Spôsob výroby mliečnych výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 281554

Dátum: 04.09.1996

Autori: Spiess Bernard, Dauloudet André, Sauvion Patrick, Breton Christian

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe výroby mliečnych výrobkov z kvapalného retentátu, pochádzajúceho z ultrafiltrácie mlieka, sa retentát podrobuje konvenčným spôsobom zreniu a homogenizácii. Homogenizovaný retentát sa podrobuje pôsobeniu tlaku, stlačený retentát sa vystavuje pôsobeniu väčšieho počtu smerových otvorov na prevedenie kvapalného retentátu na koagulovaný gél, tento gél sa podrobuje expandovaniu, expandovaný gél sa prevádza na homogénnu pastu, ktorá je v podstate zbavená kvapaliny, hneď potom sa táto pasta vytvaruje a krája na časti. Pri zariadení na výrobu mliečnych výrobkov potom s cieľom dosiahnuť prechod z kvapalnej fázy na pevnú fázu prechádza retentát alebo kvapalná syrovina aspoň jedným ústrojenstvom (8), vytvoreným v tvare dosky, vybavenej väčším počtom otvorov (9).

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka spôsobu spracovania mlieka a mliečnych produktov. Obzvlášť sa týka spôsobu,ktorý dovoľuje v produkte ultrafiltráciu mlieka, obsahujúceho prípadne enzymatické alebo chemické činidlá, ale skysnutého pôsobením terrnoíilných a/alebo mezofilných mliečnych fermentov, prejsť z tekutého stavu do pevného syrového stavu, v ktorom je možné s produktom manipulovať a deliť ho, a je tiež možné začať cyklus nakladania a añnácie.Známe spôsoby výroby syrov sa skladajú z postupnosti etáp, ako sú zrážanie mlieka mliečnou alebo enzymatickou acidiñkáciou, tvarovanie syroviny vo formách, zbavovanie kvapaliny a/alebo lisovanie syroviny, aby sa zvýšila súdržnosť bloku, predstavujúceho tvar syra, odstránenie séra,vybratie syra z formy a potom jeho solenie, nasledované etapou afmácie. Tieto postupy sú uskutočňované technikami,ktoré dovoľujú získať tekutú syrovinu a produkty ultrañltrácie, obsahujúce najväčšiu časť proteínov séra (pozri napríklad francúzsky patent číslo 2 052 121) a dovoľujú veľmi veľké výkony (kontinuálna výroba produktu ulnaíilnácie) a vedú k ekonomickej výrobe. Ak sa ale vezme do úvahy, že fenomén synerézie - čo je postupné. agregácia častíc v géli - sa v tekutej syrovine prakticky neobjavuje, použitie syridla alebo enzymatického činidla na mliečnu alebo kyslú koaguláciu nie je úplne odstránené, čo si vynucuje použitie foriem, do ktorých sa ukladá skysnuté mlieko.Výroba syrov vyžaduje používanie veľkého rrmožstva foriem, ktoré sú počas dosť dlhého časového intervalu blokované a navyše vzniká potreba ďalších operácii, ktoré predstavujú značnú spotrebu prace (vyberanie z foriem, umývanie, lisovanie ).Sú známe produkty (pozri nemecký patent číslo 2430199 a francúzsky patent číslo 2 589 33 l), získané využitím postupov založených na aplikácii strihových síl na produkt ullrañltrácie a použitie modifikácie jeho štruktúry,ktorá z toho vyplýva.Všeobecne možno povedať, že tieto postupy koagulacie sa používajú pri tekutých produktoch, hlavne pri nápojoch a tvarohoch.Predkladaný vynález zmierňuje nevýhody predchádzajúcich postupov tým, že navrhuje spôsob, ktorý dovoľuje získať z produktu ultrañltrácie pevný produkt, hlavne syr, a pritom nie je nevyhnutne potrebné pridávanie koagulačného činidla na vyvolanie prechodu z tekutého do pevného stavu, pri ktorom je možné aplikovať nasledujúce etapy prípravy konečného produktu.Predkladaný vynález predovšetkým navrhuje použitie fenoménu modifikácie štruktúry, ktorú má mliečny produkt, ak je vystavený srihovému namáhaniu, následkom ktorého prechádza z tekutého stavu do stavu pevného, v ktorom je deliteľný a manipulovateľný.Spôsob podľa tohto vynálezu výhodne umožňuje obísť sa- bez použitia prípadného pôsobenia tlaku na tekutý produkt ultrañltrácie kvôli vytvoreniu zrazeniny a- vytváranie konečného produktu, ktorý je možné okamžite podrobiť kontinuálnym spôsobom operácii solenia- nadobúdanie na objeme a/alebo pridávanie značkovačov a aromatických látok a- injektáž náplne kontinuálnym alebo diskontinuálnym spôsobom.V súlade s predmetom tohto vynálezu bol preto vyvinutý spôsob výroby mliečnych výrobkov z kvapalného retentátu, pochádzajúceho z ultraíiltrácie mlieka, a tento retentát sa podrobuje konvenčným spôsobom zreniu a homogenizácii.Homogenizovaný retentát sa podrobuje pôsobeniu tlaku, stlačený retentát sa vystavuje pôsobeniu väčšieho počtu smerových otvorov na prevedenie kvapalného retentátu na koagulovaný gél, tento gél sa podrobuje expandovaniu, expandovaný gél sa prevádza na homogénnu pastu, ktorá je v podstate zbavená kvapaliny, hned potom sa táto pasta vytvaruje a kraja na časti.Na retentát sa v uvedenom kroku zrenia alebo homogenizácie výhodne pôsobí dopredu zvolenou plynnou tekutinou, najmä oxidom uhličitým alebo dusíkom.Činidlo vybraté zo skupiny obsahujúcej chuť zvýrazňujúcu, štruktúru upravujúcu a plniace činidlá, sa výhodne pridáva v požadovanej etape daného procesu tak, že sa toto činidlo rozdeľuje rovnorodo a rovnomerne v danom mliečnom výrobku.Krüanie sa výhodne uskutočňuje pôsobením aspoň jednej krájacej súčasti v kombinácii s aspoň jednou tvarovacou súčasťou a označovacou súčasťou.V súlade s predmetom tohto vynálezu bolo rovnako vyvinuté zariadenie na výrobu mliečnych výrobkov, kde kvôli dosiahnutiu prechodu z kvapalnej fázy na pevnú fázu prechádza retentàt alebo kvapalná syrovina výhodne aspoň jedným ústrojenstvom, vytvoreným v tvare dosky, vybavenej väčším počtom otvorov.Homogenizačnou jednotkou je výhodne aspoň jedna tlaková jednotka, tvorená homogenizátorom na privádzanie kvapalného produktu do aspoň jedného dekompresného ústrojenstva, najmä ventilového typu, a toto ústrojenstvo je ovládané systémom nastaviteľných pružín.Otvory ústrojenstva môžu byť vyplnené dýzami alebo peletami, ktorých je výhodne päť, a ktoré sú vyrobené z karbidu volfrámu.Ústrojenstvo môže byť vybavené väčším počtom otvorov na umožnenie prechodu rôznych zložiek, privádzaných prostrednictvom čerpania, ktoré sú privádzané prostredníctvom turbulencie do syrovej pasty.Os, kolmá na rovinu sedla každého z otvorov na uloženie peliet, je výhodne sklonená proti osi otvoru pod uhlom s veľkosťou niekoľko stupňov, najmä s veľkosťou medzi 5 ° a 20 °, výhodne potom s veľkosťou 13 °.Zariadenie môže výhodne obsahovať na expanznú fázu väčší počet kolien, z ktorých sa aspoň jedno rozbieha a vstupuje do trubicovitej alebo rúrkovej časti, ktorá má ľ bovoľný prierez.Vnútomé steny trubice majú výhodné povrchové vlastnosti, najmä v úrovni ich povrchového stavu, vzhľadom na syrový gél, s ktorým sú v styku, pričom je uvedená trubica vytvorená z plastového materiálu, najmä polyrnetylmetakrylového typu (P. M. M. A.).Tvámiaca trubica je výhodne podlhovastá a je vybavená plášťom na umožnenie prechodu kvapalného chladiva na zaistenie ohrievania alebo chladenia pasty.Pozdĺžna os trubice je výhodne sklonená proti vodorowiej rovine o niekoľko stupňov pod uhlom s veľkosťou medzi 5 ° a 30 °, výhodne potom s veľkosťou 15 °.Tvárniacie ústrojenstvo môže byť vybavené škrupinami, ktorých tvar je zvolený tak, aby teleso zodpovedalo veľkosti stanovenej používateľom.Škrupiny sú v dutinách výhodne vybavené väčším počtom čeľustí nesúcich výstupky, ktorých tvar je podobný tvaru škrupín, pričom vyčníevajú v smere telesa a sú určené na větvorenie potlače prechádzajúceho výrobku.eľuste sú výhodne poháňané postupným translačným pohybom v smere povrchu telesa prostredníctvom väčšieho počtu prevádzkových prostriedkov, ako sú pneumatické zdvíhače.Voľné konce tyče prevádzkových prostriedkov výhodne spolupracujú s kĺbovým bodom na príslušných čeľustiach, pričom kĺbový bod, najmä guľového typu, umožňuje kombináciu osového a radiálneho pohybu čeľustl pri uchopení stien telesa.Krájacie ústrojenstvo, tvorené najmä drôtom alebo strunou z plastového materiálu, upnutou na výkyvnom ramene, sa vychyľuje nepretržitým vratným pohybom rýchlosťou stanovenou používateľom, a vo fáze s kinematickou čeľusťou cez čelnú stenu škrupín v úrovni medzizóny, zanechanej potlačou každej z čeľustí.Rovina rezu je výhodne sklonená proti výstupnej rovine o uhol s veľkosťou niekoľkých stupňov, najmä s veľkosťou medzi 5 ° a 20 °, výhodne s veľkosťou 8 ° až 12 °.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie vlastnosti, znaky a výhody predmetu tohto vynálezu budú podrobnejšie objasnenć na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím na priložené obrázky výkresov, a to tak, aby uvádzané príklady akýmkoľvek spôsobom neobmedzovali rozsah predmetu vynálezu.Obr. 1 znázorňuje zariadenie na realizáciu spôsobu podľa vynálezu, zahrnujúcu jednotku zrenia, jednotku homogenizácie, jednotky prechodu do peimćho stavu a kysnutia, jednotku delenia a jednotku solenia.Obr. 2 znázorňuje V reze jednotky prechodu do pevného stavu a kysnutiaObr. 3 v priereze mázorňuje rez doskou s dýzami alebo kotúčikmi, ktoré zaisťujú zmenu fázy produktu.Obr. 4 je v priereze zobrazený bokorys dosky vybavenej kotúčikmi.Obr. 5 je v priereze zobrazený nárys jednotky predbežného tvarovania, vybavenej označovacímí čeľusťami.Obr. 6 je pohľad zhora v reze na jednotku predbežného tvarovania, vybavenú označovacími čeľusťami.Spôsob spracovania mliečnych produktov podľa vynálezu je výhodne realizovaný tak, že sa skladá z postupnosti etáp, ktoré dovoľujú získať z tekutého produktu, vychádzajúceho z jednotky ultrañltrácie 1 časti pevného produktu, zvlášť syra.Tekutý produkt ultracentrifugácie sa privádza do zásobníka 2 zrenia, v ktorom sa prípadne podrobuje acidifikácii termofilnými alebo mczoñlnými baktériami, potom sa za požadovaných fyzikálne-chemických podmienok, zvlášť predstavovaných podmienkami teplotnými a pH, privedie do stavu, v ktorom jeho charakteristiky zodpovedajú jeho požadovanému konečnému tvaru. Ako príklad je možné uviesť, že pri mliečnom produkte, pri ktorom boli použité termoñlné mliečne fermenty, môže byť pracovná teplotaveľmi blízka 45 °C, ale nie niäia ako 36 °C, a hodnota pH sa môže pohybovať v rozmedzí danom 5,00 a 5,90.Pri vývode zo zásobníka 2 zrenia sa tekutý produkt dostáva do napájacej pumpy 3, ktorou je vytláčaný smerom k homogenizačnej jednotke 4, v tomto prípade s dvoma hlavami 5, ktoré zvyšujú tlak v produkte.V časti homogenizáoie 4 sa nachádza aspoň jedna jednotka zvýšenia tlaku, v ktorej je tekutý produkt vytlačený do aspoň jedného tlakového zariadenia 6, ktoré môže byť predstavované hlavne ventilom a je ovládané regulovanou pružinou 7.V etape zvyšovania tlaku dosahuje stredný tlak v produkte okolo 300 barov. Produkt prechádza zariadením 8,ktoré je zhotovené v tvare dosky, vybavenej väčším množstvom otvorov 9, ktoré dovoľujú zmenu stavu tekutého produktu alebo syroviny do gélovitej formy. Doska obsahuje väčšie množstvo otvorov situovaných v rovnako veľkých výsekoch 10 kruhovej dosky 8 na tvoriacej čiare(zvlášť kružnici), pričom v uvedených otvoroch 9 sa nachádzajú dýzy 11 alebo kotúčiky, tu je ich znázornených päť, vyrobených z karbidu volňámu. V doske 8 sa prípadne môžu nachádzať aj ďalšie rôzne otvory, ktoré dovoľujú primiesiť pomocou turbulencie do hmoty syra rôzne zmesi,privádzané pomocou pumpy.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je os 12, kolmá na rovinu sedla 13 v každom z otvorov 9, v ktorých sú uložené dýzy 11, sklonena vzhľadom na os otvoru 14 pod uhlom ot s veľkosťou niekoľko stupňov, ktorý je v rozmedzí od 5 do 20 ° a výhodne 13 °. Táto priestorová dispozícia dovoľuje na jednej strane vytvoriť rozbiehajúee sa prúdy smerujúce k vnútomej stene 15 a na druhej strane zaručiť, že distribúcia rýchlosti syrovej hmoty je plocha, pričom tvar distribúcie rýchlostí je rozhodujúci pre dobré rozptýlenie produktu a pre požadovanú konzistenciu syrového gélu.Na konci tejto transfonnačnej časti sa nachádza aspoň jedna expanzná časť 16 alebo etapa uvoľnenia syrového gélu, kde dochádza k vytvoreniu syrového telesa. Tieto časti sú realizované sústavou kolien 17, pričom aspoňjedno z nich sa roztvára a tvorí vyústenie do valcovej časti 18 sekcie. Jej vnútomé steny 15 majú výhodné povrchové vlastnosti, zvlášť zhotovenie ich povrchu z tohto dôvodu je trubica 18 zhotovené z plastickej hmoty polymetylmetalcrylového typu (P. M. M. A), ktorý zaručuje, že produkt dobre kĺže po jej stenách. Okrem toho je výhodné skloniť pozdĺžnu os 19 trubice 18 o niekoľko stupňov v uhle B, ktorý je v rozmedzí od 5 do 30 °, výhodne 15 °,vzhľadom na horizontálnu rovinu. Toto priestorové usporiadanie umožňuje na jednej strane dostatočné zníženie záťaže v trubici, ktoré zaručuje jej priebežné plnenie, a na druhej strane uľahčuje neskoršie delenie syrového cesta na časti. V expanznej trubici nastáva transformácia gélu na homogénnu a hustú cestovitú hmotu, zbavenú tekutých extraktov, ktorá má už štruktúm rovnakú, ako je štruktúra konečného produktu.Hutnosť, ktorú má táto štruktúra na výstupe z dýz, môže byť meraná nasledujúcim spôsobomKus syra sa vloží do držiaka, deñnovaného v norme DIN 10 331. Dokonale rovinná dĺžka 25 mm sa nachádza pod strunou s priemerom 0,3 mm, ktorá sa pohybuje smerom nadol rýchlosťou 0,1 mm/s. Teplota vzorky je 15 °C. Pomocou vhodného zariadenia sa meria sila potrebná na zaistenie prenikania stnmy do skúšobnej vzorky syra, ak rýchlosť prenikania zostáva konštantná.Týmto spôsobom bolo zistené, že syry získané spôsobom, ktorý tvorí predmet vynálezu, majú nasledovné hodnoty sily potrebné na zaistenie prenikania od 0,2 do 2,2 newtona. Tieto hodnoty sú porowiateľné s hodnotamizískanými pre syry tvarohovitého typu 0,04 až 0,1 newtcnaPosledná etapa spočíva v delení syrového cesta na časti pomocou pôsobenia aspoň jedného krájacieho zariadenia 20, ako je hlavne struna z kovu alebo plastického materiálu,spolu s pôsobením aspoň jedného mriadenia 21 tvarovanie a označovania. Na výstupe trubice sa teleso syrovej hmoty,ktoré bez prerušenia vystupuje následkom stáleho pôsobenia zariadenia 4, vyvíjajúceho tlak, formuje pri prechode fonnovacím zariadením 21, vybaveným protikusmi 22, ktorých proñl je zvolený tak, aby udržiavali tvar prechádzajúcehc syrovéhc telesa podľa vzoru stanoveného používateľom. Tak napríklad na získanie oválneho tvaru budú mať protikusy 22 v mieste ich kontaktu so syrovým telesom výhodne konkávny profil.Podľa iného spôsobu zhotovenia mzýú protikusy 22 obdĺžnikový profil, ktorý tvaruje syrcvé teleso tak, že má rovinné bočné steny.Vnútri uvedených protikusov 22 sa vo výsekcch 23 nachádza väčšie množstvo čeľustí, nesúcích výstupky 25, ktoré majú profil obdobný ako profil protikusov 22 a vyčnievajúcich v smere k syrovému telesu, ktoré sú určené na to,aby otláčali vyhĺbený vzor 26 do prechádzajúceho produktu.Tieto čeľuste sa pohybujú priamočiarym pohybom v smere k povrchu syrového telesa pomocou pohybových zariadení 27, ako sú napriklad pneumatické valce. Každý z valcov má upevňcvacíe zariadenie 29, íixujúce ho na kostru stroja a každý z voľných koncov piestnice 28 je pevne spojený so zodpovedajúcon čeľusťou.Upevňovacie zariadenie 29, hlavne čapy, dovoľujú skladanie axiálneho a radiálneho pohybu čeľustí 24, ak sú tieto v kontakte so stenou syrového telesa.Kinematika čeľustí sa skladá z nasledovných pohybov- radiálna nanslácia smerom k stene syrového telesa až do okamžiku zhotovenia odtlačku vyhĺbeného vzoru do postupujúoehc produktu- keďže Syrové teleso pokračuje vo svojom pohybe smerom k výstupu z protikusov 22, vyvoláva axiálny posun čeľustí 24- uvoľnenie čeľustí 24 a ich návrat, zvlášť pomocou systému spätných pružín 30, do ich východiskovej roviny, v ktorej sú pripravené na ďalší cyklus, pričom takto zrealizovauý pohyb sa prejaví na prechádzajúcom syrovom telese.Krájacie zariadenie 20, zvlášť predstavované kovovou strunou, upevnenou na pohyblivom ramene 31, sa neustále pohybuje spôsobom tam a späť v rytme, ktorý je určený používateľom aje synchronizovaný s kinematikou čeľustí 24, cez čelnú stenu 32 protikusov 22 v úrovni medzizóny 33, zanechanej odtlačkom 26 každej z čeľustí 24.Podľa iného výhcdnéhc zhotovenie vynálezu je rovina rezu 34 sklonená v uhle T s veľkosťou niekoľko stupňov vzhľadom na rovinu čelnej steny 32, pričom veľkosť uhla je v rozmedzí medzi 5 a 20 ° v hodnote medzi 8 a 12 °, aby sa vykcmpenzcvalo zloženie pevného extraktu v produkte,ktorý sa chýba, lebo už nie je nesený trubicou.Spôsob spracovania podľa vynálezu je vhodne riadený systémom 35 automatického ovládania (ktorý nie je na obrázkoch znázcmený), uloženým na použití počítačov a programovateľných automatov, aby bolo možné v reálnom čase zaručiť pohyb lcrájacieho zariadenia 20.Podľa jedného motovenia spôsobu podľa vynálezu je možné, aby sa v tekutom produkte prejavilo zväčšcvanie objemu spôsobené privádzaním plynnej látky, obzvlášť oxidu uhličitého alebo duslka. Do tekutej syroviny alebo gélu je taktiež možné vmiesiť príchuti, činidlá, ktoré upravujú štruktúru látky a náplne, ktoré môžu byť aj nemliečnejpovahy, pričom je zaistené homogénne a rcvnomemé rozmiešanie týchto látok.Spôsob, ktorý tvori predmet vynálezu, zaisťuje okrem iného, že veľká časť tekutého koncentrátu vychádmjúcehc z ultrafiltračnej jednotky 1 sa premení po svojom prechode doskami 8, vybavenými dýzami 11 na zrazeninu, ktorá má štruktúru v rozmedzí od konzistencie cesta k pevnej látke podobnej cestu, ktorej charakteristiky napríklad zodpovedajú norme DIN 10 331, a to v závislosti od nastavených funkčných parametrov. Okrem iného sa pri tomto spôsobe nevyskytuje exuadácia séra, čo má za následok nezanedbateľné zvýšenie výťažku, lebo v produkte zostanú prakticky všetky rozpustné proteíny.Ako významná výhoda bolo tiež zaznamenané, že sa prakticky nevyskytuje odkvapkávanie tekutín po krájaní,čím sa tiež znižujú straty pri nakrájanom produkte.Vzhľadom na možnosť výmeny formcvacej trubice 21 a protikusov 22 je možné meniť vo veľmi krátkom čase tvar, hmotnosť, zloženie, konzistencíu a pod. produktov,získaných spôsobom podľa vynálezu a znáscbit produkciu použitím viacerých jednotiek, realizujúcích spracovanie od výstupu z jednotky ultrañltrácíe po vstup do jednotky solenia 36.Podľa iného zhotovenia spôsobu podľa vynálezu je možné predĺžiť formovaciu trubicu 21 a vybaviť ju dvojitými stenami, ktoré dovcľujů prechod kvapaliny, ktorá chladí alebo chrieva cestovitý produkt.Keďže nie je potrebné stláčať produkt ultratiltrácie alebo tekutú syrovinu, aby sa zaistila jej koagulácía, odpadá taktiež nebezpečie výskytu fenoménu tučnenia na povrchu, ktorý je prakticky vždy pczorovaný v prípadoch,ked koagulácia ultraíiltračnćho koncentrátu sa realizuje s využitím tlaku. , Je sarnozrejmé, že príklady, ktoré boli uvedené, neobmedzujú rozsah predkladaného vynálezu, do ktorého sa počítajú všetky varianty.Vynález sa používa na spracovanie mlieka a mliečnych produktov a dovoľuje pri produkte ultrañltrácie mlieka obsahujúceho pripadne enzymatické alebo chemické činidlá,ale skysnutého pôsobením termoñlných alebo mezoñlných mliečnych fermentov, prechod z tekutého stavu do pevného syrového stavu, v ktorom je možné s prodidrtom manipulovať a deliť ho a je taktiež možné začať cyklus naldadania a afmácie.l. Spôsob výroby mliečnych výrobkov z kvapalného retentátu, pochádzajúceho z ultrafilnácie mlieka, a tento retentát sa podrobuje konvenčným spôsobom zreníu a homogenizácii, vyznačujúci sa tým, že sa homogenizovaný retentát podrobuje pôsobeniu tlaku, stlačený retentát sa vystavuje pôsobeniu väčšieho počtu smerových otvorov na prevedenie kvapalného retentátu na koagulovaný gél, tento gél sa podrobuje expandovaniu, expandovaný gél sa prevádza na homogénnu pastu, ktorá je v podstate zbavená kvapaliny, hneď potom sa táto pasta vytvaruje a lcriíja na časti.2. Spôsobpodľanárcku Lvyznačujúci sa t ý m , že na retentát sa v uvedenom kroku zrenia alebo homogenizácie pôsobí dopredu zvolenou plynncu tekutinou, najmä oxidom uhličitým alebo dusíkom.3. Spôsobpodľanároku Lvyznačujúei sa tý m , že činidlo, Vybraté zo skupiny obsahujúcej chuť zvýrazňujúce, štruktúru upravujúce a plníace činidlá, sa pridáva v pohdovanej etape daného procesu tak, že sa toto čínidlo rozdeľuje rovnorodo a rovnomeme v danom mliečnom výrobku.4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokovlažlvyznačuj úcí sa tým,žekrájanie sa robí pôsobením aspoň jednej krájacej súčastí v kombinácii s aspoň jednou tvarovaeou súčasťou a označovacou súčasťou.5. Zariadenie na výrobu mliečnych výrobkov, v y značujúce sa tým , že kvôli dosiahnutiu prechodu z kvapalnej fázy na pevnú fázu prechádza retentát alebo kvapalná syrovína aspoň jedným ústrojenstvom (8),vytvoreným v tvare dosky, vybavenej väčším počtom otvorov (9).6. Zariadenie podľa nároku 5, vyznačuj úte s a t ý m , že homogenizačnou jednotkou je aspoň jedna tlaková jednotka, tvorená homogenizátorom (4) na privádzanie kvapalného produktu do aspoň jedného dekompresného ústrojenstva (6), najmä ventilového typu, a toto ústrojenstvo (6) je ovládané systémom nastaviteľných pružín(7) 7. Zariadenie podľa nároku 5 alebo 6, v y z n a č u j ú c c s a tý m , že otvory (9) ústrojenstva (8) sú vyplnené dýzarni (11) alebo peletami, ktorých je výhodne päť a ktoré sú vyrobené z karbidu volfrámu.8. Zariadenie podľa nároku 7, vyznačujúce s a tý m , že ústrojenstvo (8) je vybavené väčším počtom otvorov (9) na umožnenie prechodu rôznych zložiek privádzaných prostredníctvom čerpania, ktoré sú privádzané prostredníctvom turbulencie do syrovej pasty.9. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že os (12) kolmá na rovinu sedla (13) každého z otvorov (9) na uloženie peliet ( 11) je sklonená proti osi10. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 9,vyznačujúce sa tým,žeobsahujenaexpanznú fázu väčší počet kolien (17), z ktorých sa aspoň jedno rozbieha a vstupuje do trubicovitej alebo rúrkovej častí(18), ktorá má ľubovoľný prierez.11. Zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vnútorné steny (15) trubice majú výhodné povrchové vlastnosti, najmä v úrovni ich povrchového stavu, vzhľadom na syrový gél, s ktorým sú v styku, pričom je uvedená trubica (18) vytvorená z plastového materiálu,najmä polymetyl-metakrylového typu (P. M. M. A.).12. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 10 a ll,vyznačujúce sa tým, žetvárníacíatrubica(21) je podlhovastá a je vybavená plášťom na umožnenie prechodu kvapalného chladíva na zaistenie ohríevania alebo chladenia pasty.13. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 12, vyznačujúce sa tým, že pozdĺžna os(19) trubice (18) je sklonená proti vodorovnej rovine o niekoľko stupňov pod uhlom (B) s veľkosťou medzi 5 ° a 30 °,výhodne potom s veľkosťou 15 °.14. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12,vyznačujúce sa týmjetvámíaceústrojenstvo (18, 21) je vybavené škrupinamí (22), ktorých tvar je zvolený tak, aby teleso zodpovedalo veľkostí stanovenej používateľom.15. Zariadenie podľa nároku 14, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že škrupíny (22) sú v dutinách (23) vybavenéväčším počtom čeľustí (24) nesúcich výstupky (25), ktorých tvar je podobný tvaru škrupín (22), pričom vyčníevajú v smere telesa a sú určené na vytvorenie potlače (26) prechádzajúceho výrobku.16. Zariadenie podľa nároku 15, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že čeľuste (24) sú poháňané postupným translačným pohybom v smere povrchu telesa prostredníctvom väčšieho počtu prevádzkových prostríedkov (27), ako sú pneumatické zdvíhače.17. Zariadenie podľa nároku 16, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že voľné konce tyče prevádzkových prostriedkov (28) spolupracujú s kĺbovým bodom (29) na príslušných čeľustiach (24), pričom kĺbový bod (29), najmä guľového typu, umožňuje kombináciu osového a radíálneho pc» hybu čeľusti (24) pri uchopení stien telesa18. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 14 až Zvyznačujúee sa tým,želcraijacieústrojenstvo (20), tvorené najmä drôtom alebo strunou z plastového materiálu upnutou na výkyvnom ramene (31), sa vychyľuje nepretržitým vratným pohybom rýchlosťou stanovenou používateľom, a vo fáze s kinematickou čeľusťou(24) cez čelnú stenu (32) škrupín (22) v úrovní medzizóny19. Zariadenie podľa nároku 18, v y z n a č u j ú e e s n t ý m , že rovina (34) rezu je sklonená proti výstupnej rovine (32) o uhol (r) s veľkosťou niekoľkých stupňov,najmä s veľkosťou medzi 5 ° a 20 °, výhodne s veľkosťou 8 ° až 12 °.

MPK / Značky

MPK: A23C 19/028, A23C 7/00, A01J 25/00, A23C 19/045

Značky: tohto, zariadenie, spôsobu, výrobkov, výroby, mliečných, vykonávanie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-281554-sposob-vyroby-mliecnych-vyrobkov-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby mliečnych výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty