, s vysokou presnosťou vyrábaným valivým telieskam v tvare valčekov. V týchto prípadoch sa dosiahne zvlášť presné uloženie výstupného telesa už vtedy, keď obežnć plochy vytvorené vo výstupnom telese a základnom telese sú zodpovedajúcim spôsobom opracované a formované. To je možné už s minimálnou technickou náročnosťou, najmä potom stači, keď na obidvoch telesách sú vytvorené osadenia, ktoré spoločne vymedzujú požadovaný obežný priestor. Týmito navrhovanýrni krokmi sa vytvorí prevodovka, pri ktorej funkciu pôvodných ložiskových krúžkov preberá základné teleso a výstupné teleso. Prevodovka sa tak stáva súčasťou ložiska,respektive ložisko je integrálnou súčasťou prevodovky. Individuálne vyhotovenie ložiska vo vzťahu k prevodovke odpadá a nie je tak ďalej nutné. To má však za následok, že valivé telieska možno umiestniť do najkrajnejšej radiálnej oblasti výstupného telesa bez toho, aby však bolo nutnézmenšiť vonkajší priemer kotúčového výstupného telesa. Toto vyhotovenie sa výhodne používa pri prevodovkách s vysokým prevodovým pomerom.Hlavné výhody vynálezu možno zhrnúť takto- značné zníženie počtu jednotlivých súčasti, ktoré slúžia na uloženie výstupného telesa vzhľadom na základné teleso,pretože nie sú potrebné krúžky (vonkajšie a vnútomé), ako aj klietky na valivé telieska- navrhnuté ložisko je nezávislé od typu prevodovky, zvlášť od jej veľkosti a druhu- ložisko môže byt umiestnené V okrajovej radiálnej oblasti výstupného telesa, teda V oblasti, V ktorej dochádza k maximálnemu prenosu síl zo základného telesa na výstupné teleso a tým sa môže tiež lepšie využít Vnútomý priestor prevodovky- opracovaníe výstupného a/alebo základného telesa, pokiaľ ide o zhotovenie obežného priestoru 1 je jednoduché,zvlášť, keď sa tieto kroky obmedzujú na vytvorenie osadenia- sú potrebné iba pôvodné, osvedčené súčasti vyrábané v masovej produkcii s veľkou presnosťou, totiž cylindrické valive telieska, ktoré nevyžadujú žiadnu zvláštnu úpravu alebo tvar- maximalizácia vonkajšieho a vnútomého priemeru pri výstupnom telese a základnom telese taktiež s ozubeniami,pričom moment (M r x F) sa pri konštantnej sile zvyšuje. Na základe tejto skutočnosti je možné vytvoriť tiež ostatné častí prevodovky, napriklad vstupný hriadeľ, telesá atď. s väčšími rozmermi.Vytvorenie obežného priestoru je zjavne jednoduchšie a jeho rozmery možno zaistiť už vo výrobe. Pôvodné obežné priestory známe zo stavu techniky, ktoré sú sklonené vzhľadom na os o cca 45 ° a sú teda vytvorené v tvare dvoch V-drážok, z ktorých je vytvorená V-drážka vo východiskovom telese, zatial čo druhá V-drážka je vytvorená v základnom telese, nie sú V rámci tejto kumulácie žiadnou výhodou. To vyplýva zo skutočnosti, že pravouhlé a axiálne zvonku otvorené osadenie (pozri obr. 5) V základnom telese, respektíve výstupnom telese, je V skutočnosti jednoduchšie, rýchlejšie a presnej šie pri výrobe, ako otvorená radiálna drážka v tvare V (zápich) v tých istých telesách. Navyše je nutné, aby V pripade obežného priestoru V tvare dvojitej V-drážky bolo buď základné teleso a/alebo výstupné teleso zložené z dvoch častí, ktoré sú V smere osi navzájom spojiteľné, čo sa uskutočňuje obvykle pomocou skrutiek. Jedno základné teleso alebo výstupné teleso zložené z dvoch časti má však vzhľadom na uloženie valivých teliesok celkom iné vlastnosti (pevnosť, pružnosť, vôľa atdĺ), ako teleso z jedného kusa podľa vynálezu, čo sa bezprostredne prejaví na podstatných vlastnostiach prevodovky (stabilita, kompaktnosť atdĺ).V neposlednom rade je treba tiež poukázať na skutočnosť, že v obežnom priestore podľa vynálezu dochádza k prenosu sily priamo, zatiaľ čo pri drážkach V tvare V (zápich) vystupuje vždy viac silových zložiek (výslednica je súčet dvoch silových vektorov, čo je nežiaduce).Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú schematický znázornená príklady uskutočnenia vynálezu tak, že jednotlivo predstaVujú obr.l - prevodovku v rozobranom stave obr.2 - prevodovku znázomenú na obr.l V zmontovanom stave a V axiálnom reze obr.3 - rez pozdĺž linie III-III V obr.2obr.7 - rez pozdĺž línie VIII v obr.6Na obrázkoch l, 2 a 3 je znázomená prevodovka. Vstupný hriadeľ 10 s valčekmi 12 má dve excentrické časti 17, ktoré sú navzájom pootočené o 180 °. Časti 17 nesú otočne uložené kolesá 30 s vonkajším ozubením 33 a strednými otvonni 31. Kolesá 30 majú viac priechodných axiálnych otvorov 32, ktoré sú rozmiestnené rovnomeme okolo osi kolies 30. Na obvode excentrických častí 17 sú vytvorené obežné dráhy na valčeky, ktoré slúžia ako ložiskové telesá kolies 30. Vstupný hriadeľ 10 je spojený s motorovým hriadeľom hnacieho motora pomocou neznázomenej pružiny. Motor je spojený so základným telesom 40, ktoré je vytvorené ako koleso s vnútomým ozubením 4 pomocou iného telesa a skrutiek. Kolesá 30 sú V strede umiestnené medzi výstupnými telesami 50 vytvorenými ako kruhové príruby, ktoré sú navzájom spojené spojovacimi prvkami 60. Spojovacie prvky 60 prechádzajú bez dotyku otvormi 32 kolies 30, tak že príruby - výstupné kolesá 50 sú navzájom pevne spojiteľnć. Pár prírub 50 je otočne uložený na kolese 40 s vnútomým ozubením 41. Koleso 40 zaberá s vonkajším ozubením kolies 30. Osi kolies 30 prechádzajú rovnobežne s osou 40 a kolesa 40, avšak sú excentricky predsadené o vzdialenosť e. Príruby 50 sú vybavené vodiacimi plochami/dráhami 54 a, ktoré vymedzujú lineárne vedenie 50 b, Vedenie 50 b je umiestnené priečne na os príruby 50. Každé koleso 30 je vybavené vodiacimi dráhami 34 a a 34 b, ktoré vymedzujú lineárne vedenie 30 b, pričom obidve lineárne vedenia sú umiestnené priečne na os kolesa 30. Na obidvoch stranách prevodovky je medzi prírubou 50 a kolesom 30 umiestnené transfonnačné teleso 70 v tvare kríža. Transfomiačné teleso 70 má v dvoch kolmo na seba definovaných smeroch vytvorené dráhy 74 a 74 b, respektíve 75 a a 75 b a síce tak, že tieto dráhy sú usporiadané posuvne v dvoch kolmo na seba vedených smeroch. Jedno lineáme vedenie je vytvorené na prírube 50, zatial čo teleso 70 je posuvne uložené v inom smere vo vedení 30 b na kolese 30. Obidve príruby 50 a teleso 70 majú vyhotovené stredné otvory 51, respektíve 71. Vstupný hriadeľ 10 je na svojich obidvoch koncoch uložený v stredných otvoroch 51 prírub 50. Vstupný hriadeľ 10 prechádza bez dotyku otvormi 7 telesa 70. Vnútomý priemer otvoru 71 je pritom aspoň o Ze väčší, ako vonkajší priemer časti vstupného hriadeľa 10, ktorá prechádza otvorom 71. Vodiace plochy 54 a a 54 b, ktorými je vybavená každá priruba 50, sú vytvorené na obidvoch protiľahlých stranách dorazov 55 a a 55 b. Dorazy 55 a a 55 b sú vytvorené ako symetrické páry a sú umiestnené na čelnej strane príruby 50. Vodiace plochy 54 a a 54 b sú vytvorené priamo na dorazoch 55 a a 55 h príruby 50. Možno ich vyhotoviť aj ako ploché lišty, ktoré sú pripewiené na protiľahlých stranách dorazov 55 a a 55 b. V dorazoch 55 a a 55 b prímby 50 sú