Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12) uloženú na prírubách (14), ktoré sa otáčajú spoločne s rotačnou pecou (12). Rotačná pec (12) má plniaci koniec (16) a vypaľovací koniec (18). Zo zdroja (20) sa privádza palivo na vytvorenie plameňov (22) v zohrievacom pásme rotačnej pece (12). Surovina sa privádza do rotačnej pece (12) dopravným pásom (24) s meniteľnou rýchlosťou a vysokopecná troska (44) sa privádza dopravným ústrojenstvom (46) do suroviny (48), ktorá sa dopravuje odprašovacou násypkou (56) do plniaceho konca (16) rotačnej pece (12).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka všeobecne výroby cementového slinku v dlhých rotačných peciach. Vynález sa týka najmä spôsobu a zariadenia na výrobu cementového slinku V konvenčných rotačných peeiach za mokra alebo za sucha, pričom do vstupného konca pece sa privádza Vysokopeená troska spoločne s prúdom suroviny obsahujúcej vápno, takže prúd suroviny a vysokopecncj trosky sa pohybuje smerom k žiarovej oblastí na vypaľovacom konci pece, kde sa vysokopecná troska taví a rozptyľuje v surovíne na vytvorenie cementového slinku.Ako je uvedene V US-PS 5 156 676, v literatúreje obsiahnutý rad postupov, ktorými sa môže uskutočňovať kaleinácia a slinkovanie zložiek cementu. Typické procesy na to využívajú rotačné pece, ktoré sú dostatočne známe a v ktorých prebieha suchý alebo mokrý vypaľovací proces. Suroviny na výrobu cementu, obsahujúceho vápence, íl a piesok a podobne, sa pri týchto postupoch jemne melú a premiešavajú, aby sa získala v podstate homogénna zmes,ktorá sa privádza do vstupného alebo plniaceho konca pece. Rotačná pec je sklonená smerom dole v ostrom uhle, takže zohrievaný koniec pece je umiestnený pod úrovňou plniaceho konca. Pec má všeobecne štyri prevádzkové pásma,ktoré sú tvorené predkalcinačným pásmom, kalcinačným pásmom, slinkovaeím pásmom a chladiacim pásmom. Konvenčné palivo sa mieša s predhriatym vzduchom a vháňa sa do pece na jej zohríevanom konci. Pri výrobe cementu sa obvykle používajú bežné palivá, ako je zemný plyn, vykurovací olej alebo práškové uhlie.Po prívode jemne rozdrobených surovín na výrobu cementu do rotačnej pece na jej vstupnom plniacom konci dochádza v predkalcinačnom pásme k zohrievaniu týchto materiálov z teploty zodpovedajúcej teplote okolitého prostredia na asi 538 °C. V tomto pásme sa teplo spalín prichádzajúcich z kalcinačného pásma využíva na zvýšenie teploty suroviny. Vnútri pece sa prídavne využívajú reťazové systémy alebo podobné ústrojenstvo na zlepšenie účinnosti výmeny tepla medzi plynnými spalinami a surovinami na výrobu eementu.Pri prechode surovín kalcinačným pásmom sa ich teplota zvyšuje z 538 °C na asi 1093 °C a v tomto pásme dochádza k rozkladu CaCOs pri súčasnom vývoji oxidu uhličitého C 02.Kalcinovaný materiál, ktorý má teplotu okolo 1093 °C,potom prichádza do slinovacieho alebo pražiaceho pásma,v ktorom sa teplota zvyšuje na asi 1500 °C. V tomto pásme dochádza k premene východiskovýeh surovín na typické zložky cementu, najmä trikalciumsilíkát, dikalciumsílikát,trikalciumaluminát a tetrakalcium-aluminoferit. Cementové slinky potom opúšťajú slinovacie pásmo a ochladzujú sa a potom sa privádzajú k ďalšiemu spracovaniu, napríklad sa melú.Použitie mletej vysokopecncj trosky ako cementového materiálu sa datuje už od roku 1774. Pri výrobe železa sa vysoká pec plynule doplňuje zhora materiálmi tvoriacimi zdroj oxidov železa, troskotvomými prísadami a palivom. Z tejto pece sa potom získavajú dva produkty roztavenć železo, ktoré sa zhromažďuje v podstave vysokej pece, a kvapalná Vysokopeená troska, plávajúca na hladine kúpeľa tvoreného roztaveným železom. Obidve tieto zložky sa pravidelne vypúšťajú z pece pri teplote okolo 1500 °C. Troska pozostáva v prvom rade z oxidu kremičitého a oxi du hlinitého, kombinovaného s oxidmi vápnika a horčíka pochádzajúcich z troskotvomých minerálnych materiálov. Vlastnosti požadované pre spojívo do malty alebo betónových zmesí sa dosahujú zložením trosky a rýchlosťou, s akou je roztavený materiál ochladzovaný po svojom výstupe z pece.Tiež pri výrobe ocele sa vyskytujú podobné procesy,keď kvapalná troska vznikajúca pri tejto výrobe pláva na hladine kúpeľa roztavenej ocele. Tiež v tomto prípade pozostáva troska predovšetkým z oxidu kremičitého a oxidu hlinitého, kombinovaného s oxidmi vápnika a horčíka, Využitie ako trosky z výroby ocele, taktiež vysokopecncj trosky predstavuje pre výrobcov významný problém, pretože zbaviť sa veľkého množstva tohto materiálu nie je jednoduché.Ako troska pochádzajúca z výroby ocele, taktiež vysokopecnú troska pozostáva z častíc, ktoré sú veľmi tvrdé. Vysokopeená troska, pokiaľ sa ďalej využíva, musí byť vždy jemne rozomletá do jemnej práškovej alebo zmitej formy, čo znamená, že značná časť spotrebovanej energie sa musela vynaložiť na mletie a rozdrobovanie trosky do jemne práškovej alebo jemne zmitej formy. Takýto proces je opísaný v US-PS 2 600 515, podľa ktorého je vysokopecná troska privádzaná v jemne práškovej forme spoločne s vápencom do rotačných pecí aje vháňaná priamo do plameňov vnútri pece. Prášok vytvorený z trosky sa fúka súčasne a rovnakým kanálom ako palivo, ktorým je práškové uhlie, vykurovací olej alebo plyn. Tento proces má niekoľko nevýhod, Jednou z najzávažnejšich nevýhod je príliš veľká spotreba energie na rozdrobovanie a sušenie materiálu na taký stav, aby sa mohol fúkať do pece.Veľa chemických zložiek v troske pochádzajúcich z vý roby ocele alebo vo vysokopecncj troske je rovnakých ako sú chemické zložky cementu a ich zlučovacie teplo im bolo už dodané v príslušných výrobných procesoch. The American Concrete Institute definuje vysokopecnú trosku nasledovne Vysokopeená troska - nekovový produkt pozostávajúci v podstate z kremičitanov a hlínitokremičitanov na báze vápnika a ďalších zásad, ktorý vzniká v roztavenom stave súčasne so železom vo vysokej pecil. vzduchom chladené Vysokopeená troska je materiál vznikajúci stuhnutím roztavenej vysokopecncj trosky pri atmosférických podmienkach následne ochladenie sa môže urýchliť pôsobením vody na stuhnutý povrch2. expandovaná Vysokopeená troska je ľahký pórovitý materiál, získaný riadeným spracovávaním roztavenej vysokopecncj trosky vodou alebo vodou s ďalšími činidlami,ako je para alebo stlačený vzduch, prípadne obidvoma spôsobmí3. granulovaná vysokopecná troska je sklovitý zmitý materiál vytvorený prudkým schladením roztavenej vysokopecnej trosky napríklad ponorením do vody.V tomto prípade sa v ďalšom opise používa pojem vysokopecná troska na označenie vzduchom chladenej vysokopecncj trosky a nie expandovanej alebo granulovanej vysokopecncj trosky, pokiaľ nieje vyslovene určené inak.Tieto produkty sa môžu po pridaní CaO premeniť na 3 CaO.SiO 2(C 3 S), 2 CaO.SiO 2(C 2 S), 2 CaO.Fe 2 O 3(C 2 F),4 CaO.AlgO 3.Fe 2 O 3(C 4 AF), 3 CaO.Al 2 O 3(C,A) vo vypaľ vacom pásme rotačnej pece.Skúsenosti ukazujú, že Vysokopeená troska nemá žiadne škodlivé účinky na prevádzku cementárskej rotačnej pece. Emisie prchavých látok z rotačnej pece majú priaznivejšie parametre, pretože troska bola už predtým tepelne spracovaná a väčšina prchavých látok je tak už odstránená, čo platí najmä pre oxid uhličitý, prchave organické látky a po SK 283257 B 6dobne. Ale ako už bolo uvedené V prehľade stavu techniky,pri výrobe cementu z trosky je nutné do procesu zaradiť jemné mletie trosky, jej rozdrobovanie alebo drvenie na prášok, takže do spôsobu výroby cementu sa tak zaraďuje nákladná výrobná operácia. Ale vytváranie granulovanej troskyje tiež veľmi nákladné.Pretože je už dlhší čas známe, že mnoho chemikálií a chemických látok vo vysokopecnej troske zodpovedá zložkám materiálov na výrobu cementu a pretože vysokopecná troska je materiálom dostupným vo veľkých množstvách,pokladalo sa za Výhodné využitie vysokopecnej trosky V postupoch na výrobu cementu, pokiaľ by bolo možné Vysokopecnú trosku využiť v hrubšom stave ako v práškovej alebo jemne granulovanej forme, ktorá je v súčasnosti potrebná, a ak by ju bolo možné pridávať do surovín privádzaných do pece najej vstupnom plniacom konci, namiesto na jej zohrievacom konci.Riešenie podľa vynálezu predstavuje také využitie vysokopecnej trosky a rieši spôsob a zariadenie na využitie trosiek z rôznych vysokopecných postupov, pričom trosky boli pri novom postupe rozdrobene a preosiate na získanie hrubej frakcie s prevažnou veľkosťou častíc do priemeru 51 mm a táto hrubá frakcia vysokopecnej trosky sa privádza do vstupného konca pece spoločne s ďalšími surovinami na výrobu cementu a tým sa využívajú všetky výhody doterajšieho stavu techniky, súvisiacich s využitím vysokopecnej trosky, pri súčasnom odstránení nevýhody spočívajúcej v nutnosti zaistiť granulovaníe trosky alebo jemné mletie, drvenie na prášok alebo jej rozdrobovanie a privádzanie jemných častíc vysokopecnej trosky do vyhrievaného konca pece.Ako už bolo uvedene v predchádzajúcej časti, skúsenosti z prevádzky ukazujú, že vysokopecná troska nemá žiadne škodlivé účinky na priebeh výrobného procesu uskutočňujúceho sa v rotačnej peci. Emisie prchavých látok z rotačnej pece majú omnoho výhodnejšie zloženie, pretože vysokopecná troska sa už pred svojím použítím V rotačnej peci podrobila tepelnému spracovaniu a tým sa už väčšina prchavých látok, najmä oxid uhličitý, uhlík, prchavć organické látky a podobne, odstránili. Vďaka doteraz známym požiadavkám na zloženie vysokopecnej trosky sa už dosiahlo potrebné chemické zloženie trosky V priebehu spôsobu výroby železa a tým sa zachovala energia pre následný spôsob výroby cementu. Použitie takejto trosky prináša rad výhod. V prvom rade, ako už bolo uvedené V predchádzajúcej časti opisu, odpadá pri troske nutnosť jemného mletia, drvenia alebo rozdrobovanie na prášok. Značné množstvá hrubej zmitej trosky, definované V tomto opise ako vysokopecná troska majúca častice s priemerom do 51 mm, môže byť súčasťou cementového slinku s chemickým zložením, odlišujúcim sa len málo od materiálu privádzaného bežne do rotačných pecí. Drvenie a triedenie na site je požadované len pre častice trosky majúcej priemer väčší ako 51 mm.Druhou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že sa už ďalej nevyžaduje sušenie trosky. Viazaná vlhkosť trosky sa normálne pohybuje medzi l a 6 . Pri výrobe cementu v rotačnej peci za mokra sa realizuje podstatné redukcia vlhkosti. V systéme na výrobu cementu suchým procesom sa nevyžaduje, aby sa vysokopecná troska sušila.Tretím pozitivnym zistenim bolo, že sa nezaznamenalo žiadne upchávanie rotačnej pece nalepeným prstencommateriálu alebo usadzovaním spracovávaného materiálu,pohybujúcim sa v pozdĺžnom smere, na stenách pece.Po štvrté, hrubá vysokopecná troska sa môže použiť ako súčasť vstupných surovín a môže sa privádzať do pece na jej vstupnom konci. Vysokopecná troska a vlhké alebo suche vstupné suroviny sa môžu vsunúť do vstupného konca rotačnej pece ako samostatné materiály a môžu sa vhaňať do spoločného prúdu na vstupnom konci pece bez predchádzajúceho miešania.Po piate, pri plnení pece surovinou sa na použitie vyso~ kopecnej trosky vyžadujú len malé zmeny chemického zloženia plniaceho materiálu oproti normálnej zmesi surovín. V praxi to obvykle znamená, že privádzaně suroviny majú mať väčší obsah vápna.Po šieste, chemické zloženie hrubej vysokopecnej trosky sa mení na požadovanú štruktúru a zloženie cementového slinku v priebehu tepelného spracovania vnútri rotačnej pece difúziou.Po siedme, pri použití vysokopecnej trosky sa dosahujú výrazné úspory tepelnej energie vďaka nízkym teplotám,pri ktorých dochádza k taveniu vysokopecnej trosky, a tiež V dôsledku toho, že sa nevyžaduje drvenie alebo rozdrobovanie vysokopecnej trosky.Po ôsme, zvýšenie výroby cementového slinku je takmer presne úmemé množstvu použitej vysokopecnej trosky.Po deviate, kvalita životného prostredia V okolí rotačnej pece, v ktorej prebieha výrobný postup podľa vynálezu, sa výrazne zlepšuje, pretože vysokopecná troska má značne menší obsah prchavých látok.Po desiate sa recykláciou vysokopecnej trosky tiež znižuje ohrozenie životného prostredia, pretože využitie trosky na výrobu cementu napomáha riešiť problém uloženia alebo spotrebovania značnćho množstva vysokopecnej trosky,vznikajúcej pri výrobe železa, a tým odpadá nutnosť hľadania vhodných miest na jej uskladnenie.Po jedenáste sa výrazne znižujú náklady na výrobu cementu najmä vďaka energetickým úsporám a výhodnému využitiu značného množstva lacnej vysokopecnej trosky. Preto je predmetom vynálezu tiež spôsob a zariadenie na výhodnejšie prevádzkovanie rotačnej pece na výrobu cementového slinku s využitím hrubej zmitej vysokopecnej trosky, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe železa.Ďalším predmetom vynálezu je možnosť privádzania hrubej vysokopecnej trosky do vstupného konca rotačnej pece na výrobu cementu.Ešte iným predmetom vynálezu je vyriešiť možnosť použitia hrubej trosky s prevažujúcou veľkosťou častíc až do priemeru Sl mm alebo menšou.Podstata spôsobu výroby cementového slinku v podlhovastej cementárskej rotačnej peci, majúcej plniaci koniec a zohrievaci koniec, pričom zohrievaci koniec je sklenený dole voči plniacemu koncu, spočíva V tom, že teplo zo zdroja tepla sa usmerňuje do zohrievacieho konca pece,privádza sa prúd surovín, obsahujúcich vápenec, do plniaceho konca pece a prúd surovín sa udržuje v pohybe smerom k teplu na zohrievacom konci pece, drví sa a preosieva sa vysokopecná troska, chladená na vzduchu, na získanie častíc s prevažujúcou veľkosťou do maximálneho priemeru v podstate 51 mm a pridáva sa množstvo tejto drvenej a preosievanim triedenej vysokopecnej trosky, chladenej na vzduchu, do prúdu surovín na vstupnom konci pece a prúd surovín a vysokopecnej trosky sa premiestňuje k zohrievaciemu koncu, kde sa teplom vysokopecná troska taví a difunduje do surovín na výrobu cementového slinku.Podstata vynálezu pri zariadeni na výrobu cementoveho slinku spočíva v tom, že zariadenie obsahuje cementárskurotačnú pec majúcu vstupný plniaci koniec a zohrievací koniec, sklenený dole voči plniacemu koncu, tepelný zdroj na zohrievacom konci na zohrievanie vnútorného priestoru rotačnej pece a dopravné ústrojenstvo na prívod prúdu surovín obsahujúcich vápenec a drvenú a preosievanú triedenú vysokopecnú trosku, chladenú na vzduchu a majúcu prevažujúcu veľkosť častíc do maximálneho priemeru v podstate 51 mm, do plniaceho konca rotačnej pece, pričom vysokopecná troska sa pohybuje smerom k zohrievaciemu koncu rotačnej pece a pôsobením tepla difunduje do surovín na výrobu cementového slinku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnení zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. 1 schematický bočný pohľad na zariadenie s rotačnou pecou na výrobu cementových slinkov, pri ktorej sa suroviny privádzajú do pece spolu s vysokopecnou troskou na vstupnom konci rotačnej pece,obr. 2 schematický bočný pohľad na oddelené privádzanie surovín a vysokopecnej trosky do vstupného konca rotačnej pece,obr. 3 bloková schéma spôsobu, pri ktorom sa suroviny a vysokopecná troska privádzajú do vstupného konca rotačnej pece vo forme zmesi, a obr. 4 bloková schéma altematívneho príkladnćho uskutočnenia spôsobu, pri ktorom sa suroviny a vysokopecná troska privádzajú do vstupného konca pece oddelene.Riešenie podľa vynálezu umožňuje použitie drvenej a preosiatej surovej vysokopecnej trosky ako prísady do materiálov privádzaných do pece vo forme ich samostatnej zložky na vstupnom plniacom konci rotačnej pece vo fonne častíc s rôznou veľkosťou, pričom väčšinu častíc tvoria hrubšie častice s priemerom do 51 mm. Použitý pojem surová vysokopecná troska označuje vysokopecnú trosku,ktorá nebola nijako upravená okrem toho, že sa v tuhom stave podrobila drveniu a triedeniu preosievaním. Väčšina z celkového množstva vysokopecnej trosky je tvorená časticami s priemerom do 51 mm. Pretože veľká časť produkovanej trosky je tvorená časticami s veľkosťou väčšou ako 51 mm, je drvenie a triedenie potrebnou pracovnou operáciou na dosiahnutie najväčšieho priemeru častíc do 51 mm. Pri spôsobe podľa vynálezu nie je nutné jemné mletie, drvenie na prášok alebo rozdrobovanie. Vynálezom je vyriešený spôsob využitia rôznych druhov vysokopecnej trosky v omnoho hrubšom stave ako bolo pri doteraz známych postupoch na výrobu cementu v rotačnej peci, ktorý umožňuje, aby sa chemické zložky vysokopecnej trosky, to znamená kremičitany a hlinitokremičitany vápnika a podobne,mohli stať integrálnou súčasťou cementového slinku. Ako je pre odbomíkov zrejmé, chémia trosky musí byť chápaná a regulovaná ako súčasť všetkých zložiek cementu a tak musí byť množstvo pridávanej vysokopecnej trosky vyvážené s množstvom pridávaných surovín a s ich chemickým zložením.Pri laboratómom vypaľovacom teste v peci, pri ktorom sa použilo 100 vysokopecnej trosky, bol určený bod topenia vysokopecnej trosky, ktorý je kľúčom pre správne používanie vysokopecnej trosky. Ako je zrejmé z tabuľky I,teplota 1400 °C bola určená ako bod topenia vysokopecnej trosky, ktorá umožňuje pridávanie vysokopecnej trosky dovstupného konca pece vo forme pomerne veľkých častíc,ktoré majú prevažne priemer do 51 mm.Tabuľka I zobrazuje účinky zohrievania vysokopecnej trosky na rôznu teplotu. Skúšky uvedené v tabuľke I sa uskutočňovali po 15 minútach a každej z týchto teplôt boli vystavené častice s priemerom 9,6 mm. Z týchto skúšok sa zistilo, že troska nezahusťuje riedku kašu v reťazovom úseku rotačnej pece, nespôsobuje usadzovanie obsahu pece vo forme prstencov a nezvyšuje v dôsledku veľkosti použitých častíc tiež prašnosť. Okrem toho znižuje vlhkosť zmesi o 2,2 alebo aj viac v závislosti od množstva vysokopecnej trosky. Vysokopecná troska sa začína taviť a kombinuje sa s ďalšími surovinami niekde medzi kalcinačnou zónou a vypaľovacou zónou rotačnej pece, Kvôli nízkemu bodu tavenia trosky nie je nutné jej mletie, rozdrobovanie alebo drvenie na prášok, ako to bolo pri doteraz známych postupoch, ked sa vyžadovalo, aby 80 materiálu prešlo sitom so 79 okamí na centimeter (200 mesh) na dosiahnutie chemickej väzby s ďalšími zložkami dodávanej suroviny. Tvorba kremičitanov alebo hlinitokremičitanov vápnika a ďalších zásad, ktorá je podobná ako pri cementovom slinku, ak nie celkom zhodná, sa uskutočnila vo vysokopecnej troske už pri výrobe železa. Tieto zložky sa môžu s pridaním CaO premeniť na 2 CaO.Si 02(C 2 S),3 CaO.SíOZ(C 3 S), 2 CaO.Fe 2 O 3 (CzF), 3 CaO.Al 2 O 3.(C 3 A) a 4 CaO.Al 2 O 3.Fe 2 O 3(C 4 AF) s veľmi malým prívodom tepla. Tieto látky sú hlavnými chemickými zložkami Cementového slinku.Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu je zobrazené na obr. l. Toto zariadenie 10 obsahuje rotačnú pec 12, podoprenú dobre známym spôsobom prírubami 14,ktoré sa otáčajú spoločne s rotačnou pecou 12. Rotačná pec 12 má plniaci koniec 16 a vykurované alebo Vypaľovacie pásmo 18 na protiľahlom konci. Vypaľovacie pásmo 18 je umiestnené nižšie ako plniaci koniec 16, ako je dobre známe zo stavu techniky. Zo zdroja 20 paliva sa privádza palivo na vytváranie plameňov 22 vo vypaľovacom pásme 18 rotačnej pece 12, aby sa tu dosiahla teplota okolo 1500 °C. Suroviny na výrobu cementu alebo vstupné materiály, ako sú vápenec, íl, piesok a podobne sa privádzajú dopravným pásom 24 s premennou dopravnou rýchlosťou do rotačnej pece 12. Ak sa surovina privádza vo forme mokrej zmesi,privádza dopravný pás 24 s premennou rýchlosťou vstupnú zmes surovín najprv do drvíča 26 a z tohto drviča 26 prichádzajú suroviny do plniaceho konca 16 rotačnej pece 12. Privádzané suroviny sa potom postupne presúvajú vo forme prúdu 28 celou dĺžkou rotačnej pece 12 smerom k plameňom 22. Vnútri rotačnej pece 12 prebiehajú dobre známe chemické procesy a na konci vypaľovacieho pásma 18rotačnej pece 12 vystupuje cementový slinok 30 na ďalšie spracovanie. Na plníacom konci 16 aj na konci Vypaľovacieho pásma 18 rotačnej pece 12 sú umiestnene ústrojenstvá 32, 34 na reguláciu znečistenia plynov. Na konci vypaľovacieho pásma 18 vystupujú odpadové plyny 38 po prechode druhým ústrojenstvom 32 na reguláciu znečistenia do okolitej atmosféry a zachytené odpadové produkty 40 sa regenerujú.Odpadové plyny 36 sa odvádzajú tiež na plniacom konci 16 cez prvé ústrojenstvo 34 na reguláciu znečistenia a sú potom vypustené do okolitého ovzdušia, zatial čo odpadové produkty sa odoberajú na ďalšiu regeneráciu v mieste 42.V zariadení 10 podľa vynálezu sa vysokopecná troska 44 privádza dopravným ústrojenstvom, napríklad dopravným pásom 46 s meníteľnou rýchlosťou, a pridáva sa k surovinám 48, ktoré sa privádzajú cez odprašovaciu násypku 56 (obr. 2) do plniaceho konca 16 rotačnej pece 12. Riadiace ústrojenstvo 25 ovláda rýchlosť dopravných pásov 24,46, takže je zaistený správny podiel vysokopecnej trosky 44 na celkovom množstve privádzanej suroviny podľa jej chemického zloženia. Takáto regulácia je dobre známa zo stavu techniky, a preto nieje nutné podrobnejšie opisovať.Na obr. 2 je schematicky zobrazená časť zariadenia na samostatné privádzanie vysokopecnej trosky a ďalších surovín na výrobu cementu do plniaceho konca 16 rotačnej pece 12. Z obr. 2 je zrejmé, že vysokopecná troska S 0 padá do násypky 52 dopravného systému 54 a je ním vynášaná hore, kde z nej vypadáva na mieste 55 do odprašovacej násypky 56 a do plniaceho konca 16 rotačnej pece 12. Privádzanie materiálu do vstupného konca rotačnej pece 12 môže však byť realizované tiež inými dobre známymi ústrojenstvami. Podobne ďalšie suroviny 58 na výrobu cementu padajú do druhej násypky 60, z ktorej sú vynášané hore dopravným ústrojenstvom 62 a vypadávajú v mieste 64 do odprašovacej násypky 56 pre postupné privádzanie do plniaceho konca 16 rotačnej pece 12. Ako zariadenie podľa príkladu z obr. l, tak tiež zariadenie z obr. 2 zaisťujú dosiahnutie potrebných výsledkov.Tabuľka II obsahuje výsledky chemickej analýzy vzorky vysokopecnej trosky, odobranej náhodne zo zásoby vysokopecnej trosky. Výsledky chemickej analýzy vysokopecnej trosky sa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke Il v závislosti od použitej trosky.Je zrejmé, že zloženie vysokopecnej trosky je vhodné na výrobu cementu.Tabuľka III uvádza typické zloženie zmesi surovín, obsahujúcej 0 vysokopecnej trosky, 89,67 vápenca,4,42 ílovitej bridlíce, 4,92 piesku a 0,99 lupku.Zloženie zmesi typu I LA - 0 troskyTabuľka IV obsahuje zloženie skúšobnej zmesi obsahujúcej 5 vysokopecnej trosky, 86,11 vápenca, 4,14 lupku, 3,76 piesku a 0,97 okoviny.

MPK / Značky

MPK: F27B 7/00, C04B 7/17, C04B 7/42, F27B 7/10, C04B 7/36, C04B 7/38, C04B 7/14, F27B 9/00

Značky: výroby, vysokopecnej, trosky, slínku, cementového, využitím, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-283257-sposob-vyroby-cementoveho-slinku-s-vyuzitim-vysokopecnej-trosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky</a>

Podobne patenty