Prostriedok vo forme tablety na orálne podanie a jeho použitie

Číslo patentu: 283847

Dátum: 17.02.2004

Autor: Lowrey Fred

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prostriedok vo forme tablety na orálne podanie, ktorý obsahuje fentolamín, pričom čas rozpadu tablety je menej ako 20 minút, najmä jedna až desať minút, prípadne menej ako jedna minúta, na použitie na zlepšenie ľudskej sexuálnej odpovede. Fentolamín je vo forme fentolamín mezylátu alebo fentolamín hydrochloridu, pričom tableta obsahuje 5 až 80 mg fentolamín mezylátu, najmä 40 mg fentolamín mezylátu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prostriedku vo forme tablety na oralne podanie a jeho použitia ako vazodilatátora do krvného obehu človeka na modulovanie ľudskej sexuálnej odpovede.Doterajší stav tech nikyĽudská sexuálna odpoveď tak u mužov, ako aj u žien,vyplýva z komplexnej súhry psychologických, hormonálnych a ďalších fyziologických vplyvov, Jednou dôležitou stránkou ľudskej sexuálnej odpovede, ktorá je spoločná mužom i ženám, je erektilná odpoveď, ktorá vyplýva zo súhry medzi autonómnym nervovým systemom, endokrinným a obehovým systémom.Zlyhanie erektilnej odpovede je najbežnejšie u mužov a zaraďuje sa k impotencíi. Impotencia je neschopnosť samca dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu potrebnú na vagínálnu penetráciu a pohlavný styk. Pri pokusoch liečiť impotenciu boli vyskúšane mnohe prístupy, ktore zahŕňajú použitie externe alebo interne implantovanej protézy penisu(pozri napr. patent US 5 065 744, Zumanowsky). Pri pokusoch liečiť impotenciu bolo použite množstvo liekov a spôsobov podávania liekov. Napríklad patent US 3 943 246. Stürmer, zakladá liečbu impotencie mužov na bukálnom a pcrorálnom podávaní oxytocínu v dennej dávke 300 až 1500 medzinárodných jednotiek (I, U) alebo deamínooxytocínu v dennej rozdelenej dávke 150 až 250 I. U. Patent uvádza. že bukálne podávanie 100 l. U. trikrát denne počas 14 dni malo za následok zlepšenie ímpotencia erectíonis u 12 zo 16 liečených pacientov.Patent US 4 530 920. Nestor a kol., navrhuje možnosť,že podávanie nonapeptidových a dekapeptidových analógov agonistov hormónu uvoľňujúccho luteinizačný hormón môže byť použiteľné pri indukcii alebo zvýšení sexuálneho správania alebo liečbe impotencie alebo frigidity. Nestor a kol. navrhujú viaceré cesty podania analógov vrátane bukálncj, sublingválnej, perorálnej, parenterálnej, (vrátane subkutánneho, intramuskulámeho a intravenózneho podávania), rektálnej, vaginálnej a ďalšie.US patent č. 4 139 617. Grunwell a kol., navrhuje bukálne a ďalšie cesty podávania l 9-oxo-androst-5-ćnoir pre endokrinne sprostredkované zvýšenia libida u ľudí.US patent č. 4 863 91 l. Anderson a kol uvádza spôsoby liečenia sexuálnej dysfunkcie u cicavcov použitím biologicky oxidovateľného estrogénoveho derivatu prenikajúecho hematoencefalitickou bariérou. leden z údajných cieľov vynálezu Andersona a kol. je liečenie psychologickej impotencie u samcov. Výsledky testov ukázali, že lieky použite v tejto štúdii stimulovali chovanie vedúce k páreniu, zavedeniu penisu do vagíny a latenciu pri páreni pri kastrovaných krysách.Niekoľko publikácii navrhovalo na liečenie impotencie u mužov použitie rôznych vazodilatátorov. Pokusy využiť vazodilatátory na liečbu impotencie boli inšpirovane faktom, že vo významnom percenta prípadov impotencie bol pozorovaný vaskulogenny pôvod, t. j. impotencia vyplýyala z vaskulárnej insuficiencie.Voss a kol., US