vyhotovené axiálne otvory/vŕtanie 53 a a 53 b. Vodiace dráhy, ktorými je vybavené každé koleso 30, sú vytvorené na protiľahlých stranách dorazov 55 b. Sú vytvorené navzájom protiľahlými pármi, ktoré sú vybavené stredovo na čelnej strane kolesa 30. Axiálne otvory 32 kolesa 30 sú usporiadané do kruhu medzi pármi dorazov. Vodiace dráhy 34 a a 34 b sú vytvorené priamo na dorazoch 55 a a 55 b kolesa 30. Môžu však byt tiež vytvo SK 284726 B 6rené ako ploché lišty, ktoré sú pripevnené na protiľahlých stranách dorazov.Teleso 70 je vybavené ramenami/pákami, ktoré sú uložené v kruhovom výreze. Jeden pár protiľahlých ramíen je vybavený vodiacimi dráhami, pomocou ktorých je teleso 70 posuvne uložené v lineárnom vedení 50 b príruby 50. Druhý pár protiľahlých ramíen má tiež vyhotovené rovnobežné vodiace dráhy, pomocou ktorých je teleso 70 posuvné uložené v lineámom vedení 30 b kolesa 30. Medzi vodiacimi plochami 54 a a 54 b lineámeho vedenia príruby 50 a vodiacimí plochami telesa 70, pomocou ktorých je teleso 70 posuvne uložené vo vedení 50 b, sú umiestnené valivé telieska 80. Presne takéto je vyhotovenie aj pri vodiacich dráhach 34 a a 34 b lineámeho vedenia 30 b na kolese 30 a vedeniach telesa 70, v ktorých je posuvné uložené teleso 70. V obidvoch prípadoch je vedenie telesa 70 zaistené pomocou valivých teliesok 80, 90, ked vykonávajú vzhľadom na koleso, ako aj na prirubu 50 a os 40 a oscilačný pohyb. Vnútorné ozubeníe 41 kolesa 40 sa skladá z valčekov, ktoré sú uložené v axiálnych drážkach. Axiálne drážky sú rozmiestnené rovnomeme na vnútomom povrchu kolesa 40. Ide totiž o ozubené kolesá, ktorých zuby sa prednostné skladajú z valčekov. To iste platí pre vonkajšie ozubeníe 33 kolesa 30, ktoré sa skladá z teliesok kruhového prierezu. Tieto telieska sú tak isto uložené v axiálnych drážkach. Axiálne drážky sú rozmiestnené rovnomeme na vonkajšom obvode kolesa 30. V oblasti styku príruby 50 a kolesa 40 sú vytvorené radiálne obežné dráhy, respektíve obežné priestory 1,v ktorých sú uložené valivé telieska 47 a 47 s dištančnými telieskami 49. Pomocou axiálnych dištančných krúžkov možno nastavit požadované predpätíe ložiska v axiálnom smere.Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tejto prevodovky sú opísané v prihláške W 0 95/22017.Na dorazoch 55 a a 55 b príruby 50 sú umiestnené dištančné prvky 52. Tieto dištančné prvky 52 prechádzajú s vôľou axiálnymi otvormi 32 kolesa 30, pričom sú vybavené axiálnymi otvormi 53 a a 53 b. Týmito otvormi prechádzajú spojovacie prvky 60. Pritíahnutim skrutkových matic vymedzujú čelné strany dištančných prvkov 52 polohu obidvoch prirub.Ďalej z obr. 2, obr. 4 a obr. 6 vyplýva, že medzi základným telesom 40 a medzi výstupnými telesami 50 (prírubami) sú vytvorené dva medzikruhové obežné priestory 1 s obežnými plochami 40 e, 44 b, 59 a a 59 b na valivé telieska 47 a 47. Niektoré valivé telieska 47 sú vo vzťahu k osi otáčania 40 a prevodovky situované v približne axiálnom smere, zatial čo iné valivé telieska 47 sú situované približne radiálne. Obežný priestor 1 má v smere axiálnom štvoruholnikový prierez. V znázomenom príklade uskutočnenia je kvadratický. Pritom vytvárajú obežné plochy 40 e, 44 b,59 a a 59 b páry obežných plôch 40 e a 59 a ako aj 44 b a 59 b. Zvláštnosť týchto párov obežných plôch spočíva všeobecne V tom, že vymedzujú protiľahlé rovnobežné plochy, z ktorých je vždy jedna plocha vytvorená v základnom telese 40,respektive v dištančnom krúžku 44, zatiaľ čo protiľahlá plocha je vytvorená vždy vo výstupnom telese 50. Pokial nie je dištančný krúžok 44 k dispozicii, je obežná plocha 44 b vytvorená priamo na základnom telese 40. Podobné je to aj pri ostamých obežných plochách 40 e, 59 a a 59 b, ktoré môžu byť na jednej strane súčasťou ložiskových krúžkov(ktoré sú prevádzkovo spojené so základným telesom 40,respektíve výstupným telesom 50) a na druhej strane tiež súčasťou základného telesa 40, respektive výstupného telesa 50. V závislosti od toho sú Volené aj materiály základného, prípadne výstupného telesa 40 a 50. Pritom sú susedné obežné plochy vždy usporiadané tak, že sú na seba približ ne kolmé. Obežné priestory 1 sú prednostné vytvorené tak,že východiskové teleso 50 má v oblasti uloženia obežné osadenie 59, ktorého steny vymedzujú obežné plochy 59 a a 59 b. Pritom sa osadenie 59 stupňovito znižuje v smere na os 40 a prevodovky a smeruje dovnútra respektíve von. Na výstupnom telese 40 je vytvorené doplňujúce osadenie 59,na ktorom je uložený krúžok 44. S cieľom minimalizovať výrobné náklady na prevodovku tvorí radiálne smerujúca obežná plocha 44 b, ktorá je situovaná priľahlo proti radiálne smerujúcej obežnej ploche 59 b výstupného telesa 50 súčasť krúžku 44 urniestneného v prevodovke. Pritom je radiálna hrúbka krúžku 44 volená väčšia, ako je radiálna výška obežného priestoru 1. Axiálna čelná strana krúžku 44 môže byt opracovaná zvlášť jednoduchým spôsobom a aj tak zaistiť požadované vlastnosti ložiska.Ďalej z obr. l, 3 a 5 vyplýva, že axiálna dlžka valivých teliesok 47 a 47 je kratšia, ako je ich priemer a že medzi vždy dvoma susednými valivými telieskarni 47 a 47 je umiestnené vždy jedno dištančné teliesko 49, ktoré je vybavené konkávnymi valivými plochami 49 a a 49 b, ktoré zodpovedajú svojim tvarom tvaru valcových teliesok 47 a 47, s ktorými sú v styku. Pritom sú osi valivých plôch 49 a a 49 b rovnobežne s osami priradených valivých teliesok 47 a 47. Ostatné plochy 49 c, 49 b a 49 e dištančných teliesok 49 sú v styku s obežnými plochami 40 e, 44 b a 59 a a 59 b. Obežné plochy môžu mať iný profil a môžu mať napríklad konvexný prierez, čím sa dosiahne lepšie odvaľovanie a nižšie opotrebovanie valivých teliesok 47 a 47.Zvláštnost prevodovky znázornenej na obr. 4 spočíva v tom, že sa základné teleso 40 skladá z troch vzájomne spojiteľných krúžkov 40, 40 a 40, pričom krúžok 40 je vytvorený ako koleso s vnútomým ozubením 41. Koleso 40 je pritom vyrobené z vysoko akostného materiálu, napríklad z ocele, zatial čo krúžky 40 a 40 nemusia tieto požiadavky bezpodmienečne spĺňať. Pri krúžkoch 40 a 40 nejde vo vzťahu ku kolesu 40 bezpodmienečne o súčiastky vyrobené s vysokou presnosťou. Skôr postačuje,ked sú vyrobené s dostatočnou presnosťou ich obežné plochy 40 e, ktoré sú v styku s valivými telieskami 47. Ako zvlášť vyplýva z obr. 5, tvoria valivé telieska 47 a 47 a dištančné telieska 49 spolu so základným telesom 40 a výstupným telesom 50 ložisko s obežným priestorom 1. Pritom dištančné telieska 49 zaručujú, že valivé telieska 47 a 47 zaujmú požadovanú polohu a že si ju aj zachovajú. Všeobecne by mohli osi valivých teliesok 47 vzhľadom na os 40 a prevodovky zvierat uhol 5 °, 10 ° alebo dokonca 30 °. To isté plati tiež pre valivé telieska 47, ktoré vzhľadom na os 40 a môžu zvierat uhol 85 °, 80 ° alebo 70 °. Zvlášť priaznivý prenos sil pôsobiacich z výstupných telies 50 na základné teleso 40 je však dosiahnuteľný, ak osi valivých teliesok 47 a 47 sú v podstate rovnobežné, respektive kolmé na os 40 a.Pri uskutočnení podľa obr. 6 a obr. 7 ide o prevodovku s krížom 70 a dvoma obežnými priestonni l, v ktorých sú uložené axiálne a radiálne situované valivé telieska 47, 47. Obežné priestory 1 sa nachádzajú však iba na jednej strane kríža 70 a preto je tu k dispozicii iba jedno výstupné teleso 50. Spojovacie prvky 60 tu už taktiež nie sú potrebné. Základné teleso prevodovky sa skladá z venca 40 ložiskového krúžku 40 a uzáveru 40. Konečne obr. 8, Sa a 8 b znázorňujú dištančné telieska 49 s otvorom 2, v ktorom môže byť uložené mazívo na ložisko.Ložisko vytvorené z valivých teliesok 47 a 47 a dištančných teliesok 49 možno zostaviť vopred a potom vložit do obežného priestoru 1. Tieto časti však možno v obežnom priestore 1 zostaviť tiež priamo. V prvom prípade možno postupovať tak, že valivé telieska a dištančné telies SK 284726 B 6ka sú držané spolu pomocou spojovacích materiálov, ktoré sa pri prevádzke prevodovky rozpustia. Tieto spojovacie materiály môžu byt vložené do maziva.Celkom všeobecne tu ide o prevodovku so základným telesom 40, ktoré je vytvorené ako koleso s vnútomým ozubením 41 s najmenej jedným výstupným telesom 50 uloženým otočne vzhľadom na koleso 40, ako aj so vstupným hriadeľom 10 s najmenej jednou excentrickou časťou 17, na ktorej je uložené najmenej jedno koleso 30 s vonkajším ozubením 33, ktoré zaberá s vnútomým ozubením 41. Pritom je medzi kolesom 30 a príslušným výstupným telesom 50 umiestnené transformačné teleso 30, ktoré prevádza planetárny pohyb kolesa 30 na rotačný pohyb výstupného kolesa 50. Výstupné telesá 50 a 50 sú umiestnené v určitej vzdialenosti od seba a navzájom spojené proti otáčaniu.Prevodovka znázomená na obr. 6 a obr. 7 má iba jedno transformačné teleso 50. Na vyrovnanie obvodového zaťaženia telesa 70 slúži protizávažie. Ďalej je tu znázomená excentricita a tiež vzdialenosť medzi osou 30 a kolesa 30 a osou 40 a základného telesa 40.Vynález sa týka tiež ložiska na prevodovky tohto druhu, ktoré obsahuje valivé telieska 47 a 47, ktoré sú umiestnené v obežnom priestore l s obežnými plochami 40 e, 44 h,59 a a 59 b. Pritom sú niektoré valivé telieska 47 usporiadané vzhľadom na os otáčania 40 a prevodovky v približne axiálnom smere, zatiaľ čo ostatné valivé telieska 47 v približne v radiálnom smere.1. Prevodovka, najmä planétová prevodovka so základným telesom, s výstupným telesom otočne uloženým vzhľadom na toto základné teleso a najmenej jedným medzikruhovým priestorom, vytvoreným medzi základným telesom a výstupným telesom, v ktorom sú umiesmené cylindrické valivé telieska s rôzne orientovanými osami otáčania, pričom niektoré valivé telieska sú umiestnené približne rovnobežne s osou základného telesa, zatiaľ čo ostatne valivé telieska sú umiestnené približne kolmo na túto os, vyznačuj úca sa tým, že obežný priestor (l) je vymedzený obežnými plochami (40 e a 44 b a 59 a a 59 b) a že vzdialenosť protiľahlých obežných plôch(40 e a 59 a a 44 b a 59 b) zodpovedá približne priemeru valivých teliesok (47 a 47).2. Prevodovka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že axiálny prierez obežného priestoru (l) je štvorhranný.3. Prevodovka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že susedné obežné plochy (40 e a 44 b a 59 a a 59 b) sú vzájomne usporiadané približne V pravom uhle.4. Prevodovka podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že výstupné teleso (50) a/alebo základné teleso (40) sú V mieste uloženia vybavené obvodovým stupňovitým osadením (59), ktorého steny vymedzujú obežné plochy (59 a a 59 b).5. Prevodovka podľa nároku 1 až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že osadenie (59) je zostupne vzhľadom na os (40 a).6. Prevodovka podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že v základnom telese (40) a/alebo vo výstupnom telese (50) je vzhľadom na osadenie (59) vytvorené doplňujúce osadenie (59 a 59).7. Prevodovka podľa nároku 1 až 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že radiálna obežná plocha (44 b) ležiaca oproti radiálne smerujúcej obežnej ploche (59 a) vý stupného telesa (50) je súčasťou krúžku (44) umiesmeného v prevodovke.8. Prevodovka podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že radiálna hrúbka krúžku je väčšia ako radiálna výška obežného priestoru (l).9. Prevodovka podľa nárokov 1 až 8 s valivými telieskami,vyznačuj úca sa tým,žeaxiálnadĺžka teliesok (47 a 47) je menšia ako ich priemer.10. Prevodovka podľa nárokov 1 až 9, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že medzi dvoma susediacin-ii valivými telieskami (47 a 47) je umiestnené dištančné teliesko(49), ktoré je vybavené aspoň jedným mazacim otvorom(2) 11. Prevodovka podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že dištančné teliesko (49) je vybavené konkávnymi valivými plochami (49 a a 49 b), ktore tvarovo zodpovedajú styčným plochám valivých teliesok (47 a 47).12. Prevodovka podľa nároku 11, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že osi valivých plôch (49 a a 49 b) prebiehajú rovnobežne na osi priradených valivých teliesok13. Prevodovka podľa nárokov 10 až 12, V y z n a č uj ú c a s a tý m , že ostatné plochy (49 a, 49 d a 49 a) dištančného telieska (49) sú umiestnené v určitej vzdialenosti od obežných plôch (40 e, 44 b, 59 a a 59 b).14. Prevodovka podľa nárokov 1 až 13 s najmenej jedným základným telesom (40) v tvare kolesa s vnútorným ozubením (41), s najmenej jedným výstupným telesom (50) otočne uloženým vzhľadom na toto koleso a so vstupným hriadeľom (10) s najmenej jednou excentrickou časťou(17), na ktorej je otočne uložené aspoň jedno koleso (30) s vonkajším ozubením (39), ktoré je v zábere s vnútomým ozubením (41) a medzi kolesom (30) a výstupným telesom(50) je umiestnené transformačné teleso (70) prevádzajúce planétové pohyby kolesa (30) na rotačné pohyby výstupného telesa.15. Prevodovka podľa nároku 14 s dvoma výstupnými telesami (50 a 50), medzi ktorými je medzera a ktoré sú navzájom spoj iteľné na zamedzenie vzájomného otáčania.16. Ložisko prevodovky podľa nárokov 1 až 15 s valivými telieskami, ktoré sú umiestnené v obežnom priestore s obežnými plochami, vyznačujúce sa tým,že niektoré valivé telieska (47) sú vo vzťahu na os otáčania(40 a) prevodovky umiestnené axiálne, zatiaľ čo ostatné valivé telieska (47) sú umiestnené radiálne.17. Ložisko podľa nároku 16, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi vždy dvoma susednými valivými telieskami (47 a 47) sú umiestnené dištančné telieska.18. Ložisko podľa nároku 17, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že dištančné teliesko (49) je z plastu alebo z kovu.

MPK / Značky

MPK: F16H 57/02, F16H 1/32, F16C 19/34

Značky: převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-284726-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka</a>

Podobne patenty