Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane

Číslo patentu: 281187

Dátum: 07.10.1998

Autor: Findorák Ladislav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uzamykací mechanizmus je posuvne uložený v záverovom puzdre (2) za hlavňou (15) a obsahuje závorník (1, 47, 68), jeho unášač (6, 66) a páku, pričom závorník (1, 47, 68) obsahuje najmä zápalník (28) a vyhladzovač vystrelených nábojníc (12), zasahujúci do lôžka (10) na dno (11) nábojnice (12) a ďalej pozdĺžne vodiace drážky (3) vodiacich líšt (4), vystupujúce z bočníc (5) záverového puzdra (2) a ďalšie pozdĺžne vodiace drážky (7) vodiacich líšt (8) na unášači (6, 66) závorníka (1, 47, 68). Na unášač (6, 66), ktorý je pod stálym pôsobením predsuvnej pružiny (33, 49), je pripojená páka výkyvná do uzamknutej a odomknutej polohy. Táto páka je tvorená jednozvratnou pákou (18, 38, 54, 55, 62) s kratším ramenom (22) a dlhším ramenom (26), pričom kratšie rameno (22) je na svojom konci vybavené, smerom k čelnej stene (9) závorníka (1, 47, 68), aspoň jednou oblúkovitou trecou plochou (21) a dlhšie rameno (26) je protiľahlo k oblúkovitej trecej ploche (21) vybavené na svojom konci aspoň jednou opornou plochou (25), zatiaľ čo závorník (1, 47, 68) je priľahlo k oblúkovitej trecej ploche (21) vybavený aspoň jednou klznou plochou (23) a záverové puzdro (2) je priľahlo k opornej ploche (25) vybavené aspoň jednou dorazovou plochou (27).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka uzamykacieho mechanizmu ručnej strelnej alebo veľkokalibrovej zbrane, posuvne uloženého v záverovom puzdre za hlavňou, obsahujúceho závomík, jeho unášač a páku, pričom závomík obsahuje najmä zápalník a vyhadzovač vystrelených nábojníe, zasahujúci do lôžka na dno nábojniee a ďalej pozdĺžne vodiace drážky vodiacich líšt vystupujúce z bočníc záverového puzdra a ďalšie pozdĺžne vodiace dràžky vodiacich líšt na unášači závomíka a na unášač, ktorý je pod stálym pôsobením predsuvnej pružiny, je pripojená páka výkyvná do uzamknutej a odomknutej polohy.Existujúce ručné strelnć zbrane a veľkokalibrové zbraňové systémy sú obvykle vybavené uzamykacím ústmjenstvom na pevné spojenie hlavne so zaverovým mechanizmom v okamihu výstrelu. V priebehu maximálneho tlaku plynov v hlavní od expandujúcej prachovej náplne sa napriek tomuto pevnému spojeniu prenáša časť energie spätného nárazu do ruky alebo do ramena strelca alebo na konštrukciu lafety, ak ide o delostreleckú zbraň. Tento spätný ráz vytvára uhol zdvihu, ktorý spôsobuje porušenie zameriavania, čo má za následok predĺženie času na opätovné zameranie zbrane pred ďalším výstrelom. Pri automatickom režime streľby, t. j. pri streľbe dávkami, potom pomeme silný spätný úder (náraz) pri každom výstrele spôsobuje malé zoskupenie zásahov v cieli.Jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich veľkosť spätného úderu a tým zoskupenosť zásahov v cieli pri streľbe dávkami je spôsob uzamykania a odomykania nábojovej komory a spôsob brzdenia pohyblivých častí záverového mechanizmu. Niektoré ručné strelnć zbrane majú hlaveň uloženú odpružene posuvne v záverovom puzdre a nábojovú komora pri výstrele uzarnknutú. Pri takomto riešení vykonáva hlaveň pri výstrele spoločne so záverovým mechanizmom brzdený zâklzový pohyb, v poslednej fáze ktorého nabieha jeden diel záverového mechanizmu na šikmú plochu, vytvorenú na zadnej časti záverového puzdm, čím dôjde k vyklopeniu dvoch jeho dielov a tým k odomknutiu nábojovej komory a oddialeniu záverového mechanizmu od hlavne. Toto usporiadanie má za následok priaznivejšie rozloženie energie spätného úderu v čase. Hlaveň potom samostatne vykoná dopredný pohyb. Jej pomerne prudké zastavenie pri záklze sa opäť prenáša na ruku alebo rameno strelca, čo sťažuje ďalšie zameranie na cieľ. Pohyblivé uloženie hlavne v záverovom puzdre je navyše výrobne značne náročné.Taktiež je známe riešenie, pri ktorom uzamykací mechanizmus obsahuje v záverovom puzdre posuvný závomík s výkyvným kompenzàtorom energie výstrelu, uloženým na posuvnom závomíku a vybaveným íôžkom na dno nábojnice a ďalej unášač závomíka a uzamykaciu páku. Unášač je v tomto riešení posuvne uložený na hornej strane závomíka a je vybavený výkyvne uloženou uzamykacou pákou, spolupracujúcou v uzamknutej polohe s posuvným závorníkom a so záverovým puzdrom. Pri výstrele dochádza spätným pohybom nábojnice k vykývnutíu kompenzátora, ktorý svojím dlhším ramenom udelí prudký spätný pohyb unášaču posuvného závomíka, ktorý pri tom vytiahne uzamykaciu páku zo záberu so záverovým puzdrom, čím dôjde k odomknutiu záverového mechanizmu. Uzamykacia páka potom zachytí posuvný závomík, ktorý je spoločne s kompenzátorom unášaný unášačom do zadného úvratu.Toto riešenie znižuje spätný náraz zbrane a tým zvyšuje presnosť streľby a zlepšuje zoskupenosť zásahov pri streľbe dávkami v porovnani s inými známymi riešeniamí. Má však rad nevýhod a nedostatkov. Jedným z nich je použitie výkyvnćho kompenzátora, ktorý predstavuje výrobne pomeme náročnú súčasť zbrane, ktorá môže mať negatívny vplyv na odolnosť a životnosť záverovćho mechanizmu ako celku. Ďalším nedostatkom tohto riešenia je jeho namáhavá prispôsobiteľnosť na použitie do rôznych typov zbraní, s rôzne výkonným nábojom.Cieľom vynálezu je odstrániť uvedene nevýhody a nedostatky známych riešení ručných strelných a veľkokalibrových zbraní a vytvoriť taký princip uzamykacieho mechanizmu, ktorý by zaručoval spoľahlivé uzavretie nábojovej komory pri výstrele do tej miery, aby bezprostredne po výstrele nedošlo k nežiaducemu úniku tlaku plynov okolo vonkajšej steny vystrelenej nábojnice smerom k čelnej stene závomika a ďalej, aby došlo k výraznému zníženiu spätného úderu pri výstrele v porovnaní so zbraňami, pri ktorých je pri výstrele nábojová komora pevne uzavretá. Pomeme významnou úlohou je zjednodušenie výroby a zníženie výrobnej pracnosti, zvýšenie spoľahlivosti zbrane a zameniteľnosti dielov.Značnou výhodou riešenia podľa vynálezu je ľahká prispôsobiteľnosť uzamykacieho mechanizmu na použitie V rôznych typoch zbraní a pri použití rôzne výkonného náboja.Všetky tieto ciele spĺňa a uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje ummykací mechanizmus ručnej strelnej alebo delostreleckej zbrane, posuvne uložený v záverovom puzdre za hlavňou, obsahujúci závomík, jeho unášač a páku, pričom závomík obsahuje najmä zápalnik a vyhadzovač vystrelených nábojníc, zasahujúci do lôžka na duo nábojnice a ďalej pozdĺžne vodiace drážky na vodiace lišty, vystupujúce z bočníc záverovćho puzdra a ďalšie pozdĺžne vodiace drážky na vodiace lišty na unášači závomíka, a na unášač, ktorý je pod stálym pôsobením predsuvnej pružiny,je pripojená páka, výkyvná do uzarnknutej a odomknutej polohy, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že páka je tvorená jednozvratnou pákou s kratším ramenom a dlhším ramenom, pričom kratšie rameno je na svojom konci vybavené, smerom k čelnej stene závomíka, aspoň jednou oblúkovitou trecou plochou a dlhšie rameno je protiľahlo k oblúkovitej trecej ploche vybavené na svojom konci aspoň jednou opomou plochou, zatiaľ čo závomík je priľahlo k oblúkovitej trecej ploche vybavený aspoň jednou klznou plochou a záverové puzdro