Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie najmä na montáž do motorového vozidla

Číslo patentu: 282916

Dátum: 02.12.2002

Autori: Petters Siegried, Hildebrand Reinhard

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Aby bolo možné podľa koncepcie zhodných súčastí zhotoveného vykurovacieho, prípadne klimatizačného zariadenia so vstavaným priestorom (1.3) na výparník zasúvaný pri využití v podobe klimatizačného zariadenia, taktiež pri využití ako vykurovacieho zariadenia a pritom zaistiť vysoký dopravný výkon vzduchu pri nepatrnom hluku aj na vstavanom priestore (1.3), ktorý nie je vybavený výparníkom, je do vstavaného priestoru (1.3) zasunuté vodiace zariadenie vzduchu, cez ktoré možno ďalej viesť vstupný prúd (LI) vzduchu bez vírenia a orientovaný v správnom smere.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vykurovacieho, prípachie klimatizačného zariadenia, najmä na montáž do motorového vozidla.Klímatizačné zariadenie, ktoré má prvé dva znaky patentového nároku l, je známe napríklad z EP-Al 00397997. Pri známom klimatizačnom zariadení s nastavovaním teploty na strane prívodu vzduchuje prúd vzduchu,ktorý je dopravovaný do skrine zariadenia na ich vstupe prostredníctvom dúchadla, vedený najskôr vo vzduchovom kanáli cez výparník vložený do vstavaného priestoru skrine zariadenia, potom alebo priamo ako studený vzduch, alebo cez výmenník tepla ako teplý vzduch do zmiešavacej komory upravenej na strane čelného priestoru a následne v súlade so zadanim nastavovacieho elementu teploty vzduchu na obslužnom ústrojenstve do čelného priestoru motorového vozidla a v súlade s polohou zmiešavacej klapky vzduchu do na čelnej strane priestoru upravenej zmiešavacej komory ako ohrievateľný vzduch na odmrazovanie výpustu vzduchu a/alebo k výpustu vzduchu v priestore nôh a/alebo k výpustu vzduchu v strednej rovine. Na zvýšenie komfortu je pri známom uskutočnení obdobným spôsobom na vstupnej strane napájaná zmiešavacia komora zadného priestoru napájateľná ohrievaným vzduchom, ktorý je dopravovaný do strednej roviny, prípadne do roviny nôh zadného priestoru.Z FR-A 2 583 000 je známe vykurovacie zariadenie do motorových vozidiel, ktoré má radiálne dúchadlo a k nemu priradený výmenník tepla, pri ktoromje pre rovnomerné ovplyvňovanie vzduchu výmenníku tepla a na zníženie hluku usporiadaná v difúzore radiálneho dúchadla profilovaná mrežová stena tak, že najmenej jeden úsek profilovanej mrežovej steny v smere na radiálne dúchadlo zasahuje do difúzora.Podľa úlohy predloženého vynálezu má byť podľa takzvanej koncepcie zhodných súčastí pri využití pokiaľ možno čo najviac nezmenených konštrukčných súčastí klimatizačného zariadenia vytvorené vykurovacie zariadenie, pri ktorom nie je upravená konštrukcia a pripojenie výparníka,ktoré však napriek tomu zabezpečuje optimálne prevádzkové vlastnosti, najmä z hľadiska dobrej funkčnej účinnosti a veľmi malého výskytu hluku.Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie, najmä na montáž do motorového vozidla, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v skrini zariadenia je usporiadaný priechodný kanál, v ktorom je vstupný prúd vzduchu dopraviteľný najmenej k jednému výpustu, najmä do priestoru pre cestujúcich motorového vozidla, v priechodnom kanáli je pri využití skrine zariadenia na klimatizačné zariadenie usporiadaný vstavaný priestor na výparnik, do vstavaného priestoru je pri využití skrine zariadenia na vykurovacie zariadenie vložené vodiace ústrojenstvo vzduchu v podobe vírov prostého vedenia vzduchu, a vodiace ústrojenstvo vzduchu je usporiadané, prípadne vytvorené v podstate naprieč na vstupný prúd vzduchu v prvom smere na výstupnej strane prúdu vzduchu pod vodiacim ústrojenstvom vzduchu a v druhom smere na výstupnej strane prúdu vzduchu nad vodiacim ústrojenstvom vzduchu je vytvorený na prvej, na výstupnej strane prúd vzduchu v smere v skrini zariadeniausporiadaný výmenník tepla, a na druhý na výstupnej strane prúd vzduchu v smere na zmiešavaciu komoru vzduchu,pri ktorom sa zistí, že sa v tejto zrniešavacej komore prúd chladného vzduchu prostredníctvom prestaviteľnej klapky zmiešavaného vzduchu zmiešava s prúdom teplého vzduchu, ktorý vystupuje z výdnenníka tepla. Výrobne, pripadne montážne technicky výhodným spôsobom je vodiace ústrojenstvo vzduchu vybavené vodiacimi elementmi vzduchu, ktoré sú usporiadané pozdĺž jeho pozdĺžnej osi a nasmerované v podstate naprieč na pozdĺžnu os a ktoré sú naprieč k vstupujúcemu prúdu vzduchu V smere svojich pozdlžnych osí zasunuteľně bočne do vstavaného priestoru na výpamík a v svojej prevádzkovej koncovej polohe sú zañxovateľné, pričom podľa výhodného vytvorenia vynálezu sú na čelných stranách vodiaccho ústrojenstva vzduchu vytvarované prídržné Zasúvacie uloženia, ktoré sú zañxovateľnć na zodpovedajúcich zasúvacích uloženiach vo vstavanom priestore.Vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva výhodne z v podstate naprieč k vstupnému prúdu vzduchu usporiadaného valcového otočného telesa s nad, prípadne pod valcovým otočným telesom odvádzaným prvým, prípadne druhým, na výstupnej strane pretekajúcim prúdom vzduchu.Vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva výhodne z elipsovítého otočného telesa, ktoré je svojou širokou stranu usporiadané v podstate naprieč na vstupný prúd vzduchu a ktoré má nad, pripadne pod elipsovitým otočným telesom odvádzaný prvý, prípadne druhý, na výstupnej strane pretekajúci prúd vzduchu.Vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva výhodne z v podstate naprieč na vstupný prúd vzduchu usporiadaného,výhodne polovalcového otočného telesa, ktoré má na svojej časti valcového plášťa smerujúcej proti vstupnému prúdu vzduchu zvislé vodiace rebrá vzduchu a nad, pripadne pod polovalcovým otočným telesom odvádzaný prúd vzduchu.Vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva výhodne z v podstate naprieč na smer vstupného prúdu vzduchu usporiadané vodiace mreže vzduchu s v smere priechodného kanála smerujúcimi priestorovými komorami a s nad, prípadne pod rámom vodiacej mreže vzduchu odvádzaným prvým, prípadne druhým, na výstupnej strane pretekajúcim prúdom vzduchu.Vodiace ústrojenstvo vzduchu má výhodne najmenej jednu, výhodne centrálne usporiadanú, v smere priechodného kanála nad rámom vodiacej mreže vzduchu upravenú vodiacu stojinu vzduchu v smere porovnateľne úmemého vedenia vzduchu tak k pravej, ako i k ľavej časti vozidla prostredníctvom zmiešavacej komory a výpustu vzduchu najmenej v čelnej strednej rovine.Vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva výhodne zo súčastí z plastickej hmoty, najmä zo striekaněho odliatku z plastickej hmoty.Vzduch vodiacej povrchovej plochy vodiacich ústrojenstiev sú výhodne vybavené najmä nastriekanými, hluk pohlcujúcími povrchovými plochami.Vodiace ústrojenstvo vzduchu má konečne, výhodne v smere Iasúvania prídržné Zasúvacie uloženie na aretovanie so zodpovedajúcimi protiľahlými zasúvacími uloženiamí vo vstavanom priestore vzduchu v smere na zmiešavaciu komoru 1.4 na čelnej strane priestoru. Využitie a dosahované výhody zariadenia podľa zariadenia podľa vynálezu pritom nie sú obmedzené na znázomené nasávanie vzduchu na vstupnej strane. Miesto centrálneho ventilátora 10 môže byť tiež upravené bočne posunutá usporiadanie, prípadne prívod vzduchu prostredníctvom bočne vyúsťujúceho kanála. Rovnako tak nie je usporiadanie kanála za vstavanýmpriestorom 1.3 na výpamík celkom viazané na znázomeny príklad uskutočnenia.Prehľad obrázkov na výkresochUsporiadanie vodiacich ústrojenstiev podľa vynálezu sú detailne znázornená na obr. 1 až obr. 8.Na obr. l, prípadne najma na obr. 5, je znázomené prvé vodiace ústrojenstvo vzduchu, vytvorené naprieč na vstupný prúd L 1 vzduchu usporiadaného, výhode ako dute teleso vstrekovým liatím, ktoré je tvorené valcovým otočným telesom 2 z plastickej hmoty, prípadne pod valcovým otočným telesom 2 odvádzaný prvý, pripadne druhý, na výstupnej strane upravený prúd L 2, pripadne prúd L 3 vzduchu.Na obr. 2 a najmä na obr. 6 je znázomene vodiace ústrojenstvo vzduchu, ktoré má svojou širokou stranou 3.1 naprieč na vstupný prúd L 1 vzduchu usporiadané elipsovité otočné teleso 3 s nad, prípadne pod elipsovítým otočným telesom 3 odvádzaným prvým, prípadne druhým, na výstupnej strane prechádzajúcim prúdom L 2, L 3 vzduchu.Na obr. 3 a najmä na obr. 8 je znázomené vodiace ústrojenstvo vzduchu s polovalcovým otočným telesom 4,ktoré je usporiadané naprieč na vstupný pmd L 1 vzduchu,usporiadané zvisle vodiace rebrá 4.1 vzduchu a nad, prípadne pod polovalcovým otočným telesom 4 je odvádzaný prúd L 2, L 3 vzduchu.Na obr. 4 a najmä na obr. 7 je znázornená vodiace ústrojenstvo vzduchu s naprieč na vstupný prúd L 1 vzduchu usporiadanou vodiacou mrežou 5 vzduchu, ktorá má v smere priechodného kanála 1.1 upravené pretekajúce množstvo vzduchu zväčšujúce prietokové komory 5.1 a nad, pripadne pod rámom 5.2 vodiacej mreže 5 vzduchu odvádzaný prvý alebo druhý, na výstupnej strane pretekajúci prúd L 2, L 3 vzduchu, pričom prídavné vedenie vzduchu je obdobne ako pri zvislých vodiacich rebrách 4.1 vzduchu pri príklade uskutočnenia podľa obr. 8 možné dosiahnuť prostrednictvom najmenej jednej centrálnej vodiacej stojiny 5.3 vzduchu, ktorá výhodne prispieva na to, aby sa pripadne bočne asymetricky pritekajúci vstupný prúd L 1 vzduchu do značnej miery rozdelil na zhodné laminárne podiely vzduchového prúdu k ľavej strane vozidla a k pravej strane vozidla už pri vstupe do zmiešavacej komory 1.4 na čelnej strane priestoru.Vodiace ústrojenstva vzduchu majú, ako je to zrejmé najmä z obr. 5 až z obr. 8, výhodne v smere zasúvania upravené prídržné Zasúvacie uloženia 2.2 3.2 4.2, prostrednictvom ktorých sú aretovateľné na zodpovedajúcich tu neznázomených zasúvacích protiľahlých uloženiach vo vstavanom priestore 1.3 na stcnových častiach skrine 1 zariadenia.Na zníženie hluku sú výhodne, ako je to zrejmé najmä z obr. 5, upravene na povrchových plochách vodiaceho ústrojenstva vzduchu najmä nastrieknuté hluk pohlcujúce povrchové plochy 2.1.1. Vykurovacie, prípadne klimatizačnć zariadenie, najmä na montáž do motorového vozidla, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v skrini (l) zariadeniaje usporiadaný priechodný kanál (1.1), v ktorom je vstupný prúd (L 1) do praviteľný najmenej k jednému výpustu (1.6, 1.7, 1.8, 1,9),najmä do priestoru pre cestujúcich motorového vozidla, v priechodnom kanáli (1 .1) je pri využití skrine (l) zariadenia na klimatizačné zariadenie usporiadaný vstavaný priestor( 1.3) na výpamík, do vstavaného priestoru (1.3) je pri využití skrine (l) zariadenia na vykurovacie zariadenie vložené vodiace ústrojenstvo vzduchu v podobe vírov prostého vedenia vzduchu, a vodiace ústrojenstvo vzduchu je usporiadané, prípadne vytvorené v podstate naprieč na vstupný prúd (L 1) vzduchu v prvom smere na výstupnej strane prúdu (L 2) vzduchu pod vodiacim ústrojenstvom vzduchu a v druhom smere na výstupnej strane prúdu (L 3) vzduchu nad vodiacim ústrojenstvom vzduchu.2. Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie podľanárokuLvyznačujúce sa tým,ževodiace ústrojenstvo vzduchu je vytvorené v smere prvého, na výstupnej strane pretekąiúceho prúdu (L 2) vzduchu v smere na v skrini (l) zariadenia usporiadaný výmennik (6) tepla, prípadne druhého na výstupnej strane pretekajúceho prúdu (L 3) vzduchu v smere na zmiešavaciu komoru (1 .4).3. Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie podľa nárokov l a/alebo 2, vyznačujúce sa t ý m , že jednak má vodiace ústrojenstvo vzduchu pozdĺž pozdĺžnej osi usporiadanej a v podstate naprieč na pozdĺžnu os smerujúce vodiace elementy vzduchu a jednak je vodiace ústrojenstvo vzduchu zasunuteľné pozdĺžnou osou, smerujúcou V podstate kolmo na vstupný prúd (L 1) vzduchu bočne do vstavaného priestoru (1.3) na výpamík a v svojej konečnej prevádzkovej polohe je zañxovateľné.4. Vykurovacie, pripadne klimatizačné zariadenie podľajednéhoznárokov 1 až 3, vyznačuj úce sa t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva z v podstate naprieč na vstupný prúd (L 1) vzduchu usporiadaného valcového otočnćho telesa (2) s nad, prípadne pod valcovým otočným telesom (2) odvádmným prvým, prípadne druhým na výstupnej strane pretekajúcim prúdom5. Vykurovacie, prípadne klimatizačnć zariadenie podľajedného znárokov l až 3, vyznačuj úce sa t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva z elipsovitého otočného telesa (3), ktoré je svojou širokou stranou (3.1) usporiadané v podstate naprieč na vstupný prúd(L 1) vzduchu a ktoré má nad, prípadne pod elipsovítým otočným telesom (3) odvádzaný prvý, prípadne druhý, na výstupnej strane pretekajúci prúd (L 2, L 3) vzduchu.6. Vykurovacie, pripadne klimatizačné zariadenie podľajednéhoznárokov l až 3, vyznačujúce sa t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva z v podstate naprieč na vstupný prúd (L 1) vzduchu usporiadaného, výhodne polovalcového otočného telesa (4), ktoré má na svojej časti valcového plášťa smerujúcej proti vstupnému prúdu (L 1) vzduchu zvisle vodiace rebrá (4.1) vzduchu a nad, prípadne pod polovalcovým otočným telesom (4) odvádzaný prúd (L 2, L 3) vzduchu.7. Vykurovacie, pripadne klimatizačné zariadenie podľajednéhoznárokov l až 3,vyznačuj úce sa t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva z v podstate naprieč na smer vstupného prúdu (L 1) vzduchu usporiadanej vodiacej mreže (5) vzduchu s v smere priechodnćho kanála (1.1) smerujúcimi prietokovými komorami (5.1) a s nad, pripadne pod rámom (5.2) vodiacej mreže(5) vzduchu odvádzaným prvým, prípadne druhým, na výstupnej strane pretekajúcim prúdom (L 2, L 3) vzduchu.8. Vykurovacie, pripadne klimatizačné zariadenie podľanárokulvyznačuj úce sa tým,ževodiace ústrojenstvo vzduchu má najmenej jednu, výhodne centrálne usporiadanú, v smere priechodného kanála (1.1) nadrámom (5.2) vodiacej rnreže (5) vzduchu upravenú vodiacu stojinu (5.3) vzduchu v smere porovnateľne úmerného vedenia vzduchu tak k pravej, ako aj k ľavej časti vozidla prostredníctvom zmiešavacej komory (1.4) a výpustu (1.6) vzduchu najmenej v čelnej strednej rovine.9. Vykurovacie, prípadne klirnatizačné zariadenie podľajedného znárokov l ažĺàvyznačujúce sa t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu pozostáva zo súčasti z plastickej hmoty, najmä zo striekaného odlíatku z plastickej hmoty.10. Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie podľa jedného z nárokov l až 9, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vzduch vodiacej povrchovej plochy vodiacich ústrojenstiev je vybavený najmä nastriekanými, hluk pohlcujúcími povrchovýmí plochami.11. Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie podľa jedného z nárokov l až 10, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vodiace ústrojenstvo vzduchu má, výhodne v smere zasúvania, prídržné Zasúvacie uloženia (2.2 3.2 4.2) na aretovanie so zodpovedajúcimi protiľahlými zasuvacími uloženiami vo vstavanom priestore (1.3).

MPK / Značky

MPK: B60H 1/00

Značky: případně, zariadenie, najmä, vykurovacie, motorového, klimatizačné, vozidla, montáž

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-282916-vykurovacie-pripadne-klimatizacne-zariadenie-najma-na-montaz-do-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie najmä na montáž do motorového vozidla</a>

Podobne patenty