patent č. 4 801 587, podaný 31.januára 1989. uvádza použitie masti obsahujúcej vazodilatátor a nosič na lokálnu aplikáciu na penis impotentných mužov. Patent Vosse a kol. taktiež opisuje aplikáciu takejto masti do urctry penisu použitím katćtra, a taktiež viackrokový režim na aplikovanie vazodilatátorov do kože penisu. Navyše Voss a kol. navrhuje chirurgické odstránenie časti fibrózneho obalu obklopujúceho corpora cavernosum. a tým u ľahčenie penetrácie masti obsahujúcej vazodilatátor do corpora cavernosum. Vazodilatátory navrhované na použitie Vossom a kol. zahŕňajú papaverin, hydralazín, nitroprusid sodný, fenoxybenzamín a fentolamin. Patent Vossc a kol. ale neuvádza žiadnu informáciu týkajúcu sa aktuálnej účinnosti navrhovaných liečení alebo povahu odpovede na taketo liečenia.US patent c. 4 127 118, Latorre, opisuje liečenie mužskej impotencie priamou injekciou vazodilatačných liekov do COrpuS cavemosum a corpus spongiosum penisu použitím injekčnej striekačky ajedncj alebo viacerých subkutánnych ihiel. Konkrétnejšie patent Latorra navrhuje inlrakavemózne a intraspongiózne injekcie sympatomimetických amínov ako je nylidrín hydrochlorid, adrenergné blokujúce prípravky, akoje tolazolín hydrochlorid a priamo pôsobiace vazodilatátory, ako je izoxsuprín hydrochloricl a nikotinyl alkohol.Brindley, G. S (Br. J. Pharmac. 87 495 - 500, 1989) ukázal, že pri priamej injekcii do corpus cavernosum použitím subkutánnej ihly, spôsobili určité lieky povoľujúce hladké svalstvo vrátane fenoxýbenzamínu, fentolamínu,tymoxamínu. imipramínu, verapamilu, papaverínu a nañidrofurylu, erekciu. V tejto štúdii bolo pozorované, že injekcia príslušnej dávky fenoxybenzamínu alebo papaverínu je nasledovaná neochabujúcou erekciou trvajúcou hodiny. injekcie ďalších študovaných liekov navodili erekciu trvajúcu od 11 minút do 6,5 hodiny.Zorgniotti a ko 1 J. Ural. 133 39 - 41 (1985) dokázali. že intrakavernózna injekcia kombinácie papaverinu a fentolamínu môže mat za následok erekciu u inak impotentnćho muža. Podobne Althoľa kol., J. Sex Marital Ther. 17(2) 101 - 112 (1991) publikovali, že intrakavernózna injekcia papaverin hydrochloridu a fentolamín metansulfonátu mala za následok zlepšenú erektilnú schopnost u 84 injcktovaných pacientov. Ale v tejto štúdii bolo 57 odpadlíkov. u 26 pacientov sa vyvinuli tibrotické uzlíky, u 30 pacientov sa objavili abnormálne hodnoty pečcňových funkcií a u 19 pacientov podliatiny.Ďalšie štúdie opisujúce íntrakavernózne injekcie liekov použitím subkutánnych ihiel na liečbu impotencie opisujú Brindley, J. P/zysíol. 342 Z 4 (1983), Brindley, Br. J Psychiatr. 143 312 - 337 (1983), Virag, Lance ii 9780982) a Virag a kol., Angliolagy 35 z 79 - 87 (1984).Zatial čo intrakavernózna injekcia môže byt užitočná na navodeníe erekcie u impotentnćho muža. technika má mnohe nedostatky. Zjavnć nedostatky zahŕňajú bolesť, riziko infekcie, nepohodlic a interferenciu so spontánnosťou sexuálneho aktu. Pri použití injekčných metód sa taktiež prejavuje ako potenciálny problem priapizmus (predĺžená a inak bolestivá erekcia). Pozri napr. Brindley (1986). Ďalší problém vznikajúci v niektorých prípadoch intrakavernóznej injekcie zahŕňa vytváranie librotických lezií v penise. Pozri napr. Corrierc a kol. J. Ural. 140 615 - 617 (1988) a Larsen a kol., J. Ural 137 292 - 293 (1987).Fentolamín, pri ktorom bol preukázaný potenciál navodiť erekciu pri intrakavcrnóznej injekcii, bol taktiež podávaný pcrorálne, aby sa testovali jeho účinky u mužov, ktorí majú nešpecifickú erektilnú insuticienciu (Gwinttp, Ann. 1 m. Med. líjúl 1988. 