Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa privádzajú do pracej nádrže (20, 49) na pranie neferomagnetických podielov, kde sa podrobia praniu. Feromagnetické podiely sa privádzajú do ďalšej paralelne zapojenej pracej nádrže (21, 42) na pranie feromagnetických podielov, kde sa rovnako podrobia praniu. Oddelené podiely zbavené oleja sa potom privádzajú do vhodných filtračných zariadení, kde sa uskutoční ich odfiltrovanie z príslušnej oplachovacej kvapaliny.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov, najmä zvyškov po brúsení obsahujúcich vodu a olej a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.Z DE - OS 37 39 496 je známe pásové filtračné zariadenie, pomocou ktorého sa čistí znečistená kvapalina, najmä pracovná kvapalina používaná pri trieskovom obrábaní kovov. Toto pásové filtračné zariadenie je opatrené komorou, do ktorej sa znečistená kvapalina privádza. Pod touto komorou je usporiadané filtračné dno, na ktorom je umiestnené filtračné rúno. Toto filtračné rúno sa krok za krokom v závislostí od usadzovaného množstva zvyškov automaticky posúva. Zvyšky sa spolu sfiltračným rúnom zo zariadenia vynášajú a zhromažďujú sa v nádrži na ten účel upravenej. Tieto zvyšky obsahujú vedľa veľkého podielu kovových okovín alebo kovového prášku aj zvyšky po brúsení, napriklad korundový materiál. Okrem toho sú tieto zvyšky silno znečistené olejom alebo emulziou oleja a vody.Zneškodňovanie tejto zmesi môžu bez ďalšej úpravy uskutočňovať iba na to určené podniky a iba na zvláštnych skládkach. Boli síce konané už pokusy privádzať túto zmes do spaľovacieho zariadenia, ale vzhľadom na podiely kovov, ako aj korundu je toto riešenie nehospodáme a nákladné. Tavenie kovov v taviacej peci je vzhľadom na vysoký podiel prímesi rovnako nevýhodné.Podľa predpisu Technischen Anleitung Abfall platného v Nemecku má zhodnocovanie odpadov prednosť pred doterajšími spôsobmi odstraňovanie odpadov. Tento predpis platí tak isto výslovne pre zvláštne odpady. Predpoklady na opätovné zhodnotenie sú také, že toto zhodnotenie je technicky možné, náklady na zhodnotenie sú prijateľné a na takto získané materiály alebo energiu existuje trh alebo sa môže pre nich vytvoriť. Neskôr, ked tieto kritériá nie sú splnené, je potrebné odpady riadne odstrániť.Z DE - OS 37 25 528 je známe zariadenie na lisovanie alebo odvodňovanie suspenzií, kalov a podobne. Ukázalo sa však, že aj pri vysokých tlakoch nie je odstraňovanie oleja priľnutého na zvyškoch možné.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť spôsob a zariadenie,ktoré umožní úpravu, oddeľovanie, a preto aj recyklovanie vzniknutých zvyškov.Táto úloha spĺňa spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov, najmä zvyškov po brúsení obsahujúcich vodu a olej, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa najskôr na zvyšky z obrábania z feromagnetických materiálov privádza prací roztok s cieľom rozpustiť olej alebo olejovú emulziu, potom sa pomocou magnetického poľa oddelia feromagnetické podiely zvyškov od ostatných podielov, potom sa ostatné podiely podrobia následnému oplachovaniu a paralelne s ním sa feromagnetické podiely podrobia následnému oplachovaniu a vyčistené podiely sa odtiltrujú.Podstatnou výhodou spôsobu podľa vynálezu je po prvé rozdelenie zvyškov na feromagnetické