Spôsob inštalácie plastového prívodného potrubia a zariadenie vo forme pružnej zostavy na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 282918

Dátum: 02.12.2002

Autori: Robinson William Edgar, Stoves Derek

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Oceľové prívodné potrubie (12) je spojené s hlavným potrubným rozvodom (10) pomocou T-rozdvojky (14), pričom pružná ohybná zostava (18) sa zasúva otvoreným koncom potrubia (12) a T-rozdvojkou (14) do hlavného potrubného rozvodu (10). Pružná ohybná zostava (18) zahŕňa pružný prvok (22) s nižšou tuhosťou a kĺbový spoj (24) tiež s nižšou tuhosťou na svojom čelnom konci. Guľôčka (30) je spojená so závažím (34). Závažie (34) sa skláňa dole pri vstupe do T-rozdvojky (14) a vytvára krútiaci moment (M), ktorý pôsobí na pružnú ohybnú zostavu (18). Plastové prívodné potrubie (60) sa preťahuje otvoreným koncom potrubia (12) cez pružnú ohybnú zostavu (18) a ďalej sa vsúva T-rozdvojkou (14) do hlavného potrubného rozvodu (10). Plastové prívodné potrubie (60) má zvlnenú stenu na čelnej časti (62), ktorá je zakončená valcovou časťou (66), ktorá vstupuje do otvoru (70) vo vložke (74), umiestnenej v hlavnom potrubnom rozvode (10).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka inštalácie potrubia, pričom sa predovšetkým týka inštalácie plastového privodného potrubia do existujúceho kovového, napríklad oceľového privodného potrubia, a ďalej sa týka zariadenia vo forme pružnej zostavy na vykonávanie spôsobu inštalácie potrubia.Prlvodným potmbím býva obvykle myslené plynové prívodné potrubie, spojené pomocou T-rozdvojky alebo kolena s hlavným rozvodným potrubím, spravidla z liatej ocele. Tam, kde hlavné rozvodné potrubie musí byť spojené s plastovým potrublm, musí mať potrubná prípojka vnútri nainštalovanú plastovú vložku. Otvor je prerezaný cez stenu vložky v každej T-rozdvojke alebo kolene (tam kde sa T-rozdvojka alebo koleno napájajú na hlavný rozvod potrubia), takže každý otvor je zarovnaný s T-rozdvojkou alebo kolenom. Prerezanie takýchto otvorov je dosiahnuté napríklad použitím zariadenia, ktoré sa pohybuje po vnútrajšku plastovej vložky.V patentovom spise GB-A-2 243 658 je opisovaný spôsob inštalácie plastového privodného potrubia do existujúceho privodného potrubia. Polyetylénová plynová alebo vodná náhradná rúrka je vkladaná do existujúcej kovovej rúrky a je ukončená spájacím kusom vybaveným bočným otvorom v priestore tvarovky. Nie je nutné uskutočňovať výkopové práce na pripojenie k hlavnému rozvodnému potrubiu vybavenému polyetylénovým náhradným potrubím. Stroj prechádza po hlavnom potrubí a prerezáva otvor proti vstupu do tvarovky. Stroj potom vkladá polyetylénovú objímku, ktorú pripája na spájací kus prostredníctvom elektrického tavnćho spoja. Potom tu stroj vkladá polyetylénovú zátku, ktorú pripája na náhradné potrubie rovnako prostredníctvom elektrického tavného spoja. Pri altematívnom uskutočnení je spoj realizovaný vstrekovaním materiálu z hlavného potrubia na pripojenie náhradnej rúrky a vyvŕtavanie priechodného kanála. Prípadne môže náhradná rúrka dosiahnuť hlavné potrubie prostredníctvom kolena, pričom je strojom pripevnená na zátku. Tento patentový spis GB-A-2 243 658 sa nezmieňuje o používaní pružného ohybného ústrojenstva.Patentový spis W 0 90/07672 opisuje tiež spôsob inštalácie plastovćho privodného potrubia do už existujúceho privodného potrubia. V súlade s riešením podľa tohto patentového spisu je ventil meracieho prístroja uzavretý a merací prístroj je odstránený. Potom je na otvorený koniec umiestnené tesnenie s blokovacím ústrojenstvom, ktore je