162 - 163). v tejto štúdii 16 pacientov užívalo alebo placebo, alebo perorálne podávanú dávku 50 mg fentolámínu. Jedenásť zo 16 pacientov (vrátane troch pacientov liečených placcbom) pozorovalo ľahké zdurenie. lepšie odpovedala na sexuálnu stimuláciu, a títo pacienti boli schopní dosiahnut erekciu dostatočnú pre vaginálnu penetráciu pri pokuse o pohlavný styk po LS-hodine čakania.Sonda a kol., J. Sex and Marim/ Ther. 16(1) 15 - 21 publikovali, že užívanie yohimbínu malo za následok sub SK 283847 B 6jektívne zlepšenie erektilnej schopnosti u 38 liečených impotentných mužov, ale iba 5 liečených pacientov bolo úplne spokojných.Zorgniottí a kol., PCT/US 94/09048, opisujú na moduláciu ľudskej sexuálnej odpovede podávanie rôznych druhov vazodilatátorov, vrátane fentolamín metansulfonátu sliznicou.Na dokreslenie vynálezu je zaujímavý opis patentu US č. 4 885 173, Stanley a kol., ktorý uvádza spôsoby podávania liekov s kardiovaskulárnou alebo renálne vaskulárnou aktivitou pri použití tvrdých cukríkov uľahčujúcich absorpciu liekov sliznicou úst, hltana a hrtana. Patent Stanleyho a kol. navrhuje, že veľký počet liekov podávaných formou tvrdých cukríkov môže zlepšiť kardiovaskulárnu funkciu,vrátane liekov prejavujúcich priame vazodilatačnć účinky,vrátane blokátorov kalciového kanála, ł-adrenergných blokátorov, blokátorov serotonínovćho receptora, blokátorov angíny, ďalších antihypertenzív, kardiotoník a prípravkov,ktoré zlepšujú renálne vaskulámu funkciu.US patent č. 5 059 603, Rubin, opisuje lokálne podávanie izoxsuprinu a kafeínu na penis a nitroglycerínu a kafeínu spolu s vhodným nosičom na liečenie impotencie.V odbore trvá potreba účinného prostriedku na moduláciu ľudskej sexuálnej odpovede a hlavne na zvýšenie erektilnej schopnosti u mužov trpiacich impotenciou. Ideálne by takýto prostriedok mal byť jednoduchý a pohodlný na používanie, nevyžadoval by trvale dávkovanie alebo dokonca mnohonásobne dávky na to, aby sa dosiahli žiaduce výsledky, bol by neinvazívny a umožnil by predpovedať rýchly začiatok erekcie na želanie a ako odpoveď na normálnu sexuálnu stimuláciu.Všetky odkazy uvedené v tejto špecifikácii sú zahrnuté do odkazov ako celok.Predkladaný vynález poskytuje zlepšené prostriedky na moduláciu ľudskej sexuálnej odpovede u ľudí podávaním vazodilatačného prípravku do obehu v množstve účinnom zvýšiť krvný prítok do genitálií. Podľa vynálezu je poskytnutá modulácia mužskej a ženskej ľudskej sexuálnej odpovede na želanie podávaním účinného vazodilatačného množstva prípravku vperorálnom prostriedku. Vazodilatačnć prípravky v predkladanom vynáleze zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na skupinu skladajúcu sa z fentolamín metansulfonátu, fentolamín hydrochloridu, fenoxybenzamínu,yohimbínu, organických nitrátov (napr. nitroglycerln), tymoxamínu, imipramínu, verapamilu, ízoxsuprínu, nattidrofurylu, tolazollnu a papaverínu. Teraz preferovaný vazodilatačný prípravok je fentolamín metansulfonát. Preferovaný perorálny prostriedok V súčasnosti obsahuje kombináciu vazodilatačného prípravku v rýchlo sa rozpúšťajúcej tablete. Preferované rýchlo sa rozpúšťajúce tablety majú čas rozpadu od l minúty do 10 minút. Najviac sa preferujú rýchlo rozpúšťajúce sa tablety, ktoré majú čas rozpadu kratší ako jedna minúta. Preferované perorálne dávky fentolamín metansulfonátu v prostriedkoch predkladaného vynálezu sú od 5 mg do 80 