podiely a ostatné podiely, ako napríklad korund, a po druhé oddelené nasledujúce čistenie oddelených podielov. Toto oddelené čistenie má tú výhodu, že podľa adhézneho chovania oleja vpríslušnom podiele sa uskutočňuje Optimalizovaný postup prania, čim je dosiahnuté priaznivého čistiaceho účinku. Pretože zvyšky po brúsení pochádzajú v podstate zobrábania oceľových alebo liatinových súčastí, ako napríklad z kľukových hriadeľov, vačkových hriadeľov, ojníc alebo brzdových kotúčikov, je možné oddeľovanie týchto kovových zvyškov od ostatných zvyškov uskutočňovať magnetickou cestou.Ďalšou výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že po rozpustení oleja, pripadne emulzie, priľnutej na týchto podieloch sa uskutoční jednoduché oddelenie týchto podielov a pracieho roztoku pomocou oddelených filtračných zariadeni. Aj tu môžu byť filtre, respektíve filtračné prostriedky prispôsobené na príslušné filtrovane podiely, takže pri každom podiele je možné dosiahnuť optimálny filtračný účinok.Podstatou jedného uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, obsahujúce oddcľovaciu nádrž, opatrenú prívodom zvyškov zobrábania feromagnetických materiálov a prívodom pracieho roztoku je, že na vonkajšej časti oddeľovacej nádrže sú usporiadané magnety na vytváranie magnetického poľa na oddeľovanie zvyškov z obrábania od ďalších podielov, výstup oddeľovacej nádrže je spojený obtokovým potrubím s jej vstupom, na výstup z oddeľovacej nádrže je pripojená aspoň jedna pracia nádrž na pranie neferomagnetických podielov a paralelne k nej aspoň jedna ďalšia pracia nádrž na pranie feromagnetických podielov, pričom k pracej nádrži na pranie neferomagnetických podielov je pripojené aspoň jedno filtračné zariadenie a k pracej nádrži na pranie feromagnetických podielov je pripojené aspoň jedno ďalšie filtračné zariadenie.Podstatou ďalšieho zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, obsahujúce oddcľovaciu nádrž, opatrenú prívodom zvyškov z obrábanie feromagnetických materiálov a prívodom pracieho roztoku je, že na vonkajšej časti oddeľovacej nádrže sú usporiadané magnety na vytváranie magnetického poľa na oddeľovanie zvyškov z obrábania od ďalších podielov, výstup oddeľovacej nádrže je spojený obtokovým potrubím s jej vstupom, na výstup z oddeľovacej nádrže je pripojená nádrž so škrabákovým pásom a vynášacím pásom, ktorého Výstupný koniec sa nachádza nad aspoň jednou praciou nádržou na pranie neferomagnetických podielov, pričom paralelne k nej je na výstup z oddeľovacej nádrže pripojená aspoň jedna ďalšia pracia nádrž na pranie feromagnetických podielov, pričom kpracej nádrži na pranie neferomagnetických podielov je pripojené aspoň jedno filtračné zariadenie a na praciu nádrž na pranie feromagnetíckých podielov je pripojené aspoň jedno ďalšie filtračné zariadenie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu sa uskutočňuje pranie V nádržiach usporiadaných kaskádovito za sebou. Pritom je výhodné vytvoriť na každé prané podiely vlastnú kaskádu, takže každý zpodielov sa podrobí niekoľkým praniam za sebou.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa vždy do poslednej nádrže v kaskáde privádza nový, pripadne regenerovaný prací roztok. Tým je zaručené, že čistiaci účinokpracieho roztoku zostáva V jednotlivých nádržiach vždy na konštantnej hodnote a celý spôsob prebieha plynule.