doň naskrutkované. Ventil meracieho prístroja je potom otvorený a blokovacie ústrojenstvo je zatlačene do privodného potrubia. Nahustiteľný vak na blokovacom ústrojenstve je nahustený na účely zablokovania otvoru privodného potrubia. Upchávka obsahujúca tesnenie, ventil meracieho prístroja, koleno a stúpaciu rúrku, a tieto prvky sú všetky umiestnené za tesnením, vytvoreným nahustíteľným vakom, sú potom odstránené, neobávajúc sa, že dôjde k úniku plynu, lebo utesnenie je zaručené nahustiteľným vakom.Spojka s tesnením, ventil a upchávka sú potom pretiahnuté trubicou blokovacieho zariadenia a pripevnené na koniec prívodného potrubia. Vak blokovacieho zariadenia je potom vypustený a blokovacie zariadenie je vytiahnuté von z privodného potrubia. Náhradná prívodná rúrka je potom vložená do privodného potrubia cez tesnenie, ventil a upchávku. Ventil a upchávka sú potom vybrané. Potrubná zvlnená spojka je potom pripevnená na voľný koniec rúrkya náhradná prívodná rúrka je pripevnená na vnútro tejto spojky. Koleno, stúpacia rúrka, ventil meracieho prístroja a upchávka sú potom pripojené na voľný koniec rúrky, potom je vnútorné tesnenie v náhradnej rúrke vytiahnutć. Ventil meracieho prístrojaje uzavretý, potom je merací prístroj či plynomer opätovne nainštalovaný.V súlade s predmetom tohto vynálezu bol vyvinutý spôsob inštalácie plastového privodného potrubia do existujúceho privodného potrubia, ktoré je vedené od existujúceho otvoru v hlavnom potrubnom rozvode, obsahujúcom plastovú vložku, k otvorenému koncu, pričom sa vkladá pružná zostava cez otvorený koniec a pozdĺž existujúceho privodného potrubia. Plastové prívodné potrubie, pripevnené na pružnú zostavu, sa vkladá spoločne s pružnou zostavou cez otvorený koniec a cez existujúce prívodné potrubie do otvom v plastovej vložke, ktorýje vyrovnaný s existujúcim otvorom, a v tejto polohe sa čelná časť pružnej zostavy vkladá do plastovej vložky cez otvor v nej vytvorený, a čelný koniec plastového privodného potrubia sa spája s plastovou vložkou v otvore v plastovej vložke, pričom pružná zostava zahŕňa prvý pružný prvok zo zvinutého drôtu, majúci na svojom čelnom konci druhý pružný prvok zo zvinutého drôtu, pričom tuhosť druhého pružného prvku zo zvinutého drôtu je menšia ako tuhosť prvého pružného prvku zo zvinutého drôtu, druhý pružný prvok zo zvinutého drôtu má na svojom čelnom konci kĺbové spojenie, tvorené guľovým prvkom a objímkovým prvkom, pričom jeden prvok vedie druhý, a toto kĺbové spojenie je spojené so závažím, čelná časť zahŕňa druhý prvok zo zvinutého drôtu, kĺbové spojenie a závažie, pričom ked pružná zostava, okrem čelnej časti, je podoprená vo vodorovnej polohe, zatiaľ čo čelná časť je nepodoprená, okrem svojho spojenia so zostatkom pružnej zostavy, sa táto čelná časť odkláňa smerom dole pôsobením gravitačnej sily.Plastové prívodné potrubie má výhodne zvlnenú stenu,ktorá sa rozprestiera aspoň v časti priľahlej na čelný koniec plastového privodného potrubia.Plastové prívodné potrubie obsahuje prvú hlavnú časť,ktorá má valcovú stenu a ktorá je hrubšia ako čelná druhá časť upevnená na čelný koniec prvej časti, pričom čelná druhá časť má zvlnenú stenu.Plastové prívodné potrubie zahŕňa čelnú časť, ktorá je tvarovaná na uľahčenie pripojenia plastového privodného potrubia k plastovej vložke.Čelná časť plastového privodného potrubia má valcovú stenu na svojom čelnom konci spojenú so zostatkom plastového privodného potrubia prostredníctvom zrezanej kužeľovitej steny, ktorá sa zužuje smerom na valcovú stenu,pričom je valcová stena uložená V otvore v plastovej vložke.Závažie má pružné prsty, z ktorých každý vyčnieva radiálne zo závažia, tieto prsty sú umiestnené na závaží na napomáhanie čelnej časti pri vystreďovaní vnútri existujúceho privodného potrubia alebo vnútri T-rozdvojky, ktorou je existujúce prívodné potrubie spojené s hlavným potrubným rozvodom, a na napomáhanie pri vstupe čelnej časti do otvoru v plastovej vložke, pričom konce prstov sklzavajú po vnútrajšku plastového privodného potrubia pri vyťahovani pružnej zostavy von.Závažie má pružný kotúč, ktorý vyčnieva zo závažia,tento pružný kotúč umožňuje vystreďovanie vnútri existujúceho prívodného potrubia alebo vnútri T-rozdvojky, ktorou je existujúce prívodné potrubie spojené s hlavným potrubným rozvodom, na umožnenie vstupu do otvoru Vplastovej vložke, pričom je tento kotúč umiestnený na závaží na sklzavanie obvodu tohto kotúča po vnútrajšku plastovćho prívodného potrubia pri vyťahovaní pružnej zostavy von.V súlade s ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bola ďalej tiež vyvinutá pružná zostava na využitie pri uskutočňovaní uvedeného spôsobu, obsahujúca prvý pružný prvok zo zvinutćho drôtu. Prvý pružný prvok zo zvinutého drôtu má na svojom čelnom konci druhý pružný prvok zo zvinutého drôtu, pričom tuhosť druhého pružného prvku zo zvínutého drôtu je menšia, ako tuhosť prvého pružného prvku zo zvinutého drôtu, druhý pružný prvok zo zvinutého drôtu má na svojom čelnom konci klbové spojenie tvorené guľovým prvkom a objímkovým prvkom, z ktorých jeden prvok vedie druhý, ktoré je spojené so závažím, pričom čelná časť zahŕňa druhý pružný prvok so zvinutého drôtu,kĺbové spojenie a závažie, pričom pri podoprení pružnej zostavy okrem čelnej časti vo vodorovnej polohe a pri nepodoprení čelnej časti okrem spojenia so zostatkom pružnej zostavy je táto čelná časť odklonená smerom dole v dôsledku pôsobenia gravitačnej sily.Závažie je vybavené niekoľkými pružnými prstami, z ktorých každý vyčnieva radiálne smerom od závažia, tieto prsty sú umiestnené na tomto závaží na napomáhanie pri vystreďovaní vnútri existujúceho prívodného potrubia alebo vnútri T-rozdvojky, ktorou je existujúce prívodné potrubie spojené s hlavným potrubným rozvodom, a na napomáhanie pri vstupe čelnej časti do otvoru V plastovej vložke a na skĺzavaníe koncov prstov po vnútrajšku plastového prívodného potrubia pri vyťahovaní pružnej zostavy von.Závažie je vybavené pružným kotúčom, ktorý vyčnieva zo závažia, pričom je tento kotúč umiestnený na závaží na vystreďovanie vnútri existujúceho prívodného potrubia alebo vnútri T-rozdvojky, ktorou je existujúce prívodné potrubie spojené s hlavným potrubným rozvodom, a na umožnenie vstupu do otvoru v plastovej vložke, pričom je tento kotúč umiestnený na závaží na skĺzavanie obvodu tohto kotúča po vnútrajšku plastového prívodného potrubia pri vyťahovaní pružnej zostavy von.Uvedený vynález nie je nijako obmedzený na inštaláciu plynového prívodného potrubia, ale je napriklad použiteľný na vodovodné, odpadové alebo iné potrubné prípojky.Existujúca potrubná prípojka môže byť pripojená na hlawiý potrubný rozvod mnohými rôznymi spôsobmi. Potrubná prípojka môže byť napríklad priama a môže sa napájať na hlavný rozvod tak, že je s ním priamo spojená otvorom cez stenu hlavného rozvodu. Potrubná prípojka môže mať v tomto mieste oblúkové ohnutie, zvlášť potom priľahle na hlavný rozvod. Napríklad môže byť existujúca potrubná prípojka napojená na hlavný rozvod potrubia na homej strane hlavného rozvodu a potom môže mať oblúkové ohnutie, ktoré umožňuje, aby potrubné prípojka pokračovala vo svojom umiestnení pozdĺž vodorovnej roviny. Alternatívne môže byť T-rozdvojka spojená s hlavným potrubným rozvodom, napriklad na jeho homej strane. T-rozdvojka tak potom zaisťuje vnútorný priechod, ktorý sa meni náhle v smere z prvého zvislého smeru na smer druhý pod pravým uhlom k prvému smeru vo vodorovnej rovine.Potrubná prípojka môže mať oblúkové ohnutie, aby bolo možné vyhnúť sa prekážkam na ceste a na ľahšiu manipuláciu. Často je tiež zmena smeru potrubnej prípojky uskutočnená využitím jedného alebo niekoľkých pravouhlých kolien, každé z nich spája dve priame rúrky dohromady pod pravým uhlom, namiesto nutnosti chýbať priamu rúrku.Použité plastove prívodné potrubie závisí od prevádzkových podmienok plynového systému, rovnako ako odveľkosti existujúcej potrubnej prípojky, jej dĺžky a množstva a druhov ohnutí, T-rozdvojok alebo kolien tu umiestnených. Napríklad je možné použiť obvyklé polyetylénové potrubie, ale v závislosti od jeho priemeru a množstva a druhov ohybu T-rozdvojok alebo kolien umiestnených v existujúcom potrubnom rozvode, lebo prívodným potrubím môže dochádzať k ťažkostiam pri preťahovaní plastovej rúrky cez rôzne potrubné tvarovky, zaisťujúce zmeny smeru existujúceho prívodného potrubia. Tenši alebo pružnejši materiál môže byť použitý pri plastovom prívodnom potrubí a priemer plastového prívodného potrubia môže byť znížený zvlášť tam, kde sú používané vyššie tlaky v dokončených systémoch.Ďalšou možnosťou je použiť plastové privodné potrubie, ktoré má aspoň na svojom čelnom konci zvlnenú stenu,ktorá umožňuje rúrke, aby bola pohotovejšie ohnutá pri prechode kolenami, ohybmi či T-rozdvojkamí. Ďalšou možnosťou je použiť plastové prívodná potrubie, ktoré má zvlnenú stenu po celej svojej dlžke, alebo ktoré má zvlnenú stenu, ktorá obsahuje zariadenie zaisťujúce hladký vnútorný priemer potrubia, teda hladkú vnútomú stenu rúrky.V prípadoch, kde existujúce prívodné potrubie predstavuje ťažkosti pri zasunovaní plastového prívodného potrubia, napríklad tam, kde sú prítomné v potrubí kolená, alebo kde T-rozdvojka ako spojenie môže byť použité také zariadenie, ktoré obsahuje pružnú ohybnú zostavu alebo prvok zo zvinutého drôtu. Buď je pružná ohybná zostava pretiahnutá cez existujúce prívodné potrubie ako prvá a potom je na ňu nasadená či pretiahnuté plastové potrubie, alebo je pružná ohybnú zostava vložená najprv do plastového prívodného potrubia a až potom ako celok sú tieto dve časti vložené do existujúceho prívodného potrubia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobnejšie objasnený na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, ktorých opis budepodaný s prihliadnutím na priložené obrázky výkresov,kdeobr. l znázorňuje pohľad v zvíslom reze na T-rozdvojku, prípájajúcu existujúce prívodné potrubie, vyrobené z ocele, na hlavný potrubný rozvod, a to v prvej etape spôsobu inštalácie potrubia v uskutočnení podľa tohto vynálezu, a to vrátane pružnej chybnej zostavy, pomáhajúcej pri vedení plastového prívodného potrubia cez existujúce oceľové prívodné potrubieobr. 2 až obr. 10 znázorňujú pohľady vo zvíslom reze na T-rozdvojku, a to v postupne po sebe nasledujúcich etapách spôsobu inštalácie potrubia V uskutočnení podľa tohto vynálezu.Obr. 1 znázorňuje hlavný potrubný rozvod 10 a existujúce oceľové privodné potrubie 12, ktoré je vedené napríklad do miesta vnútri obydlia, kde je obvykle napojené na plynomer (neznázomené). Aby bolo možné uskutočniť spôsob inštalácie plastového prívodného potrubia podľa tohto vynálezu, je hlavný potrubný rozvod 10 uzavretý, je teda bez plynu, pričom bol plynomer odobratý. zanechal tak po sebe prázdny otvor (neznázomené) v existujúcom ocel vom