Chladnička s osvetľovacím systémom

Číslo patentu: 284067

Dátum: 30.07.2004

Autor: Bousfield Anthony

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Osvetlenie je poskytnuté panelom (11 alternatívne 21, 32, 33, 34, 43, 51, 62, 72) s bočným osvitom, ktorý je v podstate z transparentného materiálu, a tento panel (11 alternatívne 21, 32, 33, 34, 43, 51, 62, 72) má dva protiľahlé povrchy (40, 41), z ktorých aspoň jeden sa nachádza vnútri chladničky (3), pričom na tento aspoň jeden povrch (40, 41) je aplikovaná matica bodov (12) na dosiahnutie svetlovodivého efektu vnútri chladničky (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka osvetľovacieho systému, najmä osvetľovacieho systému chladničiek používaných v domácnostiach.Vnútro konvenčných domácich chladničiek je osvetlene jediným svetelným zdrojom tvoreným obvykle žiarovkou,pričom tento svetelný zdroj je usporiadaný vnútri transparentnćho krytu a nachádza sa na jednej z vnútomých strán chladničky. Tento svetelný zdroj je uvedený do činností vhodným elektromechanickým spínacím zariadením, ktoré je ovládané otvorením alebo uzatvorením dveri chladničky. Uvedený svetelný zdroj obvykle poskytuje osvetlenie s nízkou intenzitou v dôsledku jeho umiestnenia vnútri chladničky alebo nízkeho výkonu použitej žiarovky. Zlepšené osvetlenie dosiahnuté zvýšením počtu svetelných zdrojov obmedzuje úložnú kapacitu chladničky a zvyšuje investičné a prevádzkové náklady chladničky. Okrem toho uvedené zvýšenie počtu svetelných zdrojov vnútri chladničky tiež zvyšuje celkové množstvo tepelnej energie rozptýlenej v priestore chladničky. Toto zvýšenie celkového množstva rozptýlenej tepelnej energie spôsobuje nežiaduci prírastok teploty vnútri chladničky, ktorý sa musí kompenzovať zvýšeným chladiacim výkonom chladničky. Okrem toho nepretržite osvetlenie domácich chladničiek, čo je v prípade chladničiek s transparentnými dverami, cez ktoré sa môže sledovat obsah chladničky, je tiež nežiaduce vzhľadom na množstvo rozptýleného tepla zo svetelných zdrojov alebo intenzivnejšieho svetelného zdroja.V doterajšom stave techniky, najmä v patentovej prihláške EP-A-0549679, sú uvedené zobrazovacie systémy s bočným osvitom. V tejto patentovej prihláške je vyriešený problém súvisiaci s nerovnomemosťou osvetlenia systému s bočným osvetlením aplikáciou matice bodov na dva protiľahlě povrchy transparentnej dosky, ktorá je bočne osvetlená. V skutočnosti body z tejto matice odvádzajú svetlo ako vo svetelnom vlnovode z transparentnej dosky a matica je usporiadané tak, aby sa hustota uvedených bodov menila naprieč doskou na dosiahnutie rovnomemého osvetlenia.S prekvapením sa zistilo, že vnútomé osvetlenie domácej chladničky sa môže výrazne zlepšit použitím panelov s bočným osvitom a z transparentného materiálu, pričom na týchto paneloch je usporiadaná matica bodov tak, aby tieto body produkovali svetlovodivý efekt. Osvetlenie poskytnute panelom s bočným osvitom je rowiomemejšie distribuované v celom priestore chladničky. V dôsledku toho chladnička môže byt osvetlená svetelným zdrojom so zniženým výkonom v porovnaní s konvenčnými svetelnými zdrojmi používanými na osvetlenie chladničky. Teda ďalšia výhoda vynálezu spočíva v schopnosti poskytnúť nepretržité osvetlenie bez toho, aby sa výrazne zvýšilo množstvo rozptýleného tepla.Podľa jedného hľadiska je predmetom vynálezu chladnička s vnútomým osvetlením, ktoré je poskytnuté panelom s bočným osvetlením z podstate transparentného materiálu,pričom tento panel má dva protiľahle povrchy, z ktorých aspoň jeden sa nachádza vnútri chladničky, a na ktorý je aplikovaná matica bodov na dosiahnutie svetlovodivého efektu vnútri chladničky.V uvedenej chladničke sa môže použit jeden alebo viac panelov s bočným osvitom.Hoci panel s bočným osvitom môže byt bočný panel chladničky vrátane zadnej a stropnej časti, je výhodné, aby panel s bočným osvetlením tvoril policu chladničky, pričom na jeden povrch alebo výhodne na obidva protiľahlé povrchy panelu je aplikovaná matica bodov.Výhodne je panel s bočným osvitom tvorený akrylovou doskou, napr. akrylovou doskou, ktorú možno získat pod obchodným označením Perspex u firmy Imperial Chemical Industries plc. Táto doska výhodne obsahuje leskotvomú prísadu, napr. prísadu dostupnú pod obchodným označením Ovitex OB vo firme Cíba Specialty Chemicals (UK) Limited, na zlepšenie priepustnosti svetla na tejto doske.Obvykle je hrúbka panelu s bočným osvetlením nižšia ako 15 mm, výhodne v rozmedzí od 6 do 8 mm.Výhodne je na povrch panelu s bočným osvitom, ktorý nesie maticu bodov, priložená ochranná transparentné vrstva. Výhodné je najmä to, že uvedená transparentná vrstva je priložená priamo na povrch, ktorý nesie maticu bodov.Výhodne sa na povrch, ktorý nesie maticu bodov, aplikuje svetelný difuzér. Je najmä výhodné, ked tento svetelný difuzér tiež pôsobí ako uvedená ochranná vrstva. Uvedený svetelný difuzér je typicky tvorený fóliou z vhodného materiálu, napr. materiálu používaného pri paneloch s bočným osvitom, napr. akrylových dosiek, pričom táto fólia má výhodne hrúbku až 3 mm.Výhodne v prípade, že panel s bočným osvitom je bočným panelom chladničky, potom na povrch protiľahlý proti povrchu, ktorý nesie maticu bodov, je priložené reflexná vrstva. Táto vrstva je typicky tvorená fóliou z vhodného materiálu, napr. bielou alebo pigmentovou akrylovou fóliou, pričom táto fólia má hrúbku až 3 mm.V zvlášť výhodnom vyhotovení, v ktorom panel s bočným osvitom je umiestnený ako bočný panel, je tento panel s bočným osvitom súčasťou osvetľovaeej zostavy, ktorý zahŕňa tak svetelný difuzér, ako aj retlexnú vrstvu.Vo vynáleze poskytuje matica bodov konvenčný rozptyl svetla opísaný v stave techniky.Na poskytnutie rovnomemej distribúcie svetla z panelu s bočným osvitom je výhodne, aby sa časť povrchu pokrytého uvedenými bodmi zväčšovala s rastúcou vzdialenosťou od svetelného zdroja. Časť povrchu pokrytého uvedenými bodmi sa v typickom prípade pohybuje od 0,05 v tesnej blízkosti svetelného zdroja a od 0,15 do 0,55, napr. 0,16, v najvzdialenejšom mieste od svetelného zdroja. Hoci zväčšenie časti povrchu pokrytého uvedenými bodmi sa môže dosiahnut zvýšením počtu bodov na jednotku plochy,je výhodné, aby sa toto zväčšenie dosiahlo zväčšením priemeru uvedených bodov a teda body matice v tesnej blízkosti svetelného zdroja mali menší priemer a body vzdialenejšie od svetelného zdroja mali väčší priemer. Typický priemer bodov v tesnej blízkosti svetelného zdroja je približne 0,3 mm a priemer bodov v najväčšej vzdialenosti od svetelného zdroja je 0,7 mm. Výhodná je najmä matica bodov, v ktorej je vzdialenosť medzi stredmi priľahlých bodov konštantné.Uvedené body sú typicky biele. Ale na dosiahnutie žiaduceho estetického účinku sa môžu použiť body iné ako biele.Vo vynáleze sa môže použit jediný svetelný zdroj. Ale,najmä v pripade, že vzdialenosť, na ktorú sa svetlo prenáša vnútri panelu (v ďalšom texte je táto vzdialenosť označovaná ako prenosová vzdialenosť), je veľká, sa môžu použiť dva alebo viac svetelných zdrojov. Výhodne, v prípade, že prenosová veľkosť je veľká, dva alebo viac svetelných zdrojov je umiestnených na protiľahlých okrajoch panelu sbočným osvetlením. Typicky, jediný svetelný zdroj sa môže použiť V prípade, že prenosová vzdialenosť leží v rozmedzí 450 až 600 mm. Typicky, dva protiľahlé svetelné zdroje sa použili v prípade, že prenosová vzdialenosť leží v rozmedzí 900 až 1200 mm.