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je prvá nádrž opatrená tangenciálne zaústenou rúrkou. To má tú výhodu,že už pri plnení nádrže pracím roztokom pri recirkulácii obsahu nádrže je dosiahnuté určité prúdeníe kvapaliny V nádrži.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu môže byť magnetické pole vytvárané aj v nádrži zaradenej za prvou nádržou. Tým je dosiahnuté tej výhody, že do ďalšej pracej nádrže nemusí byť prevádzaný celý obsah prvej nádrže, ale že feromagnetické podiely sa musia najskôr uložiť na vnútorných stenách nádrže. Potom sa pracia kvapalina až na nepatrný zvyšok vyčerpá, a potom sa prácou kvapalinou, nachádzajúcou sa V ďalšej pracej nádrži, uvoľnia od stien nádrže feromagnetické podiely a privádzajú sa do ďalšej pracej nádrže.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je upravená vyrovnávacia nádrž na použitý prací roztok. Ak sa V pracom roztoku privádzanom do vyrovnávacej nádrže nachádzajú ešte niektoré podiely (feromagnetícké podiely alebo korund), usadia sa V pokojnej kvapaline a môžu byť výstupným ventilom vedené späť do jednej z nádrží.Filtrom na Filtrovanie feromagnetických podielov môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu tlakový pásový filter, ktorý vynáša tieto podiely po dávkach.Na ostatne podiely je s výhodnou upravený podtlakový filter. Tento podtlakový filter pracuje kontinuálne a má tú výhodu, že v dôsledku jeho relativne Veľkého objemu sa ušetrí ďalšia vyrovnávacia nádrž na praci roztok.Pohyb obsahu nádrže sa uskutočňuje pomocou miešadla a/alebo cirkulačného čerpadla. Použitie rôznych zariadeni závisí od toho, ktoré podiely sú obsiahnuté Vpríslušnej nádrži a akého optimálneho výsledku prania môže byť dosiahnuté.Ukázalo sa, že zvyšky majú sklon na hustnutie a vytváranie hrudiek, takže na ten účel môže byt V jednom alebo niekoľkých cirkulačných potrubiach upravený rozdrobovač. Tento rozdrobovač pozostáva výhodne zniekoľkých nožov, respektíve miešacích kotúčov, usporiadaných na hriadeli V axiálnom smere nad sebou. Tento hriadeľ je umiestnený V rúrke, ktorou je obsah nádrže čerpaný, je uložený nepatme a otáča sa napríklad frekvenciou 3000 min 1. Na obmedzenie oteru stien rúrky je V oblasti nožových častí obložená stena rúrky opotrebiteľným plechom.Tieto a ďalšie znaky výhodných uskutočnení vynálezu vyplývajú jednak z nárokov a jednak aj z opisu a výkresov. Pritom môžu stáť jednotlivé znaky samy osebe alebo sa môžu spojiť pri rôznych uskutočneniach vynálezu do formy podkombinácií a môžu byť použité V rôznych oblastiach.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladnom uskutočnení podľa priložených výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje schematicky zriadenie na uskutočňovanie spôsobu úpravy zvyškov zobrábania podľa vynálezu, obr. 2 variant zariadení na uskutočňovanie spôsobu úpravy zvyškov podľa vynálezu a obr. 3 zariadenie na rozdrobovanie zvyškov.Na obr. 1 sú znázomené komponenty zariadenia na uskutočňovanie spôsobu úpravy zvyškov zobrábania feromagnetických materiálov. Na zhromažďovanie vody a materiálov obsahujúcich olej je upravená odpadová jama 10. V tejto odpadovej jame 10 je upravené dávkovacie zariadenie 11 a z neho vychádzajúca prívodná rúrka 12 ústiaca do nádrže 13. Nádrž 13 je na svojom obvode opatrená magnetmi 14. Tieto magnety 14 sú usporiadané na vonkajšej strane nádrže 13 a vytvárajú v nádrží 13 magnetické pole. Magnety 14 je možné zo stien nádrže 13 snímať. Na tento účel sú upravené vhodné Výkyvné zariadenia pomocou ktorých je možné magnetické pole vnútri nádrže 13 zrušiť.Vnádrži 13 je ďalej upravene miešadlo 15. Výlevka nádrže 13 je uzatvoriteľná ventilom 16. Pod týmto ventilom 16 je upravené čerpadlo 17, ktorého výstup vedie k ventilom 18, 19, ktorými je možné viesť prívod do nádrži 20, 21, rovnako ako ventilom 22 a rozdrobovačom 23 do plniacej oblasti nádrže 13.V nádrži 20 je tak isto usporiadané míešadlo 24. Nádrž 20 je na svojom spodnom konci opatrená výpustom. V tomto výpuste je upravený ventil 25. Tento ventil 25 je potrubim spojený s čerpadlom 26 a rozdrobovačom 27. Potrubie 28 prechádmjúce rozdrobovačom 27 vedie po prvé cez ventil 29 do vstupnej oblasti nádrže 20 a po druhé cez ventil 30 do ďalšej nádrže 31, ktorá je upravená ako vyrovnávacia nádrž 31 použitej pracej kvapaliny.V hornej časti výpustu z nádrže 20 je upravené odoberacie miesto 32 kvapaliny znádrže 20. Toto odoberacie miesto 32 je opatrené ventilom 33. Nádrž 21 je tak isto opatrená miešadlom 34. V tejto nádrži 21 je vo vypúšťacej oblasti upravený ventil 35, za ktorým je zaradené čerpadlo 36 a rozdrobovač 37, pričom potrubie 38 vystupujúce z rozdrobovača 37 Vedie cez ventil 39 do vstupnej oblasti tejto nádrže 21, cez ventil 40 do vstupnej oblasti nádrže 13 a cez ventil 41 do vstupnej oblasti nádrže 42.Na nádrži 21 sú tak isto usporiadané permanentné magnety 43. Tak isto tieto permanentné magnety 43 môžu byť od stien nádrže 21 vzdialené, aby bolo možné magnetické pole vnútri nádoby 21 zrušiť.Na zneškodňovanie čistiaceho prostriedku opúšťajúceho nádrže 21 a 20 je upravená nádrž 44. Čistiaci prostriedok sa privádza do nádrží 21 a 20 potrubiami 45. 46 a dávkovacimi zariadeniami 47, 48.Tak za nádržou 20, ako aj za nádržou 21 je Vždy zaradená ďalšia nádrž 49, pripadne 42. Tak isto obidve tieto nádrže 49, 42 sú vybavené miešadlom 51, 52. Výstup nádrže 49 vedie cez ventil 52 do podtlakového pásového tiltra 53 a okrem toho je cez ventil 54 a čerpadlo 55 vedený späť do nádrže 49. Výstup nádrže 42 je vedený cez ventil 56, čerpadlo 57, rozdrobovač 58, ventil 59 a ventil 60 do tlakového pásového filtra 61.Ďalej sú upravené ešte nasledujúce periféme zariadenia, nádrž 62 s miešadlom 63, pričom do tejto nádrže 62 je potrubim 64 privádzaná použitá pracia kvapalina. Táto použitá pracia kvapalina obsahuje olejové a vodné podiely a emulziu. Do nádrže 62 môže byť cez dávkovacie zariadenie 65 privádzaný z nádrže 66 štiepiaci prostriedok 67. Tento štiepiaci prostriedok spôsobuje rozklad emulzie. Olej usadený vnádrži 62 prepadáva do olejovej odpadovej jamy 67. Voda usadená V spodnej časti nádrže 62 sa vedie cez ventil 68 a čerpadlo 69 do vstupnej oblasti 72 podtlakové SK 279925 B 6ho pásového filtra 53. V tejto vstupnej oblasti 72 je ďalej vedené potrubie 70 s ventilom 71, ktorým môže do filtra 53 prúdiť čerstvá voda. Čerstvá voda nachádzajúca sa vo vstupnej oblasti 72 sa vedie cez ventil 73 a čerpadlo 74 potrubím 75 do nádrže 42. Zvyšky po brúsení odfiltrovane V podtlakovom pásovom ñltri 53 sa vynášąjú vyprázdňovacím hrdlom 56 do odpadovej jamy 78.Preñltrovaná kvapalina sa zhromažďuje V spodnej časti podtlakového pásového filtra 53 a vedie sa cez ventil 77 a čerpadlo 79 potrubím 80 bud priamo cez ďalší ventil 81 do nádrže 49, alebo cez ďalší ventil 82 do nádrže 20.Ďalej je medzi nádržou 31 a nádržou 13 upravené ešte VľaĺTlé potrubie 83 s Vloženým ventilom a čerpadlem. Medzi tlakovým pásovým filtrom 61 a nádržou 42 je upravene potrubie 84. Do nádrže 42 ďalej vedie cez ventil 85 potrubie 86 a prívod čerstvej vody.Teraz bude opísaný spôsob úpravy zvyškov po brúseni.Cez dávkovacie zariadenie 11 sa privedie určité množstvo zvyškov po brúsení do nádrže 13. Do tejto nádrže 13 sa ďalej privádza určité množstvo pracieho roztoku z vyrovnávacej nádrže 31. Miešaním pomocou miešadla 15 a recirkuláciou celého obsahu pomocou čerpadla 17 cez rozdrobovač 23 sa po prvé rozdrobujú vzniknuté hrudky podielov a druhýkrát sa uvoľňuje olej priľnutý na týchto zvyškoch.V priebehu tejto fázy čistenia sa ešte vnútri nádrže 13 nevytvára žiadne magnetické pole. Neskôr po určitom čase sa priložia k stenám nádrže 13 magnety 14, takže V nádrží 13 vznikne magnetické pole, čo vedie k tomu, že feromagnetické podiely sa usadía V oblasti vnútorných stien nádrže 13, takže V pracom roztoku sa nachádzajú ešte iba ostatné podiely, ako je napríklad korund a tiež olej, prípadne emulzie. Prací roztok a v ňom obsiahnutý korund, pripadne olej sa teraz vedú cez ventil 16, čerpadlo 17 a ventil 19 do nádrže 20.Tak isto v tejto nádrži 20 sa uskutočňuje tak miešanie kvapaliny pomocou miešadla 24, ako aj recirkulácia cez ventil 25, čerpadlo 26, rozdrobovač 27 , potrubie 28 a ventil 29, takže olej eventuálne ešte priľnutý na korunde sa V tomto stupni prania odstraňuje. Do tejto nádrže 20 sa ďalej privádza cez dávkovacie zariadenie 47 a potrubie 45 z nádrže 49 prací prostriedok (tensídy), aby bolo zaručene optimálne vypranie alebo vypláchnutie oleja zo zvyškov po brúseni. Zatiaľ čo V nádrži 20 prebieha pranie, zdvíhnú sa ku stenám nádrže 13 magnety 14, ktoré V nej vytvoria magnetické pole a do nádrže 13 sa privádza pracia kvapalina nachádzajúca sa V nádrži 21. S touto pracou kvapalinou sa privádzajú feromagnetické podiely z nádrže 13 cez ventil 16, čerpadlo 17 a ventil 18 do nádrže 21.Tak isto V tejto nádrži 21 sa uskutočňuje miešanie pomocou miešadla 34 a recirkulácia cez ventil 35, čerpadlo 36, rozdrobovač 37 a ventil 39. Do tejto nádrže 21 sa tiež môže privádzať prací prostriedok z nádrže 49, takže aj tu sa vďalšom stupni uskutoční ešte raz čistenie feromagnetických podielov. Tak isto na tejto nádrži 21 sú upravené opäť magnety 43, pomocou ktorých sa feromagnetické podiely ukladajú na Vnútomých stenách nádrže 21. Prací roztok sa Vedie späť cez ventil 35, čerpadlo 46, potrubie 38 a ventil 40 do nádrže 13, do ktorej sa privádza nová dávka zvyškov určených na vyčistenie.Po odstavení magnetov 43 od nádrže 21 sa uskutoční množstvom kvapaliny, odobranej znádrže 42, cez ventil 56, čerpadlo 57, ventil 87 a potrubie 88 vypláchnutie feromagnetických podielov z nádrže 21 a ich privedeníe cezventil 35, čerpadlo 36 a ventil 41 do nádrže 42. Tam sa uskutoční V ďalšom stupni čistenia pri miešaní miešadlom 52 a pri recirkulácii celého obsahu nádrže 42 cez ventil 56,čerpadlo 57, rozdrobovač 58 a ventil 89 ďalší postup prania, predtým, ako sa obsah nádrže 