je priľahlo k opomej ploche vybavené aspoň jednou dorazovou plochou.Je výhodné, keď jednozvratná páka má dve stojiny,usporiadané do tvaru hranatého písmena U, ktorého základňa, spojujúca obidve stojiny, je vybavená opomou plochou a obidve stojiny protiľahle k opomej ploche oblúkovitými trecími plochami, pričom voľné konce stojín sú vybavené súosovými otvormi na čap na Výkyvné uloženie jednozvratnej páky v unášači.Podľa vynálezu môže mať jednozvratná páka dve stoj iny, usporiadané do tvaru obráteného písmena U, vystupujúce z plnej valcovej časti, prevyšujúcej vonkajšie boky stojín, pričom stojiny môžu mať na svojich voľných koncoch smerom von roúírene oblúkovité treeie plochy a takisto rozširene opomć plochy, prípadne tiež dve stojiny usporiadané do tvaru obráteného písmena U vystupujúce z koncov valcovej časti, v ktorej je priechodný otvor na čapna Výkyvné uloženie jednozvratnej páky v unášači, pričom voľné konce stojín sú vybavené oblúkovítými trecími plochami a opomýnli plochami.Medzi jednozvratnou pákou a unášačom môže byť výkyvne zaradená jednoramenná páka, ktorá môže byť uložená na čape, zasahujúcom z unášača do lôžka vytvoreného v unášači, zozadu a zdola otvoreného, pričom závomík môže byť vybavený zvislou drážkou s priečne umiestneným ťažným čapom na záber so zahlbením vytvoreným najednozvratnej páke.Výhodou riešenia podľa vynálezu je úplne spoľahlivé uzamknutie uzamykacieho mechanizmu pri výstrele. Po výstrele potom uzamykaci mechanizmus zabezpečuje, že nedochádza k nežiaducemu úniku tlaku prachových plynov pozdĺž vonkajšej steny vystrelenej nábojnice. Významnou výhodou je výrazné zníženie spätného úderu pri výstrele,čo má za následok zvýšenie presnosti zásahov pri streľbe dávkami. Z výrobného hľadiska je nespomou výhodou možnosť pomerne hrubého opracovania povrchu súčastí uzamykacieho mechanizmu a najmä zníženie počtu jeho súčastí v porovnaní s opisanýrni známymi riešeniami uzamykacích mechanizmov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia vynálezu sú znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje schematícký pozdĺžny osový rez uzamykacím mechanizmom v prvom príklade uskutočnenia V uzamknutej polohe v náryse, obr. 2 schematický pozdĺžny osový rez tým istým uzamykacím mechanizmom v odomknutej polohe, obr. 3 priečny rez uzamykacím mechanizmom podľa obr. l, vedený podľa čiary III-lll na obr. l, obr. 4 pohľad na jednozvratnú pálcu uzamykacieho mechanizmu z prvého prlkladu uskutočnenia v bokoryse, obr. 5 pohľad na tú istú jednozvratnú páku v smere šípky A na obr. 4, obr. 6 pohľad na tú istú jednozvratnú páku v smere šípky B na obr. 4, obr. 7 schematický pozdĺžny osový rez uzamykaclm mechanizmom z druhého prikladu uskutočnenia v náryse, obr. 8 čiastočný schematický pozdĺžny rez zadnou časťou závomíka V pódoryse,vedený podľa čiary VIII-VIII na obr. 7, obr. 9 zvislý rez jednozvratnou pákou z druheho príkladu uskutočnenia v tvare písmena U riešenia podľa obr. 7, vedený podľa čiary lX-IX na obr. 10, obr. 10 čelný pohľad V smere šípky C na jednozvratnú páku podľa obr. 9, obr. 11 axonometrický pohľad na jednozvratnú páku podľa obr. 9 a 10, obr. 12 zvislý rez jednozvratnou pákou v tvare obráteného písmena U riešenia podľa obr. 7, vedený podľa čiary XII-XII na obr. 13,obr. 13 čelný pohľad v smere šípky D na jednozvratnú páku podľa obr. 12, obr. 14 čelný pohľad V smere šípky E na jednozvratnú páku podľa obr. 12, obr. 15 zvislý rez jednozvramou pákou v tvare obráteného písmena U s uloženým čapom riešenia podľa obr. 7, vedený podľa čiary XV-XV na obr. 16, obr. 16 čelný pohľad v smere šípky F na jednozvratnú páku podľa obr. 15, obr. 17 čelný pohľad v smere šípky G na jednozvratnú páku podľa obr. 15, obr. 18 schematický pozdĺžny osový rez uzamykacim mechanizmom z tretieho príkladu uskutočnenia v náryse v uzamknutej polohe a obr. 19 schematický pozdĺžny osový rez tým istým uzamykacím mechanizmom v odomknutej polohe v náryse.Uzamykací mechanizmus podľa obr. l, 2 a 3 je tvorený závorníkom 1, posuvne uloženým v záverovom puzdre 2pomocou dvojice pozdlžnych vodiacich drážok 3, vytvorených v bočných stenách závomíku 1, do ktorých zasahujú vodiace lišty 4, vytvorené na protiľahlých vnútomých plochách bočníc 5 záverového puzdra 2. Na závomíku 1 je posuvne uložený jeho unášač 6 pomocou ďalšej dvojice pozdlžnych vodiacich drážok 7, vytvorených v bočných stenách závomíku 1, nad prvou dvojicou pozdlžnych vodiacich drážok 3. Do tejto druhej dvojice pozdĺžuych vodiacich drážok 7 zasahujú ďalšie vodiace lišty 8, vytvorené pri dolnej časti unášača 6. Závomík 1 je vybavený na svojej čelnej stene 9 lôžkom 10 na dno 11 nábojnice 12. Do lôžka ll čiastočne zasahuje neznázomený vyťahovač na vyťahovanie nábojnlc 12 z nábojovej komory 14 hlavne 15 po výstrele náboja 13 a neznázomený bežný vyhadzovač nábojníc 12. Hlaveň 15 je uložená svojím koncom v pevnej časti zbrane, napríklad v záverovom puzdre 2.Unášač 6 je vybavený priečne umicstneným slepým otvorom 16, na ktorý nadväzuje smerom k závomíku 1 otvorenà priečna drážka 17 na jednoduché vloženie jednozvratnej páky 18 do slepého otvoru 16. V ňom je táto uložená výkyvne do dvoch polôh, a to do polohy uzamknutej a do polohy odomknutej.Jcdnozvratná páka 18 má valcovú časť 19 na vloženie do slepćho otvoru 16 unášača 6 a umiestnená na jednom jej konci, na ktoni nadväzuje zúžený driek 20, na konci ktorého je jednozvratná páka 18 opäť postranne rozšírená a je vybavená jednak smerom k čelnej stene 9 závomíka l oblúkovitou trecou plochou 21, vytvorenou na kratšom ramene 22 jednozvratnej páky 18 a určenou na klzný styk s klznou plochou 23, tvorenou bočnou stenou priečneho žľabovitého vybrania 24, vytvoreného v závomíku 1, jednak k oblúkovitej trecej ploche 21 protiľahlo usporiadanou opor nou plochou 25, vytvorenou na dlhšom ramene 26 jedno- zvratnej páky 18 a určenou na styk s dorazovými plochaminZávomlk l je vybavený bežným zápalníkom 28, po suvne uloženým v otvore 29, vytvorenom v závomíku ł medzi lôžkom 10 na dno nábojnice 12 a úrovňou klznej plochy 23. Nad touto klznou plochou 23 zápalník presahuje cez ústie otvoru 29 a zasahuje do dráhy kratšieho ramena 22 jednozvratnej páky 18. Za klznou plochou 23 je závorník 1 vybavený od zadného konca otvorenou priechodnou zvislou drážkou 30 na prechod jednozvratnej páky 18.Unášač 6 je pod svojím homým povrchom 31 vybavený pozdĺžnym slepým otvorom 32 na uloženie predsuvnej pružiny 33, ktorá sa jedným koncom opiera o dno slepćho otvoru 32 a opačným koncom o zadné čelo 34 záverovćho puzdra 2. Predsuvná pružina 33 je navlečcná na vodiacej tyčinke 35, ukotvenej v zadnom čele záverového puzdra 2. Kvôli voľnćmu prechodu vratnej pružiny 33 je valcová časť 19 jednozvratnej páky 18 vybavená priečne usporiadanou žľabovitou drážkou 36.V druhom príklade riešenia podľa obr. 7 s udieracím kohútom 37 je v unášači 6 opäť výkyvne uložená jednozvratná páka 38, ale v tvare písmena U, ako je zrejmé z obr. 8 až 11, ktorá má opäť os výkyvu v slepom otvore 16 unášača 6. Táto jednozvratná páka 38 má valcovú časť 19 delenú, pričom konce každej z jej stojín 39, 40 tvoria jeden z dielov 41, 42 valcovej časti 19. Oba diely 4, 42 valcovej časti 19 sú vybavené súosovo usporiadanými