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude viac zrejmý z opisu jeho príkladných vyhotovení, pričom v tomto opise budú odkazy na priložené výkresy, na ktorýchobr. l zobrazuje časť matice bodov na paneli s bočným osvitom, obr. 2 zobrazuje čiastočný rez osvetľovacou zostavou,ktorá zahŕňa panel s bočným osvitom, obr. 3 zobrazuje konvenčnú chladničku s možnými miestami uloženia panelu s bočným osvitom, obr. 4 zobrazuje konvenčnú chladničku s ďalšími možnýrni miestami uloženia panelu s bočným osvitom, obr. 5 zobrazuje usporiadanie svetelného zdroja pozdĺž okraja panelu s bočným osvitom, obr. 6 zobrazuje perspektivny pohľad na panel z bočným osvitom pozdĺž rezu A-A na obr. 5, obr. 7 zobrazuje rez konvenčnou chladničkou, pričom tento obrázok znázorňuje možne miesto uloženia panelu s bočným osvitom a svetelného zdroja, obr. 8 zobrazuje fotografiu konvenčnej chladničky, ktorá je osvetlená použitím konvenčného osvetľovacieho systému, obr. 9 zobrazuje fotografiu konvenčnej chladničky, ktorá je osvetlená použitím panelu s bočným osvetlením, pričom tento panel tvorí policu chladničky, aobr. 10 zobrazuje fotografiu konvenčnej chladničky,ktorá je osvetlená použitím panelu s bočným osvetlením,pričom tento panel je tvorený zadným panelom.Obr. 1 zobrazuje panel 11 s bočným osvetlením, na ktorého jednom povrchu je natlačená matica bodov 12.Z obr. 2, ktorý zobrazuje panel 21 s bočným osvetlenim, rovnaký ako panel na obr. l a vhodný na použitie ako bočný panel, je zrejmá osvetľovacia zostava zahmujúca svetelný difuzér 22 a retlexnú vrstvu 23.Z obr. 3, ktorý zobrazuje konvenčnú chladničku 3, sú zrejmé tri možné pozície uloženia panelu s bočným osvitom. Panel s bočným osvitom môže byt tvorený stropným panelom 32 a/alebo podlahovým panelom 33, pričom pri týchto paneloch je výhodné použitá osvetľovacia zostava rovnaká ako osvetľovacia zostava na obr. 2. Panel s bočným osvitom môže byť tiež tvorený polícovým panelom 34, pričom pri tomto paneli je výhodné, aby mal maticu bodov natlačenú na oboch povrchoch.Z obr. 4, ktorý zobrazuje konvenčnú chladničku, sú zrejmé dve možne pozície uloženia panelu s bočným osvitom. Panel s bočným osvitom môže byt tvorený zadným panelom 42 a/alebo bočným panelom 43.Z obr. 5 je zrejmý panel 5 s bočným osvitom a kryt svetelného zdroja 52 usporiadaného pozdĺž okraja panelu,pričom tento svetelný zdroj 51 je elektricky spojený káblom 53 s napájacím zdrojom a riadiacim mechanizmom 54.Z obr. 6 je zrejme to, že svetelný zdroj 61 tesne dosadá na okraj panelu 62 s bočným osvitom.Z obr. 7, ktorý zobrazuje rez konvenčnou chladničkou 71, je zrejmá možná pozícia panelu 72 s bočným osvitom asvetelného zdroja 73. Svetelný zdroj 73 môže byt umiestnený na vonkajšom povrchu 74 chladničky 71 a panel s bočným osvitom môže prenikať z vonkajšieho povrchu 74 cez penovú izoláciu 75 chladničky dovnútra chladničky.Obr. 8 znázorňuje osvetlenie konvenčnej chladničky pomocou konvenčnej žiarovky. Ako je z tohto obrázku zrejmé, osvetlenie je lokalizované do bezprostrednej blizkosti žiarovky a zvyšná čast vnútra chladničky zostáva relatívne miavá.Obr. 9 zobrazuje osvetlenie konvenčnej chladničky pomocou panelu s bočným osvitom, ktorý tvorí policu chladničky. Zdroj osvetlenia mal rovnakú intenzitu ako žiarovka použitá v chladničke na obr. 8. Ako je to zreteľne z uvedeného obrázku, osvetlenie je rovnomemejšie distribuované vo vnútomom priestore chladničky.Obr. l 0 zobrazuje osvetlenie konvenčnej chladničky pomocou panelu s bočným osvitom tvorený zadným panelom. Zdroj osvetlenia mal rovnakú intenzitu ako Žiarovka použitá v chladničke na obr. 8. Ako je zrejmé z tohto obrázku, osvetlenie je rovnomemejšie distribuované vnútri chladničky dokonca aj pri porovnani s panelom s bočným osvitom použitým na obr. 9.1. Chladnička s osvetľovacím systémom, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že osvetlenie je poskytnuté panelom (ll altematívne 21, 32, 33, 34, 43, 51, 62, 72) s bočným osvitom, ktorý je v podstate transparentného materiálu a tento panel (11 altematívne 21, 32, 33, 34, 43,51, 62, 72) má dva protiľahle povrchy (40, 41), z ktorých aspoň jeden sa nachádza vnútri chladničky (3), pričom na tento aspoň jeden povrch (40, 41) je aplikovaná matica bodov (12) na dosiahnutie svetlovodivého efektu vnútri chladničky (3).2. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že panel (11) s bočným osvitom je tvorený bočným panelom (21) chladničky (3).3. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že panel (21) s bočným osvitom je časťou svetelnej zostavy, ktorá zahrnuje svetelný difuzér (22) aplikovaný na povrch, ktorý nesie maticu bodov (12) a retlexnú vrstvu (23) aplikovanú na povrch, ktorý je protiľahlý kpovrchu, ktorý nesie maticu bodov (12).4. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku l, vyznačujúca sa tým, že panel (ll) s bočným osvitom je tvorený policovým panelom (34) chladničky (3).5. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, že panel (34) sbočným osvitom má maticu bodov (12) aplikovanú na obidva protiľahlé povrchy (41, 41).6. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa niektorého znárokov l až 5, vyznačujúca sa t ý m , že panel (ll altematívne 21, 32, 33, 34, 43, Sl,62, 72) s bočným osvitom je vytvorený z akrylovej dosky.7. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 6, vyznačujúca sa tým, žeakrylovádoska obsahuje optickú leskotvomú prísadu.8. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa niektorého znárokov 1 až 7, vyznačujúca sa t ý m , že na povrchu panelu (ll altematívne 21, 32, 33,34, 43, 51, 62, 72) sbočným osvitom, ktorý nesie maticu bodov (12), časť povrchu pokrytého bodmi sa zväčšujes rastúcou vzdialenosťou od svetelného zdroja.9. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 8, vyznačujúca sa tým, žečasťpovrchu pokrytého bodmi sa pohybuje od 0,05 vtesnej blízkosti svetelného zdroja aod 0,15 do 0,55 vnajväčšej vzdialenosti od svetelného zdroja.10. Chladnička s osvetľovacím systémom podľa nároku 9, vyznačuj úca sa tým, žezväčšeniečasti povrchu pokrytého bodmi je dosiahnuté zväčšením priemeru bodov.

MPK / Značky

MPK: F21V 8/00, F25D 27/00

Značky: osvětlovacím, chladnička, systémom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-284067-chladnicka-s-osvetlovacim-systemom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladnička s osvetľovacím systémom</a>

Podobne patenty