42 výstupným potrubím a ventilom 62 privedie do tlakového pásového ñltra 61. V ňom sa uskutoční odfiltrovanie pevných podielov a kvapalina sa potrubím 84 privádza opäť do nádrže 42.Na ďalšie spracovanie podielov nachádzajúcich sa V nádrži 20 je upravená ďalšia pracia nádrž 49. Po určitom čase usadzovania sa pevné podiely, nachádzajúce sa vo výlevke nádrže 20, privádzajú cez ventil 25, čerpadlo 26 a potrubie 90 a ventil 91 do nádrže 49, v ktorej sa nachádza pracia kvapalina.Tak isto V tejto nádrží 49 sa uskutočňuje premíešavanie pomocou miešadla 51, takže aj v tejto fáze prania môže dochádzať na uvoľňovanie zvyškovćho množstva oleja od zvyškov po brúseni. Po určitom čase usadzovania sa zvyšky po brúsení, nachádzajúce sa vo výlevke, vedú cez ventil 52 do podtlakového pásového filtra 53. Taký podtlakový pásový filter je známy napriklad z EP 0 024 041 a nebude tu preto bližšie opisovaný.Odtiltrované podiely potom vystupujú vyprázdňovacím hrdlom 76 do odpadovej jamy 8. Tieto podiely sú už bez emulzie a bez oleja a môžu byť preto bez problémov zneškodnené. Prefiltrovaná kvapalina sa vedie cez ventil 77 a čerpadlo 79 bud cez ventil 81 do nádrže 49, alebo cez ventil 82 do nádrže 20. Tak isto feromagnetické podiely odñltrovanć V tlakovom pásovom ñltri 51 sú prakticky zbavené oleja a emulzie a môžu byť bez problémov recyklovane.Zatial čo do nádrže sa privádza pracia kvapalina z vyrovnávacej nádrže 3 alebo z nádrže 20, prípadne 21,uskutočňuje sa regenerácia prác alebo oplachovacej kvapaliny v nádrži 42 pomocou potrubia 75 privádzajúceho čerstvú vodu alebo upravenú praciu kvapalinu. Týmto systémom je zaručené, že pracia kvapalina obsiahnutá v obidvoch kaskádach V posledných nádržiach má Vysoký stupeň čistoty, ktorý je regulovaným privodom čerstvého roztoku, prípadne čerstvej vody udržiavaný na konštanmej hodnote. Riadenie celeho spôsobu sa uskutočňuje napríklad jednoduchým časovým riadením alebo známym procesným riadením.Variant podľa obr. 2 znázorňuje opäť zariadenie podľa vynálezu, obsahujúci násypné miesto 92 snatriasacím sitom 93. Do tohto násypného miesta 92 sa privádzajú zvyšky po opracovaní. Pomocou natriasacieho sita 93 sa zachytia hrubé nečistoty. Privádzane zvyšky sa potom vedú dávkovacím slimákovým dopravníkom 94, odkial sa dostanú do dávkovacieho podávacieho prístroja 95. Týmto dávkovacím podávacím prístrojom 95 môže byť napríklad pristroj so škrabákovým pásom. Medzi dávkovacím slimákovým dopravníkom 94 a dávkovacím podávacím prístrojom 95 môže byť usporiadaný napríklad rozdrobovač 96.tak dávkovací slimákový dopravník 94, ako aj dávkovaci podávací prístroj 95 sú usporiadané s miemym sklonom, takže eventuálne silno zaolejovanć zvyšky môžu odkvapkávať. Olej sa zhromažďuje vodpadovej jame 97 a odvádza sa pomocou čerpadla 98.Dávkovaci podávací prístroj 95 dopravuje určite množstvo zvyškov do oddeľovacej nádrže 99. Táto oddeľovacia nádrž 99 je z vonkajšku na svojich stenách opatrená magnetovými elementmi 100, ktorých magnetické pôsobenie môže byť zapínane a vypinané pomocou vhodných prostriedkov. Ak nie sú Vedené zvyšky feromagnetické, potomexistuje aj možnosť vytvoriť túto oddeľovaciu nádrž 99 bez magnetových elementov 100 alebo jednoducho magnetické pôsobenie vypnúť. V tomto prípade sa zvyšky podrobujú iba oddeľovaniu oleja, respektive emulzie na nich príľnutej.V oddeľovacej nádrži 99 je usporiadané míešadlo 101. Vo výpuste z oddeľovacej nádrže 99 je usporiadaný ventil,čerpadlo, ďalej opísaný rozdrobovač a prepínací ventil(dopravná jednotka 102). Ďalej je upravená druhá pracia nádrž 103 a paralelne s ňou pracia nádrž 104. Pracia nádrž 104 je tiež opatrená magnetovými elementmí 105. Na obidvoch nádržiach 103, 104 sú vo výpustoch upravené dopravné jednotky 106, 107.Do celého systému je ďalej integrovaná nádrž 108. Táto nádrž 108 obsahuje škrabákový pás 109 a vynášací pás 110.Rovnako paralelne usporiadané sú dve takzvané oplachovacie nádrže 111, 112. Oplachovacia nádrž 112 je na svojom výpuste opatrená dopravnou jednotkou 113. Oplachovacia nádrž 111 je opatrená na svojom výpuste čerpacou jednotkou 114, pozostávajúcou zventilu, čerpadla a prepínacieho ventilu.Pracie nádrže 103, 104, rovnako aj oplachovacie nádrže 111, 112 sú vždy opatrenć miešadlom 115, 116, 117,118.Pod oplachovacou nádržou 111 sa nachádza podtlakový pásový filter 119. Na vynášacom hrdle 128 podtlakového pásového filtra 119 je upravená odpadová jama 120 na odñltrovaný materiál.Zariadenie ďalej obsahuje tlakový pásový filter 121,filter 122 so spätným preplachom a štiepiacou nádržou 123 na emulziu oleja a vody a dávkovacie zariadenie 124 na tensídy, respektíve vodou aktívne substancie.Funkcia celého zariadenia je nasledujúcaNásypným miestom 92 sa dostane určite množstvo zvyškov na natriasacie sito 93 a odtiaľ dávkovacím slimákovým dopravníkom 94 do dávkovacieho podávacieho prístroja 95. Dávkovací podávací prístroj 95 dopravuje určité množstvo do oddeľovacej nádrže 99. Vtejto oddeľovacej nádrži 99 sa nachádza prací lúh. Tento praci lúh sa dostáva spolu so zvyškami neustálym miešaním pomocou miešadla 101 v oddeľovacej nádrži 99 do pohybu a ďalej sa prečerpáva dopravnou jednotkou 102 a pomocou rozdrobovača nachádzajúceho sa v dopravnej jednotke 102 sa rozdrobujú hrudky zvyškov.Po dostatočnom čase prania sa uskutoční aktivizàcia magnetových elementov 100. Ich účinkom sa usadia feromagnetické podiely na vnútomej stene oddeľovacej nádrže 99. Prací lúh a zvyškové vznášajúce sa podiely sa vedú z oddeľovacej nádrže 99 do nádrže 108. Z tejto nádrže 108 sa pevne podiely, ktoré sa usadili na dne nádrže 108 pomocou škrabákového pása 109 zoškrabujú a vynášaeím pásom 110 sa privádzajú do pracej nádrže 103. Tam sa uskutoční ich ďalšie pranie. Týmito podielmí sú najmä korund a iné zvyšky po brúsení.Vedľa miešaceho pohybu vyvodzovanćho miešadlom 118 sa tiež obsah v nádrži 103 prečerpáva dopravnou jednotkou 106 a rozdrobovačom v nej upraveným, aby sa dosiahol dobrý účinok prania. Do pracej nádrže 103 sa podľa požiadaviek privádzajú vodou aktívne substancie dávkovacím zariadením 124.Potom, čo sa oddeľovacia nádrž 99 vyprázdnila, privádza sa do nej pracia kvapalina z pracej nádrže 104, pričom účinok magnetových elementov 100 sa zruší. Potom, čodošlo na zrušenie účinku magnetových elementov 100,uskutoční sa vypláchnutie feromagnetických zvyškov ztejto oddeľovacej nádrže 99 touto privádzanou pracou kvapalinou znova do pracej nádrže 104. Tam sa uskutoční pri miešaní pomocou miešadla 117 ďalšie čistenie, a preto ďalšie rozpúšťanie pracovnej kvapaliny obsahujúce olej,ktorá sa oddelí od feromagnetických zvyškov. Rovnako sa tu pomocou dopravnej jednotky 107 uskutoční recirkulácia obsahu nádrže 104 za súčasného rozdrobovania hrudiek materiálu.Pomocou magnetových elementov 105 sa po dostatočnom prepraní nechajú usadiť feromagnetické podiely na vnútornej stene nádrže 104, takže pracia kvapalina na nový prenášací cyklus feromagnetických podielov zhromaždených voddeľovacej nádrži 99 môže byť prečerpaná do tejto oddeľovacej nádrže 99. Feromagnetícké podiely usadenć na vnútornej stene pracej nádrže 104 môžu byť prevedené pomocou oplachovacej kvapaliny (vody) obsiahnutej v oplachovacej nádrži 112 prevedené do tejto oplachovacej nádrže 112. V oplachovacej nádrži 112 sa pomocou dopravnej jednotky 113 a miešadla 116 rovnako ešte raz uskutoční intenzívne premiešavanie podielov. Celý obsah oplachovacej nádrže 112 sa potom privádza do tlakového pásového filtra 121. V tomto tlakovom pásovom filtrí 121 sa od kvapaliny odfiltrujú pevné podiely (feromagnetické podiely). Tieto podiely sa odvádzajú do odpadovej jamy 125. Odfiltrované pevné podiely sú v podstate zbavene oleja a môžu preto byť opäť použité ako východiskové suroviny.Kvapalina obsiahnutá v pracej nádrži 103 aj s podielmí v nej obsiahnutými sa potom vedie cez dopravnú jednotku 106 do filtra 122 so spätným preplachovaním. V tomto filtri 122 sa pevné podiely ukladajú. Filter 122 je opatrený zariadením na sledovanie tlaku na stanovenie prietočného odporu, takže spätný preplach sa môže uskutočniť zavčasu. Pri spätnom preplachovaní oplachovacou kvapalinou sa podiely usadene vo filtri privádzajú potrubím 126 do oplachovacej nádrže 111. Vtejto oplachovacej nádrži 111 sa nachádza oplachovacia kvapalina, ktorá recirkuluje pomocou čerpacej jednotky 114 a miešadla 115.Po dostatočnom opláchnulí sa vedie kvapalina do podtlakového pásového filtra 119. Z tohto podtlakového pásového filtra 119 sa vyčistená kvapalina privádza potrubím 127 do filtra 122, kde sa použije na spätné preplaehovanie.Pevné podiely odñltrované v tlakovom pásovom filtri 121 sa potom dostanú vynášacím hrdlom 128 do odpadovej jamy 120. Zvyšky sú v podstate prostě oleje.V nádrži 108 je usporiadaná stena 129 na oddeľovanie oleja. Táto stena 129 bráni vynášaniu oleja plávajúceho eventuálne na povrchu kvapaliny vynášacím pásom 110 do pracej nádrže 103.Použitá pracia kvapalina sa vedie z nádrže 108 do štiepiacej nádrže 123. Tam sa môže pomocou vhodného štiepiaceho média deliť na vodu a olej. Voda zbavená oleja sa privádza do celého obehu, to značí potrubím 130 do tlakověho pásového filtra 121. Olej nachádzajúci sa na povrchu štiepiacej nádrže 123 sa môže odsať a opäť upraviť.Altematívne alebo na podporenie štiepenia hrudiek materiálu, rovnako aj odštiepenia oleja alebo emulzie od zvyškov môže byť na jednom alebo niekoľkých potrubiach, ktorými sa vedú zvyšky s kvapalinou, napríklad na potrubí v oblasti dopravnej jednotky 102 alebo potrubí v oblasti dopravnej jednotky 107 upravené zariadenie na

MPK / Značky

MPK: C10M 175/04, C23G 3/00, C23G 5/00, C23G 5/04

Značky: spôsobu, zvyškov, úpravy, materiálov, zariadenie, spôsob, feromagnetických, tohoto, obrábania, uskutočňovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-279725-sposob-upravy-zvyskov-z-obrabania-feromagnetickych-materialov-a-zariadenie-na-uskutocnovanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty