Spôsob odstraňovania kovových látok z odpadových pár

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Odpadový vypúšťaný prúd zo spracovania sklenených predmetov povliekaním látkami obsahujúcimi kovové zložky v parnej fáze sa spracováva premývaním v zariadení, ktoré má premývaciu vrstvu a regulačné prostriedky prietoku a recyklovania jednotlivých prúdov, kyslým roztokom, ktorý má obmedzenú koncentráciu kovových zvyškov. Po vykonaní tohto spracovávania sklenených predmetov povliekaním sa dosahuje značná účinnosť regenerovania použitých látok, pričom sa zmenší množstvo emisií.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania kovových látok z odpadových pár. Konkrétne je možné uviesť, že sa uvedený vynález týka spôsobu odstraňovania halogenidov kovov alebo organokovových halogenidov z odpadových pár vypustených do okolitej atmosféry z výrob, pri ktorých sa používajú tieto materiály, a hlavne je postup podľa uvedeného vynálezu aplikovateľný na odstraňovanie zložiek obsahujúcich cín z odpadových pár vypúšťaných do okolitej atmosféry.Čo sa týka doterajšieho stavu techniky, je známy celý rad spôsobov, ktorými sa zneškodňujú odpadové plyny vypúšťané z najrôznejších výrob do okolitej atmosféry, pričom tieto plyny obsahujú pary kovov, ktoré sú škodlivé pre okolité prostredie. S cieľom ochrany životného prostredia boli stanovené určité limity týkajúce sa maximálneho obsahu týchto zložiek vo vypúšťaných plynoch, pričom sa neustále vykonávajú zmeny, čo sa týka množstva kovov, ktoré je možné takýmto spôsobom vypúšťať do okolitého ovzdušia. Táto skutočnosť vyvoláva potrebu modifikovať a upravovať súčasné zariadenia, aby vyhovovali týmto prísnym kritériám a v niektorých prípadoch je dokonca nutné vyraďovať zprevádzky neefektívne alebo zle kontrolovateľné prevádzky. Rovnako je možné tieto výrobné procesy doplniť takými spracovávacimi postupmi, ktoré tieto škodlivé kovové zložky odstránia z týchto odpadových pár, a tým umožnia pokračovanie týchto výrob. Co sa týka týchto postupov na odstraňovanie škodlivých látok z odpadových plynov, sú z doterajšieho stavu techniky dostatočne dobre známe také metódy, ako je premývanie odpadových plynov vodou, použitie filtračných jednotiek sabsorpčnými pevnými látkami ako je napriklad uhlík, spaľovanie odpadových plynov a spracovávanie týchto plynov v prachových tiltroch alebo v elektrostatických odlučovačoch.V patentoch Spojených štátov amerických č. 4 144 262 a 4 130 673 (autor Larkin) a v patente Spojených štátov amerických č. 4 530 857 (autor Lindner) sa popisuje spôsob spracovávania čerstvo vytvorených a stále ešte horúcich sklenených predmetov parami monobutylcíntrichloridu(MBTC) s cieľom vytvorenia ochrannej vrstvy oxidu cínu na povrchu týchto predmetov a s tým súvisiaci spôsob odstraňovania monobutylcintrichloridu z odpadových plynov vypúšťaných z tohto procesu. Na odstraňovanie týchto znečisťujúcich látok ztakto vypúšťaných plynov sa navrhuje použitie elektrostatických odlučovačov alebo iných podobných zariadení.K vyriešeniu tohto problému spojeného s odstraňovaním nežiaducich kovových zložiek z odpadových pár bol rovnako podľa doterajšieho stavu techniky navrhnutý iný postup, pri ktorom sa do styku uvádzajú odpadové plyny s vodným roztokom bázickej látky, ako je napriklad hydroxid sodný. Pri aplikácii týchto metód spracovávania vypúšťaných odpadových plynov podľa doterajšieho stavu techniky sa zistilo, že vykazujú mnohé nevýhody. Väčšina z týchto metód nedosahuje požadované nízke limity obsahu kovov vo vypúšťaných plynoch tak, že takto vyčistené odpadové plyny nie je možne voľne vypúšťať do okolitého prostredia. To platí hlavne pre prípady, ked sa tieto odpadové plyny spracovávajú napríklad v elektrostatickom odlučovacom zariadení alebo v kondenzátore.Pri premývaní škodlivých odpadových plynov spomocou vodného roztoku obsahujúceho bázíckú látku sa vo vodnej fáze tvorí oxid kovu, pričom usadeninu obsahujúcu tentooxid kovu je nutné v ďalšom postupe ďalej spracovávať, napríklad ñltráciou alebo odstreďovaním, čím vzniká nový ďalší problém týkajúci sa zneškodňovania takto vzniknutej odpadovej vody. Okrem toho je potrebné uviesť, že táto metóda je rovnako nákladné a neekonomické opatrenie.Cieľom postupu podľa uvedeného vynálezu je odstrániť nevýhody postupov známych z doterajšieho stavu techniky,to znamená navrhnúť ekonomický a účinný postup odstraňovania kovových látok z odpadových plynov a pár.Podstata postupu podľa uvedeného vynálezu spočíva vtom, že sa do kontaktu uvádza para obsahujúca kovovú látku s kyslým vodným médiom, ktorá má hodnotu pH nižšiu ako asi 6, a vo výhodnom vyhotovení tohto postupu podľa vynálezu má toto kyslé vodné médium hodnotu pH nižšiu ako asi 2 s cieľom absorbovať podstatný podiel kovovej látky obsiahnutej v tejto pare a znížiť množstvo tejto kovovej látky na úroveň, ktorá umožňuje vypúšťanie takto spracovanej pary do okolitej atmosféry, pri súčasnom udržaní uvedeného kyslého média v stave, keď v podstate neobsahuje zrazeninu, pričom toto kyslé médium už obsahuje minimálnu úroveň rrmožstva uvedenej kovovej látky, ktorá sa pri tomto procese absorbuje. V druhom stupni sa pripadne cirkuluje takto získané kyslé vodné médium s cieľom zvýšiť koncentráciu kovu v tomto roztoku. V treťom stupni sa prípadne využije takto získaný roztok obsahujúci daný kov na oddelenie takto nazhromaždeného kovu vo forme kovu,oxidu kovu alebo organokovovej zlúčeniny. V štvrtom stupni sa prípadne recykluje časť alebo celý podiel tohto roztoku do výroby, pri ktorej vmiká uvedená para obsahujúca kovovú zložku, s cieľom prinajmenšom čiastočne nahradiť použitú kovovú zlúčeninu.Do rozsahu uvedeného vynálezu rovnako patrí produkt získaný týmto uvedeným postupom a zariadenie na vykonávanie tohto postupu.Vo výhodnom vyhotovení postupu podľa uvedeného vynálezu je uvedeným kyslým médiom vodné médium, pričom hodnota pH tohto vodného média je nižšia ako 3. Toto uvedenć médium sa výhodne recykluje do výrobného procesu,zktorého pochádąiú vypúšťané odpadové pary, pričom vo výhodnom vyhotovení je týmto procesom výroba sklenených predmetov opatrených povlakom zlúčeniny cínu.Vo výhodnom vyhotovení je uvedeným východiskovým vodným médiom voda, ktorá je okyslená kyslým prostriedkom s cieľom zabrániť podstatnému vyzrážaniu pevných látok.Odstraňovanou kovovou zložkou je vo výhodnom vyhotovení látka na báze cínu, pochádzajúca z výroby sklenených predmetov opatrených vrstvou zlúčeniny cínu, pričom výhodne je touto látkou na báze cínu chlorid cíničitý, alkylcínhalogenid alebo monobutylcíntrichloríd.Vypúšťané plyny sa podľa vynálezu výhodne spracujú tak, že obsah kovovej zložky je pod asi 5 mg na štandardný kubický meter.Vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu sa použije roztok, ktorý obsahuje viac ako 5 hmotnostných cínu,výhodnejšie viac ako 10 hmotnostných cínu a najlepšie viac ako 20 hmotnostných cínu, na kontaktovanie pár obsahujúcich túto odstraňovanú cínovú látku, pri udržiavaní hodnoty pH pod asi 2,5.Vo výhodnom vyhotovení sa uvedené kontaktovanie škodlivých pár s kvapalným médiom vykonáva v premývacom zariadení s nízkou spotrebou energie alebo v rozstrekovacej kolóne za podmienok, pri ktorých sa predidcnasýteniu pár látkami obsahujúcimi cínovú zložku alebo sa predíde tvorbe hmly.Uvedené spracovávanie pary sa udržiava na teplote výhodne nad bodom nasýtenia uvedenou zložkou cínu V celom priebehu procesu.Na zabránenie miestneho odlúčenia pár obsahujúcich zložku cínu sa tieto pary zahrievajú, pričom výhodne sa do týchto spracovávaných pár obsahujúcich cinovú zložku privádza para.Podstata uvedeného zariadenia podľa vynálezu spočíva vtom, že je tvorené premývacou kolónou s prinajmenšom jednou premývacou vrstvou, pričom do tejto kolóny je zaústené potrubie na prívod spracovávaného plynu sobsahom kovovej látky a z tejto kolóny vystupuje potrubie na odvádzanie vyčisteného plynu, na ktoré je napojený ventilátor, pričom na toto potrubie je rovnako napojený prietokomer, do cirkulačného potrubia prinajmenšom jednej premývacej vrstvy je zaústené potrubie privádzajúce paru do cirkulačnej kvapaliny s cieľom udržať požadovanú teplotu. Do tohto systému je zaradená prinajmenšom jedna regulačná jednotka na špecifickú úpravu kvapaliny. V spodnej časti kolóny je umiestnený regulátor úrovne kvapaliny spojený s ventilom, ktorým sa odvádza prinajmenšom určitý podiel premývacej kvapaliny do zásobnej nádrže. Ďalej sú súčasťou tohto zariadenia prostriedky na recyklovanie spracovávacej kvapaliny každou premývacou vrstvou. Uvedená jednotka na reguláciu úpravy kvapaliny pracuje na základe potreby nastaviť vhodné pH v premývacej vrstve. Táto regulačná jednotka na špecifickú úpravu kvapaliny môže rovnako vo výhodnom vyhotovení pracovať na základe potreby nastaviť vhodnú koncentráciu kovovej zložky v premývacom lôžku.Uvedená premývacia vrstva je vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu náplňová vrstva. Táto vrstva je výhodne vyplnená sklenenými špirálkami alebo porcelánovými sedlami.Postup podľa uvedeného vynálezu sa teda týka odstraňovania kovových zložiek a hlavne odstraňovanie) zložiek obsahujúcich cín, z pár obsiahnutých v odpadových vypúšťaných plynoch zo zariadení, ktoré sa používajú na vytváranie povlakov na sklenených predmetoch, hlavne sa jedná o povlaky zoxidu cínu, ďalej sa vynález týka materiálu pripraveného týmto uvedeným postupom a zariadenia na vykonávanie tohto postupu.Postup podľa uvedeného vynálezu umožňuje relatívne jednoduchým spôsobom vyčistiť odpadové plyny vypúšťané z výroby sklenených predmetov opatrených povlakom zlúčenín cínu. Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu je možné rovnako predísť tvorbe pevného odpadového materiálu a rovnako vzniku odpadovej vody obsahujúcej zloäy na báze cínu, ktoré sú vypúšťané, resp. vznikajú vo výrobníach, v ktorých sa zhotovujú predmety opatrené povlakom zlúčeniny cínu. Postup podľa uvedeného vynálezu umožňuje vyčistenie odpadových plynov na zvyškovú koncentráciu menšiu ako asi 5 mg kovového cínu na štandardný kubický meter vypúšťaného plynu (SCM), čo je napríklad úroveň požadovaná v Spolkovej republike Nemecko.Pri vykonávaní spracovávacieho postupu, pri ktorom sa používajú zlúčeniny cínu, je výhodné recyklovať vodný roztok obsahujúci túto zlúčeninu cínu. Vprípade aplikovania tohto recyklovania nie je potrebne vykonávať ďalšie spracovávanie tohto vodného roztoku vznikajúceho pri výrobe sklenených predmetov opatrených povlakom zlúčeniny cínu a pri takto usporiadanej výrobe teda nevznikajú odpadové produkty. Recyklovanie tohto vodného roztoku je podľa uvedeného vynálezu z ekonomického hľadiska možné vykonávať z toho dôvodu, že sa pri ňom získava roztok s vysokou koncentráciou kovu, čo umožňuje ľahké skladovanie a trans portovanie tejto premývacej kvapaliny vznikajúcej pri kontakte uvedeného kyslého vodného média s uvedenými parami. Podľa uvedeného vynálezu je rovnako možné recyklovať všetok podiel premývacej kvapaliny alebo časť tejto premývacej kvapaliny späť do procesu, pri ktorom vznikajú uvedené pary obsahujúce kovové zložky, s cieľom nahradiť časť pôvodnej zlúčeniny kovu, ktorá sa potrebuje pri tomto procese. Vzhľadom nato, že pri vykonávaní väčšiny procesov dochádza pri recyklovaní všetkej premývacej kvapaliny kznačnćmu zvýšeniu obsahu kyseliny v premývacej kvapaline, je v týchto prípadoch ekonomicky výhodne recyklovať prinajmenšom časť premývacej kvapaliny späť do procesu, v ktorom sa používa táto kovová zlúčenina obsiahnutá v tejto premývacej kvapaline.Vhodným médiom, ktoré sa používa na začiatku tohto procesu, je voda, ktorá obsahuje okysľovací prostriedok na zabránenie alebo zníženie množstva vyzrážaných pevných látok. V priebehu recyklovania tejto premývacej kvapaliny dochádza k zvýšeniu koncentrácie týchto kovových zložiek na požadovanú úroveň.Postup podľa uvedeného vynálezu je možné vhodne aplikovať na procesy, pri ktorých sa aplikuje oxid cínu na sklenené predmety alebo na iné podobné substráty a pri ktorých je potrebné odstraňovať zvypúšťaných odpadových plynov z týchto zariadení zvyškový podiel cínu obsiahnutý v parách používaných na povliekanie týchto predmetov, ktoré sú obsiałmute vtýchto odpadových plynoch. Vo výhodnom vyhotovení podľa uvedeného vynálezu je koncentrácia cínu v premývacom roztoku asi 5 hmotnostných (hmotu. ),myslené ako obsah kovového cínu, pričom sa súčasne udržiava hodnota pH tohto premývacieho roztoku pod asi 6, pričom vo výhodnom vyhotovení je hodnota pH tohto premývacieho roztoku menšia ako asi 2,5 a podľa najvýhodnejšieho vyhotovenia je táto hodnota pH premývacieho roztoku pod asi 2. Podľa ešte výhodnejšieho vyhotovenia sa používa koncentrácia kovového cínu v premývacom roztoku podľa vynálezu asi 10 hmomosmých a najvýhodnejšie je táto koncentrácia asi 20 hmotnostných.Kontaktovanie uvedených vypúšťaných odpadových pár s uvedeným kvapalným médiom je možne podľa uvedeného vynálezu vykonávať v premývacom zariadení s vysokou spotrebou energie. Ale vo výhodnom vyhotovení podľa uvedeného vynálezu sa tieto spracovávané pary uvádzajú do kontaktu s premývacím kvapalným médiom v premývacom zariadení s nízkou spotrebou energie alebo v rozstrekovacej kolóne, kde sa uvedené kontaktovanie vykonáva za podmienok, pri ktorých sa zabráni tvorbe hmly.Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu je vhodné udržiavať pary na teplote nad bodom nasýtenia pre uvedené zložky cínu v priebehu celého postupu. Túto požiadavku je možné splniť privádzaním dodatočného tepla s cieľom zabrániť a vytvárať takéto lokálne podmienky, pri ktorých by dochádzalo k oddeľovaniu pár obsahujúcich zložky na báze cínu zo systému. Podľa jedného možného vyhotovenia sa podľa uvedeného vynálezu do odpadových vypúšťaných plynov privádza para s cieľom zabrániť miestnemu ochladeniu premývacej kvapaliny privádzanej do premývacieho zariadenia. Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu je výhodné, ak sú spracovávané pary udržiavaná na teplote nad ich bodom nasýtenia uvedenými zložkami cínu. Podľa ďalšieho možného altematívneho vyhotovenia postupu podľa vynálezu sa premývacia kvapalina zahrieva pri recirkulovaní tak, že sa vedie tepelným výmenníkom. Tento postup je hlavne vhodný v prípadoch, pri ktorých sa z pár odstraňuje chlorid cíníčitý, alkylcínhalogenid alebo monobutylcintrichlorid.Z doterajšieho stavu techniky je všeobecne známe, že zriedený vodný roztok monobutylcínlrichloridu (MBTC) ntá silnú tendenciu k tvoreniu peny, pričom táto tendencia nepriaznivý/m spôsobom ovplyvňuje snahu o spracovávanie pár obsahujúcich túto zložku v premývacom systéme. Podľa uvedeného vynálezu sa však celkom neočakávane zistilo, že tento postup je možné realizovať pri vysokých koncentráciách cínovej zložky v premývacej kvapaline bez toho, aby dochádzalo k tvorbe peny v nejakom významnejšom romahu.Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu je možné v druhom stupni použiť dmhé premývacie zariadenie,v ktorom sa používa zriedenejší vodný roztok spracovávanej zlúčeniny kovu, pričom pri aplikácii tohto druhého stupňa sa dosahuje ďalšie zníženie obsahu kovovej zložky v spracovaných parách, čo nastáva v prípadoch, keďje nutné z hľadiska ekonomického alebo vzhľadom na prípadné nároky na ochranu životného prostredia zariadiť ďalšie čistiace zariadenie. Vtejto súvislosti je nutné rovnako uviesť, že uvedený vynález zahmuje vo svojom rozsahu rovnako i toto vyhotovenie zariadenia a kvapalinu ako vedľajší produkt, ktorá je obohatená kovovými zložkami, spracovávanými postupom podľa vynálezu a ďalšími produktmi rozkladu.Z uvedeného je zrejmé, že takto získaný koncentrovaný roztok kovovej zložky je možné znova použiť vo výrobnom procese, z ktorého boli odvádzane odpadové vypúšťané pary, pôvodne s cieľom ich spracovať a oddeliť nežiaduce kovové zložky, alebo je možné ich využiť na výrobu zlúčenín cínu. Samozrejme je rovnako možné transportovať tento koncentrovaný roztok cínovej zložky (resp. kovové zložky) do inej výrobnej jednotky s cieľom regenerovať kovovú zložku obsiahnutú v tomto roztoku. Vzhľadom na veľmi malú úroveň cínovej zložky obsiahnutej v parách vypúšťaných do okolitého prostredia z tohto zariadenia podľa vynálezu je tento postup podľa vynálezu hlavne vhodný na použitie v tých zemepisných oblastiach, v ktorých sa uplatňujú prísne obmedzenia týkajúce sa emisií škodlivých látok do atmosféry.Všeobecne sa uvedený vynález rovnako týka spôsobu využitia kovových zložiek spracovaním získaného koncentrovaného roztoku a výroby uvedených kovových zložiek a ďalej odstraňovania kovových zložiek z odpadových pár vypúšťaných zprocesov, v ktorých sa používajú tieto pary obsahujúce uvedené kovové zložky.Vypúšťanć odpadové pary alebo pary z výrobných prevádzok, ktoré obsahujú kovové zložky, sa uvádzajú do kontaktu s vodným médiom za takých podmienok zahmujúcich čas spracovávania, teplom spracovávania, miešanie a zloženie uvedeného média, pri ktorých dochádza k absorpcíi podstatného podielu kovových látok vo vodnej fáze, pričom sa súčasne udržiava výsledné zloženie roztoku na takej úrovni, aby v podstate nedochádzalo k tvorbe zrazeniny. Takto získaný výsledný roztok je možné vzhľadom na dosiahnutie značného skoncentrovania zložky obsahujúcej kov ekonomickým spôsobom využiť na spätné regenerovanie kovu ztohto roztoku, vo výhodnom vyhotovení k spätnej regeneráeii cínu alebo zložiek obsahujúcich cín. Súčasne sa pri vykonávaní tohto postupu podľa vynálezu dosahuje vyčistenie odpadových vypúšťaných plynov v takom rozsahu, že obsah kovu je nižší ako asi 5 mg na štandardný kubický meter (SCN). Tieto výsledky nie je možné žiadnym spôsobom dosiahnuť pri vykonávaní postupov podľa doterajšieho stavu techniky. S použitím týchto prostriedkov podľa doterajšieho stavu techniky, do ktorých je možné zahrnúť kondenzátory, filtre alebo elektrostatické odlučovače, nie je možné dosiahnuť významné vyčistenie vypúšťaných odpadových plynov obsahujúcich kovové zložky na uvedene nízke koncentrácie týchto kovo vých zložiek, ako je to pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu. Pri aplikovaní postupov, pri ktorých sa používa alkalické vodné médium, je síce možné dosiahnuť tieto výsledky ako podľa uvedeného vynálezu, ale tieto postupy sú veľmi ťažko prakticky uskutočňované a okrem toho sú pracovne náročné.Napríklad je možné uviesť prípad, ked je nutné kontinuálnym spôsobom odstraňovať zrazeninu vznikajúcu pri vykonávaní postupu podľa doterajšieho stavu techniky, pri ktorom sa do kontaktu uvádzajú odpadové vypúšťané plyny s alkalickýun roztokom. Túto operáciu je možné vykonať len veľmi ťažko, lebo je všeobecne známe, že sa tieto zrazeniny zlúčenín cínu veľmi ťažko ñltrujú. Filtráciu a odstreďovanie je potrebné samé osebe chápať ako dodatočne zaradené operácie v tejto prevádzke, pri ktorých vzniká odpadová vypúšťaná voda s takou kvalitou, že ju nie je možne voľne vypúšťať do kanalizácie alebo do iného podobného systému bez vykonávania ďalšieho dodatočného čistenia tejto odpadovej vypúšťanej vody. Pri kontaktovaní odpadových vypúšťaných plynov iba s vodou, ktorú je potrebné neustále obnovovať, dochádza k vzniku veľkých množstiev odpadovej vody, ktorú je rovnako potrebné ďalej spracovávať pred vypúšťaním.Podľa uvedeného vynálezu sa celkom neočakávane zistilo, na rozdiel od predpokladov, urobených na základe tlaku pár uvedených zlúčenín cínu, že je možné kvôli odstraňovaniu týchto zložiek z uvedených pár použiť premývací roztok obsahujúci značné množstvá zložiek obsahujúcich cín a ďalej prípadne kyselinu chlorovodíkovú alebo iné kyseliny, ako prostriedok na kontaktovanie s uvedenými odpadovýmí vypúšťanými parami s cieľom ich vyčistiť. Pri použití vhodného zariadenia podľa uvedeného vynálezu sa celkom neočakávane zistilo, že je možné na odstraňovanie uvedených kovových zložiek z týchto pár použiť kontaktné roztoky, ktoré obsahujú viac ako 5 hmotnostných látok na báze cínu, vo výhodnom vyhotovení kontaktné roztoky,obsahujúce nad 10 hmotnostných týchto zložiek na báze cínu a najvýhodnejšie roztoky obsahujúce viac ako 20 hmotnostných zložiek na báze cínu, počítané ako kovový cín, za súčasného udržiavania hodnoty pH pod asi 6 uvedeného spracovávacieho média.Kontakt medzi kvapalnou fázou a pamou fázou je možné podľa uvedeného vynálezu uskutočniť mnohými rôznymi spôsobmi, pričom do týchto postupov je možné zaradiť i postup statického premiešanía týchto dvoch fáz a postup aktívneho premiešavania týchto dvoch fáz, pričom je však výhodné vykonávať kontakt týchto fáz aktívnym premiešavaním. Napríklad je možné uviesť vyhotovenie, pri ktorom spracovávaná para jednoducho prebubláva vodným médiom, ktoré je zhromaždené v nádrži alebo je možné použiť vyhotovenie, pri ktorom sa premiešava vodné médium súčasne s vedením pár v priestore nad touto kvapalinou. Pri jednom zmožných postupov sa para uvádza do kontaktu s kvapalným médiom vpremývacom zariadení s vysokou spotrebou energie.Vo výhodnom vyhotovení postupu podľa uvedeného vynálezu sa kvapalné médium uvádza do kontaktu s pamou fázou v premývacom zariadení s nízkou spotrebou energie alebo v rozstrekovacej kolóne za takých podmienok, ktoré podporujú nasýtenie pár látkami obsahujúcim cín. Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu je možné sa vyhnúť použitiu premývacieho zariadenia s vysokou spotrebou energíe a použiť namiesto toho jednoduchšie a menej nákladné premývacie zariadenie s nízkou spotrebou energie, ak sa predíde presýteniu pary zložkou obsahujúcou cín. Podľa uvedeného vynálezu sa celkom neočakávane zistilo,že ak sú pary udržiavaná na teplote nad ich bodom nasýte SK 279342 B 6nia pre uvažovanú zložku obsahujúcu kov, potom je možné z uvedených pár odstrániť tieto zložky obsahujúce kov relatívne ľahkým spôsobom, pričom sa súčasne dosiahne úroveň zníženia ich množstva vo vypúšťanom plyne pod úroveň, ktorú by bolo možné predbežne vypočítať z parciálnych tlakov zlúčenin obsiahnutých pri daných koncentráciách v premývacej kvapaline.Ak sa však umožní, aby sa tieto pary ochladili pod teplom ich bodu nasýtenia, potom je veľmi ťažké odsnaňovať z týchto pár takto vzniknutú jerrme rozptýlenú hmlu alebo soľ kvapaliny, ktoré obsahujú zlúčeniny kovu a hlavne zlúčeniny cínu. V tomto prípade je nutné použiť viacero zariadení a postupov s väčšou spotrebou energie s cieľom oddeliť hmlu alebo soľ z týchto pár.Vynález sa teda týka procesu, pri ktorom sa na odstraňovanie kovových zložiek z odpadových pár používa kyslý vodný roztok, pričom sa získa výsledná premývacia kvapalina s relatívne vysokou koncentráciou kovovej zlúčeniny. Požadovaný stupeň kyslosti tejto premývacej kvapaliny,ktorá je potrebná na zabránenie tvorby zrazeniny v tomto premývacom roztoku a zamedzeniu tvorby peny, je možne dosiahnuť tak, že sa tento postup začne s vodou okyslenou určitým množstvom kyseliny, ako je napríklad kyselina chlorovodíková alebo je možné rovnako použiť i inú vhodnú organickú alebo anorganickú kyselinu.Do rozsahu uvedeného vymálezu patrí rovnako vyhotovenie, podľa ktorého sa začne spracovávanie pár premývaním s použitím vody, ktorá už obsahuje zámeme pridané určité množstvá kovového halogenidu alebo organokovového halogenidu, ako je napríklad monobutylcíntrichlorid(MBTC), pričom tento prídavok prispieva kdosiahnutiu požadovanej úrovne kyslosti. V tejto súvislosti je potrebne uviesť, že je veľmi zriedka potrebné pridávať do premývacej kvapaliny ľahšiu kyselinu alebo zlúčeninu cínu, ak tieto spracovávané pary kyslú zložku obsahujú, ako je napríklad halogenovodik. Vtomto pripade sa pri vykonávaní tohto procesu automaticky udržiava požadovaná úroveň kyslosti.Postup podľa uvedeného vynálezu je možné vykonávať s použitím širokého teplotného rozmedzia. Všeobecne je možné uviesť, že je vhodné vykonávať tento proces pri teplote okolia zdôvodov jednoduchosti vyhotovenia a z hľadiska ekonomickosti procesu. V prípadoch, ked sa používa na vykonávanie postupu podľa vynálezu premývacie zariadenie s nízkou spotrebou energie, potom sa vo výhodnom vyhotovení používajú prostriedky na dodávanie prídavného tepla do systému s cieľom zabrániť vytvoreniu takýchto miestnych podmienok, ktore by zaznamenali vytvorenie stavu presýtenia pár kvapalinou obsahujúcou kovové zložky, ako sú napriklad halogenidy cinu a organokovovej zlúčeniny shalogénmi a ďalej silány a podobné iné látky. Okrem toho je potrebné uviesť, že do spracovávaných odpadových pár je možné privádzať pam s cieľom zabrániť lokálnemu ochladeniu premývacej kvapaliny, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku nadmemého odparovania vody za podmienok, ked je v okolitom prostredi nizka vlhkosť.V prípadoch, keď sa pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu spracovávajú odpadové vypúšťaně plyny,ktoré sú veľmi horúce, ako to môže napríklad byť v pripade plynov odťahovaných z procesu povliekania sklenených predmetov zlúčeninami kovu, potom je V niektorých prípadoch potrebné ochladzovať recirkulovanú premývaciu kvapalinu alebo tieto spracované vypúšťané plyny. Toto ohrievanie alebo chladenie plynov a kvapalín na dodávanie tepla do uvedeného zariadenia a/alebo chladenie tohto zariadenia je mohié vykonávať bežnými technologickými prostriedkami dostatočne dobre známymi z doterajšieho stavu techniky, pričom vykonanie tohto chladenia alebo ohrievania nespadá do rozsahu uvedeného vynálezu.Čas kontaktu, ktorý je potrebný medzi spracovávanými vypúšťanými plynmi a premývacou kvapalinou, závisí od množstva kovovej zlúčeniny zistenej vo vypúšťanom plyne,ktorý je odvádzaný do atmosféry a ktorý je určený k nasledujúcemu spracovávaniu postupom podľa uvedeného vynálezu. Tento postup sa vykonáva podľa potreby tak dlho, kým nie sú splnené kritériá na kvalitu plynu vypúšťaného do okolitého prostredia. Na tento účel je vhodné použiť jednu relatívne veľkú premývaciu kolónu alebo podobné iné zariadenie alebo je možne použiť rad menších premývacích zariadení zaradených v sérii alebo podobných iných zariadení. Pri tomto naposledy uvedenom prípade sa rovnako dosahuje ďalšie zvýšenie koncentrácie kovovej zlúčeniny v roztoku, ktorý sa odvádza zo zariadenia na oddeľovanie kovu a zlúčenín obsahujúcich kov z pamej fázy obsahujúcej tieto látky. Premývacia kvapalina sa recykluje v tomto zariadení tak dlho, kým koncentrácia kovovej zložky v premývacej kvapaline neprevyšuje hladinu, ktorá umožňuje účinné čistenie vypúšťaného odpadového plynu. Táto hladina sa môže meniť ako funkcia teploty alebo fyzikálnych parametrov daného zariadenia, pričom túto hodnotu je potrebné určiť na danú sústavu parametrov.V prípade čistenia odpadových vypúšťaných plynov z procesu povliekania sklenených predmetov oxidom cinu za použitia monobutylcíntrichloridu (MBTC) ako prekurzora sa dosahuje minimálna koncentrácia kovovej zložky nad 5 hmotnostných, a vo výhodnom vyhotovení podľa vynálezu nad 10 hmotnostných, vyjadrené ako množstvo kovového cinu, V prípade použitia viac ako jedného premývacieho zariadenia, ktoré sú zaradené v sérií a pri použití systému, keď sa premývacia kvapalina z jedného zariadenia zavádza do predchádzajúceho zaradeného premývacieho zariadenia, je možné dosiahnuť koncentráciu kovového cinu v prvom premývacom zariadení až 20 hmotnosmých alebo koncentráciu ešte vyššiu. Prevádzku v danom premývacom zariadení je možné ľahko monitorovať meraním takých fyzikálnych parametrov ako je hustota,čím sa kontroluje koncentrácia premývacej kvapaliny. V prípade, že sa použije viac ako jedno premývacie zariadenie, ktoré sú zaradené v sérii, je možne udržať vopred stanovenú úroveň koncentrácie kovovej zložky vpremývacej kvapaline nahradením časti tejto premývacej kvapaliny vodou alebo premývacou kvapalinou z následne zaradeného premývacieho zariadenia.Vo výhodnom vyhotovení je zariadenie na odstraňovanie kovových zložiek z pár odvádzaných z rôznych spracovateľských výrob podľa vynálezu napojené na prevádzku,z ktorej sa vypúšťajú odpadové pary zo spracovania sklenených predmetov oxidom cínu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že je známy celý rad zlúčenín cínu, ktoré sa používajú na tieto účely, pričom do skupiny týchto zlúčenin je možne zaradiť nasledujúce látky, ktorými sa však rozsah uvedeného vynálezu nijako neobmedzuje monobutylcíntrichlorid, dimetylcíndichloríd, dibutylcínacetát,monometylcíntrichlorid a podobné ďalšie látky. Hlavne je výhodné aplikovať postup podľa vynálezu na spracovávanie pár zvýrob používajúcich chlorid cíničitý a alkylcíntrichloridy, ako je napríklad monobutylcintrichlorid(MBTC), Podrobný opis týchto procesov, pri ktorých sa vykonáva povliekanie sklenených predmetov zlúčeninami cinu, je možne nájsť V patentoch Spojených štátov amerických č. 4 530 857, 4 144 362 a 4 130 673. Postup podľa uvedeného vynálezu je možné aplikovať napríklad na tieto procesy, pričom sa pri vykonávaní tohto postupu podľa vynálezu odstraňujú z odvádzaných odpadových plynov

MPK / Značky

MPK: B01D 53/34

Značky: látok, kovových, odstraňovania, spôsob, odpadových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-279342-sposob-odstranovania-kovovych-latok-z-odpadovych-par.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstraňovania kovových látok z odpadových pár</a>

Podobne patenty