mg.Predkladaný vynález je taktiež zameraný na vazodilatačné prostriedky zahŕňajúce kombináciu vazodilatátorov a žuvačkove tablety.Predkladaný vynález je špecificky nasmerovaný na zlepšený spôsob liečenia mužskej impotencie podávaním vazodilatačného prípravku v množstve účinnom na zvýšenie krvného prítoku do penisu, kde perorálnym podanímvadozilatátorov je umožnená erektilná schopnosť podľa želania.Výhodne množstvo vazodilatačného prípravku použiteho v praxi vynálezu na liečenie mužskej impotencie účinne zlepší erektilnú schopnost počas od l minúty do 60 minút po podaní prípravku.Vynález je taktiež špecificky zameraný na spôsob na moduláciu excitačnej fázy a fázy plateau ženskej sexuálnej odpovede podľa želania perorálnym podaním účinného množstva vazodilatačného prípravku.Spôsoby predkladaného vynálezu sú taktiež použiteľné na pripravu sexuálneho styku na základe schopnosti modulovať sexuálnu odpoveď pri samcoch a samiciach.Predkladaný vynález je taktiež zameraný na použitie lieku, ktorý má vazodilatačnú aktivitu, na výrobu liečiva na perorálne podávanie, aby sa na želanie modulovala sexuálna odpoveď u človeka a konkrétne sa zlepšila erektilná schopnosť ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu. Vazodilatačnć lieky použiteľné na výrobu liečiva zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na fentolamín metansulfonál, fentolamín hydrochlorid, fenoxybenzamín, yohimbin, organické nitráty, tymoxamín, ímipramín, verapamil, izoxsuprín, nañidrofuryl, tolazolín a papaverín.Mnohé ďalšie výhody predkladanćho vynálezu budú zjavné z nasledujúceho detailného opisu vynálezu vrátane príkladov uskutočnenia a pripojených patentových nárokov.Ľudská sexuálna odpoveď u mužov aj žien znamená komplexnú súhru medzi endokrinnými, neurologickýmí a psychologickými zložkami, ktoré majú za následok určité fyziologické a anatomické odpovede u mužov a žien.Hoci sú zjavné rozdiely v sexuálnej odpovedí medzi mužmi a ženami, spoločnou stránkou sexuálnej odpovede je erektilná odpoveď. Erektilná odpoveď u obidvoch, mužov a žien, je výsledkom prekrvenia erektilných tkanív genitálií krvou ako odpoved na sexuálnu stimuláciu (fyzickú,psychologíckú alebo obidvoma).Cievne zásobenie erektilného tkaniva u mužov a žien je podobné. Konkrétne, u mužov a žien, arteriálny obeh erektilných tkanív genitálií pochádza z artérie iliaca communis,ktorá sa vetví z aorty abdominalis. Artéria iliaca communis sa rozdvojuje na arteria aliaca interná a externá. Anéria pudenda interná pochádza z menšej z dvoch konečných vetví truncus anterior, z arteria iliaca interna. U žien sa z arteria pudenda intema odvetvuje arteria perinealis superñcialis,ktorá zásobuje Iabia pudenda. Arteria pudenda intema sa taktiež vetví na arteria bulbi, ktorá zásobuje bulbl vestibuli a erektilná tkanivo vagíny, Arteria corpus cavemosum, ďalšia vetva arteria pudenda intema, zásobuje corpus cavernosum clitoridis. Ešte ďalšia vetva arteria pudenda intema je arteria dorsalis clitoridis, ktorá zásobuje dorsum clitoridis,a končí v glans clitoridis a membránových záhybov obklopujúcich clítoris, ktore zodpovedajú predkožke u mužov.U muža sa arteria pudenda intema vetví na arteria dorsalis penis (ktorá sa sama vetví na ľavú a pravú vetvu) a arteria corpus cavernosum, všetky zásobujú krvou corpus cavemosum. Arteria dorsalis penis je analógna arteria dorsalis clitoridis u žien, zatiaľ čo arteria corpus cavernosum u mužaje analógna arteria toho istého mena u žien.Mužská erektilná odpoveď je regulovaná autonómnym nervovým systémom, ktorý riadi prítok krvi do penisu interakcíou perifémych nervov spojených s artćriami v corpus cavernosum a okolo neho. V nevzrušenom stave alebo V stave bez erekcie sú artérie zásobujúce corpus cavemosum udržiavaná v relativne zúženom stave, a takto Iimítujú krvný prítok do corpus cavernosum, Ale v stave vzrušenia sa hladké svaly spojené s attériami uvoľňujú vplyvom katecholamínov a krvný prítok do corpus cavemosum sa vyso SK 283847 B 6ko zvyšuje, čím spôsobí zväčšenie a tuhost penisu. Brindley. (1986) uvádza hypotćzu, že kontrakcia hladkých svalov otvára chlopne, ktorými môže krv prúdit z corpus cavemosum do extrakavernóznych žíl. Podľa Brindleyho(1986), keď sa hladké svaly náležite uvoľnia, chlopne sa uzavrú, a tak sa zmenší venózny odtok z corpus cavernosum. Ak je toto doprevádzané zvýšeným arteriálnym prítokom krvi do corpus cavernosum, je následkom prekrvenie corpus cavernosum a erekeía.Preorgastická sexuálna odpoveď u žien môže byť rozložená na dve zreteľne fázy. Obidve fázy, excitačná a plateau, zahŕňajú vazodilátáciu a prekrvenie (vazokongesciu) genitálií arteriálnou krvou spôsobom analógnym s mužskou erektilnou odpoveďou.Excitačná fáza ženskej sexuálnej odpovede je charakterizovaná vazokongesciou v stenách vagíny, ktorá vedie k transudácii vaginálnych tekutín a vaginálnej lubrikácii.Ďalej sa zväčší vnútorná tretina vagíny a cervix a telo uteru sa nadvihnú. Toto je doprevádzane sploštením a zdvihnutim labia majora a zväčšením veľkostí clitorisu.(Kolodny a kol., Textbook of Sexual Medicine, Little and Brown, Boston, MA (1979.Po excitačnej fáze nasleduje v ženskej sexuálnej odpovedi fáza plateau ajc charakterizovaná nápadnou vazokongesciou vnútomcj tretiny vagíny, čo spôsobi narovnanie vaginálneho otvoru a retrakciu tela a žaluďa clitorisu proti symphysis pubis. Tieto odpovede sú taktiež sprevádzané vazokongesciou labií. (Kolodny, (1979.Vazokongestivne stránky ženskej sexuálnej odpovede nie sú obmedzené iba na genitálie, nastáva taktiež areolárne prekrvenie, niekedy do takej miery, že maskuje predchádzajúcu crekciu bradaviek, ktorá obyčajne sprevádza excitačnú fázu.Zlyhanie ercktilncj odpovede u mužov do takej miery. že nemôže byt dosiahnutá vaginálna penetrácia a sexuálny styk,sa nazýva impotencia. Impotencia má mnohoraké príčiny,ktoré môžu byt rozdelené do niekoľkých skupín. Endokrinne podmienená impotencie môže vyplývat z primámej gonadálnej poruchy, pokročilého diabetu mellitu, hypotyreózy, a ako jeden zo sekundárnych následkov adenómu hypofýzy, idiopatickěho alebo ziskaného hypogonadizmu, hyperprolaktinćmic a ďalších cndokrinných abnonnalít.Chronické systémové choroby, ako je cirhóza chronické renálne zlyhanie, malignity a ďalšie systémové Choroby, môžu taktiež spôsobiť impotenciu. Neurogénna impotencia vznikajúca v centrálnom nervovom systeme môže byt spôsobená poruchami temporálneho laloku zapríčinenými traumatom, epilepsiou. novotvarmi a mitvicou, intramedulárnymi léziami, paraplćgiou a demyelinízačnými poruchami. Neurogćnne príčiny impotencie vznikajúce v periférnom nervovom systéme zahŕňajú somatické alebo autonómne neuropatie, panvove novotvarý, granulómy, traumy a ďalšie. Urologickc príčiny impotencie zahŕňajú kompletnú prostatektómiu. miestnu traumu, novotvaiy, nemoc Peyronieho a ďalšie. Navyše, ako je diskutované, významné percento prípadov impotencieje vaskulogénnej povahy.Až polovica prípadov mužskej impotencie môže byť psychogénna, pretože tu nie je žiadna ľahko zistiteľná organické príčina poruchy. Dokonca aj keď je podkladom impotencie organické pričina, môžu v poruche mat úlohu psychologické faktory.Predkladaný vynález navrhuje modifikovať cirkulačné stránky ercktilncj odpovede na želanie použitím vazoaktívnych prípravkov podávaných do obehu s použitím rýchlo sa rozpúšťajúceho perorálne podávaneho prostriedku.V praxi predkladanćho vynálezu môže byť použitých mnoho vazoaktívnych prípravkov, pri ktorých bolo doká zané. že sú systémovo účinne ako vazodilatátory. Použiteľné vazodilatačnć lieky zahŕňajú tie, ktore sú všeobecne klasitikované ako oL-adrenergné antagonisty, sympatomimcticke amlny a tie prípravky, ktoré prejavujú priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev, Príklady a-adrenergných antagonistov zahŕňajú fcntolamín hydrochlorid, fentolamín metansulfonát, fenoxybcnzamín, tolazolin, dibenamin, yohimbín a ďalšie. Fentolamín metansulfonát je preferovaný(x-adrenergný vazodilatačný prípravok na použitie v praxi predkladaného vynálezu. Príkladom sympatomimetického aminu predpokladaného na použitie v spôsobe predkladanćho vynálezu je nylidrin aje uvažované použitie ďalších sympatomimetických amínov majúcich vazodilatačnú aktivrtu.Kyselina nikotínová (alebo nikotinyl alkohol) má priamu vazodilatačnú aktivitu použiteľnú v praxi predkladaného vynálezu. Predpokladá sa tiež použitie papaverínu, nešpecifického rclaxanta hladkých svalov, ktorý má vazodilatačnú aktivitu a ktorý bol použitý na liečbu mužskej impotencie priamou injekciou do corpus cavernosum bud samotný, alebo v kombinácii s ďalšími liekmi, ako je fentolamin. Organické nitráty, ako je nitroglycerín a amylnitrit,majú výraznú vazodilatačnú aktivitu na základe svojej schopnosti relaxovať hladké svalstvo ciev a počíta sa s ich použitím podľa vynálezu. Ďalšie vazoaktívne lieky použiteľné v praxi predkladaného vynálezu zahŕňajú, bez obmedzenia, tymoxamín. imipramín, verapamil. naftidrofuryl a izoxsuprín.Prostriedky taktiež odstraňujú potrebu trvalej liečby tým, že poskytujújednu liečebnú dávku na rýchle zlepšenie ercktilncj schopnosti podľa želania.Podľa predkladaného vynálezu je vazodilatačný prípravok podávaný perorálnc vo forme rýchlo sa rozpúšťąjúccho tablctového prostriedku, rýchlo sa rozpúšťajúceho žuvacieho tablctového prostriedku, roztokov, šumivýich prostriedkov a ďalších perorálne podávaných prostriedkov. ktoré pripúšťajú rýchle zavedenie vazodilatačnej látky do obehu tak, aby sa zlepšila erektilná schopnost počas krátkeho času(podľa želania) po podaníjednej dávky prípravku.Prostriedky a spôsoby predkladaného vynálezu sú tak vhodnejšie a pomáhajú minimalizovať akékoľvek vedľajšie účinky, ktore môžu nastať ako následok tn/alého alebo denného podávania liekov. Najviac spôsoby predkladáného vynálezu umožňujú viacej spontaneity v sexuálnej aktivite. ako dovoľujú ďalšie spôsoby, ako je intravernózna injekcia vazodilatátorov.Uvedené príklady sú chápané ako ilustrácia predkladaneho vynálezu a nemajú v úmysle limitovat oblast vynálezu, ako je uvedená v pripojených patcntových nárokoch.Príklad I opisuje rýchlo sa rozpúšťajúce prostriedky na perorálne podávanie vazodilatačných prípravkov. Príklad 2 opisuje biologickú dostupnosť fentolamín metansulfonátu,keďje podávaný s použítím rýchlo sa rozpúšťajúceho perorálneho prostriedku. Príklad 3 opisuje účinok podávania rýchlo sa rozpúšťajúceho perorálneho prostriedku fentolamin metansulfonátu na mužskú erektilnú schopnost. Príklad 4 opisuje ďalšie vazoaktívnc prípravky použiteľné v modulácii ľudskej sexuálnej odpovede. Príklad 5 sa týka praxe predkladaného vynálezu v modulácii ercktilncj odpovede u žien.Príklad l Rýchlo sa rozpúšťąjúce prostriedky na perorálne podávanie vazodilatačných pripravkov.Predkladaný vynález je zameraný na rýchlo sa rozpúšťajúce perorálne podávané prostriedky na rýchle dodanie vazodilatačných prípravkov do systémovćho obehu, a tým umožňujúce rýchly (podľa želania) začiatok zlepšenej erektilnej schopnosti ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu. Vynález je taktiež zameraný na ďalšie perorálne podávané prostriedky na zlepšenie erektilnej schopnosti podľa želania ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu, vrátane žuvacich tabliet, šumivých prostriedkov, roztokov, pastiliek, piluliek,práškov, roztokov, suspenzií, emulzií alebo opuzdrených práškov, ktoré môžu byť želatinového typu alebo iného typu.Príklad rýchlo sa rozpúšťajúcej tablety, ktorá obsahuje fenolamin metansulfonát je uvedený v tabuľke l.fentolamin metansulfonát, USP 40 oxid kremičitý, NF 8 kyselina stearová, NF 4 laktóza, NF 212 mikrokryštalicka celulóza, NF 120 kroskarmelóza sodná, NF 16 celková hmotnosť tablety 400lngredencie uvedené v tabuľke l (a uvedene použite tabletové prostriedky) boli jemne rozdrvene a dôkladne premiestnené pred tým, ako boli kompresiou formované do tabliet s celkovou hmotnosťou 400 mg. Ďalšie spôsoby miešania a vytvárania tabliet sú odbomíkom máme. Fyzikálne vlastnosti tablety pripravenej týmto spôsobom zahrnujú priemernú tvrdosť 104,9 N (10,7 kp), priemernú hrúbku 0,508 cm (0,2 palca) a priememý čas rozpadu 0,7 l minúty.Ako je ukázane v tabuľke l, dezintegrant, kroskarmelóza sodná NF, (dostupná Ac-Di-SolR, od F MC Corporation) bol použitý na zrýchlenć rozpúšťanie tablety, hoci na dosiahnutie rovnakého účinku môžu byť použité ďalšie dezintegranty, ako sú opisané.Tablety použiteľné v praxi predkladanćho vynálezu zahŕňajú ďalšie farmaceutické excipienty, farmaceutický prijateľné soli, nosiče a ďalšie látky dobre známe v odbore. Pufrovacie činidlá, prichute a interné plnidlá ako je laktóza,sacharóza, kukuričný škrob, spojivá, ako je arabské guma,kukuričný škrob alebo želatina. Dezintegranty ako je zemiakový škrob a analgetická kyselina, a taktiež ďalšie komerčne dostupne dezintegranty, vrátane škrobového glykolátu sodného Explotab, krospovidónu NF Polyplasdone XL, géloviteho škrobu NF Starch 1500. Práca Gissinger a kol. A Comparative Evaluation of the Properties of Some Tablet Disintegrants, Drug Development and Industrial Pharmacy 6(5) 511 - 536 (1980) tiež opisuje ďalšie dezintegranty a spôsoby merania času rozpadu tabliet a je zahrnutý tu V odkazoch. Spôsob merania času rozpadu tabliet je taktiež uvedený V European Pharmacapeia 1980, čo je taktiež zahrnuté v odkazoch. Preferované časy rozpadu pre prax predkladaného vynálezu sú kratšie ako 20 minút. Preferovanejším je čas rozpúšťania kratší ako jedna minúta. Preferované časy rozpúšťania sa môžu meniť v závislosti od farmakokinetických vlastnosti vazodilatačného pripravku samotného.Prostriedky použiteľné v praxi predkladanćho vynálezu sa môžu meniť tak dlho, pokiaľ si prostriedok udrží vlastnosti rýchleho rozpúšťania a zlepšenej biologickej dostupnosti aktívnej zložky alebo aktívnych zložiek.Ďalší priklad rýchlo sa rozpadajúceho tabletového prostriedku je opisaný v US patente č. 5 298 261, Pebley akol., (patent 261), ktorý je zahrnutý v odkazoch. Patent 261 opisuje rýchlo sa rozpúšťajúcu tabletu obsahujúcu liek a zosietenú základnú hmotu, ktorá bola vakuovo vysušená pod rovnovážnym bodom mrazu základnej hmoty, ale nad teplotou jej rozkladu. Zosietená základná hmota uvedená V patente 261 výhodne obsahuje gumu, sacharid a vlastný liek. Preferované gumy zahŕňajú arabskú gumu, guar, xantin, karagenan alebo tragant. Preferované Sacharidy opísané v patente 261 zahŕňajú mannit, dextrózu, sacharózu, laktózu, maltózu, maltodextrín alebo tuhý kukuričný sirup.Ďalšie rýchlo sa rozpúšťajúci prostriedok je opísaný V US patente č. 5 079 018, Ecanow (patent 018), ktorý je zahrnutý v odkazoch. Patent 018 opisuje ľahko rozpustný nosič, ktorý obsahuje liek a dočasnú kostru vo vode rozpustného hydratovateľného gelu alebo látky tvoriacej penu,výhodne látky proteínovej povahy.Uvedené prostriedky sú dané ako priklad a odbomíkom sú známe ďalšie rýchlo sa rozpúšťajúce prostriedky.Biologické dostupnosť fentolamin metansulfonátu ako rýchlo sa rozpúšťajúceho perorálne podávaného prostriedkuBoli uskutočnené predbežné štúdie, aby sa porovnala biologická dostupnosť jednej dávky 40 mg fentolamin metansulfonátu pri podávaní vo forme perorálne podávanej rýchlo sa rozpúšťajúcej tablety, s biologickou dostupnosťou fentolamin metansulfonátu pri perorálnom podávaní vo forme tvrdej tablety so štandardným uvoľňovaním.Rýchlo sa rozpúšťajúce tablety obsahujúce 40 mg fentolamin metansulfonátu boli pripravené ako je opisané v tabulke 1. Tvrdé tablety so štandardným uvoľňovanlm obsahujúce 40 mg fentolamin metansulfonátu bolí pripravené nasledovnefentolamin metansulfonát, USP 40 kysličnlk kremičitý, NF 8 kyselina stearová, NF 4 dihydrogenfosforečnan vápenatý 228 mikrokryštalická celulóza, NF 120 celková hmotnosť tablety 400Tablety boli vytvorené priamou kompresiou. Fyzikálne vlastnosti tabliet pripravených podľa tabuľky 2 zahŕňajú tvrdosť 112,8 (11,5 kp), priememú hrúbku tablety 0,406 cm(0,16 palca) a priemerný čas rozpadu 26,33 minúty.V predbežných štúdiách bola skupine dobrovoľníkov podávané jedna dávka 40 mg fentolamínu bud v rýchlo sa rozpúšťajúcom tabletovom prostriedku, alebo v tvrdej tablete so štandardným uvoľňovaním.Každému jedincovi bola odobratá vzorka päť (5) ml krvi pred dávkou a v 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5 a 2,0 hodiny po podani prostriedku bola stanovená plazmatická hladina fentolamínu pomocou použitia plynovej Chromatografia s detekciou záchytu elektrónov, ako nasleduje.Fentolamin (CIBA GEIGY AG) a vnútorný štandard BAl 1038 (CIBA GEIGY AG) boli extrahované z alkalizovanej ľudskej heparinizovanej plazmy pomocou 5 izopropylalkoholu v toluéne. Sledované zlúčeniny boli spätne extrahované z organickej vrstvy pomocou kyslého roztoku(napr. 0,05 M kyselina sulfónová), znova alkalizovanć a extrahované 5 izopropylalkoholom V toluéne. Organické rozpúšťadlo bolo potom odparené a vysušené extrakty boli rekonštituované hexànom a derivované heptafluorobutyrylimidazolom. Extrakty boli potom premyte a rekonštituované hexanom. Potom sa extrakty analyzovali injekciou do

MPK / Značky

MPK: A61K 31/135, A61K 31/34, A61K 31/47, A61K 31/55, A61K 31/22, A61K 31/44, A61K 31/415

Značky: tablety, použitie, formě, podanie, orálne, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-283847-prostriedok-vo-forme-tablety-na-oralne-podanie-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok vo forme tablety na orálne podanie a jeho použitie</a>

Podobne patenty