otvormi 43,44 na uloženie na čape 45 určenom na uloženie svojimi koncami v unášači 6. Na opačnom konci je jednozvramá páka 38 na každej zo stojín 39, 40 opäť vybavená, jednak smerom k čelnej stene 9 závomlka l, oblúkovitou trecou plochou 21, vytvorenou na kratšom ramene 22 jednozvratnej páky 38 a určenou na klzný styk vždy s jednou klznou plochou 23, tvorenou bočnou stenou priečneho obojstran SK 281187 B 6ného zahĺbenia 46, vytvoreného v závomíku 47. V dôsledku toho je tento v zadnej časti zúžený a je touto jednozvratnou pákou 38 obklopený. Protiľahlo k oblúkovitej trecej ploche 21 je na jednozvratnej páke 38 opäť utvorená oporná plocha 25, vytvorená na dlhšom ramene 26 jednozvratnej páky 38 a určená opäť na styk s dorazovou plochou 27,vytvorenou v záverovom puzdre 2. V tomto príklade uskutočnenia je v záverovom puzdre 2 výkyvne na čape 48 uložený udierací kohút 37, prepojený s neznázomeným spúšťovým ústrojenstvom a určený na úder na zadný koniec zápalníka 28, ktorý prechádza celým závomíkom 47. Unášač 6 je v tomto príklade uskutočnenia prepojený s predsuvnou pružinou 49, navlečenou na ťahadle 50, ktoré je ukotvené v prednej časti unášača 6 na čape 51 a je usporiadané nad hlavňou 15, kde prechádza otvorom 52 vo výčnelku 53 záverového puzdra 2. Jedným koncom sa predsuvná pružina 49 opiera o tento výčnelok 53 a opačným koncom o neznázomený nákružok na ťahadle 50.V príklade uskutočnenia vynálezu podľa obr. 7 sa dá tiež použiť jednozvramá páka 54 alebo 55 V riešení podľa obr. 12 až 14 alebo 15 až 17. Obidve riešenia jednozvratných pák 54, 55 majú os výkyvu opäť v unášači 6 závomika 47, opäť majú tvar písmena U, ale obrátenćho. Obe majú valcovú časť 19 vcelku, z ktorej s rozostupom vystupujú dve stojiny 56, 57 a 58, 59, vybavené na svojich voľných koncoch smerom k čelnej stene 9 závomika 47 vždy oblúkovitou trecou plochou 21, vytvorenou na kratšom ramene 22 jednozvratnej páky S 4, 55 a protiľahle k nej opornou plochou 25, vytvorenou na dlhšom ramene 26 jednozvratnej páky 54, 55. Jednozvramá páka 54 podľa obr. 12 až 14 má valcovú časť 19 plnú a míeme presahujúcu svojou dĺžkou stojiny 56, 57, ktoré majú na svojich voľných koncoch rozšírené oblúkovité trecie plochy 21 a taktiež rozšírené opomć plochy 25. Pri druhej jednozvratnej páke 55 podľa obr. 15 až 17 je valcová časť 19 vybavená priechodným otvorom 60 na čap 61, určený na uloženie tejto jednozvratnej páky 55 do unášača 6.Pri treťom riešení uzamykacíeho mechanizmu podľa obr. 18 a 19 je použitá jednozvratná páka 62, ktorá je na svojom kratšom ramene 22 opäť vybavená oblúkovitou trecou plochou 21 a protiľahle k nej na ďalšom ramene 26 opomou plochou 25. Táto jednozvratná páka 62 je výkyvne uložená pomocou čapu 63 na voľnom konci jednoramennej páky 64, ktorá je opäť výkywie uložená na ďalšom čape 65,ktorý je ukotvený v unášači 66. Kvôli jednoramennej páke 64 a jednozvratnej páke 62 je unášač 66 vybavený zo zadného konca a zdola otvoreným lôžkom 67, do ktorého zasahuje čap 65 jednoramennej páky 64. Unášnč 66 je uložený na závomíku 68, práve tak unášač 6 podľa prvého príkladu uskutočnenia na závomika 1, pomocou zhodných technických prostriedkov. Kvôli voľnému pohybu jednozvratnej páky 62 je závomík 68 vybavený zo zadného konca otvorenou príechodnou zvislou drážkou 69, do ktorej zasahuje zadný koniec zápalníka 28 na styk s jednozvratnou pákou 62 pri výstrele. Zvislá drážka 69 je prehradenà v závomíku 68 uloženým ťažným čapom 70 na styk s dlhším ramenom 26 jednozvratnej páky 62, ktorá je na tento účel vybavená zahĺbením 71. Unášač 66 je aj v tomto prípade vybavený čapom 51 na ťahadlo 50 na obr. 18 a 19 a neznázomené predsuvné pružiny 49.V pokojovej polohe zbrane sú pôsobením predsuvnej pružiny 33 závomik 1 a jeho unášač 6 v prednom úvrate, v ktorej je závomík 1 svojím čelom 9 pritlačený na čelo hlavne 15 a jednozvratná páka 18 (obr. l) je svojou oblúkovitou trecou plochou 21, umiestnenou na jej kratšom ramene 22, v styku s klznou plochou 23 na bočnej stene priečneho žľabovitého vybrania 24 závomika 1 a svojou o pomou plochou 25 v styku s dorazovou plochou 27 na záverovom puzdre 2. Tým je závomík 1 v uzamknutej polohe.Pred vlastnou streľbou obsluha zbrane uchopi neznázomenú napínaciu páku, upevnenú na unášači 6 a premiestni unášač 6 proti pôsobeniu predsuvnej pružiny 33 do zadnej polohy. Pri tomto spätnom pohybe unášača 6 nastane najskôr výkyvný pohyb jednozvratnej páky 18 okolo jej bodu otáčania, tvoreného jej valcovou časťou 19, v slepom otvore 16 v unášači 6, pri ktorom dôjde ku klznému pohybu opornej plochy 25 jednozvratnej páky 18, umiestnenej na jej dlhšom ramene 26, po dorazovej ploche 27 na záverovom puzdre 2. Tento klzný pohyb trvá tak dlho, až sa oporná plocha 25 vplyvom uhlovćho naklanania jednozvratnej páky 18 prešmykne cez hornú hranu dorazovej plochy 27. V tom okamihu je jednozvramá páka 18 už dostatočne zasunutá v priečnom žľabovitom vybraní 24 závomika l, takže v ďalšej fáze spätného pohybu unášača 6 dôjde k unášaniu závomika 1 do zadného úvratu, v ktorom neznázomený bežný ozub, vytvorený na závomíku 1, zapadne za neznázomenú spúšťovú páku neznázomenćho spúšťového ústrojenstva.Pri streľbe potom obsluha zbrane stlačí neznázornenú spúšť, čím dôjde k vykývnutiu neznázomenej spúšťovej páky a tým k uvoľneniu závomika 1, ktorý pôsobením predpätej predsuvnej pružiny 33 cez unášač 6 a jednozvratnú páku 18, ktorej oblúkovitá trecia plocha 21 je opretá o klznú plochu 23 na závomíku 1, sa premiesmi do predného úvratu. Pri tomto doprednom pohybe dochádm jednak k vysúvaniu neznázomeného náboje. z neznázomeného úsobníka čelom 9 závomika 1 a k jeho zasúvaniu do nábojovej komory 14 hlavne 15, jednak ku klznému pohybu koncovej časti ďalšieho ramena 26 jednozvratnej páky 18 po dne 72 záverového puzdra 2. Tesne pred predným úvratom závomika 1 opustí uvedená koncová časť dlhšieho ramena 26 jednozvratnej páky 18 dno 72 záverového puzdra 2, čím nastane spätný výkyv jednozvratnej páky 18, pri ktorom sa jej koncová časť prešmykne cez homú hranu dorazovej plochy 27 a opomá plocha 25 jednozvratnej páky 18 sa dostane do styku s touto dorazovou plochou 27. Oblúkovitá trecia plocha 21 jednozvratnej páky 18 je pritom stále v styku s klznou plochou 23 závomika 1, takže tým dôjde k jeho uzamknutiu. Pri ďalšom doprednom pohybe unášača 6 dochádza k dalšiemu výkyvu jednozvratnej páky 18, pri ktorom jej oblúkovitá trecia plocha 21 preklzuje po klznej ploche 23 pri zachovaní závomika 1 v jeho uzamknutej polohe. Na konci výkyvného pohybu jednozvratnej páky 18 narazí jej zúžený driek 20 na zadný koniec zápalnika 28,čím dôjde k odpáleniu náboja 13 v nábojovej komore 14. Tlakom prachových plynov v hlavní 15 dôjde potom k spätnému pohybu vystrelenej nábojníce 12, ktorá je svojím dnom 11 v tesnom styku s lôžkom 10 v čele 9 závomika 1. Týmto spätným pohybom vystrelenej nábojnice 12 dôjde k spätnćmu pohybu závomika l, ktorého klzná plocha 23 je v zábere s oblúkovitou trecou plochou 21 jednozvratnej páky 18. Závomík 1 v důsledku toho pôsobí na kratšie rameno 22 jednozvratnej páky 18, ktorá sa svojím dlhšim ramenom 26 a opornou plochou 25 opiera o dorazovú plochu 27 záverového puzdra 2. skutočnosťou, že sila od prachových plynov pôsobí na kratšie rameno 22 jednozvratnej páky 18,dochádza k prevodu tejto sily v pomere medzi dlžkou rozdielového ramena 73 a dĺžkou dlhšieho ramena 26 na unášač 6. Súčasne tiež vzniká tlakom medzi klznou plochou 23 a oblúkovitou trecou plochou 21 trecia sila, pôsobiaca v opačnom zmysle, čim dochádza k brzdeniu unášača 6. Prevodom sily od prachových plynov dôjde k spätnému pohybu unášača 6 proti sile predsuvnej pružiny 33, ktorý v ďal SK 281187 B 6šej fáze vplyvom takto získanej kinetickej energie uhlovo nakloní jednozvratnú páku 18, až dôjde k jej vytiahnutiu zo záberu s dorazovou plochou 27 záverového puzdra 2 a tým k odomknutíu závomíka 2. Prevodový pomer medzi dĺžkou rozdielového ramena 73 a dlhšíeho ramena 26 je zvolený tak, aby veľkosť vysunutia vystrelenej nábojnice 12 z nábojovej komory 14 pri rozbiehaní unášača 6 do okamihu odomknutia závomíka l spoľahlivo zabránilo úniku tlaku z prachových plynov okolo vonkajšej steny vystrelenej nábojnice 12. Pri tomto rozbiehaní unášača 6 dochádza k intenzívnemu brzdeniu záklzových hmôt, tvorených súčtom hmôt najmä závomíka 1, unášača 6 a jednozvratnej páky 18.Uzamykací mechanizmus V druhom príklade uskutočnenia podľa obr. 7 až ll pracuje prakticky rovnako s riešením podľa obr. l a 2. Úplne rovnako sa pri ňom robí napínanie zbrane a úplne rovnako prebieha aj uzamknutie závomíka 47 V jeho prednom úvrate a to V tomto prípade jednozvratnou pákou 38 obsahujúcou dve stojiny 39, 40, obopinajúce časť závomíka 47. Tento druhý príklad uskutočnenia je však vybavený udieracím kohútom 37, ktorý sa dá uviesť do činnosti až po uzarnknutí závomíka 47 a to stlačením neznázomenej spúšte neznázomeným spúšťovým ústrojenstvom. Udierací kohút 37 potom udrie na zadný koniec zápalnílca 28, čím dôjde k odpàleniu náboja 13. Spätný pohyb závomíka 47, jeho odomykanie a predpínanie predsuvnej pružiny 49 potom prebieha úplne rovnako,aj keď predsuvná pružina 49 je v tomto pripade uložená na ťahadle 50, ukotvenom na prednej častí unášača 6.Pri treťom príklade uskutočnenia uzamykacieho mechanizmu podľa obr. 18 a 19, obsahujúceho jednozvratnú páku 62, výkyvne uloženú na jednorarnennej páke 64, ktorá je výkyvne uložená v otvorenom lôžku 67 unášača 66, napínanie zbrane prebieha opäť celkom rovnako s napínanim predchádzajúcich uzamykacích mechanizmov, s tým rozdielom, že na vytiahnutiejednozvratnej páky 62 zo zábem s klznou plochou 23 a s dorazovou plochou 27 dochádza po uplynutí dlhšieho časového intervalu ako pri predchádzajúcich príldadoch uskutočnenia, lebo dochádza ešte k premiestneníu valcovej časti 19 jednozvratnej páky 62 po lcruhovej dráhe výkyvom jednoramennej páky 64 okolo čapu 65 smerom k závomíku 68. V ďalšej fáze spätného pohybu unášača 66 zachytí jednozvratná páka 62 svojím zahlbením 71 za ťažný čap 70 v závomíku 68, ktorý premiestni do jeho zadného úvratu. Dlhšie rameno 26 jednozvratnej páky 62 je pri spätnom pohybe tejto sústavy nesené nad dnom 72 záverového puzdra 2.Po stlačení neznázornenej spúšte dôjde opäť k dopredněmu pohybu celej sústavy, pri ktorom opät dôjde k vysunutiu náboja z neznázomeného zásobníka a jeho zasunutiu do nábojovej komory 14 hlavne 15. Po náraze čela 9 závorníka 68 na čelo hlavne 15 dôjde k zastaveniu dopredného pohybu závomíka 68. Vplyvom ďalšieho dopredného pohybu unášača 66 pôsobením na obr. 18 a 19 neznázomenej predsuvnej pružiny pokračuje unášanie jednoramennej páky 64 s jednozvratnou pákou 62, ktorá sa najskôr uhlovo pootočí smerom k zvislejšej polohe, čím vyjde zo záberu s ťažným čapom 70 a zapadne svojím voľným koncom medzi klznú plochu 23 na závomíku 68 a dorazovú plochu 27 na záverovom puzdre 2. Tým dôjde k uzamknutiu závomíka 68 a krátko po ňom k nárazu jednoramennej páky 64 na zadný koniec mpalníka 28.Po odpálení náboja 13 dôjde opäť k odomykaniu závomíka 68 zhodne s odomykaním uzamykacieho mechanizmu podľa ostatných príkladov uskutočnenia. Unášanie závomíka 68 do jeho zadného úvratu potom prebieha tak, ako bolo opísané pri napínaní zbrane podľa tohto tretieho príkladu uskutočnenia.Uzamykací mechanizmus podľa vynálezu sa dá využiť ako pri ručných strelných zbraniach, a to tak dlhých s vysokou kadenciou, ako aj krátkych, napriklad pištoľových,tak aj pri delostreleckých zbraniach aj väčších kalibrov, ako sú kanóny a húíhioe, PATENTOVÉ NÁROKYl. Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej alebo veľkokalibrovej zbrane, posuvne uložený v záverovom puzdre za hlavňou, obsahujúci závomík, jeho unášač a páku, pričom závomík obsahuje najmä zápalník a vyhadzovač vystrelených nábojníc, zasahujúci do lôžka na dno nábojnice a ďalej pozdĺžne vodiace drážky vodiacich líšt vystupujúce z bočníc záverového puzdra a ďalšie pozdĺžne vodiace drážky vodiacich líšt na unášači závomíka, a na unášač, ktorý je pod stálym pôsobením predsuvnej pružiny, je pripojená páka výkyvná do uzamknutej a odomknutej polohy, v y značujúci sa tým,žepákajetvorenájednozvratnou pákou (18, 38, 54, 55, 62) s kratším ramenom (22) a dlhším ramenom (26), pričom kratšie rameno (22) je na svojom konci vybavené, smerom k čelnej stene (9) závorníka (l, 47, 68), aspoň jednou oblúkovitou trecou plochou(21) a dlhšie rameno (26) je protiľahlo k oblúkovitej trecej ploche (21) vybavené na svojom konci aspoň jednou opornoh plochou (25), zatiaľ čo závomík (l, 47, 68) je priľahlo k oblúkovitej trecej ploche (21) vybavený aspoň jednou klznou plochou (23) a záverove puzdro (2) je priľahlo k opomej ploche (25) vybavené aspoň jednou dorazovou plochou (27). V2. Uzamykací mechanizmus podľa nároku l, v y značujúci sa tým,žejednozvratnápáka(38) má dve stojiny (39, 40), usporiadané do tvaru hranatćho písmena U, ktorého základňa, spojujúca obidve stojiny (39,40), je vybavená opomou plochou (25) a obidve stojiny(39, 40) protiľahle k opomej ploche (25) oblúkovitými trecími plochamí (21), pričom voľné konce stojín (39, 40) sú vybavené súosovými otvormi (43, 44) na čap (45) na výkyvne uloženie jednozvratnej páky (3 8) v unášači (6).3. Uzamykací mechanizmus podľa nároku l, v y zn ačuj ú ci sa tým ,žejednozvratnápáka(54) má dve stojiny (56, 57), usporiadané do tvaru obráteného písmena U, vystupujúce z plnej valcovej časti (19), presahujúcej vonkajšie boky stojín (56, 57), pričom stojiny (56,57) môžu mať na svojich voľných koncoch smerom von rozšírené oblúkovitć trecie plochy (21) a takisto rozšírené oporné plochy (25).4. Uzamykací mechanizmus podľa nároku l, v y značuj úci sa tým,žejednozvralnápáka(SS) má dve stojiny (58, 59), usporiadané do tvaru obráteného písmena U, vystupujúce z plnej valcovej časti (19), v ktorej je priechodný otvor (60) na čap (61) na Výkyvné uloženie jednozvratnej páky (55) v unášači (6), pričom voľné konce stojín (58, 59) sú vybavené oblúkovitými trecími plochamíS. Uzamykací mechanizmus podľa nároku l, v y značuj úci sa tým, že medzi jednozvramou pákou (62) a unášačom (66) môže byť výkyvne zaradená jednoramenná páka (64).

MPK / Značky

MPK: F41A 3/56, F41A 3/40

Značky: ručnej, mechanizmus, uzamykací, strelnej, zbraně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-281187-uzamykaci-mechanizmus-rucnej-strelnej-zbrane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbrane</a>

Podobne patenty