prívodnom potrubí 12 vnútri obydlia alebo kancelárie,ktorá má byť zásobovaná plynom. Existujúce oceľové prívodné potrubie 12 je napojené na hlavný potrubný rozvod 10 pomocou T-rozdvojky 14, umiestnenej v existujúcomotvore 15 v hlavnom potrubnom rozvode 10, hoci namiesto existujúceho prívodného potrubia 12 môže byť napojená na hlavný potrubný rozvod 10 pomocou ohnutej tvarovky (neznázomené), napríklad oblúkovćho ohnutia alebo pomeme veľkého polomeru kolena. T-rozdvojka 14 predstavuje veľmi ťažkú cestu na vloženie plastového prívodnćho potrubia, ktoré je msúvané dovnútra existujúceho oceľového prívodného potrubia 12, vnútomć vftanie T-rozdvojky 14 v podstate prechádza zlomom v pravom uhle, ked sa stáča z hlavnej línie potrubia 12 do zvislej rúrky 16 T-rozdvojky 14. Existujúce oceľové prívodné potrubie 12 môže tiež mať ďalšie ohnutia alebo kolená, a to na uľahčenie tvarovania potrubia, alebo na vyhnutie sa prekážkam, umiestneným na vonkajšej strane potrubia.Na obr. l je znázomená pružná ohybná zostava 18, ktorá bola vložená dovnútra otvoreného konca existujúceho oceľového prívodného potrubia 12 a ktorá je vsúvaná dovnútra tohto existujúceho oceľového prívodného potrubia 12, a to až na T-rozdvojku 14. Pružná ohybná zostava 18 pozostáva z prvého pružného prvku 20 zo zvinutého drôtu,majúceho na svojom prednom konci druhý pružný prvok 22 zo zvinutého drôtu. Tuhosť druhého pružného prvku 22 zo zvinutého drôtu je menšia ako tuhosť prvého pružného prvku 20 zo zvinutého drôtu.Prvý prvok 20 zo zvinutého drôtu má na svojom prednom konci kĺbové spojenie 24. Tuhosť tohto kĺbového spojenia 24 je mimoriadne nízka, a to v závislosti od trecích síl, vznikajúcich medzi kĺbovou jamkou a guľôčkou 30. Guľôčka 30 kĺbového spojenia 24 je napojená na rameno 32, ktoré nesie závažie 34, ktoré je pred klbovým spojením 24. Závažie 34 má niekoľko pružných prstov 36 (alebo v neznázornenom uskutočnení pružný kotúč vedený okolo závažia 34). Ako je pružná ohybná zostava 18 pritláčaná na koncovú stenu 40 T-rozdvojky 14, dôjde k vzniku momentu M F . x 1, ktorý je orientovaný proti smeru hodinových ručičiek a pôsobí na druhý pružný prvok 22 zo zvinutého drôtu od pružnej chybnej zostavy 18. Moment M je výsledkom pôsobenia sily F, ktorou je pružná zostava 18 tlačená zo vzdialeného konca a ktorá je vyrovnávaná reakciou F, ktorá pôsobí na závažie 34 a vzniká na stene 40, a zvislého ramena x, medzi líniou pružnej ohybnej zostavy 18 a stykovým bodom 42 medzi závažim 34 a koncovou stenou 40.Obr. 2 znázorňuje polohu, ked pružná ohybná zostava 18 vstúpila do zvislej rúrky 16 a moment M pokračuje V pôsobení v smere proti pohybu hodinových ručičiek a otáča pružnou ohybnou zostavou 18 a čiastočne pôsobí aj na menej tuhý druhý pružný prvok 22. Ako sa pružná ohybná zostava 18 zdvíha, je ovplyvňovaná reakciou R od vodorovneho ramena 50 potrubia na T-rozdvojke 14, ktorá vo svojom dôsledku ohne koniec drôtu v smere pôsobenia reakcie R, čím dôjde k nárastu posunutia, vyjadreného zmenou dĺžky ramena sily z x 1 na x 1. Moment je takto vyšší,pretože rameno x, je tiež väčšie, ako vidieť na obr. 2.Obr. 3, obr. 4 a obr. 5 znázorňujú pružnú ohybnú zostavu 18 postupne vstupujúcu ďalej a ďalej do zvislej rúrky 16, a na obr. 4 tiež ďalej postupuje do hlavného potrubného rozvodu 10. Moment, ktorý teraz pôsobí na obr. 3 je vyjadrený rovnicou M F . x 3, a je ešte o niečo väčší, pretože aj hodnota ramena sily x 3 je tiež väčšia Reakcia R zaisťuje,aby predný koniec bol posúvaný smerom na existujúci otvor 15.Na obr. 3 pružné prsty 36 vidieť v takej polohe, ked držia závažie 34 v polohe mimo steny zvislej rúrky 16 T-rozdvojky a bližšie k stredovej polohe. Spodný koniec závažia 34 je tak voľný a môže nájsť otvor 70 v stene 72plastovej vložky 74, ktorá je umiestnená vnútri hlavného potrubného rozvodu 10, a vstúpiť doň.Obr. 6 ukazuje plastové prívodné potrubie 60, ktoré je preťahované cez pružnú ohybnú zostavu 18. Plastové prívodné potrubie 60 bolo vložené cez otvorený koniec existujúceho prívodného potrubia 12. Plastové prívodné potrubie 60 je vyrobené napríklad z polyetylénu, pričom hlavná časť plastového privodného potrubia 60 má valcovú stenu,zatiaľ čo čelná časť 62 potrubia je vyrobená z polyetylénu,majúceho zvlnenú stenu, aje menej pevná a viac pružná ako hlavná časť plastového prívodného potrubia 60. Predný koniec 64 čelnej časti 62 plastového prívodného potrubia 60 je tvarovaný tak, aby uľahčoval prechod cez existujúce oceľové prívodné potrubie 12 a T-rozdvojku 14 a je mierne kužeľovitý a skosený smerom dopredu do valcovej časti 66 plastového prívodného potrubia 60, vytvárajúcej jeho čelnú časť 62.Obr. 7 a obr. 8 ukazujú plastové prívodné potrubie 60,ktoré je zasúvané cez T-rozdvojku 14 do polohy (pozri obr. 8),v ktorej môže byt plastove privodné potrubie 60 spojené s otvorom 70 v stene 72 plastovej vložky 74, umiestnenej V hlavnom potrubnom rozvode 10. Otvor 70 bol už predtým vytvorený v stene 72 pomocou zariadenia, ktoré putuje po vnútomej strane plastovej vložky 74, a to v oblasti hlavného potrubného rozvodu 10.Plastové prívodné potrubie 60 je výhodne spojené s plastovou vložkou 74 s použitím uvedeného zariadenia,ktoré putuje cez hlavný potrubný rozvod 10. Ako alternatíva môže byť plastové prívodná potrubie 60 spojené s vložkou pri operácii uskutočňovanej otvoreným koncom existujúceho oceľového prívodného potrubia 12. Tak isto je altematívnou možnosťou vytvoriť otvor 70 pri operácii uskutočnenej otvoreným koncom plastového privodného potrubia 60, namiesto použitia zariadenia vnútri plastovej vložky 74.Obr. 9 ukazuje pružnú ohybnú zostavu 18, ktorá je vyťahovaná cez plastové prívodné potrubie 60. Prsty 36 (alebo kotúč) sa chýbajú tak, aby uľahčovali vytiahnutie, pričom konce prstov 36 (alebo okraj kotúča) preklzujú po vnútomom povrchu steny plastového prívodného potrubia 60.Obr. 10 ukazuje plastové prívodná potrubie 60 v koncovej polohe vnútri existujúceho oceľového privodného potrubia 12. Nasledovne je valcová časť 66, vytvárajúca čelo zvlnenej čelnej časti 62, spojená s plastovou vložkou 74, a to v otvore 70, ktorýje zarovnaný s existujúcim otvorom 15 v hlavnom potrubnom rozvode 10. Valcová časť 66 je prednostné spojená s plastovou vložkou 74 pomocou tavnćho zvárania. Jednako tam, kde sú použité odlišné materiály na plastovú vložku 74 a na plastové prívodné potrubie 60, napríklad polyvinylchlorid, potom plastové prívodné potrubie 60 alebo čelná časť 62 potrubia 60 prípadne valcová časť 66 potrubia 60 môžu byť v závislosti od typu použitej rúrky spojene s plastovou vložkou 74 s použitím lepidla.Keď je táto etapa práce uskutočnená, a to pre každú rúrku spojenú s hlawiým potrubným rozvodom 10, a plynomery boli znova napojené na plastové prívodná potrubie 60 na každom otvorenom konci existujúceho oceľového prívodného potrubia 12, môže byť vpustený do hlavného aj prívodného potrubia znova plyn.V jednej modiíikácii uvedeného spôsobu inštalácie plastového prívodného potrubia 60 je pružná ohybná zostava 18 najprv pretiahnutá cez plastové prívodná potrubie 60,a až potom sú obidve častí dohromady pretiahnuté cez existujúce oceľové privodné potrubie 12. Pružná ohybná zostava 18 môže byť usporiadaná tak, aby prečnievala zplastového privcdného potrubia 60, a aby tak poskytovala potrebné vedenie.Čelncu časťou pružnej ohybnej zostavy 18 je druhý pružný prvok 22 zo zvinutćho drôtu, klbové spojenie 24 a závažie 34 na ramene 32 guľôčky 30 klbového spojenia 24. Ked je pružná ohybná zostava 18 okrem predných prvkov 22, 24, 32, 34 podoprená vo vodorovnej polohe a čelná časť 62 je nepodoprená s výnimkou spojenia s prvým pružným prvkom 20 zo zvinutćho drôtu, je čelná časť 62 chnutá smerom dole vďaka pôscbeniu gravitačnej sily.1. Spôsob inštalácie plastcvćho prívodnćho potrubia(60) do existujúceho prívodnćho potrubia (12), ktoré je vedené od existujúceho otvoru (15) v hlavnom potrubnom rozvode (10), obsahujúcom plastovú vlcžku (74), k otvorenćmu koncu, pričom sa pružná chybná zostava (18) vkladá otvoreným koncom a pozdĺž existujúceho privodného potrubia(12),vyznačuj ú ci sa tým ,žeplastové prívodné potrubie (60), pripevnenć na pružnú ohybnú zostavu (18), sa vkladá spoločne s pružnou ohybnou zostavou(12) do otvoru (70) V stene (72) plastovej vložky (74), ktorýje vyrovnaný s existujúcim otvorom (15), a V tejto polohe sa čelná časť pružnej chybnej zostavy (18) vkladá do plastovej vložky (74), v nej vytvoreným otvorom (70), a čelný koniec plastcvého prívodnéhc potrubia (60) sa spája s plastovou vložkou (74) v otvore (70) v stene plastovej vložky (74), pričom pružná ohybná zostava (18) zahŕňa prvý pružný prvok (20) zc zvinutého drôtu, majúci na svojom čelnom konci druhý pružný prvok (22) zo zvinutého drôtu,pričom tuhosť druhého pružného prvku (22) zo zvinutéhc drôtu je menšia ako tuhosť prvého pružnćho prvku (20) zo zvinutćhc drôtu, druhý pružný prvok (22) zo zvinutého drôtu má na svojom čelnom konci kĺbové spojenie (24),tvorené guľôčkou (30) a objímkovým prvkom, a toto kĺbove spojenie (24) je spojene so závažím (34), ,čelná časť zahŕňa druhý prvok (22) zo zvinutého drôtu, klbcve spojenie(24) a závažie (34), pričom keď pružná zostava (18), okrem čelnej časti, je podoprená vo vodorovnej polohe, zatiaľ čo čelná časť je nepodoprená, okrem svojho spojenia sc zostatkom pružnej zostavy (18), sa táto čelná časť odkláňa smerom dole pôsobením gravitačnej síly.2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úci sa t ý m , že plastove prívodné potrubie (60) má zvlnenú stenu, ktorá sa rozprestiera aspoň v časti priľahlej k čelnému koncu plastového prívodnéhc potrubia (60).3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že plastove prívodné potrubie (60) obsahuje prednú valcovú časť (66), ktorá má valcovú stenu a ktorá je tuhšia ako čelná druhá časť prípevnená na čelný koniec prvej časti, pričom čelná druhá časť má zvlnenú stenu.4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárckov,vyznačuj úci sa tým,žeplastovéprívodné potrubie (60) zahŕňa čelnú časť, ktorá je tvarovaná na uľahčenie pripojenia plastcvého privodnćho potrubia5. Spôsobpcdľanároku 4,vyznačujúei sa t ý m , že čelná časť (62) plastového prívodnéhc pctmbia(60) má valcovú časť (66) na svojom čelnom konci, spojenú so zostatkom plastcvćho prívodnćho potrubia (60) prostredníctvom kužeľovitej steny predného konca (64), ktorá sa zužuje smerom k valcovej časti (66), pričom je valcová časť (66) uložená v otvore (70) v plastovej vložke (74).6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúci sa tým,žezávažie(34) má pružné prsty (36), z ktorých každý vyčnieva radiálne zo závažia (34), tieto prsty (36) sú umiestnené na závaží (34) na pomáhaníe čelnej časti pri vystreďcvaní vnútri existujúceho prívodnéhc potrubia (12) alebo vnútri T-rozdvojky(14), ktorou je existujúce prívodné potrubie (12) spojené s hlavným pctrubným rozvodom (10), a na napomáhanie pri vstupe čelnej časti do otvoru (70) v plastovej vložke (74),pričom konce prstov (36) skĺzavajú po vnútrajšku plastového privodného potrubia (60) pri vyťahcvaní pružnej ohybnej zostavy (18) von.7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúci sa tým, že závažie (34) má pružný kotúč, ktorý vyčnieva zo závažia (34), tento pružný kotúč umožňuje vystreďovanie vnútri existujúceho prívodného potrubia (12) alebo vnútri T-rozdvojky (14), ktorou je existujúce prívodné potrubie (12) spojené s hlavným potrubným rozvodom (10), na umožnenie vstupu do otvoru(70) v plastovej vložke (74), pričom je tento kotúč urniestnený na závaží (34) na skĺzavanie obvodu tohto kotúča po vnútrajšku plastovćho privodnćho potrubia (60) pri vyťahovaní pružnej chybnej zostavy (18) von.8. Pružná zostava (18) na vykonávanie spôsobu podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, obsahujúca prvý pružný prvok (20) zo zvinutćho drôtu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prvý pružný prvok (20) zo zvinutého drôtu má na svojom čelnom konci druhý pružný prvok(22) zo zvinutćhc drôtu, pričom tuhosť druhého pružnćho prvku (22) zo zvinuteho drôtu je menšia ako tuhosť prvého pružného prvku (20) zo zvinutého drôtu, druhý pružný prvok (22) zo zvinutćhc drôtu má na svojom čelnom konci kĺbcve spojenie (24) tvorené guľôčkou (30) a objímkovým prvkom, ktoré je spojené so závažím (34), pričom čelná časť zahŕňa druhý pružný prvok (22) zo zvinutého drôtu,kĺbcvć spojenie (24) a závažie (34), pričom pri podoprení pmžnej chybnej zostavy (18), okrem čelnej časti vo vodorovnej polohe, a pri nepodcprení čelnej časti okrem spojenia so zostatkom pružnej chybnej zostavy (18), je táto čelná časť cdklonená smerom dole v dôsledku pôsobenia gravitačnej sily.9. Pružná zostava ( 18) podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že závažie (34) je vybavené niekoľkými pružnými prstami (36), z ktorých každý vyčnieva radiálne smerom od závažia (34), tieto prsty (36) sú umiestnené na tomto závaží (34) na pcmáhanie pri vystreďovaní vnútri existujúceho prívodnćho potrubia (12) alebo vnútri T-rozdvojky (14), ktorou je existujúce prívodné potrubie(12) spojene s hlavným potrubným rozvodom (10), a na pomáhanie pri vstupe čelnej časti do otvoru (70) v plastovej vložke (74) a na skĺzavanie koncov prstov (36) po vnútrajšku plastcvćho prívodného potrubia (60) pri vyťahovaní pružnej chybnej zostavy (18) von.10. Pružná zostava ( 18) podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že závažie (34) je vybavené pružným kotúčom, ktorý vyčnieva zo závažia (34), pričom je tento kotúč umiestnený na závaží (34) na vystreďovanie vnútri existujúceho prívodnéhc potrubia (12) alebo vnútri T-rozdvojky (14), ktorou je existujúce prívodné potrubie(12) spojene s hlavným potrubným rozvodom ( 10), a na umožnenie vstupu do otvoru (70) v plastovej vložke (74),pričom je tento kotúč umiestnený na závaží (34) na skĺzavanie obvodu tohto kotúča po vnútrajšku plastovćho prívodného potrubia (60) pri vyťahcvaní pružnej chybnej zostavy (18) vcn.

MPK / Značky

MPK: F16L 55/16, F16L 55/28

Značky: pružnej, prívodného, spôsobu, potrubia, spôsob, inštalácie, zariadenie, tohto, plášťového, vykonávanie, formě, zostavy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-282918-sposob-instalacie-plastoveho-privodneho-potrubia-a-zariadenie-vo-forme-pruznej-zostavy-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inštalácie plastového prívodného potrubia a zariadenie vo forme pružnej zostavy na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty